تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی تیر 1360 شماره 8

مقالات

۳.

نکاتی چند درباره وظایف کتابدار بخش خدمات کتابخانه های دانشگاهی

۴.

معرفی دو نشریه در پیرامون کتاب: نشر دانش نشریه کمیته ترجمه و تألیف و تصحیح کتاب های دانشگاهی وابسته به ستاد انقلاب فرهنگی

۵.

مدیریت کتابخانه های تخصصی و مراکز اطلاعاتی (1)

۷.

فهرست مقدماتی رساله های دکترای دانشکده ادبیات و علوم انسانی (رشته های ادبیات فارسی زبان شناسی فلسفه تاریخ جغرافیا)

معرفی کتاب ها

۳.

یادی از خدمتگزاران عالم کتاب: خانبابا مشار

۴.

نسخه های خطی یک کتابخانه خصوصی

۵.

کتابشناسی فهرست های نسخه های خطی پاکستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱