ابراهیم ایجابی

ابراهیم ایجابی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

بررسی چالش های مقابله با سامانه های هواپیمای بدون سرنشین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دفاع هوایی سامانه های هواپیمای بدون سرنشین صحنه نبرد آینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 149
هدف این پژوهش بررسی چالش های مقابله با سامانه های هواپیمای بدون سرنشین در صحنه نبرد آینده و ارائه راهکار هایی برای حل مشکلات و موانع موجود می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و از روش های مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها و از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب حجم نمونه جامعه آماری مورد تحقیق استفاده شده است. برای وزن دهی و تعیین اولویت چالش های دفاع هوایی (سامانه های کشف، سامانه های فرماندهی و کنترل و سامانه های سلاح) بر متغیر وابسته (مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین) از روش AHP استفاده شده است. نتایج حاصله از انجام تحقیق، نشان داد که متغیر های اصلی تحقیق با ضریب هماهنگی کمتر از 0. 1 بر مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین تاثیر دارد. پیشنهادهای این تحقیق تاکید و اهتمام بیشتر فرماندهان دفاع هوایی بر چالش های قید شده به ترتیب نتایج تحقیق و نیز لزوم ارتقاء سامانه های دفاع هوایی در صحنه های نبرد آینده، با الویت اتخاذ استراتژی های دفاعی جامع و ارتقاء قابلیت های کشف هواپیماهای بدون سرنشین با سطح مقطع راداری کم و با به کارگیری فناوری های نوین در سامانه های سلاح بوده است.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری آینده نگاری علم و فناوری اولویتبندی عوامل تحلیل شبکه ای تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 92
هدف: آینده نگاری علم و فناوری فرایندی مشارکتی، زمان بر، پیچیده و دیر بازده است. این ویژگی ها موجب شده است که متولی طراحی و پیاده سازی این فرایند در اکثر کشورها، دولت ها باشند. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در فرایند آینده نگاری، می تواند به تصمیم گیری بهتر دولت ها در طراحی و اجرای آن در کشور کمک نماید و تصمیم گیری در زمینه تخصیص بودجه و صرف منابع لازم در این راستا را تسهیل نماید. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران، به انجام رسیده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، در ذیل پژوهش های کاربردی می گنجد. داده ها به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گرداوری شدند و برای اولویت بندی عوامل از روش «تحلیل شبکه ای» استفاده شده است. یافته ها: برونداد تحلیل شبکه ای داده ها نشان داد که 41 عامل کلیدی، موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران را متاثر می سازند که بر پایه آراء خبرگان، 10 عامل برپایی کارگاه های آموزشی در مراحل آغازین فرایند آینده نگاری (338/0)، لحاظ فناوری های نرم (332/0)، تاسیس نهاد یا تیم آینده نگاری (329/0)، الزام دولتی (321/0)، تقویت هوش فناورانه (320/0)، جذابیت در کنار امکان پذیری فناوری ها (317/0)، توجّه به حوزه های نوظهور میان رشته ای (313/0)، تکرار فعالیت های آینده نگاری به شکلی قاعده مند (311/0)، تمرکز بر پیامدهای دسته دوم و سوم (303/0) و طرح اولیه (301/0) با وزن نهایی بالاتر از 30/0 دارای اهمیت بیشتری هستند. نتیجه گیری: توجه ویژه به عوامل کلیدی اولویت دار که بیشترین وزن نهایی را در تحلیل شبکه ای به خود اختصاص داده اند، به تصمیم-گیرندگان و مدیران دولتی متولی فرایند آینده نگاری علم و فناوری در ایران توصیه می گردد.
۳.

واکاوی تهدیدات امنیتی شبکه های رایانه ای سازمان ها با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی ستاد فرماندهی نیروی پدافند هوایی آجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تهدیدات امنیتی شبکه دیتای داخلی پانل خبرگان چرخ آینده نرم افزار آینده پژوهی Mic - Mac

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 588
آینده پژوهی، دانش نوظهوری است که می تواند منجر به سودمندی اقتصادی، دفاعی، نظامی و اجتماعی بشود. ماهیت فناوری در حال تغییر و تحول بوده و سرعت این تغییر از هر زمان دیگری در زمان کنونی بیشتر است. آینده پژوهی فناوری ها، یک ابزاری برنامه ریزی است که احتمال ایجاد فناوری و تاثیر آن در دستیابی به آینده مطلوب را مشخص می نماید. این مقاله با هدف شناسایی تهدیدات امنیتی شبکه های رایانه ای سازمان ها (مطالعه موردی ستاد فرماندهی نیروی پدافند هوایی آجا) با استفاده از روش چرخه آینده و تلفیق این روش با پنل خبرگی و جلسات ذهن انگیزی انجام گردید. با بهره گیری از پنل خبرگان 78 تهدید امنیتی شناسایی که با استفاده از رتبه بندی و تعیین ارزش تهدیدات احصاء شده، تعداد 44 تهدید مهم و اثرگذار تعیین شد. در ادامه پرسشنامه ای به منظور بررسی ارزش هر یک از 44 تهدید به دست آمده تهیه و در اختیار کارشناسان و خبرگان مربوطه قرار گرفت و با استفاده از الگوی فریدمن و بر اساس معدل گیری یک تا پنج بر مبنای طیف لیکرت از میان ۴۴ تهدید امنیتی آن دسته از تهدیداتی که نمره کمتر از میانگین را کسب نمودند به عنوان تهدیدات کم اهمیت حذف و تعداد 20 عامل تهدیدزا که نمره بالاتر از میانگین را به خود اختصاص دادند جهت بررسی نهایی انتخاب گردیدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی Mic-Mac و با به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد هفت عامل تهدیدزا دارای نقش تأثیرگذار به عنوان مهمترین تهدیدات شناسایی گردید.
۴.

راهبردهای قدرت آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد عوامل محیطی خلیج فارس قدرت آفرین جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 126
هدف: جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد امنیت بومی و خوداتکا در منطقه خلیج فارس و همچنین جهت مقابله با تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای در این منطقه، نیاز به کسب اقتدار دارد. بنابراین مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل محیطی (قوت، ضعف، فرصت، تهدید) و تدوین راهبردهای قدرت آفرین ایران انجام شده است. روش شناسی: تحقیق کاربردی بوده و به روش موردی- زمینه ای که از طریق سوآت بهبود یافته جهت تدوین راهبردها و تکنیک تاپسیس جهت اولویت بندی راهبردها استفاده شده است. یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها تعداد 13 راهبرد بخشی (3 راهبرد تهاجمی، 5 راهبرد رقابتی، 3 راهبرد محافظه کارانه و 2 راهبرد تدافعی) به دست آمده است. طبق نتایج سوآت بهبود یافته تعداد 7 راهبرد اصلی قدرت آفرین در منطقه خلیج فارس تدوین شد. نتیجه گیری: موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اقتدار در وضعیت محافظه کارانه خفیف و معطوف به قوت قرار دارد که به سمت تهاجمی خفیف و معطوف به قوت در حال حرکت می باشد.
۵.

تحلیل محتوای تهدیدهای نسبت داده شده به ج.ا.ایران در اسناد راهبردی آمریکا طی سال های 1991 تا 2021(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 377
بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران، اهداف و اقدام های آمریکا به طور مستقیم و غیرمستقیم منافع ایران را تحت تأثیر قرار داد که این مهم را به خوبی می توان در بررسی پنج دسته اسناد راهبردی و امنیت ملی آمریکا در سطح کلان که طی این سال ها منتشر شده، به خوبی مشاهده نمود. ازاین رو ماهیت این تحقیق، توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه موردی است که با روش تجزیه وتحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع مدنظر می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل 42 سند رسمی و یک سند موقت امنیت ملی آمریکا است که توسط دولت بایدن در سال 2021 منتشر شده است. در بررسی این اسناد آنچه مسلم می باشد، این است که رویکرد آمریکا در تمام این سال ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران بدون تغییر باقی مانده اما راهبردهای نیل به آن که همواره براندازی این نظام بوده، تغییر نموده و در طول سال های پس از انقلاب اسلامی همواره این عملکرد به صورت کم وبیش در رفتار خارجی آمریکا مشهود می باشد. رویکرد های رؤسای جمهور آمریکا در دوره های ریاست جمهوری بوش پدر و کلینتون بیشتر مبتنی بر قدرت نرم و البته تا حدودی سخت، در دوره بوش پسر بیشتر مبتنی بر قدرت سخت و تا حدودی نیز نرم، در دوره اوباما مبتنی بر کاربرد قدرت هوشمند ترکیبی از سخت و نرم، در دوره ترامپ مبتنی بر قدرت سخت و در دوره بایدن که امروزه با آن مواجهیم مبتنی بر قدرت نرم و هوشمند می باشد.
۶.

چگونگی ایجاد هماهنگی در راستای هم افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث غیرمترقبه آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان مدیریت بحران کشور حوادث غیرمترقبه هوانیروز هماهنگی هم افزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 737
هدف این پژوهش تبیین نحوه ایجاد هماهنگی در راستای هم افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث غیرمترقبه آینده، در دو مرحله قبل و هنگام وقوع بحران است؛ لذا از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت، توصیفی است. جامعه آماری این مقاله را خلبانان پایگاه های هوانیروز و مسئولین سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل می دهند. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اکثریت افراد جامعه نمونه بر این اعتقادند که پرداختن به مؤلفه های برنامه ریزی، پیش بینی، فرماندهی و کنترل در عملیات امدادرسانی (در مرحله قبل و هنگام وقوع حوادث) به میزان زیاد و خیلی زیاد در جهت  هماهنگی در راستای هم افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور  نقش دارد.
۷.

تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد لجستیک آماد و پشتیبانی عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 792
راهبرد در مباحث مدیریتی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بویژه نظامی، کاربرد بسیار متداولی دارد و به عنوان یکی از عناصر مهم مرتبط با مدیریت مطرح بوده و اساس تصمیم گیری های مدیریتی محسوب می شود، به طوری که نمی توان آن را جدای از مدیریت پنداشت، چه بسا مدیریت موفق، اغلب حاصل تدوین راهبردهای مناسب است.  هدف اصلی تحقیق، تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای و روش توصیفی با رویکرد تحلیلی است. حجم نمونه 86 نفر و روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است. برای تکمیل تحقیق از پرسشنامه ای با 133 سؤال استفاده شد. بر همین اساس از تعداد 133 عاملی که برای تدوین راهبردهای لجستیک عملیات مشترک آجا شناسایی و تثبیت گردید، تعداد 33 عامل ضعف، 22 عامل قوت، 21 عامل فرصت و 57 عامل تهدید در قالب 9 مؤلفه محیط داخلی و خارجی، تشخیص داده شدند. در پایان، راهبردها با استفاده از تکنیک SWOT تدوین و نسبت به تعیین اولویت بندی آن ها با استفاده از روش Tapsis اقدام گردید. با تجزیه و تحلیل و تعیین موقعیت راهبردی سازمان و تحلیل شکاف، آجا در وضعیت تدافعی معطوف به تهدید قرار دارد. لذا نسبت به  تدوین تعداد 14 راهبرد و ارائه پیشنهادهایی در راستای حرکت از موقعیت موجود به موقعیت تهاجمی مطلوب اقدام شد.
۸.

مؤلفه های اثرگذار بر کشف و مقابله با هواپیمای بدون سرنشین در صحنه های نبرد آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پدافند هوایی کشف سامانه های مقابله با هواپیمای بدون سرنشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 732
بررسی ماهیت تهدید های سامانه هواپیمای بدون سرنشین (UAS)، نتایج جنگ های اخیر در منطقه غرب آسیا، پیشرفت روزافزون فناوری های نظامی به ویژه ویژگی های تهدید های هوایی آینده ازجمله وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAVs)، لزوم توجه علمی و دقیق به مقوله پدافند هوایی را اجتناب ناپذیر نموده است. در این میان مقابله با سامانه های هواپیمای بدون سرنشین در زمان جنگ و صلح که امنیت ملی و نظامی، ایمنی عمومی و حریم خصوصی افراد را به خطر می اندازد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پدافند هوایی دارای سه بعد  سامانه های کشف، شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه و سامانه های سلاح است که نقش اصلی را در عملیات دفاع هوایی به عهده دارند. هدف تحقیق تبیین مؤلفه های اثرگذار بر کشف و مقابله با سامانه های هواپیمای بدون سرنشین در نبردهای آینده است. تحقیق از نوع کاربردی – توسعه ای بوده و رویکرد آن آینده پژوهانه و از روش موردی– زمینه ای استفاده شده است. در این تحقیق ابتداً تهدید های هواپیماهای بدون سرنشین مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های بعد سامانه های کشف تبیین شده است. برای غنای بیشتر تحقیق با تعدادی از خبرگان حوزه پدافند هوایی مصاحبه گردید. در نهایت با شناسایی مؤلفه ها و شاخص های اثرگذار بر بعد کشف الگوی پدافند هوایی برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین پیشنهادهایی ارائه گردید.
۹.

تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه های همگرایی و واگرایی در جهان اسلام

کلید واژه ها: ژئوپلیتیک جهان اسلام ساخت قدرت واگرایی همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 976
مناطق جغرافیایی بر اساس انگاره های ذهنی مشترک و با توجه به ساختارها و کارکردهای مشترک به سمت همگرایی و همکاری سوق پیدا کرده اند و توانسته اند منطقه خود را به سمت توسعه و امنیت پایدار سوق دهند. یکی از مناطق حساس و استراتژیک در معادلات ساختار هرم قدرت جهان اسلام است. به رغم وجود تشابهات ذهنی و عینی در جهان اسلام برای ایجاد یک سازمان منطقه ای منسجم مبتنی بر ساخت قدرت اما این منطقه یکی از مناطق پرتنش جهان محسوب می شود. هدف این این تحقیق بررسی این مسئله است که تحت تاثیر شرایط داخلی و بین المللی در دهه آینده جهان اسلام چگونه قابل تصور است. در این تحقیق از رویکرد آینده پژوهی و روش سناریو نویسی پیتر شوارتز استفاده شده است. یافته های  تحقیق نشان داده است که با شناخت پیشران های متعدد در ابعاد عینی و ذهنی در مقیاس منطقه ای و جهانی دو عدم قطعیت در خصوص آینده ساخت قدرت در جهان اسلام در دهه آینده شناسایی شد که عبارت اند از افزایش یا کاهش دخالت قدرت های فرامنطقه ای در جهان اسلام و همچنین افزایش یا کاهش چالش های قومی مذهبی در جهان اسلام. سه سناریو بر اساس این عدم قطعیت ها طراحی شده است که عبارت اند از همگرایی ساخت قدرت در دهه آینده در جهان اسلام، واگرایی بیشتر و همچنین حفظ وضع موجود. نتایج تحقیق نشان می دهد که با کاهش دخالت قدرت های فرامنطقه ای و کاهش چالش های قومی مذهبی در جهان اسلام به سمت همگرایی خواهد رفت. در صورت افزایش دخالت قدرت های فرامنطقه ای و افزایش چالش های قومی مذهبی جهان اسلام به سمت واگرایی بیشتر خواهد رفت. همچنین در صورت کاهش دخالت قدرت های فرامنطقه ای و افزایش چالش های قومی مذهبی شاهد امتداد وضع موجود خواهیم بود.
۱۰.

برنامه ریزی دوسطحی برای مدلسازی یک بازی مهاجم-مدافع چند هدفی با محدودیت تخصیص بودجه و حل آن با استفاده از یک رهیافت شبکه عصبی

کلید واژه ها: بازی مهاجم-مدافع نظریه بازی تخصیص بودجه بهینه سازی دوسطحی شبکه های عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 601
تخصیص مؤثر بودجه دفاعی یکی از وظایف مهم دولت ها در مبارزه با تروریسم است. در این مقاله، با استفاده از بهینه سازی دوسطحی و بازی حرکت پی درپی، یک بازی جدید مهاجم-مدافع چند هدفی به همراه محدودیت بودجه را به منظور مدلسازی روابط راهبردی متقابل بین مهاجم (تروریست ها) و مدافع (دولت ها) معرفی می کنیم. ما بر انواع مختلف حمله ی اتخاذ شده از سوی مهاجم تمرکز می کنیم. با استفاده از شرایط بهینگی کاروش-کان-تاکر، مسأله ی برنامه ریزی دوسطحی پیشنهادی به یک مسأله ی برنامه ریزی یک سطحی با محدودیت های مکمل تقلیل داده می شود. سپس با استفاده از تابع فیشر-برمیستر اختلالاتی، نظریه بهینه سازی و بعضی مفاهیم معادلات دیفرانسیل معمولی، یک شبکه عصبی توانمند برای حل این مسأله ی برنامه ریزی ریاضی یک سطحی طراحی می کنیم. نشان داده می شود که شبکه عصبی معرفی شده پایدار مجانبی و همگرا به جواب بهینه مسأله ی برنامه ریزی دوسطحی است. در پایان با استفاده از دو سناریو، عملکرد و اعتبار روش پیشنهادی را نشان می دهیم.
۱۱.

طراحی چارچوب آینده نگاری راهبردی فناوری های دفاعی در حوزه پدافند هوایی به روش مدل سازی ساختاری- تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چارچوب آینده نگاری راهبردی پدافند هوایی فناوری ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 710
این مقاله با هدف مطالعه چارچوب ها، مدل ها و الگو های آینده نگاری و آینده نگاری راهبردی در سازمان های مختلف انجام شده است، و با استفاده از نظرات صاحب نظران تلاش شده مراحل، مؤلفه ها و گام های آینده نگاری راهبردی فناوری در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، احصاء و چارچوب مناسبی در این حوزه ارائه شود. برای این منظور با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری نظرات 25 نفر از افراد صاحب نظر در این موضوع اخذ، و با طی هفت گام روش ISM هرکدام از مراحل چارچوب آینده نگاری راهبردی فناوری های پدافند هوایی سطح بندی شدند. با توجه به خروجی مدل های ساختاری تفسیری، مرحله پیش آینده نگاری شامل پنج سطح و سیزده گام، مرحله تعیین ورودی ها شامل نُه سطح و هفده گام، مرحله آینده نگاری شامل پنج سطح و یازده گام، مرحله خروجی شامل دو سطح و هفت گام و مرحله تدوین راهبردها شامل چهار سطح و ده گام می باشند. در نهایت چارچوب آینده نگاری راهبردی فناوری در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین گردید و با استفاده از محاسبه قدرت نفوذ و میزان وابستگی، گام های نفوذی، پیوندی، خودمختار و وابسته در هر مرحله مشخص گردید.
۱۲.

آینده نگاری راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران برای افق 1420 با روش سناریوپردازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری راهبردی پیشرانهای موثر جذب سرمایه گذاری روند سناریو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 729
جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، من جمله ایران است. اما عدم اطمینان فزاینده در این عرصه، سیاستگذاری را به سمت رویکردهای نوینی چون آینده نگاری راهبردی سوق داده است. هدف این تحقیق، ترسیم آینده های بدیل فرا روی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. روش کلی تحقیق، سناریوپردازی است و به منظور شناسایی «پیشران های کلیدی»، آراء خبرگان به کمک پرسشنامه باز و پرسشنامه بسته در دو مرحله گرداوری شدند و بر اساس شاخص های «ضریب توافقی» و «میانگین حسابی» در «ماتریس ویلسون» ترسیم شدند. یافته های تحقیق، بر اساس حالات مختلفِ پیشران ها و بررسی اثر متقابل آنها به کمک «نرم افزار سناریو ویزارد»، امکان پذیری 5 سناریو با سازگاری درونی را نشان می دهند. این پژوهش علاوه بر داشتن جنبه کاربردی، می تواند به عنوان الگویی نوین برای تحقیقات آتی در زمینه سیاستگذاری برای جذب سرمایه گذاری در ایران مطرح گردد. در انتها، بر اساس نتایج تحقیق، برخی توصیه های سیاستی در راستای توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران ارایه شده است.
۱۳.

آینده نگاری راهبردی فناوری های دفاعی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 1420(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری آینده نگاری راهبردی پدافند هوایی فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 259
این مقاله باهدف تحلیل و واکاوی مبانی، مفاهیم، تعاریف و الگو های آینده نگاری و آینده نگاری راهبردی ارائه شده توسط صاحب نظران سعی دارد ابعاد، مؤلفه ها و گویه های کلیدی را استخراج کرده و در نهایت گام های آینده نگاری راهبردی فناوری در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را معرفی نماید. جهت تجزیه وتحلیل، ابتدا با انجام مطالعات اسنادی (25 سند) اطلاعات اولیه جمع آوری شد، سپس با استفاده از فرامطالعه (فراترکیب)، مؤلفه ها و گویه های تحقیق را مشخص کردیم، و درنهایت با ارائه پرسش نامه به جامعه نمونه به تعداد 68 نفر با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون یافته ها، نتایج زیر منتج گردید. پنج مرحله به همراه مؤلفه ها و گام های مربوط جهت آینده نگاری راهبردی فناوری های دفاعی پدافند هوایی تعیین شد: مرحله پیش آینده نگاری شامل مؤلفه های مطالعه سازمان های رقیب و دشمن (سه گام)، مطالعه سازمان های بالادستی و همتراز (دو گام)، مطالعه سازمان (سه گام) و بررسی وضعیت موجود (پنج گام). مرحله تعیین ورودی ها شامل مؤلفه های تعیین هدف یا اهداف (چهار گام)، مشخص کردن بازیگران یا ذی نفعان (پنج گام)، تعیین قلمرو زمانی و مکانی (چهار گام) و جمع آوری داده ها (چهار گام). مرحله آینده نگاری شامل مؤلفه های تجزیه و تحلیل (سه گام)، تفسیر (دو گام)، وضعیت مطلوب (دو گام) و چشم انداز (چهار گام).  مرحله خروجی شامل مؤلفه های آماده سازی برای تصمیم گیری (سه گام) و ارزیابی و تصمیم گیری (چهار گام). و مرحله تدوین راهبردها شامل مؤلفه های توسعه راهبردی یا مدیریت راهبردی فناوری (پنج گام) و پیاده سازی و اجرا(پنج گام).
۱۴.

تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع مالی عواید داخلی آجا موانع قانونی موانع ساختاری موانع آموزشی و مهارتی موانع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 340
در این تحقیق با روش توصیفی و با رویکرد تحلیل آمیخته تلاش بر این بوده است تا ضمن تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا در حوزه های موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فرهنگی، شیوه های رفع موانع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهای مناسب ارائه گردد. جامعه آماری، کلیه افسران و کارمندان ارشد رسته دارایی شاغل در ستاد آجا، دارآجا و ستاد نیروها است. در این راستا با توجه به مطالعه اسناد و مدارک و نظرات صاحب نظران و پرسش شوندگان، موانع قانونی با اهمیتی در حوزه عواید داخلی آجا شناسایی نشد؛ لیکن در خصوص مؤلفه های دیگر یعنی موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فرهنگی شاخص های مهمی شناسایی شد؛ به نحوی که مشخص گردید موانع فرهنگی مهم ترین مانع در راه فعالیت های عوایدی آجا می باشد.
۱۵.

تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای 2016 بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودتا کودتای 2016 ترکیه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران تضعیف ارتش دولت و حزب حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 877
پژوهش حاضر باهدف تبیین تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای نافرجام 2016 بر امنیت نظامی ج.ا.ایران به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارهایی مانند پرسش نامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها در بخش اسناد و مدارک، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات کیفی بوده و با کمک تحلیل محتوی، انجام شده است و برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه و نظرات صاحب نظران از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS تحلیل های آماری لازم صورت گرفته است. مجموع جامعه آماری حدود 85 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد 42 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شد. طبق نتایج پژوهش، تضعیف ارتش ترکیه که بعد از کودتای نظامی نافرجام 2016، به دلیل پاکسازی گسترده در ارتش، حذف و تغییر فرماندهان یگان های عم ده، حذف و اخ راج کارکنان متخصص و آم وزش دیده و باتجربه، ایج اد تغییرات بنیادی در سامانه فرماندهی و شورای عالی نظامی و ایجاد تغییرات در ساختار ارتش و اشرافیت وزارت دفاع این کشور بر ارتش حاصل شده است، بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت دارد.
۱۶.

انتخاب مطلوب ترین سامانه موشکی و توپخانه صحرایی توسط فرماندهان در نبردهای آینده با استفاده از الگوریتم فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب سامانه موشکی توپخانه صحرایی نبرد آینده الگوریتم فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 701
 این مطالعه باهدف تبیین چگونگی انتخاب سامانه مناسب موشکی و توپخانه صحرایی در محیط نبرد آینده با استفاده از الگوریتم فازی و ارائه راه کارهای حل مسئله تصمیم گیری در این خصوص انجام شده است. معیارها و شاخص های مختلفی وجود دارند که در انتخاب سامانه مناسب موشکی و توپخانه صحرایی در محیط نبرد آینده تاثیرگذار می باشند و هر یک با مزایا و محدودیت هایی همراه می باشد. از طرفی بر اساس تئوری مجموعه های فازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، یکی از قدرتمندترین تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است.  لذا در این مقاله قصد شده، از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت ارزیابی معیارها و اولویت بندی گزینه ها استفاده کنیم. هشتاد فرد خبره به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد و اطلاعات پرسش نامه جمع آوری شد. برای ارزیابی و اندازه گیری معیارها از مقیاس دو قطبی استفاده شد و در ادامه از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی به معیارها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی گزینه ها استفاده گردید. نتیجه گیری کلی حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که سامانه موشک آزاد/هدایت شونده با وزن 58/0 بهترین سامانه و توپخانه سنگین با وزن 55/0، توپخانه متوسط با وزن 39/0 و توپخانه سبک با وزن 32/0 در اولویت های بعدی می باشند.
۱۷.

تأثیر به کارگیری شبیه سازها جهت ارﺗﻘاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش شبیه ساز پروازی دانش پروازی مهارت پروازی نگرش پروازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 834
بدون شک آموزش یکی از ابزارهای مهم برای توسعه سازمان است. آموزش فرآیندی مداوم، پرهزینه و دشوار است که نتیجه ی آن در زمان بحران ها نمایان می شود. ارتقاء آموزش خلبانی نیز با توجه به پیشرفت های چشمگیر در صنعت هوانوردی، به یک ضرورت تبدیل گشته و خلبانان باید قادر باشند خود را با تغییرات هماهنگ نمایند. برای ارتقاء آموزش یک خلبان می بایست دانش، مهارت و نگرش او ارتقاء یابد. برای آموزش بسیاری از سرفصل های آموزش خلبانی مثل حالات اضطراری، راه کاری غیر از استفاده از شبیه ساز وجود ندارد. بااین حال یگان بال ثابت هوانیروز از به کارگیری سامانه شبیه ساز باوجود مزیت های فراوان به عنوان بهترین وسیله کمک آموزشی خلبانی، محروم است. هدف این پژوهش تبیین ضرورت به کارگیری شبیه سازها جهت ارﺗﻘاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز می باشد. جامعه آماری شامل خلبانان و مهندسان بال ثابت و متخصصین شبیه ساز هوانیروز است. نوع پژوهش کاربردی، روش انجام آن توصیفی و رویکرد پژوهش آمیخته می باشد. داده های اطلاعاتی به روش های میدانی و کتابخانه ای و با ابزارهای مصاحبه، پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش مؤید آن است که به کارگیری شبیه ساز تأثیر مثبت و معناداری بر ارﺗﻘاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز دارد. تحلیل کمی آماری نیز نشان می دهد که میزان این تأثیر در ارﺗﻘاء دانش پروازی خلبانان 50%، ارﺗﻘاء مهارت پروازی خلبانان 66% و ارﺗﻘاء نگرش پروازی خلبانان 52% می باشد. بنابراین استفاده از شبیه ساز امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و یگان بال ثابت هوانیروز ملزم به استفاده از شبیه سازها در آموزش خلبانی می باشد.
۱۸.

بررسی کارکردهای مهندسی رزمی در جنگ های ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهندسی رزمی جنگ ترکیبی هیبریدی تحرک ضدتحرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 48
تحقیق حاضر متمرکز بر موضوعی است که نحوه به کارگیری توانمندی های یگان های مهندسی رزمی نزاجا در جنگ های ترکیبی را تبیین می نماید. باتوجه به ظهور جنگ های ترکیبی و ناشناخته بودن آن، این سؤال مطرح گردیده که مهندسی رزمی نزاجا چگونه باید از قابلیت های خود در این جنگ بهره ببرد؟ مهندسی رزمی یکی از بخش های عمده نزاجا بوده که نقش بسزایی در افزایش توان رزمی یگان های تک ور در نبردها ایفا می کند. این نقش آن قدر حیاتی است که از آن به عنوان کلید آفند و قفل پدافند نام می برند؛ لذا تبیین چگونگی به کارگیری این یگان ها در نبردهای آینده با رویکرد هیبریدی هدف این تحقیق می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات اولیه از طریق اسناد و منابع معتبر و تجزیه وتحلیل آن، مشخص گردید که تحرک با شاخصه های شناسایی مهندس، ایجاد جاده و پل و رفع موانع و ضدتحرک با شاخصه های ایجاد میادین مین، تخریبات، ایجاد تخریبات انفجاری و ایجاد تله های انفجاری از تأثیرگذارترین مؤلفه های مهندسی رزمی شناخته می شود. داده های آماری هریک از شاخصه های مذکور از بین 45 نفر از افراد صاحب نظر و آشنا به مقوله جنگ های ترکیبی و مهندسی رزمی و مؤلفه های آن جمع آوری و به روش کمی (روش های آماری توصیفی و استنباطی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ و مطابق یافته ها، مؤلفه های تحرک و ضدتحرک به ترتیب با ضریب توافقی 531/0 و 617/0 در جنگ های ترکیبی تأثیرگذار بودند. درنهایت این نتیجه حاصل گردید که باتوجه به پیچیدگی های جنگ ترکیبی و اهمیت سرعت در آن، انجام هر یک از شاخصه های اشاره شده با استفاده از تجهیزات هوشمند و ابتکاری در اولویت اول قرار دارد.
۱۹.

الزامات پیاده سازی نظام اقتصاد مقاومتی در سایه فرهنگ سازمانی آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیاده سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازمانی آجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 743
نظریه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابداع گردید. فرای اینکه برای پیاده سازی نظام اقتصاد مقاومتی در هر حوزه و نهاد چه اقدامی بایستی صورت پذیرد تا نظام اقتصاد مقاومتی اجرا گردد،  می بایست ابتدا به مقوله فرهنگ سازمانی توجه ویژه نمود. فرهنگ مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی ممکن است پیامد های پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد. بنابراین قبل از پیاده سازی هر نظامی در هر سازمان باید در کارکنان فرهنگ لازم برای پذیرش آن تغییر را ایجاد نمود. فرهنگ سازمانی شمشیری است دو لبه. از یک سو بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند. لبه دوم فرهنگ سازمانی می تواند سدی باشد بر سر را اعمال تغییرات در سازمان؛ بنابراین سازمان آجا نیز باید توجه خاص به فرهنگ سازمانی خود در راستای اجرای نظام اقتصاد مقاومتی داشته باشد. تغییر فرهنگ و نقش رهبری در مدیریت آن بسته به مراحل رشد سازمان، از طریق سازوکارهای گوناگونی پدید می آید. در تمام برنامه هایی از این دست، یک گروه پیش تاز برای آموختن و آزمایش رفتار تازه تشکیل می شود. نا آموزی یک باور مشترک و آموختن یک چیز ناشناخته به جای آن، آزار دهنده است. به آسانی می توان گفت آنان که دربست در درون سازمان درگیر هستند نمی توانند فرهنگی را که خود در درون آن شناورند به روشنی ببینند و لذا نمی توانند ارزیابی درستی از آن داشته باشند. رهبر تغییر را می توان کسی دانست که در نفی وضع موجود سازمان و بر انگیختن افراد به تغییر به اندازه کافی نقش دارد. چنانچه فرآیند "تغییر فرهنگ برنامه ریزی شده و ساختارمند" نتایج لازم را به بار نیاورد، رهبران تغییر به اقدامات شدیدتر دست می زنند. رایج ترین شیوه این است که مدیرعاملی از بیرون می آورند که ارزش ها و باورهای متفاوتی از فرهنگ موجود دارد.
۲۰.

مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از FAHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی تحلیل اهمیت- عملکرد انتخاب و تخصیص پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 729
ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان نسبتاً بزرگ به طور مستمر در زمان صلح و یا جنگ پروژه هاپروژه ها و طرح های مختلفی را در حوزه هایحوزه های آموزشی و پژوهشی برنامه ریزیبرنامه ریزی و اجرا می نمایدمی نماید. این قبیل پروژه هاپروژه ها و طرح ها در قالب تحقیقات صنعتی، نظری، مطالعات گروهی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، در مراکز دانشگاهی و دفاتر مطالعاتی آجا برنامه ریزیبرنامه ریزی و اجرا می گردندمی گردند. از اهداف کلان ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مختلف آن تخصیص و اجرای بهینه طرح ها و پروژه هاپروژه ها به گونه ای است ککه ضمن تحقق اهداف سازمانی را به شیوه ای مطلوب و بدون صرف منابع اضافی و ییا نادییده گرفتن ساییر محدودیت ها برآورده سازد. در تخصیص و اجرایی پروژه هاپروژه ها باییستیی معییارهایی متعددیی همچون عوامل عملیاتی، پشتیبانی، مالیی، تککنیکییکی و فنی، مدییرییتیی، محییطیی و سازمانیی مدنظر قرار گییرند. در ایین مقاله به منظور استخراج مدل مناسب انتخاب، تخصیص و اجرایی طرح ها و پروژه هایپروژه های آموزشی و پژوهشی از نظرات ککارشناسان خبره و متخصص در سطح مراکز دانشگاهی آجا استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و استخراج مدل مناسب از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده گردید در این بخش مشخص گردید که عوامل و نیازمندی سازمانی بالاترین اهمیت را در تخصیص بهینه دارا می باشدمی باشد. به منظور تعیین روایی مدل استخراج شده از روش تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) استفاده گردید در این قسمت نیز مشخص گردید که پروژهای که در ده سال گذشته عملکرد مناسب داشتند؛ عوامل معیارهای آن از اهمیت بالایی مطابق مدل برخوردار بودند. در پایان با تائیید پیشنهادهای برای اجرایی نمودن مدل استخراج شده ارائه گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان