اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی 1384 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض زناشویی آموزش مهارتهای حل تعارض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی پرخاشگری، تعارض و خشونت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی هیجان رضایت از زندگی
  3. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره خانواده
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 681
"در این پژوهش اثر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان بررسی شده است. نمونه پژوهش، 35 نفر از بانوان مراجعه کننده به فرهنگ سرای همت اصفهان بودند که به روش نمونه گیری در دست رس گزیده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه دسته بندی شدند. برای گردآوری داده ها، گفت و گو و پرسش نامه تعارض های زناشویی به کار رفت. فرضیه اصلی پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان بود که میانگین های مستقل با روش آماری t تحلیل و بررسی شد. بر پایه نتایج پژوهش، میانگین های دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری با هم داشت. هم چنین داده های کیفی به دست آمده از گفت و گو، سودمند بودن آموزش مهارت های حل تعارض را در کاهش تعارض های زناشویی زنان نشان داد "
۲.

بررسی تاثیر مشاوره ی شغلی به شیوه ی نگره ی یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرام بولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانش جویان دانشگاه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی نگرش نگرش کارآفرینانه مشاوره ی شغلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش در کار
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره شغلی
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 369
"یکی از فرضیه های بنیادین که پذیرش همه گانی یافته این است که نگرش افراد به کارآفرینی می تواند سطح فعالیت آن ها را در این زمینه تحت تاثیر قرار دهد. نگرش بهترین پیش بینی کننده گرایش های کارآفرینانه است. نگرش آموختنی است و بر پایه آموزش های خانوادگی، محیط اجتماعی، و کار پدید می آید؛ بنابراین، می توان با آموزش و مداخله آن را دگرگون ساخت. در این پژوهش، اثر بخشی مشاوره شغلی گروهی به شیوه نگره یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرام بولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه دانش جویان دانشگاه اصفهان بررسی شده است. برای این بررسی، 30 دانش جوی مراجعه کننده به مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان به شیوه تصادفی گزیده و سپس با گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جای گزین شدند. هر یک از گروه ها پیش از مداخلات با آزمون نگرش کارآفرینانه (EAO) بررسی شدند. سپس گروه آزمایش در نشست های مشاوره شغلی گروهی به شیوه کرام بولتز 8) نشست مشاوره و 1 نشست پی گیری( شرکت کردند. داده ها با آمار توصیفی، آزمون کوواریانس، و تحلیل مانووا بررسی شد. یافته ها نشان داد که مشاوره شغلی گروهی به شیوه نگره کرام بولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در مرحله پس آزمون موثر نبوده (P=0.1)، ولی در مرحله پی گیری تاثیر داشته است (P=0.01). هم چنین این مداخلات در برخی از زمینه های نگرش کارآفرینانه هم به ویژه تاثیر گذاشته است "
۳.

بررسی پایایی و روایی مقیاس ادارک کودک از والدین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقیاس ادراک از والدین انگیزش نمونه ی کودکان نظریه ی خودمختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 822
"یکی از عواملی که بر انگیزش کودکان تاثیر می گذارد، شیوه سوگیری انگیزشی والدین در برابر آن ها است. نظریه پردازانی که نظریه خود مختاری را در حوزه انگیزش مطرح کرده اند، ابزارهای فراوانی ساخته اند تا بتوانند جنبه های انگیزش را در افراد و موقعیت های گوناگون بررسی کنند. از این میان، می توان مقیاس ادراک از والدین، نمونه کودکان را نام برد که ادراک کودکان را از «سوگیری پدر و مادر» ارزیابی می کند. در این پژوهش روایی و پایایی مقیاس ادراک کودکان از والدین برای کاربرد در ایران بررسی شد. برای این کار، نخست گویه های این مقیاس به فارسی برگردانده شد. سپس مقیاس روی 452 دانش آموز دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر شیراز اجرا گردید 220) نفر پایه چهارم و 232 نفر پایه پنجم(. پس از گردآوری داده ها، با بررسی مقیاس به شیوه تحلیل مولفه های اصلی، شش عامل اصلی برای آن به دست آمد. برای بررسی روایی هم گرایی مقیاس، پرسش نامه محیط خانواده گی به کار گرفته شد. ضرایب باز آزمایی و ضرایب آلفای کرون باخ پایا بودن این مقیاس را نشان داد. روی هم رفته، این بررسی نشان داد که مقیاس سازگار شده برای کاربرد در ایران، روایی و پایایی خوبی دارد. "
۴.

رابطه ی خویشتن شناسی مدیران مدارس با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خویشتن شناسی ترفندهای مدیریت تعارض مهارتهای مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 353
" دامنه تعارض در سازمان های امروز، به ویژه در مدارس، ضرورت بهره گیری از ترفندهای موثر مدیریت تعارض را افزایش داده است. نکته اساسی این است که شناخت مدیران از خود تا چه اندازه در کاربرد آنان از این ترفندها موثر است. در این پژوهش، رابطه خویشتن شناسی مدیران با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض بررسی شده است. جامعه آماری، همه مدیران مدارس ابتدایی شهر بجنورد بود 132) نفر( که از این میان 63 نفر به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند گزیده شدند. برای بررسی خویشتن شناسی مدیران، پرسش نامه راجرز و برای سنجش ترفندهای مدیریت تعارض، پرسش نامه استاندارد شده ی پوت نام و ویل سون به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که خویشتن شناسی مدیران رابطه ای معناداری با ترفند راه حل گرایی دارد؛ در حالی که رابطه آن با ترفند عدم مقابله و هم چنین ترفند کنترل معنادار نیست "
۵.

بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیازسنجی آموزشی آموزش فنی و حرفه ای کارکنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی مدیریت آموزشی اصول مدیریت آموزشی
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 727
"در این پژوهش، نیازهای آموزشی کارکنان رسته های اداری - مالی و فنی - مهندسی آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان تهران در دو بعد دانش و مهارت بررسی، سنجش، و رتبه بندی شده است. شمار کل کارکنان 310 نفر 208) نفر مرد و 75 نفر زن( بوده است که همه گی آنان در پژوهش گنجانده شده اند. برای گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامه ساخته شده پژوهش گر به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که نیازهای آموزشی کارکنان در بعد دانش در رسته اداری - مالی عمدتا چنین بود: آشنایی با فن آوری اطلاعات و کاربرد آن؛ شناسایی و رتبه بندی نیازهای کارکنان؛ و مطالعه آیین نامه ها. این نیازها در رسته فنی - مهندسی نیز مطالعه آیین نامه ها، و مطالعه روش های آموزشی و پژوهشی، به ویژه در ارتباط با فن آوری بود. نیازهای آموزشی کارکنان در بعد مهارت در رسته اداری - مالی چنین بود: شرکت در همایش های آموزشی و پژوهشی؛ پیش بینی درآمد و هزینه، و ارایه راه کارهای کاربردی برای فراهم آوری منابع مالی؛ و برنامه ریزی آموزش کارکنان. این نیازها در رسته فنی - مهندسی نیز چنین بود: تشکیل گروه های تخصصی آموزشی؛ گردآوری و فراهم سازی آئین نامه های آموزشی و پژوهشی؛ و بررسی وضعیت کاری کارآموزان. هم چنین، کارکنان نیازهای آموزشی خود را در زمینه های رایانه، زبان تخصصی، ICT، IT، دوره های تخصصی مربوط به کار، و مدیریت آموزشی دانسته و خواستار برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه ها شده اند "

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸