علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال دهم تابستان 1393 شماره 28 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین رابطه مدیریت دانش و چابک سازی یگان های آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: چابک سازی مدیریت دانش اطلاعات نظامی. همکاری متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
    دانش موجب افزایش بهره وری در سازمان و خروج آن از رکود و رخوت است و چابک سازی در سطح سازمان یکی از پایه های افزایش بهره وری مدیریت دانش است. چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند شناخته می شود که لازمه محیط هایی با عدم قطعیت و  یا تغییرات زیاد را داراست .از آن جا که کارکنان، دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می شود، می توان انتظار داشت که فراهم آوردن بستر مناسب جهت فعالیت های مدیریت دانش در شکست یا موفقیت سازمان چابک نقش به سزایی دارد. در این مقاله، شکلی از هم گرایی این دو از این نظر که ابعاد آن ها قویاً با یکدیگر ارتباط نزدیکی خواهند داشت، مورد ارزیابی و استدلال قرار گرفته تا بیان گردد عناصر، ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش در چابک سازی یگان های آجا موثر است. یکی از یگان های آجا به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شد همچنین وضعیت چابکی و مدیریت دانش در آن ها (با کمک پرسش نامه) مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری 120 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر تعیین گردید. بررسی و تجزیه و تحلیل حاصل از دستاوردهای این مقاله حاکی از وجود ارتباط میان ابعاد و مولفه های پیاده سازی مدیریت دانش با ابعاد و مولفه های چابک سازی یگان ها می باشد.
۲.

شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در صنعت هوانوردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش صنعت هوانوردی توانمندسازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۴
مدیریت دانش به عنوان مهم ترین وظیفه سازمان برای مدیریت و استفاده از منابع حیاتی و  همچنین به عنوان رویکردی نوین برای بهره برداری و توسعه دارایی های غیرملموس سازمان معرفی می شود که اجرای موفق آن در سازمان مستلزم فراهم سازی بسترهای فکری، مهارتی و علمی خاص است. هر سازمانی عوامل کلیدی خاص خود را جهت استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش دارد. دغدغه سازمان ها این است که این عوامل را شناسایی و به آنها توجه کنند تا در موفقیت مدیریت دانش پیش قدم باشند. این تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف یک تحقیق کاربردی و از جنبه زمانی، مقطعی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش یک تحقیق پیمایشی است که به شناشایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در صنعت هوانوردی می پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که 6 عامل توانمندسازی کارکنان، ساختار دانش، فرهنگ حمایتی، درگیر شدن کارکنان، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی، و الگوبرداری عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت مورد بررسی بشمار می روند که برای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش مستلزم توجه به آنها است.
۳.

تبیین نقش جنگ سایبری در جنگ های آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنگ سایبر اطلاعات ارتباطات رایانه ای شبکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۷۶۲
روند رو به رشد تحول و پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و کاربرد گسترده آن در عرصه فضای مجازی و استفاده از ابزار و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط، بر روشها و فنون نبردها تاثیر داشته و شکل جدیدی از جنگ را پدید آورده است.  الزام نیروهای مسلح کشورها  بهره برداری از آخرین دستاوردهای فناوری را امری حیاتی نموده است از این رو شناخت صحیح و ورود به موقع در عرصه های نوین دفاعی همواره یکی از دغدغه های طراحان و بازیگران حوزه راهبرد و دفاع می باشد. در این مقاله الگوهای  کشورهای  صاحب فناوری در فضای مجازی بین تجهیزات ارتباطی ، مخابراتی، شبکه های رایانه ای و سیستم مبتنی بر رایانه مورد مطالعه قرار گرفته  و فضای سایبر و و فرصتها و تهدیدهای آن در جنگ آینده بررسی شده است نتیجه مقاله حاکی از این است که جنگ سایبری به اندازه کنشهای عینی میادین نبرد جدی است . در این راستا اقدامن لازم برای کاهش نسبی آسیب پذیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات سایبری پیشنهاد می شود 
۴.

تبیین رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان باقابلیت بلوغ سازمانی مطالعه موردی؛ گروه 55 توپخانه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی بلوغ سازمانی نواحی فرایندی سطوح بلوغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۵
 هدف کلی تحقیق حاضر تبیین رابطه توانمند سازی روانشناختی کارکنان رسمی باقابلیت بلوغ سازمانی آنان در پادگان گروه 55 توپخانه اصفهان می باشد. برای این منظور توانمندسازی روانشناختی بر اساس نظریه وتن و کمرون در 5 بٌعد احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس مؤثر بودن، احساس معنی دار بودن و احساس اعتماد بررسی شده و قابلیت بلوغ سازمانی بر اساس الگوی بلوغ سازمانی کورتیس در4 بٌعد بلوغ عاطفی، بلوغ عقلی، بلوغ حرفه ای و بلوغ اجتماعی بررسی شد. این تحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان رسمی پادگان گروه 55 توپخانه اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 172 نفر برآورد گردید و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که با توجه به تعریف عملیاتی توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون و تعریف عملیاتی بلوغ سازمانی کورتیس تنظیم گردیده و پس از سنجش روایی و پایایی استفاده شد. پرسشنامه ها جمع آوری و اطلاعات حاصل جمع بندی شد و با استفاده از روشهای آمار توصیفی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان باقابلیت بلوغ سازمانی آنان در پادگان گروه 55 توپخانه اصفهان رابطه معنی داری وجود دارد.
۵.

نیروی دریایی شبکه محور، راهبرد انتقال برای افزایش قابلیت های عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملیات شبکه محور انتقال فناوری اطلاعات نیروی دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۷۰۲
  پیشرفت و توسعه فناوری در سلاح ها و حساسه های نصب شده بر روی سکوهای (یگان های شناور و پروازی) نیروهای دریایی، روزبه روز شرایط جدیدی را در دریا ایجاد می کند. قدرت کشف حساسه ها، افزایش برد سلاح ها و ماندگاری سکوهای پرتاب آنها در دریا باعث گردیده است امکانات بکار گرفته شده در عملیات های دریایی در سطح و زیرسطح دریاها گسترش وسیعی داشته باشند. ازاین رو، امروزه شاهد گسترش صحنه نبرد در دریا بوده و بالطبع فرماندهان عملیاتی با شرایط خاص و پیچیده ای برای کسب و ارائه تصویر عملیاتی مواجه اند که در صورت عدم تبادل به موقع و دقیق اطلاعات نیروهای خودی، دشمن و منطقه عملیات بین یگان های عمل کننده، موفقیت در عملیات و رسیدن به اهداف مأموریت با چالش های بزرگ روبرو خواهد شد. با توجه به این موارد، این مقاله بر آن است راهبردهای شبکه محور شدن و استفاده از فناوری های اطلاعاتی و شبکه ای را برای افزایش قابلیت های عملیاتی نیروی دریایی بررسی نماید. 
۶.

سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با بهره-گیری از اندیشه نظامی مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارگاه پدافند هوایی مقام معظم رهبری سیاست گذاری دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۸
پژوهش حاضر متمرکز بر موضوعی است که "سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی  خاتم الانبیاء(ص) با بهره گیری از اندیشه نظامی مقام معظم رهبری"را تبیین می نماید.این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است که تجزیه تحلیل آن به روش کیفی و تحلیلی  (با تکیه بر تحقیق میدانی)  انجام شده است. پشتیبانی های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، نقش اساسی در سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی  آجا ایفا نموده است که هدف از این تحقیق تبیین سیاست گذاری دفاعی این سازمان نظامی دفاعی با ابتناء بر اندیشه نظامی معظم له می باشد. قرارگاه پدافند هوایی  مادامی در مأموریت محوله توفیق دارد که سیاست گذاری معقول و اثربخشی در عرصه های مدیریت منابع انسانی، بکارگیری فناوریهای نوین نظامی، افزایش توان نظامی و تدوین رهنامه ای فراگیر و مؤثر قدرت پدافند هوایی  داشته باشد. به نظر می رسد اثربخشی قدرت پدافند هوایی  مرهون توسعه متوازن مؤلفه های قدرت در این حوزه است.آنچه در این راستا به عنوان مسئله تحقیق مطرح می گردد این است که فرامین، رهنمودها و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در سیاست گذاری دفاعی در عرصه های (نیروی انسانی و مدیریت آن، فناوری نظامی و توان تجهیزاتی و رهنامه نظامی قرارگاه پدافند هوایی  آجا) چگونه مؤثر بوده است در پایان سیاست های اجرایی وکاربردی در سه حوزه نیروی انسانی،تجهیزات و توان رزمی و همچنین رهنامه نظامی قرارگاه ارائه گردیده است.
۷.

بررسی رابطه سبک یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی در مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک یادگیری انگیزه پیشرفت تحصیلی مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
این پژوهش با هدف تعیین سبک یادگیری و بررسی رابطه آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا انجام شده است. در ادامه رابطه مؤلفه های جمعیت شناختی (تحصیلات، سن و سابقه خدمت) با سبک یادگیری دانشجویان مرکز آموزش شهید امانی نزاجا سنجیده می شود. روش تحقیق از نوع همبستگی در سطح اطمینان 95/0 است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دوره های عالی، مقدماتی و تخصصی ثانویه در رسته های مختلف می باشند، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش تعداد 262 نفر برآورد گردید که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سبک های یادگیری کلب، پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 809/0 برآورد شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون  بهره گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سبک یادگیری غالب در بین دانشجویان مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا سبک جذب کننده می باشد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین سبک یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان و همچنین بین سبک یادگیری با سن و سابقه خدمت دانشجویان مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا رابطه معناداری وجود ندارد و مقدار معنا داری آن به ترتیب برابر با 221/0 ، 068/0 و 949/0 است. ولی بین سبک یادگیری و مقطع تحصیلی دانشجویان رابطه معنا دار  معکوس وجود دارد و مقدار معناداری آن  برابر با 205/0- است 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴