علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال دوازدهم زمستان 1395 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بازدارندگی نوین در نظم و ساختار نوین نظام بین الملل (داده های نظری و یافته های تجربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازدارندگی و عقلانیت سیستم های بازدارندگی استراتژی ها تئوری دفاع- تهاجم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
بازدارندگی به عنوان یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک از جمله موضوعاتی علمی است که در کنار جنگ به عنوان مهمترین موضوع مطالعات استراتژیک مطرح می باشد. به عبارتی دیگر، از جمله پرسش های موجود در این حوزه این واقعیت است که چگونه می توان از بروز جنگ که سبب ساز تحمیل هزینه های زیادی بر واحدها خواهد شد، جلوگیری به عمل آورد؟ پاسخ به چنین پرسشی منجر به شکل گیری مفهوم تئوریک بازدارندگی خواهد شد. از همین رو، این نوع رابطه و خلق آن ارتباط زیادی به توان راهبردی طرفین، نوع استراتژی و همچنین شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری این استراتژی ها خواهد داشت که در قالب نظریه، رویکردها و طراحی آن در یک نظام، به عنوان متغیرهایی خودنمایی می نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، تلاش دارد ضمن واکاوی بنیانهای نظری مفهوم بازدارندگی در روابط بین الملل، ساختارها، طراحی مدل ها و استراتژی های مختلف در این نوع از سیستم های کنترلی (واپاشی)، به وِیژه کار بست های نوین و منطقه ای آن در سیستم نوین بین الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۲.

تبیین فرماندهی یگانهای تاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عَملیات تأثیرمحور تصمیم گیری طراحی و برنامه ریزی سازماندهی هماهنگی و کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
تغییر ماهیت جنگ پایه و اساس انفجار تفکر تأثیرمحور را آشکار می کند. به کارگیری رویکرد تأثیرمحوری توسط برنامه ریزان در نبرد هوایی خلیج فارس موجب تسهیل موفقیت جنگ هوایی شد. هدف این پژوهش تبیین فرماندهی یگان های تاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن همبستگی می باشد. این مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و تلاش دارد مفهوم عملیات تأثیر محور را با رویکرد مقابله با کشورهای فرامنطقه ای به طور مشروح بیان نماید. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاه های منطقه ای و تاکتیکی نزاجا می باشد. جمع آوری داده ها از طریق دو پرسشنامه تحت عناوین سبک فرماندهی و عملیات تأثیرمحور صورت پذیرفته است. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در سطح معنی داری پنج درصد (%5) صحت فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه تصمیم گیری بیشترین تأثیر را بر عملیات تأثیرمحور دارد. و در این میان عامل ارزش های فردی فرمانده در امر تصمیم گیری فرماندهان بسیار مهم و تعیین کننده می باشد.
۳.

تأثیر تمرینات ویژه ناحیه مرکزی بر استقامت عضلات، تعادل ایستا و پویای دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقامت عضلانی دانشگاه خاتم الانبیاء (ص) ثبات مرکزی تعادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات ویژه ناحیه مرکزی بر استقامت عضلات ناحیه مرکزی، تعادل ایستا و پویا دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا انجام شده است.40 نفر از دانشجویان به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. استقامت ناحیه مرکزی بدن و تعادل ایستا و پویا به ترتیب به وسیله برخی آزمون های میدانی استقامت ناحیه مرکزی بدن از قبیل سورنسن، فلکشن تنه و پل زدن و آزمون های تعادلی لک لک و وای اندازه گیری شدند. گروه تجربی یک دوره شش هفته ای (سه جلسه در هفته) تمرینات ویژه ثبات دهنده ناحیه مرکزی را انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات آزمون سورنسن، فلکشن تنه، پل زدن به شکم، پل زدن به پهلوی راست و چپ، نمره کلی استقامت، تعادل ایستا و پویا در دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون اختلاف معناداری وجود داشت.بر این اساس تمرینات ویژه ناحیه مرکزی بدن می تواند به منظور افزایش استقامت ناحیه مرکزی بدن و به دنبال آن بهبود تعادل در دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا مورد استفاده قرار بگیرد.
۴.

الگوی سامانه پشتیبانی الکترونیک نزاجا در افق 1404 هجری شمسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پشتیبانی الکترونیک شنود کاوش الکترونیک جهت یابی تهدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
در نوشتارهای نظامی به واژه «جنگ الکترونیک» بسیار برخورد می شود و کشورهای مختلف با تکیه بر میزان علم و دانش خود و از طرف دیگر با توجه به تهدیدات موجود، الگوهای مناسبی را برای جنگ الکترونیک طراحی می نمایند. تحقیق حاضر به بررسی و ارائه الگوی سامانه پشتیبانی الکترونیکنزاجا در افق 1404 شمسی پرداخته است. جامعه موردمطالعه، سامانه جنگ الکترونیک نزاجا بوده که به منظور جمع آوری اطلاعات، از طریق مصاحبه با صاحب نظران و مطالعه منابع، مطالعه و بررسی وضع موجود و تحلیل فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب، مطالبات عملیاتی واقعی، در چشم انداز 1404 تعیین گردیده، سپس داده های به دست آمده از اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران، با روش توصیفی (موردی) و رویکرد تحلیل کیفی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد که کشورهای مختلف با تکیه بر میزان علم و دانش خود و با توجه به تهدیدات موجود، الگوهای مناسب و خاص خود را با تأکید بر طراحی سامانه های متعدد و متحرک، خود کافی و پیش بینی ساختارهای ستادی در سطوح مختلف، برای جنگ الکترونیک، طراحی می نمایند. از طرف دیگر گستردگی دامنه جنگ الکترونیک در حال حاضر، افزایش قطعی کاربرد آن در آینده را به همراه داشته و استفاده سایر کشورها از سامانه های پیشرفته ارتباطی و غیر ارتباطی بیانگر آن است که سامانه فعلی جنگ الکترونیک نزاجا جهت پاسخگویی به مطالبات عملیاتی و آموزشی حال و آینده نیازمند ارتقاء می باشند.
۵.

بررسی رابطه کیفیت زندگی شغلی با عملکردکارکنان دستگاه های انتظامی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی شغلی عملکرد دستگاه های انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
نیروهای مأموریتی ناجا از مهم ترین نیروهای موجود در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که عامل انسان در آنها بسیار قوی است، کار پلیس جلوگیری از جرم و جنایت می باشد و سلامت و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه از مهم ترین وظایف پلیس است، بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی پویا به "بررسی رابطهبین کیفیت زندگی با عملکردکارکنان دستگاه های انتظامی استان فارس" پرداخته شود. جامعه آماری در این پژوهش تعداد 798 نفر از کارکنان دستگاه های انتظامی استان فارس شامل 44 کلانتری و پاسگاه های (جنوب استان فارس) می باشد. که نمونه آماری آن تعداد 259 نفر به روش های نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. در این تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 35 سوالی والتون و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان حاوی 12 بعد و 40 مؤلفه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن (پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی) و عملکرد کارکنان وجود دارد.
۶.

تحلیلی بر مؤلّفه های ادبیّات پایداری در اشعار قیصر امین پور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ادبیات پایداری قیصر امین پور مؤلّفه های ادب پایداری ایستادگی در برابر دشمن شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۵۲۱
ادبیّات هر ملّتی از مؤلّفه هایی شکل می گیرد که در واقع بهترین گزینه و شاخص برای آشنایی با نگرش و جهان بینی آن ملّت است. وقتی سخن از بازگویی بنیان های فکری یک ملّت در پهنه  ادبیّات به میان می آید، ادب پایداری سهم بزرگی در وانمایی رویکردها و موضع گیری آن ملّت، در حفظ و اعتلای هویّت خویش در برابر هرگونه تهاجم و تهدید داشته و شاعر پایداری از طریق این آبشخور، با بیان رشادت ها و استقامت آن مردم، دغدغه ها و باورداشت های آن ملّت را انتقال می دهد. از مهم ترین بن مایه های ادب پایداری، شهادت طلبی، دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز، صلح طلبی و ... است. قیصر امین پور که در بحبوحه  جنگ تحمیلی، با گسترش آثار خود در افق ادب پایداری، بهترین اشعار پایداری را، به ادبیّات فارسی افزود، مضامینی را مطرح ساخت که منبعی بسزا برای آگاهی از نمادها و نمودهای این سبک فخیم به شمار می آیند. نگارنده در این جستار در پی پاسخ به این سوال بوده که رویکرد قیصر امین پور به ادبیّات پایداری چگونه بوده و کدام مؤلّفه ها و مضامین ادب پایداری در اشعار وی انعکاس داشته است. یکی از این جلوه ها، پایداری در برابر دشمن بعثی است که شاعر به مقاومت در برابر آن، بسیار تأکید دارد. وی با ترسیم دلاوری های رزمندگان اسلام و تهییج روحیه  شهادت طلبی در آنان، حماسه ای معنوی را رقم می زند که حاوی عمیق ترین بینش ها و آمال انقلابی می باشد.
۷.

بررسی مشکلات ترجمه ادبیات دفاع مقدس به زبان آلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دفاع مقدس سیره مدیریتی تشابه فرهنگی ادبیات دفاعی ترجمه اقتضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
با توجه به اینکه تاکنون بسیار کم و شاید هیچ، در خصوص ترجمه آثار دفاع مقدس (غیر از گزارشات رسانه ای دوران جنگ) به زبان آلمانی اقدام نشده، پژوهشگر بر آن شد تا با عنایت به مشکلات ترجمه آثار دفاع مقدس، به یافتن شیوه و چگونگی ترجمه این آثار به زبان آلمانی اقدام نماید، تا بتوان الگوی مناسبی از مدیریت و فرماندهی الهی را، آن هم در شرایطی همچون جنگ، از منظر دین مبین اسلام به بیگانگان آلمانی زبان ارائه نمود. این پژوهش با عنوان «مشکلات ترجمه ادبیات دفاع مقدس به زبان آلمانی» و با هدف «ارائه راه کارهایی در جهت رفع آنها» انجام گرفته است، که بر این اساس، ده مشکل عمده احصاء و بر مبنای آن، ده راهکار برگزیده، از جمله تأکید بر «ترجمه بر اساس تشابه فرهنگی» و «ترجمه اقتضائی» عنوان گردید، تا انگیزه غائی آن، یعنی انتقال ارزش ها و مبانی دفاعی در اسلام و همچنین انسانی بودن دفاع مردم ایران اسلامی در جنگ تحمیلی به بیگانگان با ترجمه ادبیات دفاع مقدس تحقق یابد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴