محمد خبیری

محمد خبیری

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
۱.

ارتباط شیوه اعمال قدرت مربیان با وفاداری و اثربخشی تیمی بازیکنان پایه در اکادمی های فوتبال استان تهران

کلید واژه ها: اثربخشی تیمی اِعمال قدرت اکادمی فوتبال بازیکنان پایه وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 367
هدف از پژوهش حاضر ارتباط شیوه اعمال قدرت مربیان با وفاداری و اثربخشی تیمی بازیکنان پایه در اکادمی های فوتبال استان تهران بود که با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان لیگ برتر فوتبال استان تهران در رده سنی نوجوانان و جوانان در سال 1397 تشکیل دادند که 260 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ازمون رگرسیون خطی چندگانه با روش همزمان و نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که مربیان تیم های پایه فوتبال از منبع قدرت پاداش بیشترین و از منبع قدرت مرجعیت کم ترین استفاده را می کنند. بین قدرت پاداش، تخصص و مرجعیت با وفاداری بازیکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت، اما بین قدرت زور و قانونی با وفاداری بازیکنان ارتباط معنا داری وجود نداشت. همچنین بین قدرت مبتنی بر تخصص و مرجعیت با اثربخشی تیمی بازیکنان رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد اما بین قدرت مبتنی بر زور، پاداش و قانونی ارتباط معنا داری وجود نداشت.
۲.

نیمرخ انگیزشی تکواندوکاران موفق ایرانی

کلید واژه ها: استعدادپروری انگیزه خودمختاری انگیزه پیشرفت موفقیت منبع کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 631
مقدمه و هدف: یکی از اهداف اصلی روان شناسی ورزش، شناسایی عوامل روان شناختی مرتبط با عملکرد ورزشی و نیز احتمالات رشد آنهاست. هدف از این پژوهش تعیین تفاوت نیمرخ انگیزشی ( جهت گیری ورزشی، انگیزه ورزشی و منبع کنترل) تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه بود. روش شناسی: در این پژوهش مقطعی 70 تکواندوکار نخبه (قهرمان در مسابقات آسیایی و جهایی؛ میانگین و انحراف معیارسنی: 35/6 ±70/22) و 70 تکواندوکار غیرنخبه (درگیر در لیگ دسته یک؛ میانگین و انحراف معیارسنی= 36/3 ±57/20) شرکت و مقیاس های جهت گیری ورزشی (گیل و دیتر، 1998)، انگیزه ورزشی (مالت و همکاران، 2007) و منبع کنترل (لونسون، ۱۹۷۲) را تکمیل کردند. نتایج: نتایج نشان داد که تکواندوکاران نخبه دارای منبع کنترل درونی تر و سطوح بالاتری از انگیزه پیشرفت، انگیزه درونی و بیرونی هستند (مجذور سهمی اتا = 25/0). نتایج همچنین نشان داد که بین منبع کنترل بیرونی و بی انگیزگی در تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری نشان ندارد. نتیجه گیری: نتایج در زمینه کاربرد آنها در فرآیند استعدادیابی و توسعه در ورزش و همچنین توسعه مهارت های زندگی در ورزشکاران مورد بحث قرار گرفته است.
۳.

تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

کلید واژه ها: برنامه راهبردی تحلیل SWOT موقعیت راهبردی ورزش قهرمانی ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 504
هدف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است. روش تحقیق کیفی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی و نیازمحور قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای کسب نظرهای اعضای گروه های کانونی بود و در نهایت برای بررسی و تصویب نهایی از نظرهای اعضای شورای راهبری استفاده شد. نمونه تحقیق شامل رؤسای فدراسیون ها، نواب رئیس فدراسیون ها، رئیس معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رئیس معاونت امور بانوان، مدیران کل و تعدادی از کارشناسان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود که به صورت کل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد. پس از تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، محرز شد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از نظر موقعیت راهبردی در منطقه WO قرار دارد. با وجود این، تمامی یازده راهبرد تدوین شده برای تحقق رسالت آن انتخاب شدند. می توان اذعان داشت که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اﺳﺘﻔﺎده از فرصت های پیش رو و ﮐﺎﻫﺶ ضعف های دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ بر راهبرد های محافظه کارانه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ سازمانی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
۴.

بررسی تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر کیفیت خدمات داخلی در کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سازمانی مدیریت ورزش توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 547
مقدمه: کیفیت خدمات داخلی موضوع جدیدی در ادبیات مدیریت و رهبری است که پژوهش های محدودی در مورد آن و عوامل اثرگذار بر آن، انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر کیفیت خدمات داخلی در کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان بود. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان زن حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان بود که تعداد 232 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه تعدیل شده ی توانمندسازی روان-شناختی اسپریتزر (1995) با پنج بعد (احساس شایستگی، استقلال، تاثیر، معنی دار بودن و اعتماد) و پرسش نامه کیفیت خدمات داخلی دی ژی (2005) با سه بعد (سطح فردی، واحدی و سازمانی) بود. داده ها از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته ها: تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری، برازندگی الگوی پیشنهادی را تایید کرد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت احساس اعتماد (14/0)، شایستگی (57/0) بر کیفیت خدمات داخلی سطح فردی بود. احساس معنی دار بودن شغل (16/0) و تاثیر (41/0) بر کیفیت خدمات داخلی سطح واحدی تاثیر مثبت داشت و هم چنین تاثیر احساس استقلال (24/0)، اعتماد (22/0)، شایستگی (13/0-)، معنی دار بودن شغل (17/0) و تاثیر (20/0) بر کیفیت خدمات داخلی سطح سازمانی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، یکی از روش های ترغیب کارکنان زن برای درگیری در رفتارهای فرانقش و ارائه خدمات داخلی با کیفیت بالا، توانمندسازی روانشناختی است.
۵.

Designing a Qualitative Model of the Factors Affecting Psychological Commitment in Football Fans based on Grounded Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Fandom football loyalty Qualitative Analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 908
Psychological commitment has been to date one of the interesting research topics in sports psychology. To achieve a deeper understanding of sports fans' psychological characteristics, this study aimed to design a qualitative model of the factors affecting psychological commitment in football fans in Iran based on grounded theory approach. In this qualitative-analytical study, 27 experts in the field of sports and fan loyalty in the Iranian Football Premier League from the top universities in Iran were interviewed based on purposive and triangulation sampling approach. The data analysis was also performed by open and axial coding, of which 53 concepts and 11 categories were classified under five general themes. The developed research model consisted of five major effective factors including: triggers, psychological characteristics, demographic characteristics, reference groups, and club-related issues. The results revealed that such factors could be the main actors shaping sports fans' psychological commitment.
۶.

بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات بازاریابی یکپارچه پرسشنامه روان سنجی فوتبال لیگ حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 617
هدف از این تحقیق بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور بود. پرسشنامه بین مدیران عامل و کمیته بازاریابی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور توزیع شد که در نهایت 61 پرسشنامه دریافت شد. شاخص های روان سنجی با روش آماری متناسب با آن تعیین شد. به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی و سپس بررسی مدل اندازه گیری (بررسی روایی و پایایی) انجام گرفت. نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی و چرخش واریمکس سه عامل ارتباطات بازاریابی یکپارچه را نشان داد. بعد از چرخش 4 شاخص با عامل اول دارای همبستگی بالاتر از 525/0 بودند. در مجموع 13 سؤال روی عامل دوم دارای بار عاملی بیش از 576/0 و در عین حال 3 شاخص روی عامل سوم دارای بار عاملی بالاتر از 637/0 بودند. همچنین ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها داشت و تمامی شاخص های نیکویی برازش، مدل را تأیید کردند. ضریب پایایی در حد رضایت بخش بو؛د به ترتیب 76/0 برای تعامل سازمانی و 88/0 برای بازاریابی مأموریت گرا و 88/0 برای برنامه ریزی استراتژیک میان وظیفه ای گزارش شد که مقدار مطلوب پایایی را نشان می دهد. با توجه به شاخص های روان سنجی محاسبه شده، این پرسشنامه می تواند برای ارزیابی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور مناسب باشد و به بهبود عملکرد آنها کمک کند.
۷.

مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت شخص ثالث محدودیت معامله ای حقوق اقتصادی اصل آزادی قراردادی صنعت فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 912
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت های معامله ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به دست می آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی شود که قدرت تصمیم گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به مثابه نوعی برده داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین نامه تعیین وضعیت و نقل وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویه کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینه نقل وانتقال بازیکن در آینده می شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم گیری های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
۸.

تأثیر آموزش مهارتهای روان شناختی بر درک موفقیت ورزشی بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درک موفقیت ورزشی فوتبال مهارت های روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 701 تعداد دانلود : 862
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های روان شناختی بر درک موفقیت ورزشی بازیکنان فوتبال است. جامعه انتخابی تیم فوتبال شهرداری اردبیل بود که از میان آنها 24 نفر نمونه داوطلبانه انتخاب شدند. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و طرح دوگروهی ناهمسان با پیش-آزمون و پس-آزمون با گروه کنترل بود. ابزار استفاده شده، آزمون درک موفقیت ورزشی رابرتز، ترشر و بالکو بود. برای تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس چند متغیری در اندازه گیری های مکرر استفاده شد .نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی آموزش مهارت های روان شناختی برای گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بود. همچنین اثر زمان باعث افزایش درک موفقیت برای گروه آزمایش شد. میزان اف محاسبه شده در مورد تأثیر گروه ها برابر با 526/76 و در سطح 001/0 معنادار بود.
۹.

شناسایی شاخص های بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی با استفاده از تحلیل تم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت فوتبالیست ها تحلیل تم صادرات فوتبالیست فوتبالیست های ایرانی نقل و انتقالات فوتبالیست ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 795
امروزه بازار نقل و انتقالات فوتبالیست ها بین المللی شده است. هدف از این مطالعه شناسایی شاخص های بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی است که با روش تحقیق کیفی و با استفاده از تحلیل تم بود. جامعه آماری شامل شش گروه بازیکنان نقل و انتقال شده، مدیران باشگاه هایی که در زمان مدیریت آنان بازیکنان نقل و انتقال شده اند، رؤسا و دبیران فدراسیون فوتبال فعلی و سابق، کارگزاران بازیکنان، اعضای هیأت علمی با تخصص همزمان بازاریابی و فوتبال، مدیران ارشد ورزش کشور و نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به دو صورت هدفمند و گلوله برفی بود. این مطالعه از بهمن 1394 تا آذر 1395 به مدت 10 ماه طول کشید. نتایج این مطالعه به شناسایی 62 شاخص در شش تم اصلی یعنی نقش عملکرد فنی بازیکن، نقش عوامل غیرفنی بازیکن، نقش فدراسیون ملی، نقش باشگاه، نقش دولت و نقش کارگزار بازیکن در بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی منجر شد. در پایان، می توان از یافته های این مطالعه به عنوان معیاری به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف ابعاد بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست ها بهره برد.
۱۰.

ارتباط بین راهبردهای مقابله ای و تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردهای مقابله ای نظریه بازگشتی ورزشکاران هدف محور ورزشکاران فعالیت محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 247 تعداد دانلود : 759
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله ای با تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبه دانشگاهی براساس نظریه بازگشتی بود. تعداد 124 ورزشکار که در تیم های ورزشی دانشگاه عضویت داشتند، به صورت در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. در این پژوهش از مقیاس تسلط هدف محوری برای اندازه گیری و تعیین تسلط فراانگیزشی و از نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای مقابله ای برای اندازه گیری راهبردهای مقابله ای ورزشکاران استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون K-S مبنی بر نرمال نبودن داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون یومان ویتنی تحلیل شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد راهبردهای مقابله ای مبتنی بر عمل با میزان تسلط هدف محوری رابطه منفی و معنادار و با راهبردهای مبتنی بر هیجان با میزان تسلط هدف محوری رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج آزمون یومان ویتنی نشان داد افراد با تسلط فراانگیزشی هدف محور بیشتر از راهبردهای مبتنی بر هیجان و افراد با تسلط فراانگیزشی فعالیت محور بیشتر از راهبردهای مبتنی بر عمل استفاده می کنند. در نتیجه شناخت تسلط فراانگیزشی ورزشکاران برای کاربرد راهبردهای مقابله ای متناسب توسط مربیان پیشنهاد می شود.
۱۱.

شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی تأمین مالی پروژه تأمین مالی بدهی تأمین مالی سرمایه تأمین مالی جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 542
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش حرفه ایران و مدیران ارشد شرکت ها و صندوق های تأمین سرمایه بودند. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و هدفمند بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (20 مصاحبه). در اثر تجزیه وتحلیل داده ها در خصوص راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران راهبردهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی ها متشکل از تأمین مالی مبتنی بر اماکن، تأمین مالی مبتنی بر بدهی، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، تأمین مالی مبتنی بر مشارکت و تأمین مالی مبتنی بر هدایا و کمک ها؛ منابع درآمدی ورزشی متشکل از تبلیغات، حامیان مالی، حق پخش، روز بازی، مبتنی بر برند، مبتنی بر ورزشکاران و هواداران و مبتنی برکالا و خدمات و مؤلفه های عملیاتی متشکل از اقدامات اجرایی و مالکیت مطلوب نیز به عنوان مهم ترین مقوله های اصلی و فرعی تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران معرفی شدند. آگاهی از این راهبردها نقشه راه روشنی را برای پیاده سازی مدل مطلوب تأمین مالی در ورزش حرفه ای پیش روی متصدیان ورزش کشور قرار می دهد.
۱۲.

ارتباط صفات سه گانه تاریک شخصیتی با اعتماد به نفس رزمی کاران نخبه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد به نفس ورزشی صفات سه گانه تاریک شخصیت رزمی کاران نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 578
زمینه: مطالعات متعددی به بررسی صفات سه گانه تاریک شخصیت و اعتماد به نفس ورزشی پرداخته اند. اما پیرامون ارتباط صفات سه گانه تاریک شخصیتی با اعتماد به نفس ورزشی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. هدف : بررسی ارتباط صفات سه گانه تاریک شخصیتی با اعتماد به نفس رزمی کاران نخبه ایران بود. روش : پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل ورزشکاران نخبه رشته های او_اسپرت، کیک بوکسینگ و کاراته آزاد در شهر تهران سال 1398 بود، 385 ورزشکار زن و مرد در رده سنی 16 الی 36 سال به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از: پرسشنامه های صفات سه گانه تاریک شخصیتی (جانسون و وبستر، 2010) و اعتماد به نفس ورزشی (ویلی و نایت 2002). تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T و تحلیل واریانس ( ANOVA ) و ضریب همبستگی انجام شد. یافته ها : بین صفات سه گانه تاریک شخصیت و اعتماد به نفس ورزشی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد (0/05 P< ). نتیجه گیری : درک بیشتر ارتباط بین صفات تاریک شخصیت و اعتماد به نفس ورزشی، توانایی ما برای تخصیص صفات شخصیت را افزایش می دهد.
۱۳.

بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن سبز طراحی پایدار طراحی اماکن موانع طراحی AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 531
هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان بود. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش را کارشناسانی تشکیل دادند که در حوزه های مورد مطالعه این تحقیق صاحبنظر بودند. نمونه آماری پژوهش با توجه به ماهیت روش تحلیل سلسله مراتبی، به صورت هدفمند و تعداد 15 تن انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته مقایسات زوجی استفاده شد. به منظور تحلیل همزمان داده های کیفی و کمی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار Expert choice استفاده شد. نرخ ناسازگاری تمامی شاخصها کمتر از 1/0 بود. نتایج حاصل از تکنیک AHP نشان داد که مؤلفه «ضعف زمینه های دانش بنیان» به عنوان مهمترین عامل شناختی با وزن نسبی (267/0) دارای اولویت نخست، «عدم وجود استاندارد ملی اماکن ورزشی» با وزن نسبی (231/0) به عنوان اولویت نخست عامل مدیریتی، «عدم تعامل لازم بین دانشگاه و مجریان طرح ها» به عنوان اولویت نخست عامل اقتصادی شناسایی شدند.
۱۴.

شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی تأمین مالی پروژه تأمین مالی بدهی تأمین مالی سرمایه تأمین مالی جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 995
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش حرفه ایران و مدیران ارشد شرکت ها و صندوق های تأمین سرمایه بودند. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و هدفمند بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (20 مصاحبه). در اثر تجزیه وتحلیل داده ها در خصوص راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران راهبردهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی ها متشکل از تأمین مالی مبتنی بر اماکن، تأمین مالی مبتنی بر بدهی، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، تأمین مالی مبتنی بر مشارکت و تأمین مالی مبتنی بر هدایا و کمک ها؛ منابع درآمدی ورزشی متشکل از تبلیغات، حامیان مالی، حق پخش، روز بازی، مبتنی بر برند، مبتنی بر ورزشکاران و هواداران و مبتنی برکالا و خدمات و مؤلفه های عملیاتی متشکل از اقدامات اجرایی و مالکیت مطلوب نیز به عنوان مهم ترین مقوله های اصلی و فرعی تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران معرفی شدند. آگاهی از این راهبردها نقشه راه روشنی را برای پیاده سازی مدل مطلوب تأمین مالی در ورزش حرفه ای پیش روی متصدیان ورزش کشور قرار می دهد.
۱۵.

Qualitative Study of Effective Biomedical Factors in Tendency of Retired Elite Wrestlers to Drug Abuse. A Grounded Theory Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Retired Elite Wrestlers drug abuse grounded theory Biomedical Approaches

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 911
Retirement is one of the difficult events. Athletes should adapt to the difficult experiences and heighten a sense of worth. Drug abuse as a negative coping behavior is a painful reaction to retirement. The aim is to identify the factors influencing the tendency of retired elite wrestlers to drug abuse. With a biomedical approach, this phenomenon was investigated. Using the method of contextual theory and semi-structured in-depth qualitative interview technique, factors influencing the tendency of retired elite wrestlers to drug abuse were studied. The data analysis method was coding, done in three stages of open, selective and axial coding. The data are in a paradigm model. Factors such as sexual needs, strenuous exercise and injury were taken as causal conditions; physical pain is taken as a mediating condition, and retirement age and first experience of drug abuse as an intervening condition and physiological need and doping as contextual conditions. These factors created a paradigm model. Athletes' strategies for drug abuse are: leisure purposes, wider variety of drugs, continuity of drug use and finally compulsive drug use. The consequences of drug abuse were initially pleasant and positive, but with continued drug use, it had harmful consequences physically, psychologically and socially.
۱۶.

تبیین ویژگی های شخصیتی و ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: شخصیت برند ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 405
روش پژوهش، از نوع تحقیقات ترکیبی (آمیخته) بود که در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان، خبرگان و همچنین مدیران فروش و فروشندگان 5 برند پوشاک ورزشی داخلی (دایی، جامه پوش آرا، تابان، درفش ایران و مصطفی) و در بخش کمّی نیز مشتریان برندهای پوشاک ورزشی بودند که به دلیل نامشخص بودن تعداد دقیق مشتریان، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برای حجم جامعه نامشخص، 384 نفر و به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج نشان داد که ابعاد شخصیت برند از دیدگاه متخصصان، خبرگان و همچنین مدیران فروش و فروشندگان برندهای پوشاک ورزشی عبارتند از: جذابیت، اصالت، اعتماد، خلاقیت و نوآوری، صلاحیت و شایستگی و تخصص. همچنین کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و وفاداری به برند به عنوان ابعاد اصلی ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی شناسایی شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که تنها اصالت برند با ضریب رگرسیونی 258/0 و نسبت بحرانی 37/2 بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت معنی دار دارد. بنابراین میتوان گفت اصالت برند میتواند به عنوان یک دارایی ناملموس در ایجاد ارزش ویژه برند و یک ابزار راهبردی نقش موثری ایفا کند.
۱۷.

طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه (یک مطالعه مبتنی بر رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل رفتاری تقویت عملکرد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 544
خودرهبری یکی از نظریات حوزه رهبری است که بر فرآیند تأثیرگذاری بر خود اشاره دارد. بر این اساس هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه بود تا مشخص شود که ورزشکاران نخبه چگونه می توانند از این پدیده استفاده کنند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش داده بنیاد کلاسیک (ظاهر شونده) اجرا شد، 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و با رسیدن به معیار اشباع نظری جمع آوری داده ها به اتمام رسید. مجموع روش های کدگذاری باز، انتخابی و نظری به کار گرفته شد تا داده های مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شود. قابلیت اعتماد یافته ها با روش های مختلف و محاسبه ضریب توافق کدگذاری مورد تائید واقع شد. مطابق نتایج 93 کد نهایی ایجاد شد و خودرهبری ورزشکاران نخبه شامل چهار نوع کنترل شناختی (13 کد)، کنترل رفتاری (15 کد)، کنترل هیجانی (8 کد) و کنترل مدیریتی (10 کد) است که کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد. همچنین دو نوع محدودکننده های محیطی و شخصی (17 کد) تأثیرات سوء بر توانایی خودرهبری افراد ورزشکار دارند که با راهبردهای (15 کد) آموزش و تقویت می توان ظرفیت های خودرهبری ورزشکاران را توسعه داد. در نهایت خودرهبری ورزشکاران نخبه پیامدهای مثبت سه گانه (15 کد) بهبود عملکرد، خودباروی و موفقیت را به دنبال دارد که موفقیت نسبت به دو نتیجه دیگر غایی تر محسوب می شود. یافته ها می تواند مبنای پژوهش های بیشتر و راهنمایی برای کاربردی کردن تلقی شود.
۱۸.

اثر هم هویتی برند بر بشارت برند تیم های فوتبال در شبکه های اجتماعی با نقش میانجی وفاداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم هویتی سازمان برند جامعه برند تبلیغ مثبت خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 661
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هم هویتی برند بر بشارت برند تیم های فوتبال در شبکه های اجتماعی با نقش میانجی وفاداری است.جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و تعداد نمونه 350 نفر بود. برای دستیابی به اهداف پژوهش پرسش نامه هویتی با برند اسکالاس و بتمن (2003)، هم هویتی با سازمان آلجشیمر (2005)، هم هویتی با جامعه برند از پرسش نامه مائل و آشفورث (1992)، وفاداری به برند از پرسش نامه کیم و همکاران  (2001)، و در نهایت تبلیغ مثبت و خشونت علیه تیم رقیب گریگور و فیشر(2006) مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه ها با استفاده از نظر خبرگان بازاریابی ورزشی بومی سازی شد که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأیید شد.آلفای کرونباخ کلیه پرسش نامه ها بالای 0/8 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو نرم افزار اس پی اس اس 20 و ایموس 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شش متغیر تحقیق همبستگی وجود دارد. یافته ها نشان داد، هم هویتی با برند، سازمان و جامعه برند بر وفاداری به برند به صورت مستقیم و به واسطه وفاداری بر تبلیغ مثبت تیم محبوب و تمایل به خشونت علیه تیم رقیب در شبکه های اجتماعی اثرگذار بودند.درصورت افزایش هم هویتی فرد با برند، سازمان و جامعه برند وفاداری هواداران افزایش یافته و از هواداران وفادار می توان به عنوان مبلغان باشگاه بهره برد و مانع از پراکنده شدن شایعه غلط علیه باشگاه در شبکه های اجتماعی شد.
۱۹.

تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژه برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برندسازی خودابرازی هواداران فوتبال هویت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 942
موفقیت در بازاریابی ورزشی مستلزم توجه ویژه به کیفیت رابطه بین هواداران و تیم های ورزشی است. ازاین رو هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژه برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویتِ باتاچاریا و سن (2003) و پرسشنامه ارزش ویژه برند یو و دانته (2001) گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل هواداران تیم های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود که 200 نفر از آنها به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تأیید و پایایی پرسشنامه ها براساس آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  نسخه 18 و PLS استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش، تمامی مسیرها در سطح معنا داری 05/0p<  تأیید شد. نتایج نشان داد که عناصر نیاز به خودابرازی که شامل تشابه هویت، تمایز هویت و پرستیژ هویت است، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند تیم های لیگ برتر فوتبال ایران داشته اند.
۲۰.

تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار انحرافی لیگ برتر فوتبال ایران دوپینگ تبانی تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 959
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که به شیوه کیفی در سال های 1396 و 1397 انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه های حاضر (18 نفر) و روسای هیاات فوتبال دارای تیم (7 نفر) در لیگ برتر ایران در فصول شانزدهم و هفدهم و همچنین سایر کارشناسان فوتبال و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی تعداد 23 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در مرحله اول به صورت مطالعه کتابخانه ای و در مرحله دوم مصاحبه های کیفی بود. جهت تفسیر داده های حاصل از انجام مصاحبه های کیفی از روش نظریه برخاسته از داده ها (گرندد تئوری) استفاده شد که با انجام تعداد 25 مصاحبه مرحله اشباع نظری حاصل گردید. نتایج یافته های کیفی تحقیق نشان داد که عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز این رفتارها شامل مفاهیم کلی میزان تحصیلات، سن، وضعیت تاهل، پایگاه اجتماعی، پیشینه ورزشی و نگرش اجتماعی می باشد. لذا با توجه به نقش موثر عوامل مذکور پیشنهاد می گردد مدیران و برنامه ریزان حوزه ورزش حرفه ای با درنظر قراردادن تفاوت های بازیکنان خود نسبت به هدایت و رهبری آنها اهتمام ورزند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان