شاهو زمانی دادانه

شاهو زمانی دادانه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تأثیر تصویر حامی مالی بر قصد خرید هواداران پرسپولیس با نقش میانجی عشق به برند و درگیری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر حامی مالی قصد خرید عشق به برند درگیری ورزشی پرسپولیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۵
تصویر حامی مالی جزو عوامل بسیار مهم در پیش بینی قصد خرید هواداران است که عشق به برند و درگیری ورزشی می توانند این تأثیر را تقویت نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تصویر حامی مالی بر قصد خرید هواداران پرسپولیس با نقش میانجی عشق به برند و درگیری ورزشی است. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس بودند که از بین آن ها تعداد 200 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل چهار پرسشنامه عشق به برند، تصویر شرکت، درگیری ورزشی و قصد خرید بود. در این تحقیق جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری واریانس محور استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تصویر حامی مالی به طور مستقیم بر قصد خرید (374/0=β، 434/5= t )، عشق به برند (599/0=β، 792/12= t ) و درگیری ورزشی (387/0=β، 045/4= t ) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین درگیری ورزشی (307/0=β، 735/54= t ) و عشق به برند (257/0=β، 465/3= t ) به صورت مستقیم اثر مثبت و معناداری بر قصد خرید دارند. همچنین تصویر حامی مالی به طور غیرمستقیم و از طریق درگیری ورزشی (119/0=β، 788/3= t ) و عشق به برند (154/0=β، 215/3= t ) بر قصد خرید اثر مثبت و معناداری دارد و درگیری ورزشی و عشق به برند سبب تقویت تأثیر تصویر حامی مالی بر قصد خرید می شوند. با توجه به نتایج به دست آمده حامیان مالی می توانند با تقویت تصویر برندشان و کمک گرفتن از درگیری ورزشی و عشق به برند هواداران قصد خرید هواداران تیم پرسپولیس را افزایش دهند.
۲.

تأثیرشواهد و آوازه برند بر رفتار شهروندی برند با نقش میانجی تمایز برند در بین مشتریان کالاهای ورزشی

کلید واژه ها: شواهد برند آوازه برند رفتار شهروندی برند تمایز برند نقش میانجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرشواهد و آوازه برند بر رفتار شهروندی برند با نقش میانجی تمایز برند در بین مشتریان کالاهای ورزشی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و از نظر زمان آینده نگر می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری مشتریان برندهای ورزشی معتبر خارجی (آدیداس، نایکی، پوما و ...) بودند، که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. توجه به اهداف پژوهش ابزارهای مناسب برای این پژوهش پرسشنامه بود؛ بدین منظور از پرسشنامه آن، کیم و لی (2016) استفاده شد. پرسشنامه شواهد برند متشکل از 17 سوال و 5 مولفه (نام برند، قیمت، خدمات اصلی، خدمات کارکنان، محیط ارائه خدمات) می باشد. همچنین آوازه برند از 3سوال، تمایز برند از 3 سوال و رفتار شهروندی برند نیز از 4 سوال تشکیل شده است. تحلیل عاملی تاییدی و بررسی اثرات و نقش میانجی تحقیق در سطح خطاء 5% و با استفاده از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که شواهد برند، آوازه برند و تمایز برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر گذار بوده است، همچنین شواهد و آوازه برند نیز بر تمایز برند تاثیر داشت. در نهایت نقش میانجی تمایز برند بین تاثیر شواهد و آوازه برند بر رفتار شهروندی برند تایید گردید.
۳.

اثر بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مشتریان محصولات برندهای ورزشی با نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی قصدخرید تصویر ذهنی برند. شیفتگی به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف این پژوهش اثر بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مشتریان محصولات برندهای ورزشی با نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند بود. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری مشتریان برندهای ورزشی معتبر خارجی (آدیداس، نایکی، پوما و ...) بودند، که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. بدین منظور به جهت ارزیابی بازاریابی شبکه های اجتماعی از پرسشنامه سئوو پارک (2018)، که شامل 12 سوال می باشد، استفاده شد، برای سنجش قصد خرید از پرسشنامه هو و همکاران (2009)، که از 4 سوال تشکیل شده، استفاده شد. برای اندازه گیری متغیر میانجی تصویر ذهنی برند از پرسشنامه ایسمعیل و اسپینلی(2012)، که از 6 سوال تشکیل شده و سنجش متغیر میانجی شیفتگی به برند از پرسشنامه ایسمعیل و اسپینلی (2012)، متشکل از 7 سوال می باشد، استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدی و بررسی اثرات و نقش میانجی تحقیق در سطح خطاء 5% و با استفاده از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید، تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند اثرگذار بوده است، همچنین تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند بر قصدخرید تاثیر گذار بوده و نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند در رابطه با بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مورد تایید قرار گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان