آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴

چکیده

این پژوهش، به بررسی میزان تاثیر کالبد فضاهای بیمارستان بر استرس در بیماران بخش اعصاب و روان پرداخت. از جامعه آماری که همه بیماران مرد (جانباز و غیرجانباز) بستری در بیمارستان اعصاب و روان ایثار اردبیل را شامل می شود، نمونه ای 50 نفری به روش نمونه گیری در دسترس طی اردیبهشت تا تیر 1399 انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه با 10 شاخص کالبدی معماری اتاق های بیماران بعنوان متغیرهای مستقل و میزان استرس بیماران در دو گروه جانباز و غیرجانباز بعنوان متغیر وابسته استفاده شد. متغیرهای مستقل توسط کارشناسان معماری ارزیابی شدند و برای محاسبه مقدار استرس بیماران از پرسش نامه استاندارد 21 سوالی DASS-21 استفاده شد. "نور طبیعی"، "کنترل صداهای مزاحم"، "تنوع در شکل، رنگ و جنس مبلمان" و "موقعیت قرارگیری تخت بیمار نسبت به سایر تخت ها، مبلمان و بازشوها "درب ورودی و پنجره" به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را بر میزان کاهش استرس بیماران داشتند. در مورد بیماران جانباز، "نور مصنوعی"، "نور طبیعی"، "فاصله تا سرویس بهداشتی"، "موقعیت قرارگیری تخت بیمار نسبت به سایر تخت ها، مبلمان و باشوها (درب ورودی و پنجره"، "کنترل صداهای مزاحم"، و"تنوع در شکل، رنگ و جنس مبلمان" بیشترین تاثیرگذاری را بر کاهش استرس بیماران جانباز داشتند. در مورد بیماران غیر جانباز تنها "نور طبیعی" تاثیر معنی داری روی کاهش استرس داشت. در نتیجه، یافته ها نشان داد که کالبد معماری فضاهای داخلی روی کاهش استرس تاثیر معنی دارداشت. همچنین این تاثیر بین گروه جانباز با غیرجانباز متفاوت است. میزان تاثیرگذاری در مورد بیماران جانباز بیشتر از بیماران غیرجانباز بود.

Evaluating the effect of the characteristics of the hospital body on the stress of patients (Study sample: patients admitted to Isar Ardabil Hospital)

This research investigated the effect of the body of the hospital spaces on stress in neuropsychiatric patients. From the statistical population, which includes all male patients (veterans and non-veterans) hospitalized in Isar Neuropsychiatric Hospital of Ardabil, a sample of 50 people was selected by available sampling during May to July 2019. For data analysis, multiple linear regression model was used, with 10 physical indicators of patient room architecture as independent variables and patients' stress level as dependent variable. The independent variables were evaluated by architectural experts and the 21-question DASS-21 questionnaire was used to calculate the amount of patients' stress. Natural light, control of disturbing noises, "variety in the shape, color and material of furniture" and the position of the patient's bed compared to other beds, furniture and openings respectively had the greatest impact on reducing patients' stress. In the case of veteran patients, artificial light, natural light, distance to the toilet, "the position of the patient's bed in relation to other beds, furniture and openings", control of disturbing sounds, and "variety in the shape, color and material of furniture" have the most impact on Veteran patients had a reduction in stress. In the case of non-veteran patients, only "natural light" had a significant effect on stress reduction. The findings showed that the architecture of interior spaces had a significant effect on reducing stress. Also, this effect is different between veteran and non-veteran groups. The effect rate was higher for veteran patients than for non-veteran patients.

تبلیغات