اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی پاییز و زمستان 1386 شماره 3و 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

کارآیی درونی گروه های آموزشی متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

زبان مسئله ای معرفتی و تربیتی در راه آراء فیلسوفان و مربیان(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

خودگردانی و بالنده گی همه سویه در میان گروهی از پیش دانش گاهیان ایرانی پرسشی در زمینه دگرگونی در روش های آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 416

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸