تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی اسفند 1353 شماره 4

مقالات

۱۰.

گزارش کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد مربوط به سال 1348 (نقل به طور خلاصه)

۱۱.

گزراش کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد مربوط به سال 1349

۱۲.

گزارش کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد مربوط به سال 1350

۱۴.

Persian and Isamic Subject Headings: the Need to Introduce Them in Basic Subject Headings Lists

معرفی کتاب ها

۱.

معرفی الذریعة الی تصانیف الشیعة

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱