تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1364 شماره 9

معرفی کتاب ها

۱.

نمونه هایی از چند نسخه با ارزش آستانه قم

مقالات

۱.

استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی (تهیه شده بوسیله انجمن کتابخانه های تحقیقاتی و انجمن کتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی)

۳.

پندنامه عطار

۴.

فهرست نسخه های خطی مربوط به آبادی زفره

۵.

فهرست پایان نامه های فوق لیسانس دانشکده بهداشت

۶.

دسته 2 فهرست ضمیمه نام مؤلفان

گزارش ها

۱.

گزارش سال 59 و 60 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

۲.

گزارش سفر پاریس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱