تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دوره 44 بهار 1389 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش بسامد در میان استنادات مجلات آی.اس.آی حوزه شیمی آلی(2006)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

سنجش میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه علوم فنی و مهندسی منتشر شده در سال های 1380 تا 1386 بر اساس گزارش های استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در محیط دیجیتال بر اساس عوامل دموگرافیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی وضعیت خط مشیهای مجموعه گستری در کتابخانه های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مدیریت دانش در عصر وب2: رویکردی تکامل گرایانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طریق مدل تحلیل شکاف(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

جستاری بر نظریه واگیری اطلاعات گافمن و نویل(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱