پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی دوره 8 بهار 1393 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درگیری تحصیلی اعتباریابی تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی تأییدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 241
درگیری تحصیلی یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مختلف بهکاربرده شده و به کیفیت درگیری دانشجویان در فعالیتهای هدفمند آموزشی اشاره میکند سنجش میزان درگیری دانشجویان در افزایش میزان یادگیری آنان و خصوصاً در مورد دانشجویانی که درخطر مردود شدن قرار دارند، نقش محوری دارد. این پژوهش باهدف تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس درگیری تحصیلی انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس می باشند برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کرجسی و مورگان و روش نمونهگیری خوشه ای استفا ده شد. داده ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد. تحلیل عاملی اکتشافی، به کشف سه خرده مقیاس منجر شد و تحلیل عاملی قرار گرفتن مؤلفههای مذکور را در زیر سازههای درگیری تحصیلی تأیید کرد. درمجموع ، مقیاس اصلاحشده درگیری تحصیلی از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و میتوان از آن برای ارزیابی باورهای درگیری تحصیلی دانشجویان استفاده کرد.
۲.

مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری تلفیقی یادگیری مجازی یادگیری الکترونیکی یادگیری حضوری یادگیری و یادداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 44
در دهههای اخیر رویکرد سنتی تدریس و یادگیری با ظهور فناوریهای نوین دچار تغییر و تحول اساسی شده است. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی میباشد . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر روش نمونه گیری بهصورت غیر تصادفی (در دسترس و داوطلبانه) بوده و روش جایگزینی دانشجویان در گروه های آزمایش بهصورت تصادفی بوده است. بر همین اساس، از طرح پژوهش نوع پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل پیشرفته چرخشی 1 استفادهشده است. یافتهها نشان میدهد که در پ یشآزمون بین میزان یادگیری سه گروه تلفیقی، مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده نمیشود، ولی در پس آزمون بین میزان یادگیری گروه تلفیقی با میزان یادگیری گروه مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده میشود. به همین ترتیب بین میزان یادداری گروه تلفیقی با میزان یادداری گروه مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده میشود. بر اساس یافتهها میتوان نتیجه گرفت گه یادگیری تلفیقی به شرط اجرای درست میتوان بر میزان یادگیری تأثیر مثبتی بگذارد.
۳.

ارزیابی الگوی مشارکت ذی نفعان در اداره دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبری دانشگاه الگوی راهبری ذینفعان دانشگاه نقشآفرینان دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 20
این پژوهش باهدف ارزیابی الگوی راهبری دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید الگوی اکتشافی انجام شد، که قبلاً توسط کسکه و همکاران تدوینشده بود. الگوی یادشده ، با استفاده از طرح اکتشافی آمیخته و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه ژرفنگر بهصورت انفرادی با 21 نفر از اعضای هیئتعلمی، مدیران ارشد پیشین و فعلی آموزش عالی و دانشگاه های دولتی و صاحبنظر در حوزه مسائل آموزشعالی انجامشده بود. برمبنای یافته های حاصل از بخش کیفی پژوهش، پرسشنامه و مدل اولیه مفهومی طراحیشده و درنهایت با مشارکت 329 تن از اعضای شورای دانشگاه های 22 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شد. تحلیلهای بخش کمی به منظور شناخت روابط بین عوامل بهدستآمده و تعمیمیافتههای بخش کیفی انجام گرفت که شاخصهای برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب دادهها با مدل مفهومی تدوینشده بود. نتایج پژوهش نشاندهنده 14 مقوله کلی هست که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (بسترهای حقوقی و قانونی و بینش مدیریتی)؛ پدیده محوری (کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه)؛ شرایط زمینهای(عوامل سازمانی: ارتباط بین نهادهای بالادستی و هویت دانشگاه: نقش دانشگاه در چشمانداز توسعه)؛ شرایط مداخلهگر (شرایط سیاسی: کنش های سیاسی؛ شرایط اجتماعی فرهنگی: همکنشی جامعه و دانشگاه؛ عوامل اقتصادی: اثرات و بازده اقتصادی دانشگاه؛ عوامل تاریخی: تکوین راهبری دانشگاه در ایران)؛ راهبردهای راهبری (راهبردهای مغز افزاری و راهبردهای سازمان افزار) و پیامدها(افزایش شفافیت و پاسخگویی؛افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود فرآیندها) بهدستآمده است که عوامل مؤثر بر فرآیند راهبری دانشگاه و روابط آنها را نمایان میکنند.
۴.

تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک رهبری توزیعی خوشبینی تحصیلی رضایت شغلی تعهدسازمانی پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 437
این پژوهش بهمنظور بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفتتحصیلی دانش آموزان با میانجیگری خوشبینی تحصیلی معلم، رضایت شغلی معلم، تعهدسازمانی معلم، اجرا شد. به منظور اجرای این پژوهش از مدارس راهنمایی مناطق بیستگانه شهر تهران، نمونه متشکل از 406 معلم پایه سوم راهنمایی انتخاب شد. معلمان شرکتکننده در این پژوهش به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر اساس نمرات آنها در دروس علوم و ریاضی اندازهگیری شد. تحلیل عاملی تأیی دی الگوی اندازهگیری متغیر نهفته را تأیید کرد. در این پژوهش ، اثر سبک رهبری توزیعی و متغیرهای میانجی گر بر پیشرفتتحصیلی در قالب الگوی مفروض و همچنین الگوی نهایی مورد تحلیل قرار گرفت . پنج شاخص تقریب ریشه میانگین ،(GFI ) نیکویی برازش ،(CFI) برازش مقایسه ای ،( X اصلی شامل خی دو ( 2 برای گزارش میزان برازش الگوی (AGFI ) و نیکویی برازش تطبیقی (RMSEA) مجذورات خطا مفروض پژوهش بررسی و گزارش شد. نتایج نشان داد که الگوی مفروض از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است ولی یکی از مسیرهای مفروض معنادار نمیباشد. با اصلاح الگو و ارائه الگوی نهایی، تمام تأ ثیرات 0 از / مستقیم و غیرمستقیم و کل بر آن معنادار بود. بهطورکلی این الگو برازش خوبی با داده نشان داد و 11 واریانس پیشرفتتحصیلی را تبیین کرد. نتایج این پژوهش اهمیت توجه به اثر غیرمستقیم به سبک رهبری توزیعی را با توجه به متغیرهای میانجیگر را نشان میدهد
۵.

توان پیشبین ترکیبی هوش های چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانش آموزان دوره متوسطه اول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشهای چندگانه هوش هیجانی هوش وکسلر کارکرد آموزشی و دانش آموزان دوره متوسطه اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 59
هدف این پژوهش، بررسی توان پیشبین ترکیبی هوش های چندگانه، وکسلر و هوش هیجانی در ک ارکرد آموزشی دانشآموزان سال سوم دوره متوسطه اول بوده است. به همین منظور 128 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول با روش نمونهگیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های هوشهای چندگانه و هوش هیجانی شات را تکمیل کردند و سپس از نیمی از آنها، آزمون هوشی وکسلر گرفته شد. همچنین برای ارزیابی کارکرد آموزشی از معدل آنان استفاده شد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و نیز تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که: هوش بین فردی و درون فردی قدرت پیشبینی هوش هیجانی را داراست. همچنین هوش ریاضی منطقی و نیز هوش فضایی (مکانی) هرکدام جداگانه قابلیت پیش بینی نمره خردهآزمون عملی وکسلر و نیز به ترتیب قابلیت پیشبینی کارکرد آموزشی دانشآموزان در درسهای حساب و هندسه را داشتند. بهعلاوه هوش کلامی در هوشهای چندگانه برای خرده آزمون کلامی وکسلر و نمره کل وکسلر برای کارکرد آموزشی کلی دانشآموزان قدرت پیشبینی داشت اما قدرت پیشبینی کارکرد آموزشی در درسهای ادبیات و انشا را نداشت. به علاوه نمرات دانش آموزان در هوش بدنی جنبشی، قدرت پیش - بینیکنندگی برای کارکرد آموزشی در درس ورزش، و نمره کل دانشآموزان درمجموع هوشهای هشت گانه، قدرت پیشبینیکنندگی عملکرد تحصیلی کلی دانشآموزان را نداشتند. همچنین نمره کل دانشآموزان در هوش وکسلر (مجموع هوشهای عملی و کلامی)، بهعنوان قویترین متغیر برای پیش بینی عملکرد تحصیلی کلی دانشآموزان متوسطه اول شناخته شد
۶.

بررسی نقش نوآوری و خودشکوفایی در پیش بینی کارآفرینی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی نوآوری و خودشکوفایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 368
هدف این پژوهش بررسی نقش نوآوری و خودشکوفایی در پیشبینی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بود. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگ اه آزاد اسلامی 91 بود که از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها - واحد اردبیل در سال 92 از آزمون کارآفرینی، مقیاس نوآوری و پرسشنامه خودشکوفایی استفادهشده است. نتایج ضریب همبستگی .(P <0/ پیرسون نشان داد که کارآفرینی با متغیرهای نوآوری و خودشکوفایی رابطه مثبت معنیدارید ارد ( 01 نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که نوآوری و خودشکوفایی کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه را پیشبینی میکنند.
۷.

بررسی نقش تجربه رایانهای بر پذیرش فناوری بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه رایانهای مدل پذیرش فناوری برداشت ذهنی از مفید بودن برداشت ذهنی از آسانی استفاده متغیر تعدیلکننده و متغیر واسطهای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 23
کاربرد فناوری اطلاعات در نظامهای آموزشی یک برنامه و جریان آموزشی فعال است ، که آموزش نوین را برای حضور مؤثر در هزاره سوم ترسیم میکند، ولی مقدم بر کاربرد آن، باید تلاش عوامل مؤثر بر پذیرش، بهرهوری، بهرهبرداری و استفاده از این پدیده شناسایی شود . باوجود تسلط فناوری در محیطهای آموزشی، کاری وزندگی روزمره، پذیرش استفاده از فناوری ازجمله الزامات تعلیم و تربیت دنیای کنونی بهحساب میآید. ازاینرو مقاله حاضر باهدف بررسی نقش تجربه رایانه ای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در پذیرش فناوری بر اساس مدل پذیرش فناوری و مشخص کردن متغیرهای تعدیلکننده و واسطهای در مدل پذیرش فناوری صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در سال تحصیلی 92-91 مشغول تحصیلاند، میباشد که با روش نمونه گیری خوشه ای نمونه ای به حجم 400 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه با آلفای کرونباخ 0.9 است. تحلیل دادهها از طریق و SPSS آمار توصیفی و آمار استنباطی به وس یله رگرسیون چندمتغ یری و با استفاده از نرم افز ار انجامگرفته است. متغیر تجربه رایانهای بر متغیر استفاده از فناوری تأثیرگذار است. همچنین AMOS متغیر برداشت ذهنی از مفید بودن بهعنوان متغیر واسطهای شناسایی شد و متغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده هم بهعنوان متغیر واسطهای و هم بهعنوان متغیر تعدیلکننده شناسایی شد؛ اما متغیرهای نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده شرایط معناداری را کسب نکردند و نقشی برای آنها در نظر گرفته نشد.
۸.

شناسایی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری در دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش فناوری دانشگاه صنعت و دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 857
هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناور ی در دانشگاههای تهران است. بدین منظور، ابتدا از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سطوح ملی و بینالمللی، مؤلفههای اصلی مؤثر بر این فرایند شناساییشده و سپس دیدگاههای 33 نفر از صاحبنظران و متخصصان حوزه علم و فناوری با بهره گیری از روش مصاحبه نیمه هدایت شده درزمینه تأیید و اولویتبندی مؤلفههای فوق مشتمل بر فرهنگ دانشگاهی، منابع انسانی، مؤلفه های مدیریتی، مؤلفههای علمی، مؤلفههای فناوری، مؤلفه های مالی، مؤلفه های ساختاری، فرایندهای دانشگاهی و امکانات و تجهیزات موردبررسی قرارگرفته است. پس از تأیید مؤلفههای اصلی مطروحه ، مؤلفههای فرعی متناظر با آنان نیز تعیین و از طریق تدوین پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از روش نمونهگیری طبقهای- تصادفی به تأیید 286 نفر از مدیران و اعضا ی هیئت علمی دانشگاه های تهران رسیده است. علاوه بر آن، دیدگاههای این افراد درباره عملکرد دانشگاه هایشان در ارتباط با مؤلفههای فوق بررسی شده است . نتایج حاک ی از آن است که کلیه مؤلفه های اصل ی و فرع ی شناساییشده، توسط اعضای نمونه مورد تأیید قرارگرفته است . از دیگر سو ، مدیران و اعضا ی هیئتعلمی دانشگاههای تهران – بهاستثنای دانشگاه تهران و شریف در ارتباط با مؤلفه منابع انسا نی- عملکرد دانشگاههای خویش را در تمامی موارد، پایینتر از حد متوسط ارزیابی نمودهاند که این امر بیانگر مسیر دشوار پیشروی دانشگاههای کشور بهمنظور تحقق فرایند تبدیل دانش به فناور ی و در راستای دستیابی به اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانش در کشور است.
۹.

اثربخشی آموزش به شیوه شبیه سازی واقعیت مجازی موقعیت های عملیاتی پیچیده در کاهش استرس شغلی نیروهای پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس شغلی پلیس علائم روانشناختی آموزش واقعیت مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 741
مقدمه: استرس شغلی نیروهای پلیس پیامدهای منفی متعدد روانی و جسمی را برای آنها در پی دارد . در سالهای اخیر کاهش استرس شغلی به شیوه آموزش شبیهسازی واقعیت مجازی به یک حوزه مهم تبدیلشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی این شیوه آموزشی در افسر پلیس دچار استرس شغلی بود. روش: بر اساس روش نمونهبرداری در دسترس و ملاکهای تشخیصی، 1 نفر مبتلا استرس شغلی ناشی از موقعیتهای عملیاتی پرتنش، انتخاب شد و با کمک مقیاس استرس شغلی فیلیپ ال. رایس در قالب طرح تک آزمودنی پیش، پس و پیگیری طی 10 جلسه آموزش مجازی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که آموزش از طریق شبیهسازی واقعیت مجازی، موجب کاهش معناداری بالینی 58 درصدی علائم استرس و اضطراب شغلی در این فرد شد. بحث: یافتههای مطالعه حاضر تلویحات پیشگیرانه، پژوهشی و آموزشی فراوانی در کنترل علائم استرس شغلی دارد.
۱۰.

بررسی رابطه چندگانه استرسورهای دانشجویی، نگرش مذهبی و سلامت روانی در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عوامل فشارزا دانشجویی نگرش مذهبی سلامت روانی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 603
هدف این پژوهش شناسایی ارتباط استرسورهای دانشجویی و نگرش مذهبی با سلامت روانی در دانشجویان از طریق یک مطالعه توصیفی نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید رجایی تشکیل میدادند. نمونه آماری شامل 358 دانشجو ( 142 دختر و 216 پسر) بوده است که به شیوه نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند. (2 ،( کلدبرگ ، 1976 ) (GHQ) ابزارهای سنجش متغیرها عبارت بودند از: 1) پرسشنامه سلامت عموم ی 3) پرسشنامه نگرش مذهبی (خدایاری ،( پولادی ریشهری، 1374 ) (SSQ) پرسشنامه فشارزاهای دانشجو فرد و همکاران، 1378 ). ابزارهای موردنظر از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار بودهاند. دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین عوامل فشارزای دانشجویی با سلامت روانی پایین رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین نگرش مذهبی با سلامت روانی پایین ارتباط منفی مشاهده گردید. عوامل فشارزای دانشجویی نسبت به متغیر نگرش مذهبی، متغیر پیشبین قابلملاحظهای برای متغیر ملاک یعنی سلامت روانی است و 21 درصد واریانس سلامت روانی را تبیین می کنند . از بین عوامل فشارزا، مشکلات فارغالتحصیلی همراه با مشکلات تحصیلی 24 درصد واریانس سلامت روانی را تبیین مینمایند. شناسایی مشکلات دانشجویی و مداخله در این خصوص اهمیت اساسی دارد.
۱۱.

رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی باانگیزه پیشرفت در دانشجویان رشته های فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اضطراب ریاضی نگرش ریاضی و انگیزه پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 683
هدف پژوهش حاضر رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی باانگیزه پیشرفت در دانشجویان رشتههای فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است. حجم نمونه موردمطالعه 368 نفر بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. جهت جمعآوری اطلاعات از سه پرسشنامه آزمون اضطراب ریاضی، آزمون نگرش ریاضی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانس استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل آماری دادهها از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل دادههای این پژوهش نشان داد که بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی در دانشجویان تفاوت معنیداری وجود دارد. (p<0/ باانگیزه پیشرفت در سطح ( 05
۱۲.

توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته(2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل چندسطحی رویکرد بیزی نظریه کلاسیک آزمون تحلیل حساسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 462
پژوهش حاضر با هدف بدست آوردن میزان تأثیر مدارس بر نمرات کسب شده دانشآموزان شرکت کننده در آزمون تیمز پی شرفته 2008 و برر سی اعتبار تحلیلهای چند سطحی بر ا ساس نظریه کلا سیک اندازهگیری به روش برآورد بیزی صورت پذیرفت. برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش از دادههای مربوط به اجرای آزمون ریاضی تیمز پیشرفته است و روند آموزش ریاضیات پیشرفته دانشآموزان سال آخر متوسطه IEA 2008 که خود جزو تازهترین مطالعات )پیشدان شگاهی( را مورد ارزیابی قرار میدهد ا ستفاده شد )مرکز ملی مطالعات تیمز، 1388 (. بر این ا ساس، جامعه آماری و گروه نمونه پژوهش حاضررر، جامعه آماری و گروه نمونه پایپ پیش دانشررگاهی رشررته ریاضرری- فیزیک در 1386 به اجرا در آمده اسررت. ح ن نمونه - آزمون ریاضرریات تیمز پیشرررفته اسررت که در سررال تح رریلی 1387 دانشآموزان ایرانی در این سن ش برابر 2556 نفر بوده ا ست )گزارش تیمز پی شرفته، 1388 (. نتایج تحلیلها به طور کلی ن شان داد که در مدل صفر 12 در صد، در مدل با کووریت سطح دانش آموز 38 در صد و در مدل با کووریت سطح دانشآموز، مدرسه و معلن حدود 55 درصد از واریانس نمرات پیشرفت تح یلی دانشآموزان ناشی از تفاوت بین مدارس ا ست و این میزان تفاوت زیاد بین مدارس شرکت کننده گویای تفاوت و تبعیض آموز شی بین مدارس زیاد ا ست که این امر عمدتاً نا شی از متغیرهای در سطح مدر سه )منابع مدر سه برای درس ریاضی و سابقه تدریس ریاضی معلن( میباشد
۱۳.

بررسی تأثیر ساختنگرایی توسط الگوی پنج مرحلهای طراحی آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ساختن گرایی الگوی پنج مرحله ای طراحی آموزشی پیشرفتتحصیلی دانشآموزان سال چهارم ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 670
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی پنج مرحلهای طراحی آموزشی تجربی بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان بود. روش نمونهگیری خوشه ای چندمرحله ای است. چهار مدرسه بهعنوان گروه گواه، و چهار مدرسه دیگر بهعنوان گروه آزمایشی انتخاب شده اند . از مدارس گروه گواه 8 کلاس درس و از مدارس گروه آزمایش نیز 8 کلاس درس به صورت تصادفی در نظر گرفته شد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون کلاس درس بود. روش پژوهش کاربردی، و شبه SPSS آزمایشی است. برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس، و با استفاده از نرم افزار 5)در آموزش E) بود. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که الگوی پنج مرحلهای طراحی آموزشی علوم تجربی بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان سال چهارم ابتدایی تأثیرگذار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷