پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی دوره 6 بهار1391 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرجعیت مرجعیت علمی استعاره نظر یه برخواسته از ها داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 169
واژه مرجعیت علم ی در اذهان عمومی شبکه یا از معان و ی مفاه می را به وجود یم آورد، ک ه ی ا ن تع دد معان و ی مفاه می موجب تضارب آراء و عدم وحدت نظر صاحبنظران برای تعریف واح د از آن ش ده است. نیا پژوهش با هدف مفهومپردازی مرجعیت علم ی به منظور دست ابی ی ب ه ی ک تعری ف ج امع و بررس ی معادل آن در فرهنگ نیلات صورت یپذ رفته است. روش تحق قی یفیک ، از نوع نظر هی برخاس ته از داده و ها همچن نی گروه کانون ی بوده و از جهت هدف اکتشاف ی است. جامع ه آم ار ی، ش امل ده نف ر از افراد صاحبنظر در قالب خبرگان یریمد ت و نظام علم ی کشور بوده و ابزار جمع آوری ها داده مصاحبه اکتشافی و همچن نی بنا به ضرورت با انجام مطالعات یا کتابخانه صورت یپذ رفت ه اس ت . ب ا اس تفاده از جینتا تجز و هی تحل لی روش نظر هی برخواسته از داده ها سه مقوله اصل ی مربوط به مفهوم مرجعیت علم ی شامل یو ژگیهای شخص یتی ، معنویت و یشا ستگیهای علم ی احص اء و همچن نی ع لاوه ب ر تعری ف مرجعیت علمی، واژگان نیلات برای معادلساز ی این مفهوم از نگاه خبرگان، استخراج شد. جینتا حاصل از گروه کانون ی پس از یپ شنهاد سه روش شامل یرو کرد استفاده از استعاره، ید دگاه یپ روان و یرو کرد ای تجربه «هاوک ینیز سکی» در معرف ی مراجع م د یری ت، ت اً ینها یرو ک رد اس تفاده از اس تعاره س از ی ب را ی مفهومپردازی مرجعیت علم ی پس از تحل لی مورد تأیید قرار گرفت
۲.

رابطه ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش تحصیلی بیانگیزگی تحصیلی اشتیاق تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 657
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابط ه ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحص یلی است. نمون ه این پژوهش شامل 187 نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان ش هر اه واز ب ود ک ه ب ا روش تصادفی چندمرحله یا انتخ اب ش دند . ب رای س نجش متغیره ای م ورد مطالع ه از پرسش نام ه انگیزش تحصیلی، بیانگیزگی تحصیلی و پرسشنامه اشتیاق تحص یلی اس تفاده ش د . دادهه ا ب ا روشها ی همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نت ایج ح اکی از وجود رابط ه مثبت و معنیدار بین ابعاد انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با اشتیاق تحصیلی و رابط ه منفی معنیدار بین ابعاد یب انگیزگ ی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی بود. علاوه بر این، نت ایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که از میان ابع اد مخ تل ف انگی زش تحص یلی ، ابعاد باورهای ت لاش، ارزش مندی تک الیف، یو ژگ یه ا ی تکلی ف و انگی زش درون ی تجرب ه برانگیختگی بیشترین نقش را در تبیین واریانس ابعاد اشتیاق تحصیلی دارند
۳.

بررسی تأثیر استفاده از رسانه های آموزشی متنوع در یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک حالت جامد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های آموزشی نگرش انگیزش یادگیری مفاهیم انتزاعی آموزش فیزیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 252
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استفاده از رسانهها ی آموزش ی متنوع در یادگیری مفاهیم انتزاعی ی زیف ک حالت جامد ژهیو یزیف ک مکانیک رشت یره اضی یزیف ک دوره پیشدانشگاهی است. جامعهآم اری پ ژوهش را دانشآموزان دختر دور ه پیشدانشگاهی منطق ه بوستان و گلستان رباط کریم تشکیل میدهند که در ین مس ال دوم سال تحص یلی 90 -89 مشغول تحص لی بودند. نمون هآماری پژوهش شامل 60 نفر دانشآم وز ب ود ک ه از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب و در طرح آزمایشی، به ط ور مس اوی در دو گ روه آزم ایش و کنت رل جای داده شدند. گروه آزمایش دانشآموزانی بودند که در تدریس خود از انواع رسانهها ی آموزش ی(اس لا ید، فیلم، آزمایشگاه مجازی، شبیهسازی رایانهای و...) استفاده کردند؛ در ح الی ک ه گ روه کنت رل ب را ی ی ادگ ری ی مفاه می انتزاعی یزیف ک حالت جامد از وهیش سنت ی و معمول تدریس استفاده نمودند. برای گردآوری دادهه ا از یک آزمون یپ شرفت تحص یلی محققساخته و یک پرسش نام ه استانداردش ده ب را ی س نجش نگ رش و انگی زه استفاده شد. ابزارها ی ساختهشده از روایی و اعتبار مناسب ی برخوردار بودند. ب رای تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از آمار توصیفی و استنباطی بهره برده شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نیب یم انگ نی نمرات دان ش آم وزان گروه آزمایش و کنترل در آزمون یپ شرفت تحص یلی (پس آزمون) تفاوت معنیدار ی وجود ندارد، ام ا می انگین نمرات نگرش و انگیزش گروه آزمایش، تفاوت معنیداری با گروه کنترل داشت یمو توان گفت که با وج ود تأثیر نداشتن استفاده از رسانهها ی آموزش ی در یپ شرفت تحص یلی دانشآموزان، نگرش و یانگ زش آنان به ط ور قابل یا ملاحظه تحت تأثیر قرار گرفته است
۴.

ارزیابی و مقایسه توانمندی دانشجو معلمان با مدرسان آنان در بهره گیری از اینترنت در مراکز تربیت معلم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات اینترنت تربیت معلم دانشجو معلم مدرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 60
هدف نوشتار حاضر ارزیابی و مقایسه توانمندیها ی دانشجو معلمان و مدرسان مراک ز تربی ت معل م در بهرهگیری از یا نترنت در زمینههای گوناگون آموزشی و تربیتی است. هدف دیگ ر ای ن نوش تار ، شناس ایی دلایل تفاوتها ی احتمالی توانمن د یه ا در ای ن دو گ روه و شناس ایی موان ع موج ود ب رای اس تفاده از نوآوریها ی نوین در مراکز تربیت معلم است. نیا پژوهش توص فی ی پیمایشی و نمون ه آماری ش ا مل 180 نفر از دانشجو معلمان و مدرسان آنان ب ود . دادهه ا از طری ق پرسش نامه محق ق س اخته، مص احب ه نیم ه ساختاریافته و همچنین مشاهدهنامه گردآوری شدند. دادههای کمی با استفاده از فراوانی، می انگین، آزم ون یت مستقل و تحلیل واریانس آنوا و دادههای کیفی با کدگذاری، سازماندهی و استخراج مقولهه ا تجزی ه و تحلیل شدند. جینتا نشان داد که دانشجو معلمان از ها مهارت ی کافی در بهرهگیری از اینترنت برخ وردار نبودند و مهارتشان در حیطههای گوناگون بهرهگیری از اینترنت از مدرسانشان کمتر بود. مهارت ه ر دو گروه در زمین ه آموزشی کمتر از حد متوسط بوده است. تحلیل یافتههای کیفی نشان داد که نیتر مهم موانع به کارگیری اینترن ت از س وی مدرس ان و دانش جویان در مراک ز تربی ت معل م : ع دم تلفی ق فنّ اوری در برنامههای درسی مراکز تربیت معلم، عادت به شیوههای سنتی یاددهی و یادگیری، ع دم اعتق اد ب ه نق ش فنّاوری در بهبود کیفیت تدریس، کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در مراکز تربیت معلم بود.
۵.

بررسی مقایسه ای میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دوره متوسطه استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی کیفیت زندگی کاری معلمان دوره متوسطه استان کردستان مدارس فنی و نظری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 550
هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسهای میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دور ه متوسط ه استان کردستان است. روش تحقیق، توصیفی است. جامع ه آم اری ای ن پژوهش، کلی ه معلمان دور ه متوسط ه استان کردستان در سال تحصیلی87-1386 است که تع داد ناآن 3610 نفر است. روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بوده و حج م نمون ه 410 نف ر اس ت . ابزار گردآوری ها داده ، پرسشنام ه کیفیت زندگی کاری است ک ه ض ریب اع تب ار آن ب ه وس یل ه آلفای کرونباخ 98.0 تعیین شد. یافتههای پژوهش ی ای ن تحقی ق عب ارت اس ت از : می زان کیفی ت زندگی کاری معلمان مدارس فنی و نظری استان کردستان در حد متوسط اس ت . رابط ه معن اداری میان نوع مدارس ( نظری فنی ) با کیفیت زندگی کاری وجود ندارد. در ای ن تحقی ق ، نش ان داده شد که میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دور ه متوسط ه اس تان کردس تان در سطح متوسطی قرار دارد و رابط ه معناداری میان نوع مدارس متوس طه و می زان کیفی ت زن دگی کاری وجود ندارد.
۶.

ارزشیابی دوره آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاه های تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی وامیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی الگوی سنجش فعال(رودریک سیمز) آموزش الکترونیکی دور ه آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 400 تعداد دانلود : 334
هدف پژوهش حاضر ارزشیابی دور ه آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس ،خواجه نصیر الدین طوسی و امیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز است. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. نمون ه آماری پژوهش 151 نفر از دانشجویان، استادان و آموزشیاران دور ه آموزش الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی و امیرکبیر بودند. در این پژوهش پایایی پرسشنامه 93/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که دورههای آموزش الکترونیکی در دانشگاههای خواجه نصیر و تربیت مدرس غالباً در حد نسبتاً مطلوب ارزیاب ی شده و در دانشگاه امیرکبیر وضعیت مؤلفهها در مقایسه با نتایج خواجه نصیر و تربیت مدرس مطلوب تر ارزشیابی شده است .
۷.

بررسی تحلیلی وضعیت توسعه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مؤسسه آموزش عالی غیردولتی قانون برنام ه چهارم توسعه سند ملی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 472
افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، ضرورت تحقق آموزش برای همه و پاسخگویی به نیازه ای جامعه وبه ویژه محدودیت منابع مالی دولت، اس تفاده از من ابع و امکان ات بخ ش خصوص ی را ب رای سرمایهگذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشید. این مهم با ایجاد و توسعه مؤسسات آم وزش ع الی غیردولتی-غیرانتفاعی به عنوان مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی کشور تحق ق یاف ت . پژوهش حاضر درصدد است تا با در نظر گرفتن اسناد بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند ملی توسعه آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه، بررسی تحلیلی از وضعیت گس ترش این مؤسسات در کشور به خصوص در طول برنامه چهارم توسعه ارائه کند و عملکرد وزارت عل وم را در این راستا مورد ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و نتایج آن نشان م ی ده د که بهرغم تأسیس 195 مؤسسه در طول برنامه چهارم (88-1384 (و فعالیت 266 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در کشور، و دائر ب ودن ب یش ار 1800 رش ته مح ل و ایج اد ب یش از 138ه زار طرفیت پذیرش دانشجو در این موسسات، حدود نیمی از ظرفی ت آنه ا ب ه وی ژه در مق اطع تحص یلی کاردانی و کارشناسی پیوسته تکمیل نشده است. همچنین توزیع این مؤسسات در کشور بط ور مت وازن صورت نگرفته و تراکم در استانهای همجوار پایتخت به خصوص استانهای شمالی کش ور ب ه مرات ب بیشتر از سایر استان ا ها ست .
۸.

ماهیت و قلمرو تعلیم و تربیت اسلامى در متن تحصیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعلیم و تربیت ماهیت محیط روش تحقیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 73
سه نگرش در تعلیم و تربیت اسلامى وجود دارد. در نگرش نخست تعلیم و تربیت اسلامى ب ه منزله نظامى توصیفى است که از طریق بررسى آثار دانشمندان مس لمان م ى ت وان ب دان دس ت است که بر اساس آن، مىتوان با استفاده از متون دین ى 2 یافت. در نگرش دوم، نظامى استنباطى براى همه مسائل تعلیم و تربیت، پاسخى فراهم آورد. در نگرش سوم، تعلیم و تربی ت اس لامى به منزله نظامى استنباطى توصیفی تلقى شده است که در آن برخى مسائل و مباح ث مرب وط به تعلیم و تربیت از متون اسلامى استخراج مىشود و دسترسى به برخى موارد دیگر بر اس اس روشهاى تجربى و پیشفرضهاى دینى، انجام مىگیرد. در این نوشتار سعى برآن اس ت ک ه ب ا عنایت به مطالب فوق، بااشارهاى کوتاه به ماهیت و تاریخچه تعلیم و تربیت اس لامى ب ه منزل ه رشتهاى دانشگاهى، روشهاى تحقیق و دستاوردهاى آن نیز مورد بررسى قرار گیرد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷