فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸٬۳۶۳ مورد.
۱.

The Effect of Market Orientation on Job Attitudes of Employees in Sports Stores(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Job Attitude Market orientation Role Conflict Sports Stores Turnover intention

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 851
The purpose of this study was to investigate the effect of market orientation on the job attitudes of employees in sports stores in Mazandaran, IRAN. This research was a descriptive-correlational and applied study. The statistical population consisted of all employees in Nike, Adidas, Reebok, Puma, and Majid sports store. Based on Structural Equation Modeling (SEM), the research sample included 200 subjects. Standard questionnaires were used for data collection. Linear regression and structural equation modeling (SEM) with Spss18 and Lisrel version 8.3 software have been used to investigate the research hypotheses. According to the research findings, market orientation affects employees' attitudes toward the sports stores and market orientation explains 69 percent of the variance of job attitudes. Moreover, market orientation components were effective on job satisfaction, organizational commitment, role conflict, and turnover intention. Market orientation components were also effective on job attitudes of the sports store employees. Therefore, the special attention to market orientation in promoting productivity, satisfaction and increasing commitment of employees, can be critical in achieving the goals and strategies of sports stores.
۲.

تاثیر شش هفته دویدن روی نوارگردان بر بیان ژن مسیر JAK1/STAT3 در عقده های قاعده ای موش های صحرایی دیابتی نوع 1(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیابت نوع 1 تمرین استقامتی مسیر JAK1/STAT3 عقده های قاعده ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 133
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین دویدن استقامتی روی بیان ژن های مسیر JAK1/STAT3 در عقده های قاعده ای موش های صحرایی دیابتی بود. 40 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به چهار گروه سالم، ورزش، دیابت و دیابت+ورزش تقسیم شدند. دیابت با یک بار تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین به میزان 50 میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن القاء شد. برنامه تمرین دویدن روی نوارگردان ویژه موش به مدت 6 هفته و به صورت فزاینده اجرا شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین موش ها بیهوش شده و بافت مغز برای جداسازی عقده های قاعده ای از جمجمه خارج شد. بافت خارج شده برای اندازه گیری بیان ژن به روش qPCR مورد استفاده قرار گرفت. از آنوای یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD برای بررسی تفاوت بین گروهها استفاده شد سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 در نظر گرفته شد. القای دیابت نوع 1 تغییری در بیان ژن های JAK1/STAT3 عقده های قاعده ای به وجود نیاورد (P≤0/05). اجرای برنامه ورزشی استقامتی موجب کاهش مقادیر بیان ژن های JAK1 و STAT3 شد (به ترتیب P=0/009، P=0/002 ). این کاهش از روند مشابه ای برای هر دو ژن برخوردار بود. در مطالعه حاضر 6 هفته دویدن استقامتی روی نوارگردان با شدت متوسط موجب کاهش بیان ژن های مسیر JAK1/STAT3 شد. لذا می توان این پروتکل ورزشی را به عنوان یک ابزار غیر دارویی و بدون عوارض جانبی برای مهار این مسیر در بیماری دیابت برای حفاظت از نورون های عقده های قاعده ای پیشنهاد کرد.
۳.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشوب آمیخته ترکیبی بازاریابی مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 586
مقدمه: تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی نخبه و در بخش کمی شامل استادان مدیریت ورزشی و صاحب نظران حوزه بازاریابی و رئیس و معاونان فدراسیون ها و کارکنان بخش بازاریابی فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک، مربیان و ورزشکاران نخبه است که تعداد آنها 396 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا به روش دلفی گویه های تحقیق شناسایی شدند و به روش ساختاری تفسیری مدلسازی انجام گرفت. سپس ابزار کمی تحقیق تدوین و روایی آن توسط استادان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل ساختاری تفسیری دارای 12 مؤلفه در پنج سطح است و مدل کمی تحقیق نیز دارای پنج مؤلفه اصلی بوده و دارای برازش مطلوب است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت سازمان های ورزشی باید با برنامه ریزی برای عوامل مؤثر بر نقاط حساس و آشوب گونه زمینه توسعه ورزش قهرمانی را در محیط آشوب گونه فراهم کنند.
۴.

طراحی یک مداخله تربیتی- حرکتی و ارزیابی اثربخشی آن بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه پیشرفت مداخله تربیتی- حرکتی نوجوانان مدارس فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 233
مقدمه: در دهه های اخیر، نوجوانان و جوانان کشور به ورزش فوتبال روی آورده اند و لزوم توجه به آموزش پایه ای آنان ضروری به نظر می رسد. ازاینرو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اثربخشی یک مداخله تربیتی- حرکتی بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست انجام گرفت. روش پژوهش: روش مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی کودکان و نوجوانان 12 تا 16 ساله عضو مدارس فوتبال باشگاه سایپا شهر تهران در سال 1401 تشکیل دادند. از بین آنان 60 نفر ( 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) بر اساس ملاکهای ورود و به طور هدفمند انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هرمنس، 1970 ) بود. گروه آزمایشی، تحت آموزش مداخله تربیتی- حرکتی در 16 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل در فهرست انتظار بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد و مداخله تربیتی- حرکتی موجب بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا شد (5./.>P) نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر مداخله تربیتی- حرکتی می تواند برای بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا کارامد باشد و توصیه میشود که طراحان برنامه در وزارت ورزش و جوانان در راستای بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان مدارس فوتبال از این روش استفاده کنند.
۵.

اثر محیط غنی سازی شده حرکتی و دو نوع تمرین اجباری بر سطوح پروتئین آیریزین و BDNF هیپوکامپ موش های ماده مبتلا به ام اس تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالتیپل اسکلروزیس تمرینات اختیاری تمرینات اجباری زندگی در محیط غنی سازی شده حرکتی هیپوکامپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 25
فرآیندهای تخریب عصبی نقش مهمی در پیشرفت بیماری ام اس دارند. تمرین ورزشی مناسب و زندگی در محیط غنی سازی شده حرکتی (EE) می تواند از طریق ترشح برخی فاکتورهای رشد عصبی در هیپوکامپ ازجمله آیریزین وفاکتور نوتروفیک مشتق از مغر (BDNF) باعث بهبود و یا جلوگیری از پیشرفت بیماری شود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ۴ هفته تمرین مقاومتی و هوازی و EE بر سطوح پروتئین آیریزین و BDNF هیپوکامپ در موش های ماده C57BL6 مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی (EAE) بود. تعداد 50 سر موش ماده (سن 8 هفته، میانگین وزن 2± 18 گرم) به صورت تصادفی به پنج گروه مساوی (10 سر موش در هر گروه) تقسیم شدند: 1- کنترل سالم، 2-کنترل + EAE، 3-فعالیت مقاومتی + EAE،4- فعالیت هوازی + EAE و 5- EE + EAE. هفته اول و دوم سازگاری با محیط و سپس القای EAE انجام شد. گروه های تمرین 5 روز در هفته روزی نیم ساعت به مدت 4 هفته تمرین کردند و گروه EE به قفس تجهیز شده خود منتقل شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی موش ها بی هوش و سپس تشریح و بافت برداری انجام شد. برای سنجش میزان پروتئین ها از روش الایزا و برای تعیین تفاوت میان متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعیبی توکی استفاده شد. تمامی تحلیل ها در سطح معنی داری 05/0 و با نرم افزار SPSS22 انجام شد. بیان پروتئین BDNF هیپوکامپ در هر سه گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل EAE افزایش یافت. این افزایش در گروه EE و تمرین مقاومتی هم نسبت به گروه کنترل EAE و هم نسبت به گروه تمرین شنا معنادار بود. همچنین بیان پروتئین آیریزین هیپوکامپ در هر سه گروه تمرین نسبت به گروه کنترل EAE افزایش داشت که این افزایش در گروه های EE و تمرین مقاومتی معنادار بود همچنین بیان آیریزین در گروه EE نسبت به دو گروه تمرین هوازی شنا و تمرین مقاومتی افزایش بیشتری داشت که این افزایش نسبت به گروه تمرین هوازی شنا معنادار بود. به نظر می رسد فعالیت ورزشی از هر دو نوع اختیاری و اجباری می تواند با مکانیسم اثر متفاوت، موجب افزایش ترشح فاکتورهای رشد عصبی ازجمله آیریزین و BDNF و درنتیجه کمک به بهبود و پیشگیری از پیشرفت بیماری ام اس شود.
۶.

شناسایی راهکار های ملی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮسعه فرهنگ محیط زیﺴﺖ در سازمان های ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رویداد ورزشی محیط زیست فضاهای ورزشی تحلیل عاملی توسعه فرهنگ محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 276
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات توسعه فرهنگ محیطزیست در سازمانهای ورزشی میباشد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ روش ﺗﺤﻘیﻖ توصیفی-تحلیلی از ﻧﻮع ﭘیﻤﺎیﺸی است که به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در این تحقیق از روش دلفی به عنوان روش تحقیق کیفی برای تدوین عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمان ها و تدوین پرسشنامه بخش کمی استفاده گردید. در بخش کمی نیز از نتایج روش دلفی پرسشنامه ای طراحی گردید تا میزان توسعه و بکارگیری فرهنگ محیط زیست در جامعه آماری را بررسی نمائیم. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه متخصصان در حوزه فرهنگ محیط زیست سازمانی است که تعداد 20 نفر از 6 سازمان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات ورزشی، اساتید و داﻧﺸﺠﻮیﺎن دکتری و ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد می باشد. براساس روش نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان 297 نفر از جامعه آماری (1300 نفر) به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته های تحقیق در بخش کیفی 43 گویه موثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست سازمانی را شناسایی نمود که با انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی این گویه های در قالب شش عامل اصلی توانستند 34/65 درصد از واریانس کل را تببین نمایند. همچنین نتایج نشان داد که کلیه این عامل ها بر توسعه فرهنگ محیط زیست موثر هستند. و در نهایت پیشنهاداتی برای توسعه هر چه بیشتر این عوامل در راستای توسعه فرهنگ محیط زیست ارائه گردید.
۷.

تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید بر بیان ژن SREBP-1 و 12.13.diHome رت های نرویستارچاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقامتی مقاومتی HIIT 12.13.diHome SREBP-1 چاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 992
مقدمه: چاقی و اضافه وزن یک اختلال متابولیکی است که سطوح بافت چربی در این اختلال تاثیرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید بر بیان ژن SREBP-1 و 12.13.diHome رت های نرویستارچاق بود. روش شناسی ؛ پژوهش حاضر، 36 موش صحرایی نژاد ویستارنر چاق با سن هشت هفته و وزن 40±325 گرم، به صورت تصادفی به چهار گروه؛ استقامتی (10سر)، مقاومتی (8سر)، تناوبی شدید (10سر) و کنترل (8سر) تقسیم شدند. موش-های گروه های تجربی به مدت هشت هفته، هفته ای پنج جلسه تمرینات استقامتی با شدت70 تا80درصد سرعت بیشینه، مقاومتی با شدت 50 تا 120 درصدوزن بدن و تناوبی شدید با شدت85 تا 90 درصد حداکثر سرعت را انجام دادندو برای اندازه گیری بیان ژن SREBP-1 و 12.13.diHome ازروش Real Time-PCR استفاده شد. از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین اختلاف بین گروها در سطح معنی داری05/0≤P استفاده شد. یافته ها؛ نتایج پژوهش حاضرنشان داد هر سه مدل تمرینی استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید سبب افزایش معنادار بیان ژن 12.13.diHome و کاهش معنادار SREBP-1 نسبت به گروه کنترل شد اما تفاوتی بین گروه های تجربی مشاهده نشد بنابرنتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود از تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید با کاهش بیان ژن SREBP-1 و افزایش 12.13.diHome که فاکتورهای تاثیرگذار بر لیپولیز می باشند و در افزایش لیپولیز تاثیردارند، در جهت کاهش وزن استفاده شود.
۸.

تأثیر تمرین هوازی در آب بر بیان ژن های Apaf-1، سیتوکروم C و کاسپاز-9 بافت قلب رت های مسموم شده با پراکسید هیدروژن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین هوازی در آب آپوپتوزیس بیان ژن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 856
زمینه و هدف : اختلال در روند مرگ سلولی به شکل کاهش یا افزایش غیر طبیعی، منجر به بروز بیماری هایی از جمله، امراض قلبی - عروقی می شود. ورزش محرک فیزیولوژی قوی است که با تأثیر بر تعدادی از مسیرهای پیام دهی خارج و داخل سلولی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر روند آپوپتوزیس اثر می گذارد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی در آب بر بیان ژن های Apaf-1، سیتوکروم C و کاسپاز-9 بافت قلب در رت های تزریق شده با پراکسید هیدروژن بود. روش تحقیق : تعداد 24 سر رت نژاد ویستار با وزن تقریبی 10±190 گرم، به طور تصادفی ساده به چهار گروه شامل گروه های پراکسید هیدروژن، پراکسید هیدروژن + تمرین، شم و کنترل تقسیم شدند و طی شش هفته، هر هفته پنج روز، و به مدت 60 دقیقه در هر جلسه؛ به اجرای  تمرین هوازی در آب وادار شدند. به همه گروه ها به غیر از گروه های کنترل و شم، به میزان یک میلی مول آب اکسیژنه به صورت درون صفاقی تزریق شد. زمان 48 ساعت بعد از آخرین جلسه و پس از 10 تا 12 ساعت ناشتایی، رت ها با گاز CO2 بیهوش شدند و بافت برداری از آن ها انجام شد. به منظور اندازه گیری بیان ژن ها از روش Real Time PCR و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی  شفه در سطح معنی داری 0/05≥p استفاده شد. یافته ها : تزریق درون صفاقی پراکسید هیدروژن، بیان ژن های مسیر داخلی آپوپتوزی را نسبت به گروه شم و کنترل افزایش داد (0001/p=0)؛ در حالی که مداخله شش هفته ای تمرین هوازی در آب باعث کاهش معنی دار (0001/p=0) بیان ژن های Apaf-1 سیتوکروم C، و کاسپاز-9 در گروه پراکسید هیدروژن + تمرین نسبت به گروه پراکسید هیدروژن گردید. نتیجه گیری : تمرین هوازی در آب، کاهش تأثیرات نامطلوب آپوپتوزیس بافت قلب، آسیب کمتر سلولی و در نهایت، سلامتی بدن را به همراه دارد. 
۹.

تأثیر 12 هفته حرکات اصلاحی بر ناهنجاری کف پای گود و چرخش داخلی پاشنه دانش آموزان مقطع ابتدایی

کلید واژه ها: قوس‌های طولی کف پای گود ایدیوپاتیک واروس پاشنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 690
ناهنجاری کف پای گود در نتیجه افزایش قوسهای طولی پا رخ می‌دهد که سبب تغییر شکل طبیعی پا می‌شود. در این عارضه بخش میانی پا بطور غیر طبیعی هنگام تحمل وزن روی زمین قرار نمی‌گیرد. با توجه به کاهش سطح تماس پا با زمین به‌هنگام تحمل وزن مثلا در وضعیت ایستادن یا راه رفتن، نیروی وزن بیشتر توسط نواحی پاشنه و قسمت قدامی پا تحمل می‌شود که می‌تواند سبب بروز درد و ضخیم شدگی پوست در این نواحی شود. تحقیق حاضر در صدد است که تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی را بر ناهنجاری کف پای گود ایدیوپاتیک دانش آموزان پسر 10 تا 12 ساله بسنجد، از آنجایی که تمرینات اصلاحی پژوهش شامل تمرینات کششی و تمرینات قدرتی می‌باشد و انجام این تمرینات نیز مستلزم تحرک و فعالیت بدنی است، بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان از آن به عنوان یکی از روش‌ها برای اصلاح و بهبود وضعیت کف پای گود استفاده نمود، هدف کلی تحقیق حاضر تاثیر 12 هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری کف پای گود و واروس پاشنه می‌باشد.
۱۰.

تاثیر پیش شرطی سازی تمرین استقامتی بر سطوح TrkB و برخی عملکردهای رفتاری رت های نر به دنبال ایجاد سکته مغزی

کلید واژه ها: سکته مغزی تمرین استقامتی TrkB نروتروفین ها BDNF

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 240 تعداد دانلود : 326
زمینه و هدف: یک رویکرد با ارزش در افزایش سطح سالمت و کاهش آسیب های مغزی استفاده از ورزش و تمرین بدنی به عنوان پیش آماده سازی می باشد که منجر به ایجاد برخی تغییرات سلولی مولکولی و بهبود عملکردهای رفتاری می شود. مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، حیوانات به صورت تصادفی در سه گروه مساوی 10 سری، شامل گروه های تمرین استقامتی، سکته مغزی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی در گروه استقامتی شامل شنا در آب برای مدت سه هفته وهر هفته پنج روز و هر روز به مدت 30 دقیقه در دمای آب2±32 درجه سانتی گراد بود. رت ها در گروه کنترل و گروه سکته بدون هیچ تمرین سه هفته را پشت سر گذاشتند. برای ایجاد مدل ایسکمی شریان کاروتید مشترک(CCA )و ب ا گیره های آنوریسم به مدت 30 دقیقه مسدود شد. 24 ساعت پس از ایسکمی سطح آنزیم TrkB با استفاده از روشPcr Time Real و عملکردهای رفتاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه گیری: تمرین هوازی می تواند از طریق تغییر در بیان ژن TrkB تاثیرات محافظتی عصبی مثبتی را در ارتباط با نوروژنز ایجاد کند که این سودمندی در عملکردهای رفتاری نیز قابل مشاهده است.
۱۱.

تأثیر تمرینات ایروبیک بر سطح پلاسمایی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و پروتئین فسفوریله تائو زنان سالمند

کلید واژه ها: تمرین هوازی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) پروتئین فسفریله تائو زنان سالمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 891
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر سطح پلاسمایی BDNF پروتئین فسفوریله تائو زنان سالمند با کاهش عملکرد شناخنی بود. . بدین منظور 24 زن سالمند 60 تا 70 ساله به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل قرار داده شدند. گروه تجربی تمرینات هوازی را با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره، 3 جلسه در هفته را برای 60 دقیقه و به مدت 12 هفته به انجام رساندند. خون گیری در سه مرحله پیش آزمون، هفته هشتم و هفته دوازدهم انجام شد. سطح BDNF و پروتئین فسفوریله تائو با روش الایزا سنجیده شد. بین سطح پروتئین فسفوریله تائو در مراحل مختلف تحقیق در بین گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<p)؛ همچنین نتایج برآمده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که با وجود کاهش سطح پروتئین فسفوریله تائو اما تفاوت معنی داری بین سطح این شاخص در مراحل مختلف پژوهش وجود نداشت (182/0=p). سطح BDNF پلاسما زنان سالمند در مرحله پس آزمون (12 هفته) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (018/0=p). همچنین سطح BDNF پلاسما پس از 8 و 12 هفته در گروه تجربی نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری بالاتر بود (مقادیر P به ترتیب 021/0 و 004/0). این نتایج پیشنهاد می دهد که اثرات مثبت احتمالی تمرینات ورزشی هوازی در افراد سالمند با کاهش عملکرد شناختی، ناشی از کاهش پروتئین فسفوریله تائو نمی باشد و مسیرهای نوروژنیک در این راه فعال می شوند.
۱۲.

تاثیر 10 هفته تمرین CX بر حساسیت انسولین و HbA1C در زنان پری دیابتی

کلید واژه ها: ورزش سی ایکس ورکس پری دیابت نیمرخ گلایسیمیک هموگلوبین گلیکوزیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 17
مقدمه وهدف: در مطالعه حاضر، اثر 10 ماه تمرین سی ایکس ورکس (CX) بر برخی شاخص های تعیین دیابت در زنان چاق پری دیابتی اندازه گیری شد. مواد و روش: نمونه آماری 24 زن چاق پری دیابتی هستند که به شیوه تصادفی به دو گروه CX و کنترل تقسیم شدند. گروه CX در یک برنامه تمرینات10 هفته ای CX به تعداد 3 جلسه در هفته شرکت کرده و گروه کنترل از شرکت در هر گونه فعالیت ورزشی منع شدند. سطوح ناشتایی گلوکز، انسولین، حساسیت انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1C) و شاخص های آنتروپومتریکی در هر دو گروه در شرایط قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شدند. نمونه گیری های خون ناشتا نیز در شرایط قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی با هدف اندازه گیری متغیرهای وابسته در هر دو گروه انجام گرفت. نتایج: 10 هفته تمرین CX به کاهش معنی دار گلوکز، انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله و افزایش معنی دار حساسیت انسولین در زنان چاق پری دیابتی در مقایسه با گروه کنترل منجر شد. تمرینات CX همچنین به کاهش معنی دار درصد چربی بدن در مقایسه با گروه کنترل منجر نشد. نتیجه گیری: اجرای تمرینات CX به عنوان یکی از شیوه های جدید تمرین مقاومتی با بهبود شاخص های تعیین دیابت در زنان چاق پری دیابتی همراه است. از این رو، اجرای چنین تمریناتی برای یک دوره نسبتا طولانی با هدف بهبود نیمرخ گلایسمیک پیشنهاد می شود.
۱۳.

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی

کلید واژه ها: درمان اکت سرسختی روانی نشاط ذهنی نوجوانان ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 371
پژوهش حاضر با هدف تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی انجام گرفت. طرح تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی در تیم های ملی، لیگ و باشگاهی و مسابقات کشوری در سال 1400 در سطح شهر خرم آباد تشکیل دادند که از میان آن ها، 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و در دو گروه ۱۵ نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در پیش آزمون، همه آزمودنی ها پرسش نامه های سرسختی روانی و نشاط ذهنی را تکمیل کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دوبار) مداخله دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار Spss نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس آزمون از هر دوگروه نشان داد، نمرات سرسختی روانی و نشاط ذهنی گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معناداری بالاتر بود، بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر بهبود سرسختی روانی و نشاط ذهنی نوجوانان آسیب دیده ورزشکار مؤثر بوده است.
۱۴.

تحلیل عوامل موثر بر بهبود ائتلاف سازی در ورزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پیمایش توسعه ورزش کمپین های ورزشی آمایش و بومی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 556
تحقیق واکاوی عوامل موثر بر بهبود ائتلاف سازی در ورزش طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته میباشد که به صورت روش های کیفی و کمی انجام گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل نخبگان و مدیران ورزشی می باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. بدین منظور تعداد 18 نخبه و صاحب نظر به عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی انتخاب شدند. همچنین در بخش کمی تحقیق حاضر علاوه بر نخبگان و افراد آگاه به حوزه رفتار سازمانی و همچنین مدیران ورزشی کشور نیز به جامعه آماری اضافه شدند. و با توجه به این که اماری دقیقی در اختیار محقق نبود تعداد این افراد 384 نفر مشخص گردید. نتایج بخش کیفی مشخص گردید که متغیرهای تاثیرگذار بر ائتلاف سازی در ورزش شامل شفافیت اصول، چشم انداز واضح و مشترک، ایجاد کمپین های ورزشی، تصمیم سازی نخبگان، پیمایش توسعه ورزش، آمایش و بومی گرایی، ساختارسازی و شاخص سازی می باشد. نتایج مدل نشان می دهد که میان مولفه های ائتلاف سازی همبستگی وجود دارد که بیشترین همبستگی مربوط به چشم انداز واضح و مشترک و شفافیت اصول با ضریب 822/0 و کمترین همبستگی بین پیمایش توسعه ورزش و آمایش و بومی گرایی با ضریب 601/0 می باشد. همچنین نتایج مدل نشان میدهد که مولفه های ساختار سازی و شاخص سازی بر ائتلاف سازی در ورزش با مقدار 71/0 بیشترین تاثیر را دارد و همچنین ایجاد کمپین های ورزشی بر ائتلاف سازی در ورزش با مقدار 51/0 کمترین اثر را دارا می باشد.
۱۵.

ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران فوتبال و فوتسال ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری اخلاقی ایدئولوژی اخلاقی داوران فوتبال فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 560
هدف: هدف ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران فوتبال و فوتسال ایران می باشد.روش پژوهش: با توجه به هدف، این روش تحقیق توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را داوران فعال لیگ برتر فوتبال و فوتسال در فصل 1402-1401 تشکیل دادند. ار این تعداد تعداد 105 نفر نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه های تصمیم گیری اخلاقی 28 سوالی و ایدئولوژی 15 سوالی استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 79/0 بدست آمد. روایی سازه پرسشنامه ها نیز با استفاده از تحلیل عامل تاییدی مورد قبول برازش شده است. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار و فراوانی استفاده شد. همچنین فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS Smart مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران فوتبال و فوتسال ایران از برازش لازم برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دهنده این است که تحلیل ایدئولوژی اخلاقی در دنیای ورزش، بازی و رقابت، آنچنان که به نظر می رسد ساده نباشد. به هر ترتیب حل مسائل اخلاقی در ورزش ایران بدون در نظر گرفتن بنیانهای فکری و ایدئولوژیک، اقدامی است که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه بر پیچیدگی آن اضافه خواهد کرد.
۱۶.

Designing Sports Player’s Valuation Indices (Case Study: Volleyball Players)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human Resources Valuation Volleyball

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 911
The purpose of the present article is to design indicators and variables that represent the value of volleyball players. This research method is applied, which was done in a quantitative and qualitative way. The research tool was a semi-structured interview with experts in the field of player valuation. In this research, the statistical population included all the experts and specialists in human resources and financial management issues in sports, and also volleyball experts. The sample size included a number of volleyball sports experts who expressed their ideas to determine the variables. A total of 60 variables were extracted, of which 40 are quantitative indicators and 20 are qualitative indicators. These indicators are not only effective in the selection of players, but can also determine the price and final value of the players.
۱۷.

تعامل ویتامین دی و کلسیم همراه با تمرین دایره ای خیلی شدید بر BDNF و درصد چربی سالمندان دارای اضافه وزن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین دایره ای سالمندی کلسیم ویتامین BDNF D

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 548
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تعامل ویتامین دی و کلسیم همراه با تمرین دایره ای خیلی شدید بر BDNF و درصد چربی سالمندان دارای اضافه وزن بود. روش پژوهش: 32 زن سالمند سالم، تصادفی به چهار گروه 1. تمرین و مکمل، 2. تمرین و دارونما، 3. مکمل و 4. کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته بود. گروه مکمل، روزانه 1000 میلی گرم قرص کلسیم جوشان و 50000 واحد بین المللی ویتامین D را در هفته مصرف کردند.  یافته ها: نتایج نشان داد درصد چربی در گروه تمرین+مکمل نسبت به مکمل (001/0P=) و کنترل (001/0P=) و تمرین+دارونما (045/0P=) کاهش معناداری داشته است. همچنین درصد چربی در گروه تمرین+دارونما نسبت به کنترل (001/0P=) کاهش معناداری داشت. با این حال، درصد چربی در گروه تمرین+دارونما نسبت به مکمل (127/0P=) تفاوت معناداری را نشان نداد. علاوه بر این، درصد چربی در گروه مکمل نسبت به کنترل (047/0P=) کاهش معناداری داشت. BDNF در گروه تمرین+مکمل نسبت به گروه مکمل (002/0P=) و کنترل (001/0P=) افزایش معناداری داشت، اما نسبت به گروه تمرین+دارونما (085/0P=) تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین BDNF در حدّ معناداری در گروه تمرین+دارونما نسبت به گروه کنترل (003/0P=) و مکمل (01/0P=) افزایش داشت. در مقابل، تفاوت معناداری بین گروه مکمل و کنترل (985/0P=) مشاهده نشد.  نتیجه گیری: در مجموع، تعامل تمرین و مکمل به کاهش معنادار درصد چربی و افزایش معنادار BDNFدر سالمندان دارای اضافه وزن منجر شد.
۱۸.

بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ورزش رویداد های ورزشی المپیاد دانشجویی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 141
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان انجام گردید.. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی تشکیل دادند که در حوزه مسائل ورزش دانشگاهی تخصص کافی را دارا بودند. تعداد 14 نفر بر اساس انتخاب هدفمند به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. به منظور بررسی یافته های تحقیق از روش الکتره استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برون سپاری خدمات بازاریابی المپیادهای ورزشی دانشجویان با چیرگی 13 مهمترین عامل موثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان می باشد. نتایج این آزمون همچنین نشان داد که ایجاد یارانه های دولتی به دانشگاه های میزبان المپیاد با چیرگی صفر، کم اهمیت ترین عامل موثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المیپادهای ورزشی دانشجویان می باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که جهت اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان نیاز است تا برخی فعالیت های بازاریابی مربوط به این رویدادها به صورت برون سپاری به سازمان ها و شرکت های مطرح واگذار گردد.
۱۹.

مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی فدراسیون ورزشی قانون مداری مبارزه با فساد مشارکت جویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 475
مقدمه: حکمرانی در فدراسیون های ورزشی که مسئولیت توسعه رشته ورزشی خود و فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای رشد ورزشکاران نخبه و حضور در رقابت های داخلی و کسب افتخار در میادین بین المللی را بر عهده دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائه مدل حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحلیلی- توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق را ذی نفعان هشت فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه برداری و جودو تشکیل می داد که از میان آنها 305 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس نظر خبرگان شاخص ها در هشت عامل شفافیت و پاسخگویی، مشارکت جویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل و اثربخشی قرار گرفتند. همچنین مشخص شد که این عوامل بر رفتار حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی تأثیرگذارند و مدل ترسیم شده در این خصوص از کیفیت مناسبی برخوردار بود. علاوه بر این با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از عوامل مشخص شد عامل شفافیت و پاسخگویی دارای بیشترین نقش و موازین اخلاقی دارای کمترین نقش در پیش بینی رفتار حکمرانی در فدراسیون های ورزشی است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر یک مدل بومی برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی کشور ارائه می دهد. برای کسب امتیاز بهتر و ارتقای جایگاه رتبه بندی می بایست برنامه ریزی بلندمدت در جهت بهبود هر یک از شاخص های حکمرانی خوب داشت.
۲۰.

تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکاردر اشتیاق به خرید کالای ورزشی: نتایج یک آزمایش تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تمایل به خرید جنسیت کالای ورزشی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 789
مقدمه: شناسایی تفاوت تأثیر شیوه های تبلیغاتی، در ادراک و واکنش های رفتاری خرید زنان و مردان، به موضوع مهمی در علم بازاریابی و صنعت تبلیغات تبدیل شده است. به این منظور هدف از این تحقیق، بررسی تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکار در میزان اشتیاق به خرید کالاهای ورزشی است. روش پژوهش: این تحقیق نیمه تجربی بوده و برای انجام آن از پرسشنامه استاندارد تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار اوهانیان (1990) و پرسشنامه  اشتیاق به برند و محصول، زیچکوسکی (1985) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( 90/0=α ) و ( 93/0=α ) تأیید شد. نمونه آماری 60 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمانشاه بودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  spss23و روش های آماری تی نمونه وابسته و آزمون d کوهن تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: استفاده از ورزشکاران مرد در تبلیغات ورزشی تأثیر مثبت بیشتری بر تمایل افراد به خرید دارد. همچنین زنان تحت تأثیر تبلیغات، نگرش ها و تمایلات بیشتر تمایل به خرید کالاهای ورزشی قرار دارند. نتیجه گیری: تأثیر تبلیغات بر زنان و مردان متفاوت است، اما این تأثیر در گروه زنان بیشتر است، زیرا زنان شنونده بهتری هستند و بیشتر در معرض تغییر دیدگاه ناشی از تأثیر تبلیغات قرار می گیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان