تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی اسفند 1355 شماره 6

مقالات

۱.

برنامه جلسات مجمع بحث و مطالعه درباره مسائل کتابخانه های دانشگاهی

۲.

اعضای مجمع بحث و همکاران شرکت کننده

۶.

خدمات و مراجعات برای استفاده کنندگان

۸.

مشکلات بازیابی اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی

۹.

نقش پژوهشی مرکز خدمات کتابداری

۱۱.

آثار و انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۱۲.

فهرست انتشارات مرکز مدارک علمی

۱۳.

فهرست انتشارات مرکز خدمات کتابداری

۱۵.

آمار کتابخانه های دانشگاه و اعتبارات آنها در سال 2534 (1354 شمسی)

۱۶.

INAUGURATION OF INDIAN BOOKS EXHIBITION AT THE TEHRAN UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

۱۷.

THE IMPACT OF IRANIAN PROVINCIAL UNI - VERSITY GROWTH ON ACADEMIC LIBRARIES

سخنرانی ها

گزارش ها

۱.

کارهای پژوهشی و خدماتی مرکز مدارک علمی

۲.

وظایف خدماتی مرکز خدمات کتابداری

۳.

گزارش سال 2534 (1354 شمسی) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱