پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی دوره 6 زمستان 1391 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۴۱۶
منابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دوره طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند ی برای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریه داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر از سیاستگذاران در عرصه آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی و اجرایی، صاحبان اثر در موضوع مذکور، متخصصان در حوزه منابع انسانی و اعضای هیئت علمی مطلع در زمینه تحقیق مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (گفتمان سازی، بینشمندی علمی، بلوغ و نظام پاسخگویی )؛ مقول ه کانونی (شایسته گرایی)؛ راهبردهای استقرار (توانمندسازی و مدیریت استعداد)، زمینه (جو و مح یط حما یتی، مشارکت ذینفعان و ثبات)؛ شرایط مداخلهگر (استقلال دانشگاهی) و پیامدها (توانمندساز ی)، فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکنند.
۲.

رابطه کارکردهای رهبری آموزشی مدیران مدارسبا تدریس مؤثر معلمان ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۷
این مقاله به بررسی رابطه بین کارکردهای رهبری آموزشی مد یران مدارس با تدر یس مؤثر معلمان میپردازد و با توجه به اینکه به توصیف وضع موجود میپردازد، در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان و مدیران مدارس ابتدایی نواحی چهارگان ه کرج که به روش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند . ابزارها ی سنجش اطلاعات پرسشنامه محققساخته کارکردهای رهبری آموزشی و پرسشنامهابعاد تدریس مؤثر بودند که برای تعیین روایی صوری آنها از نظرات متخصصان و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأ ییدی و برای ضریب پایایی و محاسبه همسانی درونی گویه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان میدهد که کارکردهای رهبری آموزشی مدیران عبارتاند از: کمک مستقیم به معلمان، رشد حرفه ای معلمان، رشد حرفه ای معلمان به صورت گروهی، برنامه ریزی درسی و اقدام پژوهی و مؤلفه های تدری سمؤثر معلمان عبارتاند از: تسلط بر محتوی، برنامه ریزی درسی(طرح درس)، استفاده از روش های متنوع تدریس، ارزشیابی، مدیریت کلاس، درک تفاوت های فردی، رشد حرفه ای معلم و ارتباط با اولیاء. همچنین ب ین کارکردهای رهبری مدیران با تدریس مؤثر معلمان رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت ، به منظور پیشبینی تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبری آموزشی از رگرسیون خطی با روش همزمان استفاده شد. نتایج بیانگر تبیین 28 درصد از واریانس تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبری آموزشی بوده است.
۳.

بررسی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران: از دیدگاه رؤسای دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
در مطالعه حاضر، علاوه بر مرور ادبیات مربوط به خصوصیسازی آموزش عالی، عملکرد آن با استفاده از متون نظری و نیز پرسش از رؤسا و مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی غیر انتفاعی کشور بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که به طور کلی روند خصوصی- سازی آموزش عالی در ایران بسیار شبیه سایر بخش هاست و دارای ویژگ یها ی زی ر است : بدون حضور بخش خصوصی واقعی در کنار نقش گسترده بخش دولتی و شبه دولتی در آن، بدون رقابت ، بدون آزادسازی بازار، بدون چارچوبهای نظارت و ارزیابی کیفیت، بدون حضور مؤسسات خارج ی، بدون حمایتهای مالی و قانونی از بخش خصوص ی واقع ی، بدون مبا نی نظر ی و نی ز استفاده از خصوصیسازی به عنوان ابزار گسترش آموزش عالی تنها در جهت پاسخگویی به فشارها ی ناش ی از تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اجرای صحیح خصوصیسازی آموزش عالی در کشور ارائه شده است.
۴.

بررسی و تبیین عوامل مؤثر در پذیرش و کاربرد سیستم های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
هدف از این تحقیق، ارائه این عوامل در قالب یک مدل و بیان ارتباط می ان این عوامل است . تحقیقات گوناگونی در مورد عوامل تأثیرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامه به کارگیری این سیستم ها انجام شده است که در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است . پس از مطالعه ادبیات موضوع و مدلهای ارائه شده در تحقیقات قبلی، عوامل مهم تر، استخراج شده و مدلی ارائه شده است. مدل حاصل در طی چند مرحله و با در نظر گرفتن نظر تعدادی از خبرگان، تغییر یافته و در نهایت، مدل نهایی ار ائ ه شده است. به منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی تحقیق، پرسشنامهای طراحی شد . دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند . پرسشنام ه طراحی شده بین دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی این دانشگاه توزیع شد. نتایج حاصل نشان میدهد که ارتباطی بسیار قوی بین رضایت و تمایل به ادامه به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی وجود دارد. همچنین، به نظر میرسد در کشور ما در حال حاضر فنّاوری، بعدی است که بیشترین اهمیت را داشته و رضایت از آن بیشترین تأثیر را بر تمایل افراد به ادامه به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی دارا است.
۵.

بررسی و مقایسه تأثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درسآمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تأثیر آموزش های شناختی و فراشناختی در یادگیری درس آمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی انجام شد. طی یک مطالعه آزمایشی به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عملکرد حل مس ئله در درس آمار توصیفی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 دانشجوی رشته های روانشناسی علوم تربیتی که برای نخستین بار اقدام به اخذ این درس کرده بودند، انتخاب شدند. از این تعداد، 40 نفر در گروه گواه و 40 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. پرسشنامه رویکردهای مطالعه نیز توسط هر یک از خردهگروهها تکمیل شد. پس از پایان این مدت آزمونی با سؤالات یکسان از مباحث تدریس شده از هر دو گروه با روش آماری تحلیل واریانس یک SPSS آزمایش و کنترل گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار راهه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین و کنترل وجود دارد (F=39/ و 235 p<0/ گروه آموزش فراشناختی به خصوص به شکل گروهی ( 0005 و همچنین مشخص شد، افرادی که سبک مطالعه راهبردی دارند، صرف نظر از نوع گروهی که در آن قرار گرفته بودند، همبستگی بالاتری با نمره درس آمار به دست آوردند.
۶.

بررسی دلایل مهاجرت نخبگان ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
روند روزافزون مهاجرت و به ژهیو مهاجرت متخصص ، نا مس ئله یا اس ت ک ه بس اری ی از کش ورها ی جهان را به خود مشغول ساخته است. بررس ی و شناخت نیا موضوع به ژهیو برا ی کشور ایران (از نظر گستردگ ی شاخص مهاجرت متخصص نا ) بس اری ح ائز اهمی ت اس ت . ی ا ن مطالع ه دلای ل مه اجرت متخصصان رانیا ی به خارج از کشور را از دید اعضای یه ئت علمی دانشگاهه ا ی کرم ان م ورد بررس ی قرار داده است. برای نیا منظور، پرسشنامههای حاو ی عوامل دموگرافیک و 40 ؤس ال مربوط ب ه دلای ل مهاجرت هیته و در اخت اری 118 نفر از اعضای یه ئت علمی دانشگاهها ی کرمان که به ص ورت تص ادف ی انتخاب شده بودند، قرار گرفت. جینتا این مطالعه نشان داد که از نظر اعضای یه ئت علمی دانشگاهه ا ی کرمان، دلا لی اقتصادی، دلا لی اجتماعی، دلا لی یس اس ی، دلای ل ش غل و ی دلای ل علم ی پژوهش ی از انگ ها زهی ی مهاجرت متخصصان به خارج از کشور محسوب یم شود اما دلا لی شخص ی نیااز انگ زهی ه ا محسوب نمیشود. همچن نی افتی یاهه نیا مطالعه در مورد ترتیب و اولویت دلا مه لی اجرت متخصص ان نشان داد ، از نظر اعضای یه ئت علمی دانشگاهها ی کرمان، دلا لی مهاجرت متخصصان در اولوی ت اول، دلا لی شغلی، دلا لی اجتماع و ی دلا لی اقتص اد و ی در اولوی ت دوم، دلای ل یس اس و ی دلای ل علم و ی پژوهش ی و در اولویت سوم (آخر)، دلا لی شخصی بوده است
۷.

تحلیل تأثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر فضای کارآفرینی ایج اد ش ده از س وی دانش گاه آزاد ب ر تمای ل دانش جویان کشاورزی نسبت به راه اندازی کسب و کارهای خلاق است. جامعه آم ار ی تحقی ق، دانش جو انی کش اورز ی دانشگاه آزاد یالام بودند (320 (که 169 نفر آن از ان طری ق ج دول بارتل ت ب ه روش نمون ه گی ری تص ادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج، تمایل کارآفرینانه دانشجویان در حد متوسطی برآورد شد. مهمت ر نی حمای ت- ها ی دانشگاه از ید دگاه فراگیران ار، ائه دروس مربوط به کارآفرینی، جلب اعتبار، بازار یابی ای جل ب مش تر ی، نیتأم حمایت مالی مورد ازین فراگیران در راهاندازی یک کسب و کار جد دی و حفظ و گسترش آن بود. م وارد ه بریاخ علاوهٔ برگزاری بازدیدهای علم ی از کس ب و کاره ا ی کارآفرینان ه و دع وت از کارآفرین ان موف ق، کمتر نی یم زان توجه را در دانشگاه از ید دگاه دانشجو انی به خود اختصاص داده بودند. با ای ن ح ال، دانش گاه بیشترین حمایت خود را بر ارائهٔ دروس مربوط به کارآفرینی در سرفصل های آموزشی متمرک ز ک رده اس ت . جینتا مدلساز ی نشان داد که حمایتهای کارآفرینانه دانشگاه از طر قی نگرش نسبت به ک ارآفر ینی و مه ارت - یاه عموم ی اثر ریغ مستق می معنیدار ی بر تما لی دانشجو انی به راهانداز ی کسب و کار دارد. یافته های مطالع ه ٔ حاضر میتواند دستاوردهایی برای نظام آموزش عالی کشاورزی داشته باشد. بدین ص ورت، راهکاره ایی ب ه منظور ایجاد یک فضای کارآفرینی مساعد برای تقویت ن یزم ه راهان داز ی کس ب و کاره ای خ لاق از س وی دانشجویان کشاورزی، پیشنهاد شد
۸.

بررسی عوامل عمده کاهش دانشجویان ورودی به دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با ها دانشگاه ی دولتی (مطالعه موردی منطقه هفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
نظام آموزش عالی مغز متفکر جامعه و اردوگاه علم جدید است. بدون تردید دانشگاه آزاد اسلامی نقش غیر قابل انکاری در توسع ه علمی و پژوهشی کشور ایفا کر ده است، اما در سالهای اخیر این دانشگاه با کاهش تقاضای ورود دانشجو مواجه شده است، این طرح پژوهشی با هدف یافتن نقش عوامل (آموزشی، پژوهشی، رفاهی، علاقه خود دانشجویان، شهریه، منزلت اجتماعی، فرصتهای کاریابی دانشآموختگان، منابع کالبدی) در روند کاهش دانشجو به این دانشگاه انجام پذیرفت. تعداد 525 نفر دانشجو و عضو هیئت علمی از منطقه هفت دانشگاه آزاد انتخاب و دادهها از طریق پرسشنامه جمع- آوری و با (آزمون های دو جمله ای و فریدمن) مورد تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج نشان داد که عوامل شهریه و بیعلاقهگی خود دانشجویان و شانس کمتر کاریابی درس آموختگان از دیدگاه گروه نمونه (دانشجویان) ه ب عنوان عوامل عمده کاهش دانشجو به این دانشگاه ارزیابی شده در حالیکه از دیدگاه متخصصان (اعضاء هیئت علمی) عامل شهریه ، امکانات آموزشی ، جایگاه اجتماعی و توان علمی اس اندتا این دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای دولتی نامطلوب ارزیابی شده در حالیکه امکانات کالبدی (زیر بنایی) و امکانات رفاهی این دانشگاه بسیار مطلوب تلقی شده است. به منظور افزایش دانشجویان ورودی به این دانشگاه استراتژیهای توسع ه امکانات آموزشی و پژوهشی، متعادلسازی شهریه، انطباق با نیازهای بازار کار پیشنهاد شده است
۱۰.

خستگی ذهنی، هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابط ه بین خستگی ذهنی و هوش هیجانی با عملکرد تحص یلی در ب ین دانشآموزان دبیرستانهای پسرانه شهر یزد است. ٔ جامعه آماری این تحقیق، هیکل ٔ دانشآموزان دبیرستان- های پسران ه شهر یزد است. از این جامعه نمونه ای به حجم 154 دانشآموز انتخاب شدند و با اس تفاده از ٔ پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان، مقیاس خستگی فیسک و همکاران و معدل دانشآموزان ب ه عن وان شاخص عملکرد تحصیلی، اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه جمعآوری دش . سپس چارچوب مفهومی تحقیق بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون شد و م دل پ ژوهش م ورد ت أیی د ق رار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد هوش هیجانی، مهارت ه ای اجتم اعی و هشیاری اجتماعی با خستگی ذهنی رابط ه معنادار و معکوس وجود دارد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹