اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی دوره هشتم تابستان 1391 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عمل زمینه ساز تربیتی: تحت هدایت تفکّر متعارف یا تأملی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدریس برنامه ریزی درسی فلسفه تربیت فلسفه عملی رویکرد عملی تفکر تأملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 128
هدف پژوهش حاضر، بهبود فهم خود از عمل زمینه ساز تربیتی در پرتو دیدگاه های موسوم به عملی بود. بدین منظور، سه عمل زمینه ساز فلسفه ورزی، برنامه ریزی درسی و تدریس از این منظر بررسی شد. فرض بر آن بود که دیدگاه های عملی برخی محدودیت های فهم ما از اعمال زمینه ساز ما را آشکار می کنند، و در تلاش برای این آشکارسازی طریقی برای فائق آمدن بر این محدودیت ها ارائه می شود. با نگاه به تربیت به عنوان عمل (پرکسیس) و نقش تفکّر عملی در بهبود و ارتقاء این عمل، فیلسوف تربیتی، برنامه ریز درسی و معلم درصدد رفع محدودیت های تفکّر متعارف و دستیابی به فضیلت عملشان از طریق تأمل بر عمل خود برمی آیند. انتظار این است که طریق ر هایی از این محدودیت ها را در امکانات ذاتی رویکرد عملی بتوان یافت.
۲.

بررسی تأثیر آمیز ه ای از فناوری های نوین ارتباطات سیّار و چند رسانه ای بر توان ترجمه دانش آموزان فارسی زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلفن همراه حافظه کوتاه مدت پیوست های تصویری و نوشتاری ترجمه متون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 363
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر پیوست های تصویری و نوشتاری فراگیران بر یادگیری واژگان و ترجمه متون انگلیسی- فارسی از طریق تلفن همراه انجام شد. بدین منظور 158 نفر از دانش آموزان دختر و پسر از مدارس متوسطه شهر اصفهان از سطح پیش- متوسط مهارت زبانی انتخاب شدند. در ابتدا آن ها در آزمون های کوتاه مدت بصری و کلامی شرکت کردند (چن و همکاران، 2005). فراگیران بر اساس نتایج این آزمون ها و بر حسب توانایی های بصری و کلامی آن ها به چهار گروه تقسیم شدند. در مرحله بعد واژگان جدید زبان انگلیسی را با پیوست (تصویری و نوشتاری) و بدون پیوست از طریق تلفن همراه فرا گرفتند. در پایان آن ها در آزمون های ترجمه تشخیصی و یادآوری شرکت کردند. نتایج این آزمون ها از تأثیر معنادار حافظه کوتاه مدت بر توان ترجمه آن ها از طریق تلفن همراه حکایت داشت. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند نتایج مهمی را در حوزه مباحث نظری و عملی یادگیری واژگان و ترجمه متون انگلیسی از طریق تلفن همراه در پی داشته باشد.
۳.

سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علّی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی معلمان رفتار شهروندی سازمانی مدیران سلامت سازمانی الگو خشنودی شغلی احساس کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 355
این پژوهش با استفاده از پژوهش های گذشته یک الگوی مفروض را با ترکیب سه متغیر میانجیگر تدوین کرد. برای آزمون این الگو 184 معلم شیمی و 184 مدیر شاغل در دبیرستان های استان لرستان شرکت کرده اند. مدیران به پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و معلمان به پرسشنامه های سلامت سازمانی، احساس کارآمدی و خشنودی شغلی پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی با توجه به معدل کتبی دانش آموزان معلمان مذکور در آزمون نهایی درس شیمی اندازه گیری شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی سازه آن ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. همچنین الگوی مفروض با استفاده از تحلیل مسیر آزمون شد. برطبق نتایج، این الگو گرچه برازش خوبی با داده ها دارد، اما در آن اثر مستقیم سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان معنادار نیست. پس از حذف این اثر، آزمون الگوی اصلاح شده نشان داد که این الگو برازش بهتری با داده ها دارد. در این الگو سلامت سازمانی با میانجیگری احساس کارآمدی، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان اثر غیرمستقیم و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. در مجموع نتایج نشان داد که سلامت سازمانی با تأثیر گذاری بر نگرش ها و رفتار های فرانقشی معلمان می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد. مخاطب یافته های این پژوهش بیشتر مدیران مدارس، به عنوان اساسی ترین عامل در تحریک سلامت سازمانی، هستند.
۴.

بررسی رابطه شرایط سازمانی و راهبرد های مدیریتی با توانمند سازی مدیران مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی مدیران مدارس تصمیم گیری مشارکتی ابعاد توانمندسازی مدیریت مبتنی برمدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 908
هدف این پژوهش بررسی رابطه شرایط سازمانی و راهبرد های مدیریتی با توانمندسازی مدیران مدارس بود. جامعه آماری مدیران مدارس شهر همدان بودند که از این تعداد 220 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش شرایط سازمانی و راهبرد های مدیریتی و از مقیاس توانمندسازی مشارکت کنندگان مدرسه (SPES) برای تعیین میزان توانمندی مدیران استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t ، روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهره برداری شد. نتایج نشان داد که میزان توانمندی مدیران مدارس در مجموع بیشتر از حد متوسط و در ابعاد توانمندی مقام و منزلت، خود کار آمدی، تأثیرگذاری، نسبتاً قوی، در بعد رشد حرفه ای در حد متوسط و در ابعاد استقلال و مشارکت در تصمیم گیری ضعیف است. بین راهبرد های مدیریتی(دسترسی به اطلاعات و سبک رهبری تحولی) و توانمندسازی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد. رهبری تحولی پیش بینی کننده بهتری از توانمندسازی مدیران است. بین شرایط سازمانی و توانمند سازی و ابعاد آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، اما بین ساختار سازمانی بوروکراتیک و توانمندسازی و ابعاد خودکارآمدی، مقام و منزلت و تأثیرگذاری رابطه ضعیف منفی و معنادار وجود دارد، ولی ساختار سازمانی بوروکراتیک با ابعاد تصمیم گیری مشارکتی، استقلال و رشد حرفه ای رابطه معناداری ندارد. از بین متغیر های شرایط سازمانی، دسترسی به منابع و وجود اهداف روشن پیش بینی کننده های بهتری از توانمندسازی مدیران هستند.
۵.

تأثیر جّو سازمانی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان درمحیط های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه الزهراء)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جو سازمانی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه محیط های دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 586
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جّو سازمانی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان درمحیط های دانشگاهی بود. روش پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی -پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه الزهراء(س) بالغ بر 470 نفر بودند؛ که از میان آن ها تعداد 211 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از تعدیل و مناسب سازی پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیچ و همکاران و پرسشنامه جوّ سازمانی هالپین و کرافت به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که جوّ سازمانی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دانشگاه الزهراء(س) تأثیر گذار است، همچنین جوّ سازمانی دانشگاه الزهراء(س) مطلوب بوده و گرایش به باز بودن دارد، 35/57 درصد از کارکنان دارای ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه بالا بودند، از بین شاخص های جوّ سازمانی، شاخص روحیه گروهی، صمیمیت، مراعات بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان تأثیر گذار است و بین روحیه گروهی، صمیمیت، مراعات و ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه معنادار وجود دارد، اما شاخص های بازدارندگی، بی علاقگی، فاصله گیری، نفوذ، کارمداری بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان تأثیر گذار نیست و بین بازدارندگی، بی علاقگی، فاصله گیری، نفوذ، کارمداری و ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.
۶.

بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه باور های معرفت شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی تأییدی تحلیل عاملی اکتشافی باور های معرفت شناسی مشخصه های روان سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 722
هدف این پژوهش بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه باور های معرفت شناسی در دانشجویان ایرانی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی بود، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه باور های معرفت شناسی شومر بود. نتایج دامنه ضرایب پایایی را بین 300 تا 57/0 و برای کل آزمون 78/0 نشان داد. روایی سازه ابعاد یادگیری سریع، ساده بودن دانش، توانایی ذاتی تأیید شد و ابعاد قطعیت دانش و توانایی وقوف بر همه چیز نیز تا حدودی بر اساس برخی شاخص های برازندگی تأیید شد. بنابراین، این پرسشنامه با 30 سؤال و سنجش 5 بعد باور های معرفت شناسی در جامعه دانشجویان ایرانی تأیید شد و می توان در پژوهش ها از آن استفاده کرد.
۷.

تبیین پیامد های جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن جهانی شدن اقتصادی مقطع متوسطه اهداف علمی و آموزشی آموزش و پرورش ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 245
این پژوهش به تبیین و بررسی پیامد های جهانی شدن اقتصاد بر اهداف آموزش و پرورش ایران با تأکید بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه اقدام کرد. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی بود. برای گردآوری داده های لازم برای پاسخگویی به سؤال های پژوهش کلیه منابع و مراجع مرتبط، با استفاده از فرم گردآوری داده ها و یافته ها به شیوه کیفی تحلیل شد. یافته های به دست آمده در پیامد های جهانی شدن اقتصادی برای اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه آموزش و پرورش ایران مواردی چون: تغییر رویکرد های آموزشی با توجه به جهانی شدن اقتصادی، متناسب کردن کارکرد های نظام آموزشی و بازار کار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش های علمی، گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و توجه به ارتباط بین تحصیل با شرایط واقعی دنیای کار، افزایش ارتباطات تجاری و آموزش زبان، فرآیند یادگیری دانش و کاربردی کردن آن در جامعه است. نتایج این پژوهش مرتبط با اهداف مصوب آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش از جمله داشتن اطلاعات کافی در حوزه های مختلف علوم طبیعی، اجتماعی، انسانی، آشنایی با زبان خارجی برای ارتباط با دیگران، مهارت استفاده از ابزار های جدید ارتباطی برای کسب اطلاعات صحیح ، کسب مهارت های لازم برای زندگی و کار و تحصیلات بالاتر، به خدمت گرفتن فناوری های مناسب در علوم و انجام دادن کار ها، انتخاب شغل با توجه به توانایی های خود و نیاز جامعه است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸