تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی اردیبهشت 1368 شماره 14

مقالات

۹.

آشنایی با سازمان، وظایف و فعالیت های کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران همراه با آمار فعالیت ها در سالهای 66 و 1367

گزارش ها

۱.

کنفرانس بین المللی حفظ و نگهداری مواد کتابخانه ای در سال 1986

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰