تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی اسفند 1354 شماره 5

مقالات

۲.

کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

۳.

مقررات: راهنمای بخش مراجعات کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد

۴.

مجمع بحث و مطالعه درباره ی مسائل کتابخانه های دانشگاهی (زیر نظر دانشگاههای تهران و اصفهان)

۵.

فهرست روزنامه های فارسی در مجموعه ی کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (جلد اول) (مربوط به سالهای 1267 قمری تا 1320 شمسی (حدود یکصد سال)

۶.

عکسهای نمودار روزنامه از قدیم (در دنبال فهرست جراید قدیم عکس عده ای از روزنامه های مربوط به دوره های ناصری و مظفری و عصر مشروطه برای ملاحظه ی علاقه مندان ه چاپ می رسد)

گزارش ها

۳.

گزارش سال 1353 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (ضمیمه دفتر پنجم «کتابداری»)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱