آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی با رویکرد مقایسه ای میان مدیران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته مدیریت بازاریابی می باشد و بدنبال پاسخگویی به دو پرسش می باشد: مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی چیست؟ ثانیا دیدگاه گروه های مذکور در مورد مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی چیست وآیا تفاوتی در دیدگاه آنها وجود دارد؟ مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که تعداد 276 نفر از دانشجویان، مدیران و اساتید دانشگاه های خراسان رضوی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . برای شناسایی گویه های پرسشنامه محق ساخته در دو قسمت مهارت های بازاریابی و دانش بازاریابی،از روش شناسی تحلیل محتوا استفاده شده که 15 گویه در مهارت و 16 گویه در زمینه دانش بازاریابی شناسایی شد. پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی و پایایی 0.84 می باشد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون آنوا و توکی تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سه گروه در مورد ویژگی های مهارتی 11 مورد از 15 مورد تفاوت معناداری وجود دارد و نیز در مورد زمینه های دانش 11 مورد از 16 مورد تفاوت معناداری وجود دارد.

تبلیغات