مطالعات فرهنگی و ارتباطات - علمی-پژوهشی

مطالعات فرهنگی و ارتباطات


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۵۵۷۵-۲۰۰۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ آذر ۱۳۸۵
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمد رضایی
مدیر مسئول: هادی خانیکی
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
p-issn: ۲۲۰۹-۲۵۳۸
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: هادی خانیکی
مدیر داخلی: مریم مقیمی
هیئت تحریریه: تقی آزادارمکی، حسین پاینده، اعظم راود راد، باقر ساروخانی، محمد مهدی سمتی، مسعود کوثری، عبدالله گیویان، سعیدرضا عاملی، حمید عبداللهیان، مهدی محسنیان راد
آدرس: تهران، جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول انتهای سالن
وب سایت: http://jcsc.iaocsc.ir/
پست الکترونیکی: info@iaocsc.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات