تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دوره 44 تابستان 1389 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کاهش تحلیل رفتگی کارکنان کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی روابط بین ویژگیهای عناصر آموزشی مدرسه با وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی میزان مقالات تهیه شده از پایان نامه های دوره دکتری دانشگاه تهران (1380- 1384)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نسخ خطی و فهرست نویسی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

برنامة حافظه جهانی و نقش آن در حفظ میراث مستند(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱