اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی 1385 شماره 3 و 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسنده گی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری کارکرد تحصیلی دانش آموزان خودگردانی خودبسنده گی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش خود و تلاشهای آن
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش در تعلیم و تربیت
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 176
"در این پژوهش، تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خوبسنده گی بر کارگرد تحصیلی دانش اموزان بررسی شده است. 280 دانش آموز سال اول دبیرستان از دو مدرسه ی دخترانه و پسرانه ی شیراز انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه گواه، آموزش مستقیم، یادگیری هم کارانه، و یادگیری مستقل جای گرفتند. در طول دوره ی آزمایشی، گروه گواه هیچ گونه برنامه ی آموزش ... "
۲.

نقش تمایز خود در روابط زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تمایز یافته گی تعارض های زناشویی خانواده درمانی سیستمی بوئن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش خود و تلاشهای آن
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 132
"بر پایه نگره ی نظام های خانواده ی بوئن، میزان تمایزیافته گی می تواند تعیین کننده ی کیفیت روابط زناشویی باشد. بنابراین، در این نوشتار چنین فرض شد که تمایز یافته گی با تعارض های زناشویی رابطه دارد. همچنین بر اساس فرضیه ی همانندی بوئن، همسانی تمایز یافته گی همسران آزمون شد. برای آزمون گمانه ها، 34 نفر از یکی از خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران به تصادف گزیده شدند... "
۳.

رهبری دانشگاهی و سرمایه ی اجتماعی : روی کردی جامعه شناختی به مدیریت آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی رهبری دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 317
"در این پژوهش به شناسایی سرمایه ی اجتماعی در اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نیز نقش رهبری آموزش عالی در پدیدآوری این سرمایه در گروه های آموزشی دانشگاه پرداخته شده است. در این پژوهش علی-مقایسه ئی، 101 نفر از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی طبقه ئی برای نمونه برگزیده و بررسی شده اند. برای گردآوری داده ها دو پرسش نامه ی سرمایه ی اجتماعی... "
۴.

مقایسه ی اثربخشی روش شناختی - رفتاری فوردایس و روش آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان دبیرستان های اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان شادی روش شادی فوردایس آموزش مهارت های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی شخصیت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 825
"در این پژوهش ،اثربخشی روش شناختی-رفتاری فوردایس در مقابل روش آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان بررسی شد. نمونه 120 دانش آموز بود که تصادفی گزیده و به گروه های آزمایشی و کنترل گمارده شدند. در این پژوهش شش گروه وجود داشت: چهار گروه آزمایش و دو گروه کنترل و هر گروه با 20 دانش آموز، دو گروه... "
۵.

بررسی رابطه ی هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموز هوش هیجانی موفقیت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش در تعلیم و تربیت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی هوش هوش هیجانی
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 333
"در این پژوهش رابطه ی هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان بررسی شده است. 360 دانش آموز پیش دانشگاهی به تعداد یکسان از رشته های علوم انسانی، علوم تجربی، و ریاضی در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد به پرسش نامه ی هوش هیجانی پاسخ دهند. موفقیت تحصیلی دانش آموزان براساس میانگین کل دیپلم آن ها برآورد شد. برای تحلیل دانه های ... "
۶.

بررسی توانایی مسیریابی و نقشه خوانی در کودکان چهار تا پنج ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسیریابی توانایی نقشه خوانی محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 798
"این پژوهش به بررسی کیفی توانایی نقشه خوانی کودکان می پردازد و در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا کودکان کوچک تر از هفت سال توانایی شناختی و دریافت روابط فضایی را برای نقشه خوانی محیط پیرامون خود دارند؟ و ایا توانایی مسیریابی و نقشه خوانی کودکان زیر هفت سال در همه فرهنگ ها یکسان است؟ در این پژوهش، نمونه ئی با 144 کودک چهار تا پنج ساله از مهدکودک ... "
۷.

هوش معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش معنوی هوش هیجانی بهره هوشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی هوش مفهوم هوش
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی هوش هوش هیجانی
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 419
"معلمان و متخصصان برنامه ی درسی به تازه گی اصطلاح هوش معنوی را به کار می گیرند. این امر بر این مبنا است که آیا می توان معنویت را به عنوان شکلی از هوش توصیف کرد. در این مقاله، اعتبار و صحت هوش معنوی بررسی شده است. در این راستا، نخست به مفهوم تجربه ی معنوی به عنوان یک سازوکار حل مشکل که خود از موضوع های محوری و زیرمجموعه ی مفهوم هوش است و سپس جایگاه... "
۸.

بازخورد دانش پژوهانه ی گروهی از دانش جویان دختر فراکارشناسی در ایران : ارزش یابی پایان نامه ها در گذر زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازخورد دانش پژوهانه ارزش یابی پایان نامه های فراکارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 975
"چشم داشت ها از دانشگاهی ویژهی دختران، آن است که فرآورده های دانشگاهی ویژه ای نیز داشته باشد. از این رو، ارزش یابی پایان نامه های دانش جویانی که دوره های فراکارشناسی را در گذر چند سال به پایان رسانده اند، نه تنها سودبخشی برنامه ی آموزشی دانشگاه را آشکار می کند، که میزان بهبود فرآورده های آن را نیز در گذر زمان نمایان می سازد. 44 پایان نامه از پنج دانشکده... "

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸