علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال نهم پاییز 1392 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر میزان عملکرد آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کانون کنترل(برونگر درونگرا) عزت نفس سازگاری با موقعیت خطر پذیری عملکرد شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
تحقیق حاضر به بررسی نقش تاثیر ویژگی های شخصیتی با عملکرد پرداخته و جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید که دارای روایی و پایایی مناسبی بود ( الفای کرونباخ پرسشنامه ویژگی های شخصیتی 0.82و عملکرد 0.87). نمونه ای به حجم 200 نفر بصورت تصادفی از جامعه صندوق تعاون انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی رابطه معناداری با عملکرد دارد. به علاوه، نتایج حاصل از فرضیات فرعی از طریق همبستگی و رگرسیون چندگانه  نیز نشان داد که به جز برونگرایی، بقیه فرضیه ها  (مناعاعت طبع، عزت نفس ، سازگاری با موقعیت)  با عملکرد رابطه معناداری دارد. فرض اول فرعی  برونگرایی با عملکرد رابطه نداشت. نتایج تحقیقات حاضر می تواند در تدوین استراتژی منابع انسانی برای جامعه مورد تحقیق بکار گرفته شود و مسیر جدیدی را برای مطالعات دانشگاهی و تجربیات علمی فراهم سازد.
۲.

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی تعهد سازمانی آجا رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
این مطالعه جهت ارزیابی و تعیین رابطه مهارت های ارتباطی(کلامی, شنودی و بازخوردی) مدیران و فرماندهان بر تعهد سازمانی کارکنان در آجا انجام شده است. ابتدا با استفاده از آزمون کای مربع وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرار گرفته، و سپس با استفاده از محاسبه ضریب توافقی شدت این ارتباط مورد ارزیابی قرار گرفت. در محیط کاری، ضعف مدیران(مدیران، معاونان، فرماندهان و کلیه تصمیم گیران را شامل می شود) سازمانی در مهارت های ارتباطی منشاء بسیاری از مشکلات سازمانی بوده و ناتوانی آن ها در برقراری ارتباطات مؤثر، کاهش کارآیی، افزایش نارضایتی و عدم تعهد سازمانی در کل سازمان را در پی خواهد داشت و  به همین  دلیل  برخی از  صاحب نظران، ارتباطات را کلید موفقیت در مدیریت می دانند. بنابراین مدیریت مؤثر و توازن در برقراری ارتباطات با کارکنان مهم ترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی هر سازمانی مورد توجه قرار گیرد.  نتایج نشان می دهد بین مهارت های ارتباطی مدیران شامل مهارت های کلامی, شنودی و بازخوردی و تعهد سازمانی کارکنان در آجا ارتباط وجود دارد و شدت این ارتباط بسیار بالا می باشد. اولویت های ارتباطی به صورت 1- بازخوردی 2- کلامی 3- شنودی می باشد.
۳.

بررسی ادراک فرماندهان از ارتباط فرهنگ سازمانی با چرخه مدیریت دانش مطالعه موردی دانشگاه امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیریت دانش دانشگاه امام علی(ع) مدل کوئین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
 دانش مفهوم جدیدی نیست، بلکه پیچیدگی محیط کسب و کار جهانی در 20 سال گذشته باعث شد تا کلمه مدیریت به آن افزوده شود. به همین دلیل، برای حل این پیچیدگی ها باید از مدیریت دانش کمک گرفت. در خصوص اجرای مدیریت دانش به عوامل بسیار زیادی اشاره شده است که یکی از مهمترین انها موضوع فرهنگ است. در این تحقیق رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کوئین بررسی شده است. ابتدا با توزیع دو پرسشنامه وضعیت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش دانشگاه افسری امام علی(ع)  تعیین گردید. بر اساس مدل کوئین و بهره گیری از آزمون فرید من، فرهنگ غالب دانشگاه امام علی(ع)  از نوع موفقیت طلبی شناخته شد. اما در بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ موفقیت طلبی با استفاده از آزمون همبستگی هیچ نوع رابطه ای بین این دو یافت نشد. همچنین بر اساس آزمون دو جمله ای، وضعیت مدیریت دانش از منظر فرماندهان در دانشگاه امام علی(ع)  مناسب نبود. از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات این پژوهش و بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه  مثبت و معناداری وجود داشت. هر چند بر اساس آمارهای توصیفی، میانگین شاخص های فرهنگ و مدیریت دانش در دانشگاه امام علی(ع) ضعیف بود اما بین این دو رابطه وجود داشت. بر اساس ازمون فریدمن،کمترین رتبه مربوط به ویژگی های غالب و بیشترین رتبه مربوط به معیار موفقیت است. بر اساس آزمون دو جمله ای،وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه مناسب نیست و برای بهبود مدیریت دانش باید عناصر آن تقویت گردد. در پایان مقاله، پیشنهادهای کاربردی به همراه نتیجه گیری آورده شده است.
۴.

بررسی رابطه بین عوامل کلیدی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان های نظامی.مطالعه موردی؛ نهاجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کلمات کلیدی: عوامل کلیدی سازمانی مدیریت دانش مدیریت دانش نظامی نیروی هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
در سال های اخیر سازمان های نظامی ایران نیز هم راستا با دیگر سازمان ها نسبت به شناخت و استقرار مدیریت دانش و ایجاد زمینه کاربرد آن در سطح فرایندهای سازمانی خود اقدام نموده اند. در  پژوهش حاضر با توجه به اهمیت عوامل کلیدی سازمانی، در یک مطالعه میدانی با استفاده از روش توصیفی (مطالعه موردی) تلاش شد در یک سازمان نظامی (نیروی هوایی) نقش این عوامل کلیدی در پیاده سازی مدیریت دانش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان می دهد عوامل سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در نهایت ، پژوهش سعی دارد با بررسی وضع موجود نهاجا، به تبیین نقش عوامل کلیدی سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های نظامی، وضعیت مطلوب هر یک از عوامل را به منظور دستیابی به هدف پیاده سازی موفق مدیریت دانش ترسیم نماید. روش تحقیق این مقاله از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش جمع آوری داده ها برای پاسخ به سئوال ها  از نوع تحقیقات ”توصیفی پیمایشی ”می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران میانی ستاد نهاجا می باشد که با توجه به شرایط خاص نهاجا فرایند همتا سازی در مورداغلب آنها صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده از وجود رابطه معنادار  بین عوامل کلیدی سازمانی با مدیریت دانش حکایت دارد. به عبارت دیگر وضعیت این عوامل در میزان پیاده سازی موفق مدیریت دانش در نهاجا موثر بوده اند
۵.

روابط امنیتی - استراتژیکی عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا با تاکید بر تاثیر تحولات خاورمیانه در روابط دو کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عربستان سعودی ایالات متحده آمریکا امنیت نو واقع گرایی موازنه قوا روابط استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
عربستان سعودی به علت برخورداری از منابع عظیم نفتی و موقعیت فرهنگی بالقوه ای که در بین کشورهای عربی دارد، یکی از تاثیرگذارترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود. به همین جهت این کشور برای آمریکا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. حجم عظیمی از درآمدهای نفتی این کشور صرف خرید تجهیزات وتسلیحات مدرن از آمریکا گردیده که پیامد آن ایجاد همکاری های نظامی و روابط امنیتی گسترده بوده است. با وجود برخوردار بودن دو کشور از منافع حاصل از همکاری نزدیک در طول چند دهه، این دو کشور در بسیاری موارد در سطوح مختلف سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی دارای اختلافات عمیق می باشند. موضوع قدرت افزایی ایران و قدرت گرفتن شیعیان در منطقه و همچنین برخی مخالفت های داخلی، تاثیر قابل توجهی در سوق دادن عربستان به سمت آمریکا داشته است. اگر چه اخیراً و پس از توافق نامه هسته ای ایران و 1+5، عربستان سعی در ارائه یا حداقل نمایش سیاست مستقل داشته و حتی به بررسی گزینه های دیگری به جز آمریکا به عنوان متحد خود پرداخته است، ولی به نظر می رسد این اقدامات در کوتاه مدت تاثیر قابل توجهی در سطح روابط سعودی ها با آمریکا نخواهد داشت. در این پژوهش سعی شده است با بررسی روابط امنیتی واستراتژیکی عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، قابلیت و تاثیر این روابط را در تامین و تداوم اهداف امنیتی دو کشور مشخص نماییم. ما ابتدا سعی می کنیم تعریفی از امنیت ارائه دهیم. سپس به تشریح دیدگاه تئوریک جهت تبیین موضوع می پردازیم، پس از آن به توصیف روابط دو کشور با اشاره به تحولات خاورمیانه و در پایان به نتیجه گیری اقدام خواهیم ورزید.
۶.

تبیین رابطه آینده نگاری و نیروی دریایی راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری عدم قطعیت ژئوپلیتیک امنیت ملی نیروی دریایی راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آن ها می پردازد. آینده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن) "امروز"، واقعیت "فردا" تولد می یابد. رویکرد آینده نگاری در رابطه با نیروی دریایی راهبردی در واقع ترسیم آینده ای برای ایجاد زمینه ها و زیرساخت های سیادت دریایی ج.ا.ا. در منطقه ی ژئواستراتژیک خلیج فارس می باشد. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش سناریونویسی ضمن بیان آینده های بدیل به بیان آینده های باورکردنی و در نهایت آینده های مطلوب فراروی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازه ی زمانی ایران 1404 بپردازد. چهار آینده ی پیش روی نداجا متکی بر عدم قطعیت ها شامل نیروی دریایی خاکستری(در حالت وجود محیط منازعه و عدم برخورداری از توانمندی فناوری دفاعی دریایی داخلی)، نیروی دریایی سبز1(در حالت وجود محیط منازعه و برخورداری از توانمندی فناوری دفاعی دریایی داخلی)، نیروی دریایی سبز2(در حالت وجود محیط رقابت و عدم برخورداری از توانمندی فناوری دفاعی دریایی داخلی) و نیروی دریایی آبی(در حالت وجود محیط رقابت و برخورداری از توانمندی فناوری دفاعی دریایی داخلی) فراروی نیروی دریایی آجا خواهد بود.
۷.

تخصیص سلاح در سامانه های موشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخصیص سلاح سامانه های موشکی تجهیزات نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
تخصیص بهینه تجهیزات نظامی جهت هدف قرار دادن اهداف دشمن که اغلب با عنوان مسئله ی تخصیص سلاح به هدف از آن نام برده می شود به یکی از کانون های اصلی تفکر نظامی نوین تبدیل شده است. در این تفکر، تخصیص سلاح با در نظر گرفتن اصل صرفه جویی در منابع، بدون کاستن از قدرت نابودکنندگی سامانه ها، مورد توجه می باشد. این تحقیق  سه  روش  تخصیص  سلاح  را  ارایه  می نماید: تخصیص  سلاح  یکنواخت، تخصیص  سلاح  اول به اول و تخصیص سلاح شلیک -نگاه -شلیک. در تجزیه و تحلیل روش های فوق، رویکردی مبتنی بر نظریه ی احتمالات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ضمن، این تحقیق روشی را ارایه می نماید که برای محاسبه ی اثربخشی یک سلاح منفرد و همچنین اثربخشی ترکیب چندلایه ای سلاح هایی که در حالت کاری تمرکزی عمل می کنند، استفاده می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴