اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی دوره پنجم زمستان 1388 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه نارسایی هیجانی و سبکهای مقابله با استرس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استرس سبک مقابله نارسایی هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 997 تعداد دانلود : 167
نارسایی هیجانی به دشواری در خودتنظیم گری هیجانی یا ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان ها گفته می شود. این سازه، هم چنین به عنوان یک سبک مقابله با درماندگی های عاطفی مرتبط با موقعیت های استرس زای خاص تعریف شده است. در این پژوهش، رابطه بین نارسایی هیجانی و سبک های مقابله با استرس بررسی شد. جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه تهران به حجم156 نفر پسر و 190 نفر دختر بودند. برای گرد آوری داده ها از ""مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو"" (FTAS-20) و ""مقیاس سبک های مقابله تهران""(TCSS) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله مسأله محور و هیجان محور مثبت، همبستگی منفی و بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله هیجان محور منفی، همبستگی مثبت وجود دارد. و بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله با استرس همبستگی وجود دارد. نارسایی هیجانی بر حسب میزان توانمندی یا ناتوانی فرد در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی، تنظیم و مدیریت هیجان ها و تنظیم سطوح آرامش یا تنش هیجانی با سبک های مقابله با استرس ارتباط دارد.
۲.

رابطه صفات پنج عاملی شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان متوسطه صفات پنج عاملی شخصیت ابعاد انگیزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 449
هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه صفات شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی است. جامعه آماری آن، دانش آموزان مقطع متوسطه شیراز به حجم 158نفر بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای از مدارس نقاط مرکزی شهر انتخاب شدند. گرد آوری داده ها و اندازه گیری صفات شخصیتی با استفاده از پرسشنامه بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت و ابعاد انگیزشی مقیاس اصلاح شده هارتر(1981) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد انگیزش درونی رابطه مثبتی با صفات شخصیتی نظیر وظیفه شناسی، تجربه پذیری و توافق پذیری دارد و با صفات برون گرایی و روان نژندی رابطه ای ندارد. بعد کل انگیزش بیرونی با صفت شخصیتی روان نژندی رابطه منفی دارد. پاره مقیاس های آن ""تمایل به کار آسان"" و"" تمایل به خوشایندی معلم"" نیز همبستگی منفی با صفات تجربه پذیری و وظیفه شناسی داشتند. تحلیل رگرسیون انگیزش درونی بر صفات شخصیتی نیز نشان داد که دو صفت وظیفه شناسی و تجربه پذیری پیش بین معناداری برای انگیزش درونی هستند. انگیزش بیرونی نیز به وسیله روان نژندی پیش بینی پذیر است.
۳.

نقش مؤلّفه های انسان افزار بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران و کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه الزهرا مؤلفه های انسان افزار مؤلفه های بهره وری نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 253
هدف از این پژوهش مطالعه نقش مؤلّفه های انسان افزار بر بهره وری نیروی انسانی و روش آن پیمایشی بود. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان دانشگاه الزهراء در سال (86-85) و حجم آن به ترتیب 39 و 73 نفر بودند. برای گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته، مؤلفه های انسان افزار براساس مدل سومانث و پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داداز نظر مدیران به مؤلّفه های انسان افزار در این دانشگاه توجهی نشد. از نظر کارکنان بهره مندی از بعضی مؤلّفه ها در حد کم و بهره مندی از سایر مؤلّفه ها در حد زیاد بود. بین میزان بهره وری نیروی انسانی براساس مؤلّفه های انسان افزار و شاخص های بهره وری بین دانشکده ها و مراکز ستادی تفاوتی وجود نداشت.
۴.

میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان وعادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غنی سازی دانشجویان استعداد درخشان تسریع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 506
هدف این پژوهش، بررسی مناسب بودن کیفیت محتوای تدریس شده به دانشجویان استعداد درخشان بود. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری آن،دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه اصفهان به حجم 140نفر بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. و برای برآورد حجم نمونه در انتخاب متخصصان، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش گرد آوری داده ها کمی– کیفی بود. در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مشکلات دانشجویان در بعد محتوا بررسی شد. در بخش کیفی، با استادان متخصص در زمینه آموزش استعداد درخشان مصاحبه نیمه سازمان یافته به عمل آمد. یافته های پژوهش نشان داد دانشجویان استعداد درخشان و عادی از محتوای تدریس شده در سطح دانشگاه رضایت کامل ندارند.استادان برای مناسب کردن محتوای درسی برای دانشجویان استعداد درخشان بر هفت مقوله تکراری نبودن مطالب درسی، حذف یا جایگزینی دروس عمومی،ارائه دروس به صورت عملی، سازمان دهی میان رشته ای، ارائه محتوا به صورت غنی، متناسب کردن محتوا با علائق دانشجویان و انعطاف پذیری محتوا تأکید داشتند.
۵.

نظریه هوش چندگانه و دلالت های آن در طراحی تجارب و فرصت های یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی هوش چندگانه تجارب و فرصت های یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 44
نظریه هوش چندگانه گاردنر، به دلیل اتخاذ نگاهی جامع نگر به توانمندی های ذهنی انسان و مردود شمردن رویکرد خطی، تک ساحتی و یک بُعدی نسبت به هوش، ضمن گسترش دیدگاه برنامه ریزان درسی و کارورزان آموزشی نسبت به راه های یادگیری دانش آموزان، در طراحی و اجرای برنامه های درسی نیز دلالت های کاربردی فراوانی دارد. برنامه ریزان درسی می توانند با استناد به نظریه هوش چندگانه، در مرحله تدوین و طراحی تجارب یادگیری، به عنوان ابزار اصلی تحقّق اهداف برنامه درسی، مجموعه ای متنوع و متعدد از حق انتخاب ها را برای دانش آموزان فراهم کنند، که همخوان با تنوّع و تکثّر هوشی دانش آموزان برای رشد و شکوفایی انواع هوش طراحی و استفاده شود. این مقاله با تأکید بر ابعاد و جنبه های کاربردی نظریه هوش چندگانه، تلاش کرد تا دلالت های عملی این نظریه را در مرحله طراحی فرصت ها و تجارب یادگیری ارائه و مستند کند.
۶.

آماده سازی مقیاس دینداری برای جمعیت دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار دانش آموز روائی مقیاس دینداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 114
نوجوانان قشر عظیمی از جوامع را تشکیل می دهند و ارزش های دینی این قشر، چهره غالب ارزشی آینده جوامع را نشان می دهد. این پژوهش با هدف آماده سازی مقیاس دینداری برای دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری آن، کلیه دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر تهران بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای به حجم 944 نفر انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها، دو پرسشنامه موازی مقیاس دینداری فرم(الف و ب) تهیه شد. ضریب آلفای کرونباخ فرم الف و ب به ترتیب، 97/0 و 96/0 محاسبه شد. یافته های نشان داد مقیاس تهیه شده در دو فرم، برای ارزیابی دینداری این گروه از دانش آموزان ابزاری مناسب است.
۷.

نقش اجتماعی زنان و مردان در داستان های واقعی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان ادبیات کودکان کودکان جامعه پذیری مردان داستان های واقعی نقش های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 512
این پژوهش با هدف بررسی نقش های اجتماعی زنان و مردان و مقایسه نمود حضور اجتماعی آنها نسبت به یکدیگر، در داستان های واقعی کودکان انجام شد. جامعه آماری آن، کلیه داستان های واقعی تألیف شده برای گروه های سنی «الف»، «ب» و «ب و ج»، طی سال های 1384-1360 به تعداد 180 عنوان بود. پژوهش به روش تحلیل محتواانجام شد. بر اساس یافته های پژوهش نقش های اجتماعی موجود، در پنج مقوله «خانواده»، «کارهای خانه»، «تحصیل»، «مشاغل»، و «فعالیت های سیاسی و اجتماعی» دسته بندی شدند. هم چنین یافته های پژوهش نشان داد زنان بیشتر در دو مقوله «خانواده» و «کارهای خانه» و مردان در مقوله های «خانواده» و «مشاغل» حضور دارند. و تنوع نقش های اجتماعی مردان بیش از زنان است. بین نقش های اجتماعی زنان و مردان و واقعیت های اجتماعی هماهنگی وجود ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸