تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی اسفند 1366 شماره 11

مقالات

۱.

مقدمه ای بر کتاب شناسی تاریخی تعلیم و تربیت اسلامی

۳.

آثار خوشنویسی در گنجینه کتابخانه مرکزی

۴.

فهرستواره ای از منابع و مآخذ مطالعات و تحقیقات عشایری

۶.

ذکر بعضی نمونه یادداشت ها و آرایش و اصطلاحات در نسخه های خطی از مالکین و کاتبین (در آغاز انجام وسط حاشیه و حتی روی جلد آنها)

۷.

فهرست میکروفیلم ها شماره 6331 تا 6421

۸.

فهرست نسخه های خطی

معرفی کتاب ها

۱.

چند سرچشمه دیرینه شیعی

۲.

رساله معتقدات شهید اول

۵.

فهرست مجمل منابع تحقیق در زندگانی و آثار امام محمد غزالی عرضه شده در نمایشگاه آثار غزالی به مناسبت گشایش کنگره

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱