مجید ضماهنی

مجید ضماهنی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: Zamahani@pnu.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

طراحی الگوی شایسته گزینی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته گزینی شایستگی انتخاب دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۲
توجه به انتخاب شایسته داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان به این دلیل حائز اهمیت است که نتایج آن در توسعه و تحول آموزش و پرورش و به تبع آن بازسازی و پیشرفت جامعه نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، آمیخته از نوع طرح اکتشافی متوالی است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 22 سند بود که با توجه به سطح اشباع نظری تعیین و با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند. روایی کدها با استفاده از روش خود بازبینی محقق و پایایی آن ها با استفاده از پایایی بازآزمون تأیید شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کمی، شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردید. به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از نشانگرها با استفاده از فن دلفی، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از خبرگان قرار گرفت که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای دسته بندی نهایی نشانگرهای شناسایی شده، از گروه کانونی و برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای گروه دلفی از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است. نتایج نشان داد شایستگی ها شامل شایستگی های فردی و شایستگی های اجتماعی هستند. شایستگی های فردی، شامل چهار بعد بین فردی، ارزشی- اخلاقی، حرفه ای و شخصیتی بود و شایستگی های اجتماعی نیز چهار بعد دانش اجتماعی، انگیزه اجتماعی، ادراک اجتماعی و استنتاج اجتماعی تعیین گردید.
۲.

طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشرفت شغلی کارراهه شغلی زنان سازمان سنجش آموزش کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
تحقیق حاضر با هدف کلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحب نظر سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 30 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. از آزمون های کندال، بارتلت و کایزر مایر الکین KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) برای بدست آوردن ضریب توافق و امکان سنجی استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. از میان تعداد 89 عامل بدست آمده، بعد از اعمال نظر خبرگان و آزمون های فوق و ماتریس چرخشی تنها 52 عامل باقی ماند. با استفاده از نمودار سنگریزه و تحلیل عاملی اکتشافی نشانگرها در 5 بعد تقسیم شده و با استفاده از نظر گروه کانونی (Focus Group) و خبرگی محقق تحت عنوان سازمان، فرد، سیاست و قانون، خانواده و فرهنگ بومی کشور نام گذاری شدند و مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور طراحی گردید.
۳.

طراحی الگوی مفهومی مدیریت بر شایعات سازمانی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایعه مدیریت شایعات سازمانی دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
هدف از این پژوهش، طراحی مدلی مناسب مدیریت بر شایعات سازمانی در سازمان های دولتی است که به عنوان مطالعه موردی، دانشگاه پیام نور انتخاب شد که به دلیل گستردگی کشوری و تنوع فرهنگی، انتخاب مناسبی از سازمان های دولتی ایران است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-اکتشافی با روش آمیخته به شمار می رود. پنل دلفی این پژوهش در مرحله کیفی، سی نفر از خبرگان دانشگاه پیام نور هستند که به روش غیرتصادفی گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمی عبارت بود از مدیران سیصد و هفتاد و چهار مرکز دانشگاه پیام نور در کل کشور که به همراه سی و یک ستاد استان و مرکز بین الملل، جمعاً تعداد آن ها چهارصد و شش نفر بودند و از روش تمام شماری استفاده شد.  و مبنای طراحی پرسشنامه در سه راند دلفی قرار گرفت. پایایی مراحل دلفی با آزمون کرونباخ و روایی سؤالات با اعتبار سازه مناسب ارزیابی شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهل و هفت راهکار در نه گروه دسته بندی شدند که مدل مفهومی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور را تشکیل می دهد: سالم سازی سازمانی، واکسیناسیون اطلاعاتی، کلینیک شایعه، عدالت سیستمی، پیوندسازی، سازمان شیشه ای، گروه گرایی، بازآفرینی سازمانی، تقابل مستقیم.
۴.

طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی برند آموزشی مدل دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۴
 تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل ارتقا برند آموزشی در دانشگاه پیام نور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحبنظر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به تعداد 32 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسش نامه و  در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. از آزمونهای کندال، بارتلت و کایزر مایر الکین (KMO)[1] برای بدست آوردن ضریب توافق و امکان سنجی استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. از بین 79 عامل بدست آمده، بعد از اعمال نظر خبرگان و آزمونهای فوق و ماتریس چرخشی تنها 50 عامل باقی ماند. با استفاده از نمودار سنگریزه و تحلیل عاملی اکتشافی نشانگرها در شش بعد تقیسم شده و با استفاده از نظر گروه کانونی[2] تحت عنوان فضای فیزیکی، رشته تحصیلی، شیوه های آموزش، برنامه ریزی درسی، اعضای هیات علمی و محتوای آموزشی نام گذاری شدند و مدل ارتقای برند آموزشی در دانشگاه پیام نور طراحی گردید. در پایان پیشنهادهای کاربردی در راستای عملیاتی نمودن مدل حاصله ارائه شد.   [1] Kaiser-Meyer-Olkin [2]. Focus Group
۵.

شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا( مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد مؤثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی سیستم های کاری با عملکرد بالا شرکتهای دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۷۱۱
این مطالعه با توجه به استراتژی بهبود عملکردی خود در صدد شناسایی ابعاد مؤثر بر طراحی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا، برای شرکتهای دانش بنیان است. درهمین راستا در این تحقیق توسعه ای- کاربردی، مفاهیم مؤثر ابتدا با بررسی گسترده ی ادبیات نظری موضوع HPWS ) ) و احصاء شاخصهای مطرح شده در تحقیقات پیشین،307 بُعد شناسایی و بعد از حذف موارد تکراری و ادغام موارد مشابه، 33 بُعد استخراج گردید. سپس با استفاده از تکنیک دلفی در بین اعضای پانلهای نخبگان دانشگاهی و خبرگان شرکتهای دانش بنیان به اجماع گذاشته شد و با حذف4 بُعد و اضافه شدن 3 بُعد جدید در جهت انطباق با خصوصیات شرکتهای دانش بنیان، سرانجام 32 بُعد اصلی به عنوان ابعاد نهایی مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد HPWS شرکتهای دانش بنیان، به اجماع اعضای پانلها رسید. یافته های تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه اعضای پانلهای دلفی از ابعاد سیستمهای کاری باعملکرد بالابعد"مدیریت حمایتی" بیشترین تأثیر را بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان دارند.
۶.

چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح درصنایع" مورد مطالعه صنعت خودروسازی پارس"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش ضمنی دانش صریح عوامل حمایتی صنعت خودرو سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۶۶
امروزه صنایع خودرو سازی برای بکارگیری مدیریت دانش ،به دستاوردهای علمی روی آورده اند.اما در این فرایند با کاستی هایی روبرو هستند که از جمله آنها می توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارتهای افراد با تجربه است،.هدف اصلی این تحقیق تعیین چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار می باشد .روش پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آودی اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از مرور ادبیات و تحلیل شکاف مطالعاتی، با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان به شناسایی ابعاد ممکن در دانش ضمنی پرداخته شده است. جامعه آماری ترکیبی از خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو سازی بود و نمونه گیری از روش قضاوتی انجام شد ، حجم نمونه شامل 30 نفر از اساتید علمی و متخصصان بود. پرسشنامه بادرج ۴بعد و ۳۰ سنجه استخراج و از یک طیف لیکرت با مقیاس ۵ گانه از تاثیر کم تا زیاد در دو مرحله توزیع گردید ودر مرحله اول تمامی ابعاد که مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق بود بر اساس میانگین بدست آمده رتبه بندی شدند و اتفاق نظر میان اعضای پنل حاصل شد و در مرحله دوم دلفی نیزضریب توافق همانندمرحله اول میان اعضا پنل بوجودآمد و نظر سنجی با توجه به اشباع نظری متوقف شد.یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان چهار بعد سازمانی ، برنامه ریزی وشروع پروژه ،تسخیر و مدلسازی دانش ضمنی ، و مستند سازی دانش صریح را میتوان بعنوان چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح نام برد.
۷.

طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بارویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا ویژه شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرکت های دانش بنیان سیتم های کاری با عملکرد بالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۵۸۸
تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی(کیفی-کمّی)درصدد طراحی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالااست که در شرکت های دانش بنیان انطباق پذیری دارد. به همین منظور در این تحقیق 34 بُعد اصلی از ادبیات موضوع استخراج و از طریق اجرای روش دلفی و با حضور نخبگان دانشگاهی و خبرگان شرکت های دانش بنیان به اجماع گذاشته شد که در نهایت با حذف 4بُعد واضافه شدن 3 بُعد جدید توسط اعضاء پانلها، 33 بُعد به عنوان ابعاد نهایی مدل شناسایی گردیدکه شامل مفاهیم سیستم های کاری با عملکرد بالا، عملکردسازمانی، دستاورد های مدیریت منابع انسانی و استراتژی های رقابتی بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم های کاری با عملکرد بالا، بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان بطور مستقیم تأثیر مثبت دارند. همچنین بسته ی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر دستاوردهای منابع انسانی شامل سرمایه انسانی، تعهد سازمانی و رضایت مندی نیز اثرات مثبت داشته و از طریق آنها نیز بر عملکرد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد از سوی دیگر آزمونهای انجام شده نقش تعدیل کنندگی استراتژیهای رقابتی تمایز وتمرکز را نشان نداد.
۸.

از رواق نقره تا درب الکترونیک: نگاهی به پذیرش و بکارگیری یکپارچه فناوری های نوین در عرصه گردشگری

کلید واژه ها: حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع) گردشگری تئوری یکپارچه پذیرش فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
آنچه فضای عصر حاضر را با اعصار گذشته متمایز می نماید، راهبردهای بکارگیری فناوری در راستای خدمت رسانی به خواسته های بشر است. فناوری در جهت پاسخگویی به جنبه های مختلف نیازهای بشری، مزایا و چالش هایی را با خود به همراه می آورد که ضرورت دارد به آن ها پرداخته شود. در این میان، دستاوردهای فناوری برای عرصه گردشگری مورد توجه است. در این پژوهش که در یکی از مراکز مهم گردشگری مذهبی- فرهنگی در شیراز انجام خواهد گرفت این موضوع بررسی می گردد. جامعه آماری را کاربران فناوری اعم از زائرین و کارمندان تشکیل خواهد داد. انتظار می رود که انتظارات عملکردی، نفوذ اجتماعی، و شرایط تسهیل کننده بر نیت رفتاری افراد و بکارگیری سیستم های نوین اثر گذار باشد. هم چنین این پژوهش از مطالعات نوین در معرفی مدل یکپارچه پذیرش و بکارگیری فناوری در عرصه گردشگری می باشد.
۹.

معیارهای شایسته گزینی مدیران دانشگاهی بر اساس آموزه های اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۲۷
هدف: هدف این تحقیق، شناسایی معیارهای گزینش مدیران شایسته دانشگاهی بر اساس آموزه های اسلامی به منظور انتخاب و انتصاب مدیران لایق و کارامد بود. : روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از آنجا که موضوع پژوهش مبحث کیفی است و دیدگاه خردگرایانه کمّی نمی تواند مبنای تحقیق قرار گیرد، رویکرد کیفی به شیوه تکنیک دلفی در دستور کار پژوهش قرار گرفت. با تشکیل پانل صاحب نظران دانشگاهی، متشکّل از خبرگان و نخبگان دانشگاه پیام نور، روش دلفی طی دو راند(دور) اجرا شد. : یافته ها: بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی، 22 شاخص مستخرج از منابع اسلامی پس از تأیید خبرگان، در سه دسته معیارهای اخلاقی، مکتبی و سازمانی تقسیم بندی شدند. : نتیجه گیری: انتخاب و انتصاب مدیران شایسته اسلامی، به خصوص برای مراکز آموزش عالی و دانشگاهی، باعث خواهد شد نهادی که مرکز تعلیم و تربیت مدیران آینده کشور است، نیروهای علمی لایق و کارامد را تحویل جامعه دهد و از این طریق بتواند زمینه های اصلاح، آبادی و پیشرفت را برای مملکت فراهم آورد</em>
۱۰.

طراحی الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی روش دلفی تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۲۸
این پژوهش، تلاشی است در ادامه مسیر حرکت اندیشمندان اسلامی به منظور ارائه الگویی از سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی. در این پژوهش با توجه به کیفیت منابع از روش آمیخته کمّی کیفیِ دلفی به همراه تحلیل عاملیِ اکتشافی استفاده شد. ابتدا با مروری بر پژوهشهای پیشین و مصاحبه های اکتشافی، 360 شناسه اوّلیّه شناسایی و با دسته بندی و پالایش آنها نهایتاً 68 شاخص اوّلیّه در قالب 22 مؤلفه استخراج شد. سپس به ارائه شاخصها و مؤلفه های پیشنهادی و نظرسنجی از 44 نفر از خبرگان در قالب شیوه دلفی اقدام گردید که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده بودند. پس از آن با تحلیل عاملی اکتشافی روی داده ها 9 بُعد استخراج گردید. نهایتاً، شاخصهای تعدیل شده، مؤلّفه های پیشنهادی و ابعاد استخراج شده به همراه بازخورد نتایج دور اول دوباره در اختیار خبرگان قرار گرفت که پس از جمع آوری نظر آنها، الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی شامل ابعاد 9 گانه رهبری مردمدار، فرهنگ توسعه پایدار، منابع انسانی عاطفی، راهبرد رشد محور، تشکیلات سازی اعتدالگرا، نظارت انعطاف پذیر، واگذار گری، کنترل زیر ساختی و تدیّن، طرّاحی شد. مهمترین پیشنهادهای این پژوهش به پژوهشهایی در زمینه کشف شاخصهای جدید و نیز طرّاحی ابزارهایی برای سنجش عملیّاتی شاخصهای سطح سازمانها و نیز بررسی امکان تعمیم یافته ها به دیگر انواع سازمان مربوط بوده است.
۱۱.

ارزیابی مدل سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی(مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۵۷
پس از طراحی یک مدل، ارزیابی، آخرین مرحله ی منطقی قبل از بکارگیری در سطح سازمان است. نگارنده قبلا، مدلی از سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی را در مقاله ای بازنموده است که نخستین مدل جامع سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی است و 9 بُعد برای چنین سازمانی ترسیم، و از این مبنا دفاع می کند که تصور یک سازمان ارزش بنیان بر پایه ی ارزشهای اسلامی بدون تصور این ابعاد امکان پذیر نیست. اکنون جهت سنجش اعتبار مدل برآنیم تا فرضیه ی حاصل از مقاله ی پیشین در خصوص نحوه ی ارتباط متقابل این ابعاد با هم و اثرشان بر یکدیگر را بیازماییم. فلذا،پرسشنامه ی محقق ساخته ای بین کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور توزیع و پاسخهای 300 نفر به پرسشنامه ها دریافت گردید. در مطالعه ی پیش رو بنا داریم با بهره جویی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس پاسخهای جامعه ی آماری را تحلیل نماییم و به برازش مدلهای اندازه گیری، ساختاری، و کلی بپردازیم یا به بیانی دیگر، پایایی و روایی ابزار سنجش، فرضیه ی کلی مطالعه ی یادشده و فرضیات هجده گانه ی جزئی تر را بیازماییم. چنان که دستاوردهای این مطالعه نشان می دهد، ابزار سنجش از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده است. از فرضیات جزئی، جز دو مورد همگی تأیید شدند و ضرایب حاصل نیز، نشان از برازش مناسب مدل داشتند.
۱۲.

طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی گزینش شایسته گزینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۲۱
انتخاب مدیران شایسته دانشگاهی موضوعی ضروری در نظام آموزش عالی کشور است؛ چراکه آنان از مهره های اصلی تصمیم گیری این نظام آموزشی محسوب می شوند و انتخاب شایسته ترین آنها نیازمند معیارها و شاخص هایی است که هدف پژوهش، شناسایی معیارهای شایسته گزینی مدیران دانشگاهی به منظور انتخاب و انتصاب مدیران لایق و کارآمد است. روش پژوهش مورداستفاده از نوع ترکیبی (کیفی کمی) است  که با بررسی مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان و استفاده از فن دلفی 54 شاخص مورد تأیید قرارگرفته و براساس تحلیل عاملی اکتشافی 47 شاخص در شش دسته تقسیم بندی و نهایتاً با آزمون عاملی تأییدی و آزمون معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.  نتیجه تحقیق بیانگر آن است که برای انتخاب و انتصاب مدیران دانشگاه، مؤلفه های شایسته گزینی آنان شامل: هوش مدیریتی، دانش تجربی، مهارت اجتماعی، توانایی سازمانی، نگرش حرفه ای و ارزش مکتبی است.
۱۳.

مدل ساختاری سازمان فضیلت گرا در دانشگاه های منتخب استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضیلت دانشگاه مدل ساختاری فضائل سازمانی سازمان فضیلت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۷۶۹
هدف از مقاله حاضر، شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر سازمان فضیلت گرا و آزمون مدل ساختاری سازمان فضیلت گرا در دانشگاه های منتخب استان یزد است. در روش تحقیق این پژوهش، رویکرد ترکیبی کمی و کیفی به کار رفته است. بدین گونه که برای شناسایی شاخص های سازمان فضیلت گرا از روش دلفی که از جمله روش های کیفی است، استفاده شد و از روش کمی مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل استفاده شد. در این مقاله، ابتدا با توجه به ادبیات تحقیق، شاخص های موثردرایجاد سازمان فضیلت گرا استخراج و سپس با تشکیل پنل دلفی و سه دوراجرای تکنیک دلفی درمورد این شاخص ها اجماع حاصل شد.شاخص های بدست آمده، مبنای تهیه پرسش نامه اصلی تحقیق قرارگرفت. جامعه آماری تحقیق،کارکنان دانشگاه های منتخب استان یزد بود.یافته ها نشان داد که پنج عامل اصلی شامل رهبری، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی ،ساختار و فرایند وتوجه به ذینفعان از شاخص ها، توسط تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، قابل استخراج است که این پنج عامل درمجموع، حدود 81 درصد ازتغییرپذیری متغیرها راتوضیح می دهد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر مدل ساختاری سازمان فضیلت گرا، حاکی از این است که از میان پنج عامل استخراجی، عامل فرهنگ سازمانی بیشترین اثر مستقیم را بر سازمان فضیلت گرا دارد و عامل توجه به ذینفعان از لحاظ مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم، رتبه اول را در سوق دادن سازمان به فضیلت گرا به خود اختصاص داده است.
۱۴.

سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه های پیام نور استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی اعتماد سازمانی مشارکت در تصمیم گیری سازمان شاد هدفگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
شادی، یک عامل مهم برای سازمان و ذی نفعان آن به شمار می رود. سازمان شاد یکی از رویکردهای توسعه سازمان است که بسیاری از سازمان ها آن را پذیرفته اند، اما اکثر دست اندرکاران از دانش کافی در خصوص شادی در محیط کار و همچنین ایجاد چنین شادی ای برخوردار نیستند. این پژوهش درصدد سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه پیام نور استان خوزستان است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان(اعضای هیئت علمی، کارکنان اداری و مدیران)مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خوزستان می باشند. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای انجام شده است و برای گردآوری داده های لازم از روش پیمایشی استفاده شده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصان و استادان و نیز تحلیل عاملی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. بررسی وضعیت موجود در دانشگاه پیام نور استان خوزستان نشان می دهد، ذی نفعان شاد هستند و متغیرهای عدالت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری و هدف گذاری هم به طور مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی اعتماد سازمانی بر سازمان شاد اثر دارند.
۱۵.

طراحی و تبیین الگوی فرماند هی(رهبری) سردار شهید حسن باقری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری فرماندهی شهید حسن باقری صفات مشخصه ی رهبری تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
زمینه و هد ف: شهید حسن باقری به عنوان یکی از رهبران و فرماند هان اصلی د فاع مقد س و از طلایه د اران مکتب د فاعی امام خمینی(ره) د ارای ویژگی هایی بود ه است که به عقید ه ی هم رزمان او و نیز کسانی که از این شهید والامقام شناخت خوبی د ارند ، د ر هیچ یک از فرماند هان سنتی جنگ مشاهد ه نشد ه و یا به ثبت نرسید ه است. هد ف اصلی این تحقیق، شناسایی ویژگی های رهبری(فرماند هی) شهید حسن باقری و ارائه ی یک الگوی فرماند هی از سبک رهبری وی است. روش: با توجه به اینکه تحقیق حاضر مسئله ای را مورد توجه قرار می د هد که پیش تر به این صورت و د ر این سطح به آن پرد اخته نشد ه است، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با جامعه ی آماری که بیشتر هم رزمان شهید باقری بود ه اند ، با استفاد ه از روش تحقیق اکتشافی و راهبرد ی پژوهشی تحلیل مضمون عوامل کلید ی مؤثر بر الگو رهبری سرد ار شهید حسن باقری را شناسایی و الگو مفهومی آن را طراحی کرد ه اند . یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، عناصر اصلی الگوی فرماند هی شهید حسن باقری استخراج، و الگو رهبری آن شهید والامقام طراحی شد . این الگو د ارای پنج مؤلفه ی اصلی: «خد امحوری»، «حکمت ورزی»، «مهرورزی»، «صلابت» و «د شمن شناسی» است. نتیجه گیری: روابط میان پنج مؤلفه ی الگوی فرماند هی شهید حسن باقری نشان می د هد که مؤلفه ی مهرورزی با مؤلفه ی صلابت د ارای ارتباط «د وسویه» و «تأثیرگذاری متقابل»، ولی ارتباط سایر مؤلفه ها «یک سویه» است. با توجه به الگو به د ست آمد ه باید گفت که مؤلفه ی «خد امحوری» که د ر سطح چهارم قرار د ارد د ارای بیشترین تأثیرگذاری بر سایر مؤلفه ها است و همچنین مؤلفه های «مهرورزی» و «صلابت» که د ر سطح اوّل قرار د ارند ، بیشترین تأثیر را از سایر مؤلفه ها می پذیرند .
۱۶.

بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران

کلید واژه ها: مزیت رقابتی عملکرد مالی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۱ تعداد دانلود : ۸۳۶
در محیط پُرچالش هزاره جدید، در عرصه رقابت میان سازمان ها و شرکت ها، یکی از مؤلفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها، متمرکزشدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع (مانند منابع فیزیکی، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان، منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان در پژوهش های مختلف بررسی و ارزیابی شده است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بهره وری و عملکرد سازمان ها منجر می شود. هدف پژوهش فوق، بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت های حاضر در بازار بورس تهران است و به این مسئله می پردازد که آیا بین نوع روش به کاررفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت رابطه ای هست؟ برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی (پیمایشی) و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی است و نتیجه پژوهش نشان می دهد، سازمان هایی که نوعی استراتژی های منابع انسانی، هم ردیف با استراتژی رقابتی خویش به کار گرفته اند (نوآوری در محصول/ تسهیل سازی، کاهش هزینه/ بهره گیری) عملکردی متمایز از شرکت هایی که این سیاست را پیش نگرفته اند، دارند.
۱۷.

بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت رقابتی عملکرد مالی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
تعداد بازدید : ۲۸۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۸
در محیط پر چالش هزاره جدید ، در عرصه رقابت میان سازمانها و شرکتها، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها ، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است . کنترل منابع (مانند: منابع فیزیکی ، سازمانی ، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند . در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان در تحقیقات مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی منجر به بهره وری و عملکرد سازمانها می باشد. هدف مقاله فوق بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت های حاظر در بازار بورس تهران می باشد و به این مساله می پردازد که آیا رابطه ای بین نوع روش به کار رفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت می باشد.برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی(پیمایشی) و استنباطی از نرم افزار spss استفده شده است.نتیجه تحقیق یک استراتژی خاص را برای اداره منابع انسانی پیشنهاد می دهد
۱۸.

بررسی و تحلیل میزان سنخیت دانشگاه پیام نور با الگوی مفهومی سازمان هولوگراف

کلید واژه ها: دانشگاه پیام نور خودسازماندهی مدل سازی ساختاری تفسیری روش تحقیق ترکیبی سازمان هولوگراف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی ارتباطات سازمانی
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۵۰۱
طراحی سازمان هولوگراف با توجه به مؤلفه های پنج گانه ظرفیت سازی پویا، محیط کل گرا، سرمایه انسانی کارآمد، خودمدیریتی فزاینده و ساختار هوشمندانه درصدد است تا کیفیت کل و قابلیت یادگیری را در کلیه اجزاء متبلور سازد به گونه ای که سیستم توانایی خودسازماندهی و بازآفرینی را به طور پیوسته دارا باشد. در این مقاله ابتدا عوامل اصلی سازمان هولوگراف از عمق مبانی نظری استخراج و سپس به کمک تکنیک دلفی و امتیازدهی به بیست وسه عامل مستخرج، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی پنج مؤلفه جدید شناسایی و نام گذاری گردید. این مؤلفه ها توانست 87% از عوامل مؤثر بر طراحی سازمان هولوگراف را پوشش دهد. لذا با توجه به ترکیبی(کمّی و کیفی) بودن متدولوژی تحقیق، جامعه آماری آن از اساتید و مدیران دانشگاه پیام نورانتخاب گردید. تحقیق حاضر از نظر ماهیت اکتشافی، از نظر هدف بنیادی کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای تأیید روایی ابزار تحقیق از خبرگان امر و روش کمّی جدول واریانس تبیین شده جامع استفاده گردید. پایایی ابزار نیز با ضریب آلفای کرون باخ برابر با «964/0» مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که دانشگاه پیام نور به جز مؤلفه ظرفیت سازی پویا در سایر مؤلفه ها با مدل سازمان هولوگراف سنخیت دارد و در این مورد پیشنهاد می گردد صاحبان اندیشه از مکانیسم هایی مانند یادگیری دوحلقه ای، توسعه تیم های کاری، تفکر سیستمی و هم افزایی جهت افزایش مؤلفه ظرفیت سازی پویا در دانشگاه پیام نور استفاده کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان