آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین و خدمت گزار) بر الگوی رفتاری کارکنان (پذیرش، مقاومت، و بی تفاوتی) در برابر تغییر است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهر اهواز است. برای نمونه گیری، از روش غیراحتمالی و از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است که در نهایت، 307 پرسشنامه به دست آمد و مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت. روایی پرسشنامه با ارزیابی و اظهارنظر متخصصان و استادان، و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری، نشان می دهد که سبک های رهبری تحول آفرین و خدمت گزار بر پذیرش کارکنان در برابر تغییر، تاثیر مثبت و معنادار، و بر مقاومت و بی تفاوتی در برابر تغییر تاثیر منفی و معنادار دارند.

متن