نویسندگان: نفیسه رییسی

کلید واژه ها: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۳۱ - ۱۵۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۷۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷۲

چکیده

در این مقاله سعی بر این است کتابشناسی آموزش زبان فارسی به غیرفارس یزبانان ارائه شود. کتابشناسی حاضر شامل 586 کتاب فارسی، 112 کتاب غیرفارسی و 583 مقاله فارسی است. در دسترس بودن چنین فهرستی نه تنها در برنام هریزی، سازما ندهی، تدوین و تحلیل منابع آموزش زبان فارسی راهگشاست بلکه در زمینه های ایرا نشناسی، متن شناسی، واژ هشناسی، جامع هشناسی و تحلی لهایی ازای ندست کارآمد است. در پایان مقاله توزیع مکانی و زمانی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارس یزبانان به یاری نمودار و جدول تحلیل گشته است