علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال هفدهم بهار 1400 شماره 55 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نحوه به کارگیری تجهیزات حمله الکترونیک راداری دورایستا در عملیات جنگ الکترونیک نیروی هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حمله الکترونیکی دورایستا عملیات جنگ الکترونیک اخلالگر راداری تجهیزات ضد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 937
نقش عمده تاکتیک حمله الکترونیکی دورایستا در نبردهای هوایی، ایجاد اخلال در رادارها و سکوهای پدافند هوایی دشمن به وسیله ایجاد یک دالان امن برای مدت زمانی مشخص و به دنبال آن هجوم هواپیماهای شکاری بمب افکن خودی و انهدام رادارها و سامانه های پدافندی دشمن است؛ لذا این پژوهش به منظور تبیین نحوه به کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی بر روی هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی انجام شد. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری 150 نفر از کارکنان متخصص حوزه جنگال و پژوهشگران و هیئت های علمی، جهاد خودکفایی، آماد و پشتیبانی، دانشگاه عالی دفاع ملی و ستاد کل نیروهای مسلح، و حجم نمونه که با فرمول کوکران محاسبه شد، 56 نفر است. ابزار میدانی جمع آوری اطلاعات و داده ها در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه و ابزار کتابخانه ای آن اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی بود. تجزیه وتحلیل به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. نتایج نشان داد به کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی با شاخص هایی نظیر اخلال نویز، اخلال فریب و جمر امکان پذیر است. تجهیزات جنگ الکترونیک هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در حوزه حمله الکترونیکی گامی مؤثر در جهت افزایش توان رزم هوایی و جلوگیری از تلفات در نبردهای احتمالی در بر خواهد داشت.
۲.

تبیین آسیب پذیری های فناورانه سامانه مکانیزه لجستیک نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات آینده و ارائه راهکارهای مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تهدیدات آینده سامانه ALS فناوری اطلاعات نهاجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 827
سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا یکی از سامانه های مهم و تأثیرگذار در پشتیبانی از پایگاه های هوایی و مراکز تعمیری نهاجا است که نقش بسزایی در عملیاتی نگه داشتن هواپیماها، وسایل زمینی و تجهیزات فرودگاهی در سطح نهاجا ایفا می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش تبیین آسیب پذیری های فناورانه سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا در برابر تهدیدات آینده و ارائه راهکارهای مناسب است. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری در این تحقیق 70 نفر به صورت تمام شمار شامل کارشناسان و مدیران آگاه به موضوع، طی سال های 1397-1396 در سطح ستاد نهاجا و شهر تهران است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به رؤیت صاحب نظران، اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 858/0 استخراج شد. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده های به دست آمده تجزیه وتحلیل شد و نتایج نشان داد که آسیب پذیری ها شامل؛ عدم پایداری شبکه ارتباطی با پایگاه های هوایی، عدم پیش بینی شبکه ارتباط رادیویی سیار، نداشتن سایت پشتیبان، آسیب پذیری در برابر بمب های الکترومغناطیسی و گرافیتی دشمن و ضعف تأسیساتی و امنیتی به دلیل عدم مقاوم سازی تأسیسات سرویس دهنده مرکزی هستند.
۳.

بررسی موانع به اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش اشتراک گذاری دانش مدیریت دانش نیروهای مسلح موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 266
مدیران و فرماندهان به طورمعمول با انبوهی از اطلاعات که اغلب نیاز به تجزیه وتحلیل بی درنگ دارند، مواجه هستند. دسترسی و پردازش اطلاعات حجیم از یک سو و انتقال دانشِ حاصل از پردازش از سوی دیگر، چالش های جدی مدیریت دانش در نیروهای مسلح است. لذا هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش در سطح سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی است. با مطالعه ی ادبیات موضوع به روش کتابخانه ای، موانع اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح، استخراج و برای بررسی آن ها از روش شاخص میانگین استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای در اختیار 205 نفر از فرماندهان، مدیران، اساتید و کارکنان متخصص و شاغل در نیروهای مسلح که در حوزه ی مدیریت دانش فعالیت داشته اند قرار گرفت. با توجه به نتیجه ی تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون، متغیر فرهنگ، به عنوان قوی ترین عامل و مانع تسهیم دانش در سطح نیروهای شناسایی شد. سایر متغیرهای فرماندهی و مدیریت کلان، موانع سازمانی، موانع فردی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
۴.

ارزیابی احتمالات وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر برنامه ریزی فعالیت های نظامی (مطالعه موردی: منطقه آذربایجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احتمالات وقوع محدودیت دید فعالیت نظامی منطقه آذربایجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 178
محدودیت میدان دید به عنوان یک عامل اقلیمی در برنامه ریزی عملیات نظامی، عملیات لجستیکی، هدف یابی و نشانه روی به هدف، هدایت پرواز، اختفاء و... نقش مؤثری دارد. از سوی دیگر، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آذربایجان، آمایش دفاعی و شناخت متغیرهای اقلیمی آن ازلحاظ نظامی از مؤلفه های مهم در برنامه ریزی و طرح ریزی عملیات نظامی در آینده است. لذا در این پژوهش به منظور ارزیابی احتمالات وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر برنامه ریزی فعالیت های نظامی در شمال غرب کشور، تمامی ایستگاه های سینوپتیک موجود در منطقه بررسی و از بین آن ها 19 ایستگاه دارای دوره آماری بالای 30 سال، انتخاب شد. با در نظر گرفتن اینکه میدان دید کمتر از 4500 متر عملیات بیشتر یگان های نظامی را تحت تأثیر قرار می دهد، نتایج پژوهش نشان داد که در بین ایستگاه های منطقه آذربایجان بیشترین نامطلوبی میدان دید نسبت به بقیه ایستگاه ها، در ایستگاه اردبیل اتفاق می افتد؛ به گونه ای که در ماه های مهر، آبان، آذر و اسفند احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید در این مناطق به نزدیک 45 درصد و بیشتر نیز می رسد. در مقابل کمترین احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید در طول سال در منطقه آذربایجان با 7 درصد مربوط به ایستگاه های خرمدره، پیرانشهر و خلخال است. در این ایستگاه ها در هیچ یک از ماه های سال نامطلوبی میدان دید به بالای 20 درصد نمی رسد. در اکثر ایستگاه های منطقه احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید برای فعالیت های نظامی در ماه های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر کمتر از 5 درصد است.
۵.

الگوی مقوم سازی معماری دفاعی امنیتی(الزامات و زیرساخت ها) در نیل به دفاع همه جانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: الگو مقوم سازی دفاع همه جانبه معماری زیرساخت ها و الزامات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 762 تعداد دانلود : 926
دفاع همه جانبه یکی از مهم ترین عناصر بقاء یک کشور است؛ برای نیل به دفاع همه جانبه و تحکیم معماری دفاعی امنیتی بایستی از ابزارها، محرک ها و مقوم هایی بهره گرفت که جدای از نقش راهبردی، به سیاست ها و برنامه های حرکت به این سمت، شتاب و غنا بخشیده و ارتباط مستحکم و جامعی فراهم سازد. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته با حجم نمونه ی هدفمند قضاوتی 32 نفر به منظور ارائه ی الگوی مفهومیِ مقوم سازی معماری دفاعی امنیتی با نگاه دفاع همه جانبه انجام شده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل الزامات و زیرساخت های معماری دفاعی امنیتی،  با موردتوجه قرار دادن ضرورت بومی سازی چارچوب های موجود، ضرورت توجه به لایه های زیرساخت، فرایندی، ذینفعان و محیطی که دربردارنده ی ارکان جهت ساز، سیاست گذاری های راهبردی و اجرایی، برنامه های کلان، بازیگران باشد و دستیابی به زبان مشترک بین متولیان، مسئولان و مدیران سطوح عالی سازمان های لشکری و کشوری به صورت یک الگو ترسیم شد. این الگو، یک راه حل جامع است که برای پشتیبانی از اهداف معماری دفاعی امنیتی نیروهای مسلح در کمک به متولیان و مسئولان می تواند از اهلیت علمی مناسبی برخوردار باشد.
۶.

رهنمودهای مقام معظم رهبری برای مقابله با تحریم های همه جانبه آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست فشار حداکثری اقتصاد مقاومتی تحریم همه جانبه دیدگاه اقتصادی مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 202
بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، یکی از چالش های اساسی بیرونی کشور تحریم است و لذا ... [مسئولین] برای مقاوم سازی کشور در قبال تحریم های آمریکا، باید کشور را آماده کنند؛ کشور را مقاوم سازی کنند. ازاین رو هدف این مطالعه احصاء راه کارهای اجرایی مقابله با تحریم های همه جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و ازنظر جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و ازنظر روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش تحلیل محتوا انجام شده است. منابع موردمطالعه فرمایشات مقام معظم رهبری است که به طور کامل مورد بررسی قرارگرفته است. اطلاعات به شیوه کتابخانه ای جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی تجزیه وتحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مقاومت و ایستادگی همه جانبه، حفظ و حراست از تفکر انقلابی، تکیه بر اقتصاد مقاومتی و تقویت حوزه مدیریتی کشور ازجمله راه کارهای اجرایی موردنظر مقام معظم رهبری است که در صورت پیاده سازی کامل، همه توطئه های دشمن و سیاست فشار حداکثری دشمن را ناکام خواهد گذاشت و کشور را مقاوم و تهدیدها و فشارهای خارجی را بر فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد کرد.
۷.

ارزیابی میزان چابک سازی تیپ های مستقل زرهی در طرح ثامن نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابک سازی تیپ مستقل زرهی طرح ثامن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 257
هدف این پژوهش ارزیابی میزان چابک سازی تیپ های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از اجرای طرح ثامن" است. حجم نمونه از جامعه آماری عمومی و جامعه خبرگان مرتبط با حوزه ساختاری طرح ثامن و تجارب ایشان در رده های مختلف نزاجا و یگان های زرهی انتخاب شد؛ با مطالعه منابع، کتاب ها، اسناد، مدارک و تحصیل نظرات خبرگان و کارشناسان ذی ربط در نزاجا و آجا، ضمن تشریح ابعاد چابکی (پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت عمل) شاخصه های چابکی از دیدگاه خبرگان و منابع داخلی و خارجی مورد بررسی و تلخیص و تحلیل قرار گرفت و درنهایت ضمن شناسایی شاخص های چابکی، میزان تأثیر آن ها بر چابک سازی یگان های زرهی در طرح جامع نزاجا، راه کارهایی برای غلبه بر چالش ها و مشکلات اجرایی و آسیب پذیری های طرح ثامن ، ارائه شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴