فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸٬۶۲۵ مورد.
۲۱.

نقش فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتریان با نقش واسطه ای ارزش ادراک شده مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی رضایت مشتریان ارزش ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 817
مقدمه:هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتریان با نقش واسطه ای ارزش ادراک شده مشتریان فروشگاه های ورزشی تبریز میباشد. روش کار:پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تبریز که در شبکه های اجتماعی بوده اند. برای تعیین حجم بخاطر نامحدود بودن جامعه، 384 نفر انتخاب شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در این راستا از نرم افزارهای SPSS و smart PLS استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه بود که روایی و پایایی ابزارها مورد تاییدقرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفتند.یافته ها:نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بازاریابی شبکه های اجتماعی و متغیر واسطه ای ارزش ادراک شده بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت داشته و همچنین ارزش ادراک شده تأثیر فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتریان را واسطه می کند. با ظهور شبکه های اجتماعی،سبکی جدید در تعاملات و نحوه ارتباطات بشر در سراسر دنیا بوجود آمده است. نتیجه گیری:براساس مدل بدست آمده و ارتباطات خوب و تایید شده بین مولفه های مدل و ظرفیت های اشاره شده در مدل، می توان گفت توسعه و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی موجب دگرگونی در ارتباطات و کیفیت آن شده و امروزه تنها کسب وکاری اجازه حیات می یابد که بتواند استراتژیهای بازاریابی خود را متناسب با سبک ارتباطی دنیای مدرن تنظیم و به اجرا درآورد.
۲۲.

اثر یک دوره تمرین هوازی بر فعالیت فاکتور رونویسی Mondo A و ژن های هدف آن در عضله اسکلتی موش های پیش دیابت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین هوازی MondoA TXNIP ARRDC4 عضلات اسکلتی پیش دیابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 610
اهداف: عضلات اسکلتی نقش مهمی در هومئوستاز کل بدن دارند.هر گونه اختلال در عملکرد عضلات اسکلتی می تواند زمینه ساز بروز مشکلات متابولیکی از جمله پیش دیابت و دیابت نوع 2 شود. MondoA یک فاکتور رونویسی است که در شرایط طبیعی با افزایش میزان گلوکز داخل سلول فعال شده و ژن های TXNIPو ARRDC4 را رونویسی می کند.هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین هوازی بر میزان فعالیت فاکتور رونویسی MondoA و بیان ژن های هدف آن در عضله اسکلتی موش های مدل پیش دیابت می باشد.مواد و روش ها: 15 موش نر(C57BL/6)4 هفته ای با وزن تقریبی 12-14 گرم به منظور القای پیش دیابت به مدت 12 هفته با رژیم غذایی پرچرب تغذیه شدند.پس از القای پیش دیابت، موش ها به دو گروه رژیم غذایی پرچرب(5 موش/ بدون تمرین) و گروه تمرین هوازی(5 موش/ 10 هفته تمرین هوازی)تقسیم شدند.پروتکل تمرین هوازی به صورت دویدن بر تردمیل 5 روز در هفته و 45 دقیقه در روز با سرعت فزاینده از 15 الی 23 متر بر دقیقه با شدت متوسط انجام شد.نتایج: یافته ها نشان داد، تمرین ورزشی می تواند گلوکز خون و مقاومت انسولینی را کاهش دهد( p < 0:001).همچنین تمرین ورزشی سطح نسبی بیان ژن هایTXNIP( p < 0: 01)،ARRDC4( p < 0:05) و حضور فاکتور رونویسی MondoA در هسته را کاهش داد (p < 0.01. همچنین بیان پروتئین Glut4 در غشای سلول افزایش یافت( p < 0:01).نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان می دهد که تمرین هوازی می تواند از طریق کاهش فعالیت MondoA در هسته و افزایش حضور Glut4 در غشای سلول در کاهش قند خون موثر باشد.
۲۳.

شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات سیاست گذاری سازمان ورزشی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 240
هدف از تحقیق حاضر شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. مشارکت کنندگان پژوهش را کلیه خبرگان در دو گروه علمی و اجرایی، آگاه با مسائل سیاست گذاری و مسائل مربوط به ورزش همگانی، تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی در بخش الزامات سیاست گذاری تعداد 59 مقوله بدست آمد که در 9 مفهوم تعاملات داخلی، تعاملات بین الملل، ملاحضات اقتصادی، ملاحضات فرهنگی، ملاحضات ورزشی، پژوهش های بنیادی، اماکن و تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات جای گرفتند. همچنین در بخش نقش سازمان های ذی ربط در فرآیند سیاست گذاری، تعداد 68 مقوله بدست آمد که در 7 مفهوم آموزشی_تحقیقاتی، استراتژیک، ارتباطی، اجرایی، نظارت و کنترل، مالی و امکان سنجی قرار گرفت. با توجه به نتایج، پیشنهاد به ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی، با محوریت وزارت ورزش و جوانان می شود. همچنین به سیاست گذاران توصیه می شود که هنگام وضع سیاست های ورزش همگانی، به سهم و نقش سازمان ها توجه ویژه کنند.
۲۴.

بررسی دلایل وفاداری هواداران به باشگاه های فوتبال در ایران: یک مطالعه فراتحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاههای فوتبال فراتحلیل هواداران وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 170
تحقیق حاضر از نوع فراتحلیل و با هدف بررسی دلایل وفاداری هواداران به باشگاههای فوتبال در ایران انجام شد. جامعه آماری شامل همه مطالعات داخلی انجام شده در بازه زمانی 1388 الی 1399 بود. از بین مطالعات گزارش شده تعداد 21 مطالعه که شرایط لازم برای ورود به فراتحلیل را داشتند به روش سرشماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و سی. ام.آ.2 انجام شد. نتایج نشان داد که میزان اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثرات ثابت برابر 0.352 و در مدل اثرات تصادفی 0.362 برآورد شد که طبق طبقه بندی کوهن یک اندازه اثر متوسط محسوب می شود. نتایج آزمون کوکران نشان دهنده ناهمگنی تحقیقات بود و نتایج فرارگرسیون نشان داد که با افزایش سال انتشار تحقیقات، اندازه اثر آنها افزایش پیدا می کند و نتایج آزمون ایمن از خطای روزنتال، نمودار فانل، عرض از مبدا ایگر و ضریب همبستگی رتبه ای بگ و مزومدر نشان دهنده عدم خطای سوگیری انتشار بود. نتایج نشان داد که عوامل عشق به برند باشگاه، هویت تیمی، غرور اجتماعی و سرگرمی به ترتیب بیشترین اندازه اثر را در بین متغیرهای مستقل بر وفاداری هواداران به باشگاههای فوتبال دارند. پیشنهاد می شود به نحوه باشگاه داری مدیران، توسعه کانون های هواداری، تسهیل سازی حضور خانواده ها در ورزشگاه و در نهایت نیازسنجی از هواداران توجه جدی شود که این امر منجر به توسعه و جذب هواداران ثابت در مسابقات لیگ حرفه ای می شود و درآمد زیادی را برای باشگاه جذب خواهد کرد.
۲۵.

Kata and kumite intensive training in female international karate-kas adjusts pedobarographic profiles of gait(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: gait kinetics kata and kumite martial arts pedobarography training adaptation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 649
Background: Karate consists of two somewhat different disciplines, kata, and kumite; each one may have a different effect on foot structure and dynamics in the longterm.   Aim : As pedobarography is indicative of foot function, the present study aimed to compare pedobarographic profile during gait between young females participating in international kata and kumite competitions and non-karate-ka females. Materials and Methods: Displacement and velocity of the center of pressure, and peak pressure in ten regions of the foot of 10 kata-ka, 12 kumite-ka, and 16 non-karate-ka were measured with a pressure platform during barefoot walking. Results: Peak pressure in the lateral-heel and lateral-toes of kata-ka and kumite-ka was significantly lower than non-karate-ka ( P <0.05). Furthermore, peak pressure in the kata-ka midfoot was lower than non-karate-ka ( P =0.01 in medial-foot, P =0.01 in lateral-midfoot). In the anteroposterior direction, center of pressure velocity and displacement were significantly different among the three groups ( P <0.05). Conclusion: It can be concluded that the practice of repeated intensive karate exercises has a demonstrable effect on foot progression, dynamic loading velocity, and plantar load distribution during gait. Moreover, practicing kata probably has a greater impact on the measured parameters.
۲۶.

The effect of neuromuscular training on kinetic variables in male athletes with trunk control defects(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Biomechanics neuromuscular training sport injuries

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 786
Background: Trunk control defect is one of the neuromuscular defects that can cause sports-related injuries in athletes. Aim: This research investigated whether neuromuscular training affects several kinetic parameters in male athletes who had trouble controlling their trunks during a change-of-direction movement. Materials and Methods: The present study used a pre-test-post-test design and was conducted semi-experimentally. Purposefully chosen male athletes (n= 29) with trunk control defects were randomly divided into two groups: control (n= 14) and experiment (n= 15). A Kistler force plate was used to quantify kinetic variables. The exercises were performed for 6 weeks, 3 sessions per week (30 min each session). To analyze the data, dependent t-test and analysis of covariance and SPSS software version 21 were used at the significance level of P <0.05. Results: The findings indicated a significant decrease in the time to peak anterior-posterior force ( P =0.010), time to peak mediolateral force ( P =0.001), time to peak vertical force ( P =0.003), and rate of loading ( P =0.001) of the experimental group. The differences in all control group variables were insignificant, P >0.05. Conclusion: Performing neuromuscular training is likely to improve the direction change mechanism and prevent injury in athletes with trunk control defects.
۲۷.

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی غیرتداومی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و اندوستاتین سرم در رت های نر مبتلا به بیماری عروق کرونر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندوستاتین بیماری عروق کرونر تمرین هوازی غیرتداومی عامل رشد اندوتلیال عروقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 517
مقدمه: تمرینات هوازی، شبکه مویرگی را در قلب و عضلات اسکلتی گسترش می دهد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی غیرتداومی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و اندوستاتین (ES) سرم در رت های نر مبتلا به بیماری عروق کرونر است. روش پژوهش: آزمودنی ها30 سر رت نر ویستار سالم دوماهه بودند که به سه گروه تمرین هوازی غیرتداومی مبتلا به بیماری عروق کرونر، گروه کنترل مبتلا به عروق کرونر و گروه کنترل سالم تقسیم شدند. پس از بیمار کردن 20 سر از رت ها با داروی ایزوپروترنول، 10 رت گروه تجربی به مدت هشت هفته روی تردمیل تمرین هوازی غیرتداومی انجام دادند و گروه کنترل بیمار (10=n) و گروه کنترل سالم (10=n) هیچ تمرینی انجام ندادند. 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، به منظور اندازه گیری شاخص های عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین سرم از آزمودنی ها خون گیری به عمل آمد و از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه با آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین متغیرها بین گروه های مورد بررسی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تمرین هوازی غیر تداومی توانسته عامل رشد اندوتلیال عروقی خون رت های مبتلا به بیماری را نسبت به گروه کنترل سالم و بیمار افزایش دهد (01/0=P)، درحالی که در میزان اندوستاتین گروه تمرین با گروه های کنترل تفاوتی مشاهده نشد ( P >0.05). نتیجه گیری: از نتایج حاضر می توان نتیجه گرفت از تمرین های هوازی غیرتداومی نیز می توان در توانبخشی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر استفاده کرد و در فرایند آنژیوژنز مؤثر است.
۲۸.

شناسایی عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل مضمون تهدید هویت تیم ملی هواداران فوتبال هویت تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 523
مقدمه: تهدید هویت تیمی حوزه جدیدی در ادبیات مدیریت و بازاریابی ورزشی است که به تازگی مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی فوتبال انجام پذیرفت. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به صورت تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری شامل هواداران تیم ملی بودند که صفحه اینستاگرام فدراسیون فوتبال را دنبال می کردند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و مصاحبه عمیق با 16 شرکت کننده تا اشباع نظری صورت گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری و نرم افزار ان ویوو استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی در هفت مضمون؛ ضعف مدیریت مالی، ضعف مدیریت اجرایی و مدیریت نامشروع فدراسیون، انتخاب نامناسب بازیکنان، انتخاب نامناسب کادر فنی، برند ضعیف بازیکنان دعوت شده و عملکرد ضعیف تیم دسته بندی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش از یک طرف، شکاف علمی عظیم ادبیات تهدید هویت تیمی در تحقیقات داخلی و خارجی را برطرف می کند و از طرف دیگر، مدیران می توانند به اقدامات نامناسب و نقاط ضعف خود در زمینه تهدید هویت تیمی هواداران تیم ملی پی ببرند و راهکارها و راهبرد های مؤثری را در دستور کار خود قرار دهند تا حداقل بتوانند تعداد و میزان این عوامل را کاهش دهند. 
۲۹.

نقش بالیدگی جسمانی و نوع نگرش والدین به بازی بر شایستگی حرکتی ادراک شده دختران در دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی در طبیعت نگرش والدین بازی آزاد کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 75
دوران قرنطینگی خانگی ناشی از پاندمی کووید19 می تواند شایستگی حرکتی ادراک شده کودکان را متأثر کند. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثیر سطوح بالیدگی جسمانی و نوع نگرش والدین به بازی بر شایستگی حرکتی ادراک شده در دوران قرنطینه خانگی بود. پژوهش حاضر یک مشاهده مقطعی و کاربردی بود. 300 شرکت کننده دختر با دامنه سنی 9 تا 11 در سال تحصیلی1399-1400 در منطقه 19شهر تهران به روش نمونه گیری داوطلبانه از میان دانش آموزان شهر تهران و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه در پژوهش شرکت کردند. به دلیل دوران کوید 19 و آموزش مجازی کودکان در دوران قرنطینگی خانگی، داده های پژوهش حاضر به صورت نظرسنجی آنلاین شامل 3 بخش درمورد ویژگی های جمعیت شناختی، شایستگی-حرکتی ادراک شده و نگرش والدین نسبت به بازی جمع آوری شد. برای تعیین وضعیت بالیدگی جسمانی از روش برآورد درصد قامت بزرگسالی که در سن معینی کسب شده (روش خمیس–روشه 1994) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. .با توجه به تحلیل واریانس اثر اصلی بالیدگی جسمانی و اثر اصلی نوع نگرش والدین به بازی در فضای باز بر مهارت های جابه-جایی(001/0p=)، کنترل شی (001/0p=) و شایستگی حرکتی ادارک شده (001/0p=) معنادار می باشد. کودکان با سطوح بالیدگی نرمال و زودرس و کودکانی که نگرش نسبت به بازی در فضای باز مثبت بود، در مهارت های جابه جایی، کنترل شی و شایستگی حرکتی ادارک نسبت به کودکان دیررس و کودکانی که نوع نگرش منفی نسبت به بازی در فضای باز داشتند، بهتر بودند. بازی در فضای باز و طبیعت به کودکان با سطوح بالیدگی متفاوت جهت رشد مهارت های حرکتی بنیادی در دوران قرنطینه خانگی و پس از آن ها توصیه می-شود.
۳۰.

رابطه سبک های رهبری مربیان کشتی با انگیزش موفقیت کشتی گیران رده های سنی مختلف

کلید واژه ها: رابطه سبک رهبری کشتی انگیزش و موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 980
هدف پژوهش، تعیین میزان رابطه سبک های رهبری مربیان با انگیزش موفقیت کشتی گیران رده های سنی مختلف بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کشتی گیران برتر آزادکار رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان همدان در سال 1400 بود. نمونه آماری شامل 120 نفر بودند و با توجه به برابر بودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش چلادورای (LSS) و پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS) بود. پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0.75 و 0.89 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 26 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری p≤0.05، آزمون F و آزمون Z فیشر) استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های رهبری مربیان بر انگیزش موفقیت کشتی گیران تاثیر مثبت معنی دار دارد. رفتار حمایت اجتماعی بیشترین و رفتار آمرانه کمترین رفتار استفاده شده توسط مربیان بود. بین رفتارهای آموزش و تمرین، بازخورد مثبت و دموکراتیک با انگیزش موفقیت ارتباط مثبت معنی دار؛ و بین رفتار آمرانه با انگیزش موفقیت رابطه منفی معنی داری وجود داشت. بنابراین به مربیان پیشنهاد می شود بیشتر از سبک حمایت اجتماعی و کمتر از سبک آمرانه استفاده کنند.
۳۱.

شناسایی راهکار های ملی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮسعه فرهنگ محیط زیﺴﺖ در سازمان های ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رویداد ورزشی محیط زیست فضاهای ورزشی تحلیل عاملی توسعه فرهنگ محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 608
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات توسعه فرهنگ محیطزیست در سازمانهای ورزشی میباشد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ روش ﺗﺤﻘیﻖ توصیفی-تحلیلی از ﻧﻮع ﭘیﻤﺎیﺸی است که به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در این تحقیق از روش دلفی به عنوان روش تحقیق کیفی برای تدوین عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمان ها و تدوین پرسشنامه بخش کمی استفاده گردید. در بخش کمی نیز از نتایج روش دلفی پرسشنامه ای طراحی گردید تا میزان توسعه و بکارگیری فرهنگ محیط زیست در جامعه آماری را بررسی نمائیم. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه متخصصان در حوزه فرهنگ محیط زیست سازمانی است که تعداد 20 نفر از 6 سازمان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات ورزشی، اساتید و داﻧﺸﺠﻮیﺎن دکتری و ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد می باشد. براساس روش نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان 297 نفر از جامعه آماری (1300 نفر) به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته های تحقیق در بخش کیفی 43 گویه موثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست سازمانی را شناسایی نمود که با انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی این گویه های در قالب شش عامل اصلی توانستند 34/65 درصد از واریانس کل را تببین نمایند. همچنین نتایج نشان داد که کلیه این عامل ها بر توسعه فرهنگ محیط زیست موثر هستند. و در نهایت پیشنهاداتی برای توسعه هر چه بیشتر این عوامل در راستای توسعه فرهنگ محیط زیست ارائه گردید.
۳۲.

ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی به واسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت روابط بین فردی مشارکت اجتماعی بهزیستی تحصیلی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 644
هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه مدیریت ورزشی و فعال در حوزه ورزش دانش آموزی ایران بودند و از روش نمونه گیری هدفمند نظری (17 نفر) و بر اساس معیار اشباع نظری استفاد شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شدند و مدل نهایی استخراج گردید. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل علی در مقوله های ارزش اجتماعی داوطلبی دانش آموز، اوقات فراغت و سرگرمی، کارکرد داوطلبی ورزشی و پیش گیری از انحرافات و مفاسد اجتماعی ؛ شرایط زمینه ای در بستر اقتصادی، بستر ساختاری-قانونی و بستر مدیریتی؛ عوامل مداخله گر در دو بعد موانع و تسهیل گرها؛ راهبردها در عواملی همچون مناسب سازی اماکن ورزشی، سیاست گذاری کلان، تخصیص اعتبارات و منابع مالی، مدیریت نیروهای داوطلب، ترویج و اشاعه فرهنگ داوطلبی، مشارکت فعال و مسمتر دانش آموزان در رویدادهای ورزشی و در نهایت پیامدها در پنج بعد فردی، اجتماعی، تحصیلی، فرهنگی و اقتصادی احصا شده اند. توجه و زمینه سازی برای شرکت فعال دانش آموزان در فعالیت های داوطلبی ورزشی منجر به رشد اخلاقی و تحصیلی، دانش اندوزی و هم چنین لذت بردن از زندگی در سایه ی ارتباط با دیگران می شود و رفتار فرد در روابط اجتماعی بهبود پیدا می کند.
۳۳.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار مدیران باشگاه های ورزشی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار مدیر ورزش باشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 441
هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار در جامعه مدیران باشگاه های ورزشی فعال شهر مشهد بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران باشگاه های ورزشی شهر مشهد (1400=N) تشکیل دادند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار ساخته لوکیک (2020) که مشتمل بر 15 سؤال بود استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب امگا مک دونالد، ضریب تتا، تنصیف براون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای آماری SPSS، Lisrel و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه 979/0=θ، 971/0=Ω، 963/0=α) می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با مؤلفه ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخ ص های نسبت X2 به df برابر با 32/2 و (RMSEA) که برابر با 092/0 می باشد، بنابراین مدل از برازش لازم برخوردار است. همچنین شاخص های 92/0=NFI، 93/0=CFI، 91/0=GFI، 90/0=AGFI و 93/0=IFI برازش مدل را تأیید کردند. در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم جهت گیری بازاریابی پایدار نتایج نشان داد که هر سه مؤلفه توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مورد نظر باشند و لذا تمامی مؤلفه های یکپارچگی استراتژیک، قابلیت های اخلاقی و مشارکت اجتماعی می توانند در الگوی ساختاری پرسشنامه مجتمع گردند و این ابزار می تواند برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سوی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.
۳۴.

تاثیر یک دوره بولدنون، تمرین مقاومتی و عصاره عناب بر آسیب های ساختاری بافت پانکراس رت های نر ویستار

کلید واژه ها: بولدنون تمرین مقاومتی پانکراس عصاره عناب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 193 تعداد دانلود : 759
زمینه و هدف: امروزه استفاده از داروهای نیرو زا در میان ورزشکاران بسیار رواج یافته است و در این بین هورمونهای استروئید به منظور بهبود عملکرد ورزشی مورد سوء مصرف قرار میگیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات جانبی استروئید آنابولیک بولدنون بر بافت پانکراس و همچنین اثر التیام بخش عصاره عناب بهمراه تمرین مقاومتی بر کاهش این عوارض می باشد. روش پژوهش : برای انجام این تحقیق، تعداد 42 سر موش نر ویستار با سن 8-12 هفته و وزن 180-220 گرم مورد مطالعه قرار گرفتند و بعد از دو هفته نگهداری و عادت دادن به پروتکل های تمرینی از هفته سوم تمرینات شروع شد که آزمودنی ها به طور تصادفی در6 گروه 7 تایی (گروه بولدنون و تمرین مقاومتی، بولدنون، بولدنون و عصاره عناب، تمرین مقاومتی بدون بولدنون، کنترل و شم) تقسیم و برای کسب نتایج مطلوب مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد در گروه تمرین هورمون تغییرات وزن نسبت به گروه کنترل معنی دار بوده است (P=0) اما در گروه های تمرین به تنهایی (1،000P=) و هورمون به تنهایی (0974P=) و هورمون عناب (0989P=) معنی دار نبوده است. مصرف استروئید با دوز بالا باعث تخریب آسینی های پانکراس، جزایر لانگرهانس و عروق خونی شده است. نتیجه گیری : همچنین نتایج نشان داد مصرف استروئید آنابولیک با دوز بالا موجب تخریب بافت پانکراس شده و تمرین و عصاره عناب می تواند در کاهش اثرات مخرب استروئید موثر باشد.
۳۵.

تدوین مدل کارایی گردشگری دوچرخه سواری در ایران

کلید واژه ها: بهروزی گردشگری دوچرخه سواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 923 تعداد دانلود : 162
هدف این تحقیق تدوین مدل کارایی گردشگری دوچرخه سواری در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد مدل اشتراس وکوربین بود. روش تحقیق آمیخته بوده است که جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران در حیطه بهروزی، مدیریت منابع، گردشگری به ویژه رشته دوچرخه سواری اعم از اساتید دانشگاهی، کلیه مدیران فدراسیون دوچرخه سواری و کارشناسان مدیریتی بودند که نمونه گیری بر اساس مصاحبه های عمیق و روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی تا اشباع نظری و کفایت به 13 مصاحبه رسید. در بخش کمی 384 نفر طبق جدول مورگان در تحقیق شرکت کردند که برای تعیین موثق بودن داده های کیفی از روش" کدگذاری های باز و روش بازبینی و در قسمت کمی تحلیل عامل تأییدی و ابزارسازی صورت گرفت و تحلیل داده های کمی در محیط نرم افزار مکس کیودا و کمی در محیط نتایج کدگذاری اولیه بیانگر90 کد باز که برخی به شرح زیر بوده استدانش تخصصی مدیران، داشتن تجربه مدیریتی در حوزه گردشگری ورزشی، سنجش بهره وری صنعت گردشگری، داشتن تخصص مدیران و مربیان " که نتایج کدبندی محوری و روابط بین مقوله های شناسایی شده در غالب دوازده کدمحوری با نام های نرم افزاری، جذب سرمایه، مدیریت بهره-وری، هیجانی، کارایی، رفتاری، سرمایه انسانی، ساختار مالی، رشد اقتصادی، سخت افزاری، عملکردی اثربخشی مهم بوده که استخراج شد و مدل نهایی کیفی شماتیک تائید شد و پرسشنامه و تحلیل عامل تأییدی هم دارای برازش مناسب بوده است.
۳۶.

مقایسه نسبت قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه در بازیکنان دارای حرکت بالای سر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفصل شانه دامنه حرکتی قدرت عضلانی والیبال هندبال بدمینتون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 572
مجموعه شانه به عنوان یکی از متحرک ترین مفاصل بدن اغلب توسط ورزشکاران دارای الگوی حرکتی بالای سر استفاده می شود.بنابراین، غربالگری اسکلتی عضلانی مانند ارزیابی دامنه حرکتی (ROM) و قدرت می تواند برای استراتژی های پیشگیری از آسیب و توسعه برنامه های آماده سازی و توانبخشی مفید باشد.هدف از این مطالعه مقایسه نسبت انتخابی (ROM) و قدرت در بازیکنان والیبال، هندبال و بدمینتون است.نوع مطالعه مقطعی می باشد و در مجموع ۳۶ ورزشکار(هر گروه والیبال، هندبال و بدمینتون شامل ۱۲ نفر) انتخاب شدند.برای اندازه گیری نسبت دامنه حرکتی و قدرت به ترتیب از فلکسومتر لیتون و دینامومتر دستی استفاده شد، که دامنه حرکتی بصورت ایستاده، تکیه به ستون، ۹۰ درجه ابداکشن(دور شدن) بازو و ۹۰ درجه فلکشن(خم شدن) ساعد اندازه گیری شد، و همچنین برای ارزیابی قدرت به صورت دمر و ۹۰ درجه ابداکشن(دور شدن) بازو و ۹۰درجه فلکشن(خم شدن) ساعد انجام گرفت.نتایج نشان داد که میانگین متغیرهای نسبت قدرت خارجی(ER) به قدرت داخلی(IR)(p=0/001) و چرخش خارجی به چرخش داخلی(p=0/001) بین سه گروه تفاوت معنی داری دارد.آزمون تعقیبی نشان داد که ورزشکاران بدمینتون در تمامی متغیرهای اندازه گیری شده نسبت به ورزشکاران والیبال و هندبال تفاوت معنی داری داشتند.اما بین ورزشکاران والیبال و هندبال تفاوتی وجود نداشت.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری بین نسبت قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه گروه بدمینتون با دو گروه والیبال و هندبال وجود دارد، بنابراین توصیه می شود غربالگری قبل از فصل برای دستیابی به مقادیر بهینه در این اقدامات صورت پذیرد، که ممکن است آسیب های شانه آینده را در ورزشکاران دارای الگوی حرکتی بالای بالای سر کاهش دهد.
۳۷.

طراحی مدل پارادیمی برنامه استراتژیک اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی -اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت برنامه ریزی راهبردی الگوی ایرانی الگوی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 52
پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل پارادیمی برنامه استراتژیک اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را اساتید مدیریت ورزشی متخصص در اوقات فراغت و برنامه ریزی استراتژیک و اساتید جامعه شناسی ورزشی شامل می شوند؛ که این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (16 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ خبرگان اداره ورزش و جوانان استان فارس می باشند (80 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله ها در قالب 16 مقوله و 62 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی (4 مقوله)، مقوله اصلی: برنامه استراتژیک اوقات فراغت ورزشی (1 مقوله)، راهبردها (4 مقوله)، شرایط زمینه ای (3 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله) و پیامدها (1 مقوله) جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مؤلفه ی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار می باشد.
۳۸.

نقش نمادهای قومی، ملی و جهان شهرگرایی برندهای ورزشی در انگیزش ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش ورزشی قوم گرایی ملی گرایی جهان شهرگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 826
پژوهش حاضر باهدف نقش نمادهای قومی، ملی و جهان شهرگرایی برندهای ورزشی در انگیزش ورزشی طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی تربیت بدنی مراکز استان های غرب کشور (کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام و لرستان) بودند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه های استانداردی بود. مطابق با نتایج مشخص گردید که ملی گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 622/0 دارد که با توجه به میزان تی که 106/6 می باشد، مشخص گردید که ملی گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیرگذار می باشد. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که جهان شهرگرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 219/0 دارد که با توجه به میزان تی که 582/2 می باشد، مشخص گردید که جهان شهرگرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیرگذار می باشد. نتایج همچنین نشان داد که قوم گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 134/0 دارد که با توجه به میزان تی که 421/1 می باشد، مشخص گردید که قوم گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیر معناداری ندارد.
۳۹.

مدلسازی کمی عوامل مؤثر بر برندسازی ویژگی های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی داوطلبان ورزشی شخصیت های ورزشی مدیریت رویداد ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 433
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل مؤثر بر برندسازی ویژگی های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه هدف توصیفی – تحلیلی و از نظر شیوه اجرا از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی) است. روش پژوهش: فرایند مصاحبه ها تا رسیدن داده ها به اشباع نظری ادامه یافت و 15 مصاحبه از خبرگان از جمله برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی، افرادی که سابقه داوطلبی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی و استادانی که در زمینه برندسازی شخصی تجربه داشتند، انجام گرفت. جامعه آماری را در بخش کیفی خبرگان از جمله برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی، متخصصانی که سابقه داوطلبی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی داشتند و ارتقا پیدا کرده بودند و استادانی که در زمینه برندسازی شخصی فعالیت داشتند، تشکیل دادند. جامعه آماری در بخش کمی شامل همه افرادی که سابقه داوطلبی ورزشی داشتند و برگزارکنندگان و مسئولان کمیته های رویدادهای ورزشی بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب شد و 216 پرسشنامه به صورت الکترونیکی توزیع شد. به منظور بررسی برازش مدل مسیری- ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل تحقیق نشان داد شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر تأثیر مثبت و معناداری بر برندسازی شخصیتی داوطلبان ورزشی داشتند که سهم شرایط زمینه ای با ضریب اثر استاندارد 487/0 بیشتر از سایر عوامل بود. نتیجه گیری: با اجرای راهبردهای شناسایی شده از پژوهش حاضر می توان شاهد افزایش اعتمادبه نفس و ارتقای جایگاه داوطلبان ورزشی شد و همچنین بهبود و کارایی هرچه بیشتر را در برگزاری و مدیریت رویدادهای ورزشی شاهد بود.
۴۰.

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر نوتروپنی در بیماران مبتلا به لنفوم و مالتپیل میلوما پس از پیوند سلول های بنیادی خون ساز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیوند پذیری لکوسیتی گلبول سفید سرطان آنتی بیوتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 477
اهداف: سرکوب سیستم ایمنی ناشی از شیمی درمانی عارضه جانبی درمان سرطان است. تمرین ورزشی تنظیم کننده مؤثری برای زنده ماندن و عملکرد سلول های ایمنی می باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نوتروپنی در بیماران سرطانی پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز بود. مواد و روش ها: 20 بیمار مبتلا به لنفوم و مالتپیل میلوما به دو گروه ورزش و کنترل تقسیم شدند. گروه ورزش آزمون پلکانی بیشینه و سپس به مدت پنج روز تمرین ورزشی روی چرخ کارسنج به مدت 24 دقیقه (سه تناوب کار و استراحت چهار دقیقه ای با 80 و 40 درصد اوج توان بیشنه) انجام دادند، در حالی که گروه کنترل هیچ فعالیت ورزشی نداشتند. خونگیری روزانه در طول دوره درمان انجام می گرفت. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های آنوا، تی مستقل و من ویتنی یو در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد. یافته ها: تعداد گلبول های سفید در روز سلول گیری و گرفتن پیوند لکوسیتی، در گروه ورزش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بود (P<0.05). مقدار و تعداد روزهای تجویز داوری فاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت قبل از پیوند در گروه ورزش به طور معناداری از گروه کنترل کمتر بود (P<0.05). تعداد روزهای نوتروپنی و میزان مصرف آنتی بیوتیک بین دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد (P>0.05). نتیجه گیری: با توجه به اثر مثبت تمرین بر پیوندپذیری لکوسیتی، احتمالا بیماران می توانند از تمرینات در کنار مراقبت های معمول بهره ببرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان