سعید یارمحمدی منفرد

سعید یارمحمدی منفرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

Investigating the Relationship between Leadership Style of Coaches and Sports Emotions of Athletes Participating in Bahrain 2021 Para-Asian Youth Championship(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: disabled athletes leadership style Para-Asian Competitions Sport Emotions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
The purpose of this study was to investigate the relationship between coaches’ leadership styles and sport emotions of athletes participating in the Bahrain 2021 Para-Asian Youth Championships. The statistical population of the study consisted of all athletes participating in the Bahrain 2021 Para-Asian Youth Championships including 750 athletes from 30 Asian countries. Using Morgan table, the sample size was determined to be 256 athletes. The research instruments included the Modified Sport Emotion Questionnaire (SEQ) and the Sport Leadership Scale (LLS). Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, independent t-test and Friedman test in SPSS 23 software were used to analyze the data. The results showed that the leadership style of social support of sport coaches had a negative and significant relationship with the components of anxiety, dejection, excitement and anger of athletes’ sport emotions as well as a positive and significant relationship with the component of happiness. The authoritarian style of sport coaches had a positive and significant relationship with the components of anxiety, dejection and anger of athletes as well as a negative and significant relationship with the components of excitement and happiness (p≤0.01). Generally, by recognizing the psychological consequences associated with coaches’ leadership style, it is possible to help improve positive emotional states and control negative emotional states in athletes. 
۲.

ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی معلم اثربخش تربیت بدنی

کلید واژه ها: اثربخشی ارزیابی اعتباریابی معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۰
هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی معلم اثربخش تربیت بدنی بود. نوع پژوهش، توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری، شامل دو گروه از افراد بود. در مرحله اول، جامعه آماری شامل 15 نفر از اساتید، صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، و در مرحله دوم 220 نفر از معلمان تربیت بدنی شهر زنجان در سال تحصیلی 1397-1396 بودند. نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی شامل 69 نفر معلم مرد و 67 نفر معلم زن انتخاب شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، برای شناسایی مؤلفه های معلم اثربخش تربیت بدنی، پرسشنامه محقق ساخته از طریق روش دلفی طراحی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری، در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب (دلوین - گلدشتاین)، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، آماره t استفاده شد. در نهایت، ابزاری با 59 گویه با طیف لیکرت 5 ارزشی و 8 مؤلفه آماده شد. پرسشنامه به دست آمده در پژوهش حاضر در حیطه تربیت بدنی به صورت تخصصی و حرفه ای ابعاد (شناختی، رفتاری، عاطفی، روانی - حرکتی) یک معلم اثربخش را شناسایی کرده است. پیشنهاد می شود با استفاده از ابزار به دست آمده در این مطالعه، اثربخشی معلمان تربیت بدنی در سطوح مختلف بررسی شود.
۳.

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کاری غیر مولد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی رفتار شهروندی سازمانی رفتار کاری غیرمولد عملکرد کارکنان اداره های ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بروز رفتارهای مثبت کاری از جمله رفتار شهروندی سازمانی و کاهش رفتارهای مخرب و منفی مانند رفتار کاری غیرمولد در سازمان انجام می گیرد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره های ورزش و جوانان استان زنجان تشکیل می دهند که جمعاً 315 نفر هستند. تجزیه وتحلیل 160 پرسشنامه استاندارد از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها: رابطه معکوس و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار کاری غیرمولد، رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی، و رابطه معکوس و معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کاری غیرمولد وجود دارد. پیشنهادهای اجرایی: یافته های این پژوهش می تواند در اجرای بهتر و داوطلبانه رفتارهای شهروندی سازمانی و افول رفتارهای غیرمولد و به تبع آن، افزایش بهره وری در سازمان نقش بسزایی داشته باشد. مدیران سازمان ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند که با افزایش هوش هیجانی کارکنان موجب تقویت رفتار شهروندی سازمانی، حس فداکاری، و تعهد کاری در آنان شوند، و در نتیجه، گرایش کم تری به انجام تخلف در محیط کار شاهد باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان