سید محمد قلمکاریان

سید محمد قلمکاریان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

تحلیل محتوای کتاب های فارسی دوره ابتدایی بر اساس معرفی اسطوره ها، الگوها و اندیشمندان ایرانی-اسلامی

تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 837
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های فارسی دوره ابتدایی بر اساس معرفی اسطوره ها، الگوها و اندیشمندان ایرانی-اسلامی بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن تحلیل محتوا از نوع کمی  بود. جامعه آماری این پژوهش برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی پایه اول تا ششم ابتدایی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست تحلیل محتوا بود که پس از مروری کلی بر روی کتاب های فارسی دوره ابتدایی در قالب چهار بعد شخصیتی (ادبی، علمی - فلسفی، مبارز وانقلابی، و ورزشی)در پنج مولفه تهیه و تدوین شد. روایی آن از طریق روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است بیشترین میزان توجه به اسطوره ها، الگوها و اندیشمندان ایرانی-اسلامی مربوط به شخصیت های ادبی، سپس شخصیت های مبارز و انقلابی، و کمترین میزان توجه مربوط به شخصیت های ورزشی بوده است.
۲.

مقایسه و ارزیابی نقش های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 620
تعریف درست از نقش های جنسیتی در جوامع و متناسب با ویژگی زنانه و مردانه از جمله عوامل موثر در تحکیم خانواده است. از آنجا که نقش های جنسیتی در جوامع مختلف برگرفته از فرهنگ و مذهب آن جامعه اند، در این مقاله با رجوع به آیات قرآن و تفاسیر موجود با روش اسنادی، نقش های جنسیتی در قرآن با توجه به دو الگوی قرآنی حضرت موسی (ع) و حضرت مریم (س) بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد الگوهای زن و مرد در قرآن از نظر شئون انسانی و قرب الهی، یکسان هستند اما نبوت و رسالت به معنای رهبری جامعه به دوش مردان است. هر دو الگوی قرآنی از جمله پرهیزگاران و مقربان درگاه الهی بوده و در دوره ای از زندگی خود تحت تربیت پیامبران الهی قرار گرفته اند. هر دو دارای معجزه الهی بوده یکی ید بیضا و عصا و .... و دیگری فرزندی که در گهواره سخن می گوید. هر دو به سمت خداوند متعال دعوت نموده و در جریان سختی ها از خداوند طلب کمک می نمایند. نقش ویژه ای که برای حضرت مریم (س) برشمرده مادری پیامبر الهی است و نقش ویژه حضرت موسی (ع) نبوت و رسالت ایشان است. احساسی که برای مریم (س) بر شمرده شده نگرانی و ترس از خدشه دار شدن عفت وی است. در صورتی که برای حضرت موسی (ع) به احساسات ترس و خشم، ترس از تکذیب فرعون و نیز ترس از فریب مردم توسط ساحران و خشم از مشاهده گمراهی قوم خود، اشاره شده است.
۳.

بررسی نقش و تاثیر مدرسه و مشاوره مدارس در ارتقای بهداشت و سلامت روانی دانش اموزان

تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 300
مدرسه فضای اجتماعی خاصی است که آموزش، پرورش و رشد شخصیت کودکان که جامعه ساز فرداهستند ، در پناه روش های صحیح و مناسب آموزش،محیط فیزیکی مطلوب و محیط روانی مساعد آن پایه گذاری و اداره می شود. یکی از عوامل مهم موثر در حفظ و ارتقای سطح سلامتی و شکوفایی استعداد دانش آموزان، مشاوره و کلیه برخوردهای عاطفی و روانی است که با دانشجو صورت می گیرد. هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش و تاثیر مدرسه و مشاوره مدارس در ارتقای بهداشت و سلامت روانی دانش اموزان است عملکرد مشاوران عبارت است از فعالیت مشاوران در جهت ارتقا تحصیلی و راهنمایی شغلی دانش آموزان که بر اساس وظایفشان انجام داده اند.در این تحقیق به دنبال این سوال هستیم که آیا بین موفقیت تحصیلی و راهنمایی شغلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد یا نه.امروزه که روند تحولات و فناوری به سرعت رو به افزایش است و کشور ما نیز در این مسیر قرار دارد،به منظور شکوفا شدن استعدادهای نهفته و استفاده بهینه از آنها در جهت پیشرفت و خودکفایی مشاوره و راهنمایی و توسعه آن در مدارس از جمله مسایل حیاتی و ضروری دانش آموزان می باشد.هر چند خدمات راهنمایی بیشتر در اختیار مدارس و دانشگاها قرار دارد و محدودیتهایی نیز مانع از گسترش آن در سطح کشور است ولی تنوع زندگی متغیر زمان ایجاب می کند که دانش آموزان نیز در ارزیابی حرفه یا شغل خود به خدمات راهنمایی دسترسی داشته باشند .مهمترین عواملی که این نیاز دانش آموزان را به مشاوره حرفه ای افزایش می دهد عوامل اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان است.
۴.

نقش مشاوران در سلامت اجتماعی و سواد سلامت دانش آموزان دوره ابتدایی با تاکید بر شبکه های مجازی

تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 372
هدف از پژوهش حاضر به بررسی نقش مشاوران در سلامت اجتماعی و سواد سلامت دانش آموزان دوره ابتدایی با تاکید بر شبکه های مجازی می باشد روش پژوهش حاضر از نوع کمی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دلفان می باشد . با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد. در این پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه ای و میدانی داده ها و اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. در بخش مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و منابع الکترونیکی، اینترنت و... و به منظور بررسی نقش مشاوران در سلامت اجتماعی و سواد سلامت دانش آموزان دوره ابتدایی با تاکید بر شبکه های مجازی از پرسشنامه محقق ساخته 60 سوالی و از طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد . نتایج جدول 8-4 نشان میدهد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده (411/0) در سطح خطای 01/0=α معنیدار است (01/0>sig)بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان بالای 95 درصد بین سلامت اجتماعی ، سواد سلامت ، سرمایه فرهنگی ، سن ،جنسیت ،تحصیلات، رابطه متوسطی وجود دارد؛ بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.
۵.

نقش مشاوران در مراقبت دانش آموزان دختر در برابر آسیب های اجتماعی دبیرستان های دخترانه نورآباد

تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 716
هدف از پژوهش حاضر به نقش مشاوران در مراقبت دانش آموزان دختر در برابر آسیب های اجتماعی دبیرستان های دخترانه نورآباد می باشد . تحقیق حاضر را می توان از نوع تحقی پیمایشی توصیفی دانست ، در عین حال تحقیق به صورت میدانی به انجام می رسد . جامعه پژوهشی شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دلفان می باشند .آمار دانش آموزان 840 نفر می باشند از روش خوشه ای و تصادفی استفاده شد و حجم نمونه بدست آمده 451 نفر با استفاده از جدول مورگان تعیین می گردد . یافته های پژوهش نشان می دهد بین میزان تحصیلات والدین با آسیب های روانی و اجتماعی فرزندانشان ضریب همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. این همبستگی بین خانواده و مدرسه 337/0، خانواده و همسالان 467/0، خانواده و جامعه پذیری 225/0، مدرسه و همسالان 384/0، مدرسه و جامعه پذیری 155/0 و همسالان و جامعه پذیری 123/0 است.
۶.

رابطه جو عاطفی خانواده با رشد خودمختاری و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه در ایام کرونا

تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 741
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جوعاطفی خانواده با رشدخودمختاری و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه در ایام کرونا بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد در سال تحصیلی 1399-1400 تشکیل داد که مطابق با آمار های دریافتی حجم جامعه 1400 نفر برآورد شده است. نمونه این پژوهش 300 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و بر اساس جدول انتخاب نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه جوعاطفی خانواده نودرگاه فرد (1373)، پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (1986) و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری، بتی و وات (2004) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و روش های آمار استنباطی مانند ضریب همبتگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد میان نمره کل جوعاطفی خانواده با نمره کل رشد خودمختاری و حیطه های آن در سطح آلفای p<0.05 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و زیر مقیاس های وابستگی متقابل، استقلال عاطفی-والدین و استقلال عاطفی دوستان و همسالان بیشترین ارتباط را با جوعاطفی خانواده دارند (p<0.01). همچنین دیگر یافته پژوهش نشان داد بین نمره کل جو عاطفی خانواده با نمره کل احساس تعلق به مدرسه و زیرمقیاس های آن در سطح آلفای p<0.5 رابطه منفی و معناداری وجود دارد و زیر مقیاس های مشارکت در اجتماع، مشارکت علمی و احساس احترام بیشترین ارتباط را با جوعاطفی خانواده دارند (p<0.01).
۷.

تبیین مفهوم زیبایی شناسی از دیدگاه دکارت و دیویی

کلید واژه ها: زیبایی شناسی دکارت دیویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 305
هدف پژوهش حاضر، تبیین مفهوم زیبایی شناسی از دیدگاه دکارت و دیویی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و پژوهشی کیفی_توصیفی به شمار می آید. روش جمع آوری داده ها، مطالعه ی اسنادی است. جامعه ی آماری پژوهش تمامی منابع علمی فارسی و خارجی 10 سال اخیر در این زمینه می باشد. نمونه های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد و داده های مورد نیاز از منابع نمونه گیری شده، فیش براری گردید و سپس این داده های به دست آمده به روش کیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که، زیبایی شناسی از دیدگاه دکارت به سه بخش تقسیم می شود که عبارتند از: زیبایی شناسی موسیقی، هنر و زیبایی به عنوان امری ذهنی و نگاه فردگرایانه به زیبایی. همچنین برخی از مؤلّفه های زیبایی شناسی به دست آمده از دیدگاه دیویی عبارتند از: تأکید بر پیوستگی و مخالفت با دوگانگی، پیوند انسان با طبیعت به وسیله ی هنر، هنر و زیبایی به مثابه ی امری واقعی و تجارب روزمرّه به عنوان مسائل زیبایی شناختی. هم چینین با مقایسه ی زیبایی شناسی از نظر دکارت و دیویی، شباهت ها و تفاوت های دیدگاه این دو فیلسوف مشخّص گردید.
۸.

ارزیابی طرح ها در رسانه های ایران از نظر سلامت معنوی براساس نظرهای بینندگان و خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شبکه تلویزیونی استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت معنوی رسانه ایران تصمیم‏گیری اولویت بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 204
 این مقاله، به ارزیابی طرح ها د ر رسانه های ایران، با توجه به ابعادسلامت معنوی از د ید گاه بینند گان و خبرگان می پرد ازدتا برمبنای آن ها، بهترین طرح برای بهبودوضعیت فعلی یکی از شبکه های تلویزیونی مشخص شود . با توجه به تأثیر قابل توجه رسانه ها بر بُعداطلاعاتی سلامت معنوی د ر بینند گان، کارشناسان رسانه، بُعدسلامت معنوی را انتخاب کرد ند . از این رو، پرسشنامه هایی بر مبنای تحقیقات مید انی، نظر خبرگان و مد ل سروکوال، برای بررسی سلامت معنوی رسانه با توجه به ابعادپاسخگویی به نیازهای بینند گان مختلف، اطمینان از صحت و تناسب اطلاعات ارائه شد ه، متناسب بود ن زمان ارائه اطلاعات، قابلیت جلب رضایت و اعتمادبینند گان طراحی شد . روایی پرسشنامه ها، با روش لاوشه و پایایی آن ها بر اساس آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. سپس تعد اد ی از مخاطبان تلویزیونی، بر اساس نظریه کلاین و فرمول کوکران انتخاب شد ندو نتایج حاصل از پاسخ های آنها بررسی شد . نتایج نشان د اد ندکه پراهمیت ترین موضوع موردانتظار، اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شد ه است. همچنین تناسب اطلاعات ارائه شد ه، بیشترین امتیاز (378/0) و پاسخگویی به نیازهای بینند گان مختلف کمترین امتیاز (054/0) را د ر وضعیت موجودد ارند . سپس همبستگی متغیر های پژوهشی با آزمون فرضیه پیرسون بررسی شدو نتایج نشان د اد ندکه زیرمعیارهای انتخاب شد ه بر ارزیابی سلامت معنوی رسانه مؤثر هستند . د رنهایت نتایج گرد آوری شد ه د ر اختیار مد یران شبکه اصفهان قرار گرفت تا اولویت طرح های پیشنهاد ی برای ارتقاء سلامت معنوی د ر شبکه تلویزیونی استان اصفهان، بر اساس نتایج گرد آوری شد ه و نظرهای آنها و با استفاد ه از روش تصمیم گیری چند معیاره فرایندتحلیل شبکه مشخص شود . همچنین سوپرماتریس ارزیابی طرح ها محاسبه و بهترین طرح برای بهبودوضعیت فعلی انتخاب شد .
۹.

بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان

تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 415
هدف از پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان می باشد پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از نوع پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان می باشند از آنجایی که حجم جامعه مورد پژوهش 650 نفر می باشد با استفاده از جدول مورگان تعداد 100 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. با توجه به اینکه جنسیت جامعه آماری مورد بررسی یکسان نیست. یافته های پژوهش نشان میدهد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده (961/0) در سطح خطای 01/0=α معنیدار است (01/0>sig)، لذا فرض Ho رد و فرض H1 مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان بالای 95 درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان رابطه مثبتی وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه ، نمرات تانحرافات اجتماعی آنان در مشاوره گروهی مدرسه کاهش مییابد. بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار می گیرد.
۱۰.

نقش بازی های آموزشی در کاهش پرخاشگری کودکان ابتدایی

کلید واژه ها: بازی های آموزشی پرخاشگری کودکان کاهش پرخاشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 315 تعداد دانلود : 751
رفتارهای پرخاشگرانه فراوان ترین مشکل رفتاری کودکان ابتدایی است و عوامل متعددی از جمله فقدان مهارت های اجتماعی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. در این راستا بازی یکی از مؤثرترین شیوه های کاهش مشکلات رفتاری برون نمود کودکان و افزایش مهارت های ارتباطی و اجتماعی آنان محسوب میشود. نقش تاثیر بازی های مدرن و رایانه ای بر کاهش پرخاشگری کودکان ابتدایی، از مهمترین عواملی است که بایستی به صورت جدی بررسی شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازی های آموزشی به ش یوه ی توصیفی تحلیلی ب ر ک اهش مشکلات رفتاری کودکان به خصوص پرخاشگری کودکان ابتدایی انج ام ش ده اس ت. جامعه آماری این تحقیق مجموعه مقاله ها، کتاب ها و دیگر منابع در دسترس می باشد. با توجه به ماهیت نظری پژوهش و مطابق با روال معمول در مطالعات نظری، رویکرد این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، فیش هایی است که از طریق مطالعه متون فراهم آمده است. نتایج نشان داد دانش آموزان از طریق بازی احساسات خود را بیان می کنند، مشکلات خود را حل می کنند، دوست پیدا می کنند و در مدرسه روابط اجتماعی خود را گسترش می دهند. دانش آموزان در حین بازی به آرامش میرسند و از پرخاشگری فاصله می گیرند.
۱۱.

اثربخشی روش بازی های آموزشی بر بهبود حافظه فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

کلید واژه ها: بازی های آموزشی حافظه فعال توجه پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 505
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش بازیهای آموزشی بر بهبود حافظه فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی شهر باغبهادران در سال تحصیلی 98-1397 بود. پس از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 50 دانش آموز ابتدایی انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. گروه آزمایش مداخله روش بازیهای آموزشی را دریافت کرد؛ گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل آزمون عملکرد پیوسته روسولد و مجموعه آزمون حافظه فعال کودکان پیکرینگ و گدرکل بود. مداخلات طی 8 جلسه 90 دقیقه ای در مورد گروه آزمایش اجرا شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره تحلیل شد. فرضیه ها در سطح (05/0>P) تأیید شد. یافته ها حاکی از اثرگذاری مداخله روش بازیهای آموزشی (ضریب اتا برای حافظه فعال، 344/0، میزان توجه 398/0و پیشرفت تحصیلی، 357/0) بر بهبود حافظه فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی بود؛ لذا می توان از این مداخله به عنوان مداخله مؤثر برای بهبود حافظه فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی استفاده کرد.
۱۲.

بررسی وضعیت حیطه های مختلف انتظار فرج در دانشجویان و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ویژگی های جمعیت شناختی دانشجو انتظار فرج حیطه های گوناگون انتظار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 21 تعداد دانلود : 104
مسئله مهدویت و اندیشه ظهور مهدی موعود(عج) در آخرالزمان، در دین مبین اسلام مسئله ای اصیل، ریشه دار و باسابقه است که هرگز با گذشت زمان، کهنه و فرسوده نمی شود. با توجه به لزوم شناخت امام عصر(عج) در مذهب شیعه و به ویژه در کشور ما، پژوهش حاضر به بررسی میزان انتظار فرج، حیطه های مختلف آن و رابطه اش با ویژگی های جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و برای نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. به این ترتیب که با انتخاب تصادفیِ پنج دانشگاه پیام نور شهرکرد، بروجن، فارسان، فرخ شهر و گندمان _ که تعداد دانشجویان آن ها در مجموع 15175 نفرند _ به تناسب تعداد دانشجویان آن ها 362 نفر را برگزیدیم. ابزار اندازه گیری، شامل پرسش نامه سنجش انتظار فرج و پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی شامل جنسیت، وضعیت تأهل، سن، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی و دانشگاه است. پایایی پرسش های سنجش انتظار فرج از طریق ضریب آلفای کرونباخ 86/0 برآورد شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون نرمال استاندارد، تی مستقل زوجی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد انتظار ظهور در بین دانشجویان از سطح متوسط بالاتر است و آن ها منتظر ظهور حضرت هستند. در میان حیطه های گوناگون انتظار فرج، بیشترین درصد پاسخ های موافق و کاملاً موافق دانشجویان به اهمیت داشتن سلامتی و آرامش حضرت اختصاص دارد. از میان متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان، تنها جنسیت، سن و دانشگاه با میزان انتظار فرج آن ها دارای رابطه ای معنادار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان