نازدار پروین

نازدار پروین

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

واکاوی ابعاد و مؤلفه های ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر اساس گراند تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی حرفه ای تئوری داده بنیاد معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 688
لازمه پیشرفت جوامع درحال توسعه، توجه ویژه به رسالت خطیر آموزش جهت تأمین نیازهای کنونی و آتی بارعایت اقتضائات آموزشی به روز آنهاست. موضوع تحقیق؛ طراحی الگوی ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر اساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی می باشد. روش پژوهش بصورت کیفی بود و براساس نظریه داده بنیاد بارویکرد استراوس و کوربین که مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی است، به طراحی مدل پارادایمی بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی می پردازد. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی برتر یا منتخب استان ها (بر اساس سوابق خدمتی و تجربیات آموزش موفق، عضو گروه های آموزشی)،اساتید دانشگاه فرهنگیان رشته علوم ورزشی، متخصصان و کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش وپرورش 500 نفر بودند. در نمونه آماری به شیوه اشباع نظری و رعایت حد اشباع از نظرهای 36 نفر از افراد نخبه و متخصص نمونه تحقیق استفاده شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بود که از شرایط علی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد مذکور از کدهایی در مرحله اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر کاریزما و ویژگی های شخصیتی، اخلاق حرفه ای، سواد شناختی، شایستگی مهارتی ورزشی، شرایط محیط یادگیری و نهایتاً صلاحیت قانونی-حقوقی به دست آمدند. همچنین در مرحله دوم کدگذاری نیز، کدگذاری محوری با مقوله محوری بالندگی حرفه ای و سطوح فرعی نظیر مهارت های عملکردی-رفتاری، شغلی و جانبی شناسایی شد. در پایان مشخص شد که نتیجه اجرای راهبردهای تحقیق حاضر در سه سطح تخصصی، حرفه ای و عمومی، باعث بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی و مشخصاً استقرار نظام توانمند یاددهی و یادگیری ورزش در محیط آموزشی و هویت بخشی به درس تربیت بدنی می شود.
۲.

ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان فرایند تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) نقد نظام های اطلاعات مدیریت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 939
در سال های اخیر وب سایت ها به یکی از اصلی ترین ابزار سازمان ها برای ارتباط و ارائه خدمات مناسب به سازمان ها، کاربران و ذینفعان خود تبدیل شده است؛ که مهم ترین هدف آن ها ارائه اطلاعات به آن هاست. وب سایت نقش مهمی در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک دارد. با توجه به این مطلب باید اذعان داشت که علی رغم صرف هزینه های زیاد برای طراحی و پیاده سازی وب سایت از طرف سازمان ها توجه بسیار کمی بر ارزیابی عملکرد وب سایت های طراحی شده است. با توجه به نقش خطیر وزارت ورزش و جوانان در همین راستا هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید خبره در مدیریت رسانه های ورزشی بودند که تعدادشان 31 نفر بود. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامه ی استاندارد ارزیابی وب سایت حقیقی نسب (1387) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice12 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که قابلیت استفاده 62/0 و جذابیت 38/0 بوده و انسجام بیشترین و تعامل کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.
۳.

تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش معنوی اعتیاد به اینترنت المپیاد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 377
هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان ورزشکار است.روش تحقیق همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، حدود 1400 نفر بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 302 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ(2009) و اعتیاد به اینترنت یانگ(1996) که روایی و پایایی هر دو به تایید رسیده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده وچند متغیره) در سطح معنی داری05/0 و از نرم افزار spss 19 استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش معنوی و میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری و منفی وجود دارد. نتیجه آزمون رگرسیون ساده نشان داد،3/27 درص د ازتغیی رات مرب وط ب ه هوش معنوی، میزان اعتیاد به اینترنت را در بین جوانان پیش بینی می کند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که 8/99 درصد از کل تغییرات میزان اعتیاد به اینترنت در بین جوانان به 4 مؤلفه هوش معنوی وابسته است. با توجه به میزان روز افزون اعتیاد به اینترنت و اهمیت هوش معنوی بنابراین لازم است مسئولین و متخصصان نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشند
۴.

نقد کتاب: نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قد نظام های اطلاعات مدیریت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 121
نقد را ""سره از ناسره جدا کردن"" و شناختن محاسن و معایب گفته اند و نقد دانشی است برای بررسی ویژگیهای تفسیر نقاط قوت و ضعف اثر است و به آن کمک می کند که اثر اعتبار یابد و از کارهای ارزشمند علمی است و موجب پیشرفت علم می شود. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی- کاربردی است. کتاب نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش. تهران: انتشارات حتمی. 1393. 308 ص. شابک 3-99-6904-600-978 به عنوان اولین منبع در حوزه فناوری اطلاعات در ورزش است. لذا نقد کمک شایانی به بهتر بودن محتوای آن خواهد نمود و مسیر پژوهشگران و محققان را همواره تر می سازد. این امکان را بوجود می آورد که در این حوزه دانش بسیار آگاهتر وپر رنگ تر از دیروز عمل نمایند. ، محورهای اصلی نقد، بررسی محتوایی، نگارشی و ظاهری کتاب می باشد. امید است با توجه به حائز اهمیت بودن اثر، نقد حاضر در رفع کاستی ها و ارتقای آن درآینده و چاپ های بعد مورد توجه قرار گیرد
۵.

ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت ارزیابی کیفیت فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 36
در سالهای اخیر وب سایت ها به یکی از اصلی ترین ابزار سازمانها برای ارتباط و ارائه خدمات مناسب به سازمانها ، کاربران و ذینفعان خود تبدیل شده است. که مهترین هدف آنها ارائه اطلاعات به آنهاست.وب سایت نقش مهمی در پیشبرد اهداف دولت الترونیک دارد. با توجه به این مطلب باید اذعان داشت که علی رغم صرف هزینه های زیاد برای طراحی و پیاده سازی وب سایت از طرف سازمانها توجه بسیار کمی بر ارزیابی عمکرد وب سایت ها ی طراحی شده است. با توجه به نقش خطیر وزارت ورزش و جوانان در همین راستا هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید خبره در مدیریت رسانه های ورزشی بودند که تعدادشان 31 نفر بود. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد ارزیابی حقیقی نسب (1387) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice12استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که قابلیت استفاده 62/0 و جذابیت 38/0 بوده و انسجام 3/14 بیشترین و تعامل 5/2 کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان