پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی دوره 6 پاییز 1391 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کاهش استرس ذهن آگاهی اضطراب امتحان دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 936
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنی ب ر ذه ن آگ اه ی ب ر اض طراب امتحان دانشآموزا ن است. روش پژوهش از نوع آزما شی ی با طرح یپ شآزم و ن پ س آزم ون ب ا گ روه کنترل است. جامع ه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان پسر مقط ع یپ شدانش گاه ی ش هر ش هریار در سالتحص یلی 92-1391 تشکیل یم دادند که از میان آنها با استفاده از روش ریگ نمونه ی تص ادفی س اده، دانشآموزان ک ی ه نمرات اضطراب امتحان بالایی داشتند (یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه)، 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) ج ایگزین ش دند . به گروه آزمایش، 8 جلسه برنام ه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاه ی آموزش داده شد. برای جمعآوری ها داده از پرسشنام ه اضطراب امتحان اسپیلبرگر استفاده شد. داده ها از طری ق آزم ون آم اری کواری انس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که فرض یه پژوهش مبن ی ب ر ت أثیر آم وزش برنام ه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاه ی بر اضطراب امتحان دانشآموزان مورد تأیی د ق رار گرفت ه اس ت و دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به دانشآموزان گروه کنترل در پسآزمون به طور معناداری اض طراب امتحان کمتری داشتند. پس یم توان نتیجه گرفت که آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگ اه ی در کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان تأثیر معناداری دارد
۲.

مقایسه فرایند حل خلاق مسئله در بین دانش آموزان دورهٔ متوسطه عضو و غیر عضو پژوهش سراهای دانش آموزی استان کرمان سال تحصیلی 91-1390(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند حل خلاق مسئله تصمیم گیری آسان ابتکار انعطاف پذیری استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 336
انسان علاقهمند به کشف ناشناختههاست، میخواهد بداند در پی حوادث و پدیدههای جهان چه نیرویی و چه عواملی قرار دارد، میخواهد بداند ماهیت اشیاء و پدیدهها و ویژگیهای ها آن چیس ت و رواب ط ها آن با یکدیگر چگونه است؛ همچنین تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انس ان ب ه ودیع ه نهاده شده و از طرفی یک ی از اه داف پژوهشس راهای دان ش آم وزی تقوی ت ح لّ خ لاق مس ئله در دانشآموزان است و مقاله حاضر مقایسه فرایند حل خلاق مسئله را در بین دانشآموزان دوره متوس طه عضو و غیرعضو پژوهشسراها مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش از نوع تحقیقات نیم ه تجرب ی (شبه تجربی) و روش آن آزمایشی است. (طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد و بدون اس تفاده از گزینش تصادفی) و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه فراین د ح ل خ لاق مس ئله اس ت و س رانجام براساس محاسبات از طریق تحلیل کواریانس میانگین نمرات حل خلاق مس ئله در ب ین دان ش آم وزان گروه آزمایش و شاهد تفاوت معنیدار است که حکای ت از ت أثیر برنام ه ه ا و فعالی ت ه ای پژوهش ی پژوهشسراها بر فرایند حل خلاق مسئله در بین دانشآم وزان عض و پژوهشس راها دارد؛ زی را مقایس ه میانگینها نشان میدهد که نمرات گروه آزمایش بالاتر از گروه شاهد است ؛ در نتیجه ، لازم است نسبت به تقویت پژوهشسراهای دانشآموزی برای نیل به اهداف خود تلاش بیشتری صورت گیرد
۳.

بررسی تطبیقی ها نظام ی ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان (مفاهیم، معیارها، فرایند)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تضمین کیفیت ممیزی نظام آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 326
ضرورت توجه به یفیک ت آموزش عال از ی اهمیت یا ژهیو برخ وردار اس ت و تض مین آن ب ه عن وا ک ین از ی مسائل مهم در یریمد ت آموزش عالی به حساب ی آیم د.در ی ا ن راس تا ، اغل ب نظ ام ه ا یَآم وزش ع ال ی در هدفها ی اعلامشده خود ادعا دارند که در صدد رسیدن به بهتر نی یتیفیک هستند که از آنان انتظار یم رود. ام ا ایآ و ها هیرو ساز و کارها ی مورد اعمال در مؤسسات آموزش عالی یفیک، ت مطلوب را محقق و آن را تض م نی یم کند؟ پاسخ نیا سؤال مستلزم انجام ممیزی است. ممیزی یکی از روشها ی رایج تضمین کیفیت است ک ه در نظامها ی دانشگاهی برای پاسخ به سؤال مذکور مورد استفاده قرار ردیگیم ولی متأسفانه در نظ ام آم وزش عالی ایران هنوز در خصوص آن اقدامی صورت نگرفته است؛ بنابراین ، پیش از هرگون ه اق دام در خص وص طراحی و استقرار الگویی برای ممیزی در دانشگاههای کش ور ض رورت مطالع ه تطبیق ی نظ ام ه ا ی ممی زی کیفیت آموزش عالی کشورهای پیشگام در این حوزه احساس یم شود. در این راستا ، تحقیقی با هدف بررسی و تحلیل مفهوم، معیارها و فرایند ممیزی در کشورهای جهان (شامل 15 کشور ص احب تجرب ه در خص وص ممیزی) و با استفاده از روش بررسی تطبیقی بر اساس مؤلفههای تعیین شده انجام و مقال ه حاض ر در راس تای انتشار نتایج آن تدوین شده است
۴.

تعیین همبستگی متغیرهای مختلف آموزشی پژوهشی دانشگاه با ضریب موفقیت علمی دانشجویان و ارائه مدلی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همبستگی متغیرهای آموزشی پژوهشی یپ ینیب ش موفقیت تحصیلی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 416
ارائه مدلها یی برای شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت علمی دانشجویان، برای پ رورش نی روی انس انی متخصص، ماهر و با انگیزه در حال توسعه است؛ بنابراین، به منظ ور برر س ی ارتب اط می ان متغیره ای آموزشی پژوهشی و نی یپز ینیب ش موفقیت تحصیلی دانشجویان، تحقیقی در این زمینه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال تحص یلی 89-88 ص ورت پ ذیرفت . جامع ه آم اری ای ن تحقی ق کلی ه دانشجویان رشتهها ی فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزی ورودی س ال 1387 هس تند که تاکنون 3 ترم تحصیلی را پشت سر گذاشته بودند. برای اجرای ط رح مربوط ه از پرسش نامه محق ق ساخته با 40 سؤال در ها نهیزم ی مختلف استفاده شد و پای ایی و روای ی آن م ورد تأیی د ق رار گرف ت . ها داده ی مربوط به متغیرهای آموزشی و پژوهشی از ها معاونت ی مربوط ه دریاف ت و تجزی ه و تحلی ل داده ها توسط نرم افزار SPSS16 ا نجام شد. با بررس ی تحلیل رگرسیون لجس تیک مش خص ش د ک ه متغیرهای تعداد خواهر و برادر دارای مدرک دانشگاهی، تحصیلات مادر، امکانات رفاهی و نقش استاد در یپ ینیب ش موفقیت دانشجویان نقش کلیدی را دارا هستند. برای تعیین ارتباط می ان متغیره ای علم ی مختلف دانشگاهی، با نسبت موفقیت تحصیلی دانشجویان ضرایب همبستگی محاسبه شد که به ترتی ب بالاترین مقدار ضریب شامل: تعداد ها طرح ی پژوهشی پایان افتی ه استادان، تعداد مقالات علمی پژوهشی چاپ شده، تعداد مقالات ISI چاپ شده و تعداد کل اساتید یم باش ند . ب ا شناس ایی عوام ل م وثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان یم توان موفقیت را یپ ینیب ش و از بروز افت تحص یلی یپ ری گ ش ی ک رد . همچنین تقویت فاکتورهای آموزشی پژوهشی دانش گاه ک ه دارای همبس تگی ب ا موفقی ت تحص یلی دانشجویان است، از دیگر اقدامات مفید در پرورش دانشجویان مستعد محسوب یم شود
۵.

اثر آموزش تمثیلی_ استعاره ای در افزایش میزان بازیابی اطلاعات و تکنیک های طرحواره درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازیابی حافظه آموزش تمثیلی استعاری افسرده خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 766
این پژوهش با هدف مقای ٔسه تفاوت اثر شیو ه تمثیلی، مقا هسی اثربخشی طرحوارهدرمانی مبتن ی ب ر ش یو ه آموزشی تمثیلی با طرحوارهدرمانی کلاسیک (به شیوه معمول) در مبتلایان به اختلال افسردهخویی انجام شد. از طرح تجربی پ یش آزم ون ، پ س آزم ون و پ ی گی ری و مطالع ه ب الینی 40 نف ر از مبتلای ان ب ه افسردهخویی به روش نمونه ریگ ی هدفمند صورت گرفت. جینتا نشان داد ک ه ، الح اق ش یو ه آموزش ی تمثیلی، موجب افزایش معنادارتر حفظ و یادآوری اطلاعات درمانی تبادل شده در جلس ات درم انی در یب ماران میشود. شیوه آموزشی تمثیلی از طریق تولید و تشدید حافظه معنایی ب رای اطلاع ات درم انی تبادل شده سبب پاسداشت و حفظ اطلاعات در سیر فرسایشی زمان شده و از طری ق دس ترس پ ذیری اطلاعات درمانی، سبب عود کمتری را در این بیماران شود و نتایج مثبت درمانی حاصل را بیشتر حف ظ میکند
۶.

علل قوام نایافتگی هویت دانشگاهی در میان دانشجویان متعلق به طبقات متوسط مدرن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت دانشجویی گنجینه های تفسیری دانشجویی تجربه زیس ته دانش جویی روانشناسی گفتمانی روش تحلیلی نظریه مبنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 656
هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی سازههای مختلفی است که برسازنده هویت دانش جویی در میان دانشجویان است. با اتکا به نظریه روانشناسی گفتمانی که یکی از نظریههای پساساختارگرا و گفتمانی هویت است، فرض ما درباره وجود سه سازه هویتی دانشگاهی، نسلی و شهروندی در میان دانشجویان بر اساس کار میدانی حاصل از مصاحبههای مردمنگارانه تأیید شده اس ت . در ادامه ، این پژوهش با شناسایی و استناد به دو منبع اصلی هویتس از در نظری ه روانشناس ی گفتمانی (گنجینههای تفسیری و تجربه زیسته) به دلایل قوامنایافتهبودن هویتهای دانش جویی و شهروندی در مقابل هویت نسلی پرداخته شده است. بر این اساس، یافتههای ای ن پ ژوهش کیفی نشان میدهد که مهمترین دلیل قوامنایافتگی هویت دانشگاهی در میان دانشجویان متعلق به طبقات متوسط مدرن در ایران تطابق نداشتن گنجینههای تفسیری دانشگاهی با تحرب ه ه ای زیست ه دانشجویان در دانشگاه است.
۷.

طراحی سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه درسی سطح بندی دستور معنا روش تدریس مهارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 35
در پیشینه آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان شاهد این هستیم که دستور دارای بیشترین اهمیت بوده و بر خلاف سیر تکوین ها برنامه ی درسی، همچنان نی ز دارای بیش ترین اهمی ت اس ت . م ادام یک ه دستور محور آموزش زبان فارسی باشد، بحث دبن سطح ی آم وزش زب ان پیچی دگی خاص ی ایج اد نمیکن ؛د زیرا سطحبندی محتوای دستوری تابع نیازهای صوری و غی ر ارتب اطی اس ت و اساس اً در سطحبندی آموزش زبان توجه چندانی به نیازهای ارتباطی زبانآموز نمیشود، اما اگر بخواهبم زب ان فارسی را به عنوان یک رسانه ارتباطی کارامد و متناسب با نیاز فارسیآموزان خارجی آموزش دهیم، چارها ی نداریم جز اینکه به سطحبندی محتوای آموزشی بپردازیم. بررسی بیش از 200 عنوان کت اب آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان نشان یم ده د ک ه مؤلف ان ای ن کت اب ه ا معی ار روش نی ب رای سطحبندی محتوای آموزشی نداشتهاند. به بیان دیگر، در حال حاضر ، ه یچ معی اری ب رای تعری ف سطوح آموزش زبان فارسی وجود ندارد و همین باعث شده تا هر مؤلفی بر مبنای تجربه و تعری ف شخصی خود به سطحبندی محتوای آموزش زبان فارسی بپردازد. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعریف علمی سطوح آموزش زبان فارسی در هر چهار مه ارت ارتب اطی گ وش دادن، گف ت وگ و، خواندن و نوشتن. در این پژوهش، پس از معرفی س طوح اس تاندارد آم وزش زب ان دوم /خ ارجی، تلاش یم شو د این سطوح متناسب با محتوای زبان فارسی بازتعریف شود؛ ب ه اگون ه ی ک ه عناص ر دستوری، نقشی، معنایی و مهارتها ی مورد تدریس در یک از سطوح مبتدی، میانی و پیشرفته زبان فارسی معین شود .
۸.

بررسی پیامدهای احتمالی آزمون نیمه متمرکز دکترا از دیدگاه استادان دانشگاه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی دورهٔ دکترا شیوهٔ گزینش پیامدهای علمی آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 353
هدف پژوهش حاضر، بررس یپ ی امدها ی احتمالی آزمون ین مه متمرکز از ید دگاه اس اندتا دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل هیکل استادان ( 516 نفر) دانش گاه اص فهان در سال تحص لی ی 90 -1389 بود. با روش نمونه ریگ ی طبقها ی متناسب با حجم 128 عضو ئ یه ت علمی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محققس اخته ب ا 41 گو هی که ایپا یی آن از طر قی آلفای کرونباخ 93 /محاسبه شده و روایی آن توسط ح داقل 7 نفر از متخصصان علوم ترب تی ی و آموزش لعا ی در دانشگاه اصفهان تأیید ش د. نت ا جی پ ژوهش حاک ی از برجسته بودن برخ یپ ی امدها ی علمی آموزشی، اجتماعی فرهنگ ی و روان ی ف رد ی ناش ی از اعلام پذیرش به ین وهیش مهمتمرکز از ید دگاه اس تادان دانشگاه اصفهان بود.
۹.

تأثیر عناصر فیزیکی فضا در محیط های آموزش و یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عناصر فیزیکی فضای آموزشی یادگیری آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 212
هدف این مقاله بررسی محیطی است که آموزش در آن صورت میپذیرد. فرآیند آموزش میتواند در سطوح سازمانی، فیزیکی و در یک اتاق مجزا و یا حتی در سطوح مجازی شکل بگیرد. معالوصف، به دلیل محدود بودن فضای نوشتار، نگارنده تأکید خود را تنها بر فضاهای آموزشی متمرکز میکند. بررسی و تفحص درباره محیط آموزش مجازی، به تحلیلهایی متفاوت و بعضاً موسعتر نیازمند است که در این مطالعه تبیین شده است
۱۰.

مطالعه تأثیر دوره های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان: (مطالعهٔ موردی: حوزهٔ ستادی معاونت وزارت بهداشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوره های آموزشی ICDL عملکرد شغلی کارکن ان بهب ود عملک رد وزارت بهداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 40
نیا پژوهش مطالعهٔ تأثیر دورههای ICDL بر عملکرد کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. ٔ جامعه آماری پژوهش 139 نفر از کارکنان رسم ی و پیمان ی حوز ه ستاد ی معاونت آموزش ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند که دورههای ICDL را گذراندهاند. با توجه به اینکه تعداد افراد جامع ه آمار ی محدود بود همگی ناآن مورد پژوهش واقع شدند. برای مطالع ه اثربخشی ها دوره از پرسشنامه محققساخته با درجه بندی لیکرت استفاده شد. به منظور تجز هی و تحل لی اطلاعات از ها روش ی آماری توص فی ی (فراوانی، درصد) و استنباطی (آزمون T (استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل ها داده نشان داد که بین گذراندن دو هاهر ی آموزشی ICDL و سرعت و میزان حجم کار کارکنان، دقت کارکنان در انجام کار، جاذبه شغلی و علاقهمندی کارکنان در انجام وظایف شغلی، رفع نیازها ی شغل ی و احاط یب ه شتر ک ارکنان بر کار و مح طی کار، و سهولت کار کارکنان رابطه وجود دارد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵