پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی دوره 10 پاییز 1395 شماره 34 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی مؤلفه های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
پژوهشی که پیش رو دارید تلاشی بود در حد بضاعت علمی یک دانشجوی علوم ارتباطات  و در راستای پاسخ به مؤلفه های تأثیرگذار بر استفاده هدفمند از تلفن همراه. کلیه ساکنین شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بودند که با در نظر گرفتن آیتم های خاص، حجم نمونه آماری 250 نفر در نظر گرفته شد. مهمترین یافته های این پژوهش که بر اساس روش پیمایش صورت گرفت، حاکی از آن بود که با افزایش ساعات میزان استفاده روزانه از تلفن همراه، روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف هردو اندکی افزایش می یابند، اعتماد رسانه تغییر محسوسی نداشته اما میزان پایبندی به دین به مرور دچار کاهش شده، دسترسی مذهبی نیز در استفاده های بالاتر از 10 ساعت کاهش می یابد و مصرف رسانه ابتدا یک روند نزولی سپس روند صعودی می یابد، همچنین بعد ارتباطی نیز تا استفاده های پنج تا ده ساعته افزایش و در استفاده های بالاتر از ده ساعت کاهش می یابد.  در این پژوهش پنج فرضیه اصلی که منتج شده از چارچوب نظری(مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال) بود مطرح شد که  نتایج تحلیل آماری داده نشان از تأیید ارتباط و همبستگی میان متغیر های دخیل در  استفاده و رضایتمندی از تلفن همراه داشت. این پژوهش در انتها حاوی پیشنهادهای کاربردی است که می تواند در ارائه یک مدل در خصوص استفاده بهینه از تلفن همراه مفید واقع گردد.
۲.

ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته یابی و شایسته گزینی اعضای هیئت علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
مطالعه حاضر به ارزیابی معیارهای کلیدی مؤثر بر شایستهیابی و شایستهگزینی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها پرداخته است. این تحقیق به روش پیمایشی انجامشده و از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه مورد مطالعه، اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی و ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد از دیدگاه اعضای هیئتعلمی مورد مطالعه، آنچه که باید در شایستهیابی و شایستهگزینی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها مورد تأکید قرار بگیرد )وضعیت مطلوب(، از بین شش معیار، باید بیشترین تأکید و اهمیت بر معیارهای آموزشی و کمترین تأکید و اهمیت بر معیار قوانین و آئیننامههای استخدامی باشد. معیارهای سازمانی، پژوهشی، اقتصادی – مالی، فردی- رفتاری به عنوان معیارهای موثر بر شایستهیابی و شایستهگزینی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها، به ترتیب در بین دو معیار فوق قرار دارند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد معیار آموزشی به تنهایی حدود ۵۱/۳درصد از واریانس متغیر شایستهیابی و شایستهگزینی اعضاء هیئتعلمی دانشگاه</span><span class="fontstyle2">- ها را در گام اول تبیین میکند و در گامهای بعدی این میزان تبیین واریانس به ترتیب با اضافه شدن معیار سازمانی، معیار پژوهشی، معیار اقتصادی – مالی، معیار )ویژگی( فردی – رفتاری، قوانین و آئیننامههای استخدام، به میزان ۸۸/۹ ،۷۴/۵ ۹۷/۵ ،۹۴/۲و ۹۸/۸درصد از تغییرات تبیین میشود
۳.

تأثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۶
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر چندرسانهای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریهی بار شناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر کمتوان ذهنی پایهی سوم ابتدایی در درس علوم بود. روش اجرای این پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. در مدرسهی شهید رجائیه چهار کلاس در پایهی سوم ابتدایی وجود داشت که به تصادفی دو کلاس انتخاب شد و از بین این دو کلاس باز بهطور تصادفی، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به عنوان گروه کنترل انتخاب شد.پیشآزمون یادگیری و پیشآزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی در هر دو گروه آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد. کار اصلی تدریس در گروه کنترل، به عهدهی معلم کلاس بود. اما برای تدریس در گروه آزمایش، تنها از نرمافزار آموزشی تهیهشده توسط پژوهشگر استفاده شد. پسآزمون یادگیری و پسآزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط پژوهشگر انجام شد. پژوهشگر در این مرحله، آزمون یادداری را دو هفته بعد از اجرای آزمون یادگیری، بر روی دانشآموزان به صورت انفرادی اجرا کرد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان دادهاند که استفاده از چندرسانهای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریهی بار شناختی،باعث افزایش یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس علوم میشود. بنابراین پیشنهاد میشود که از چندرسانهای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریهی بار شناختی در آموزش درس علوم استفاده شود
۴.

رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین متغیر درگیری شناختی با متغیرهای خودنظمجویی تحصیلی و هیجان های پیشرفت بر روی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در شهر تهران انجام گرفت. اعضای نمونه جامعه آماری شامل ۲۵۰نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد ) ۱۰۱پسر و ۱۴۹دختر( بودن که به روش نمونهگیری در دسترس از بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. به منظور جمعآوری دادهها پرسشنامه درگیری شناختی پینتریچ، پرسشنامه هیجان های پیشرفت پکران و پرسشنامه خودنظمجویی تحصیلی پینتریچ و دیگروت مورد استفاده قرار گرفت. سپس از طریق نرمافزار </span><span class="fontstyle2">SPSS- ۲۱ تجزیه و تحلیل دادههای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج آماری استنباطی نشان داد که بین درگیری شناختی به عنوان متغیر وابسته تحقیق و هیجان های پیشرفت رابطه معنادار آماری وجود دارد. این ارتباط معنادار بین درگیری شناختی و هردو جنبه از هیجان های پیشرفت )هیجان های مثبت و هیجان های منفی( بهطور مجزا برقرار است. به این صورت که درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت رابطه مثبت و مستقیم </span><span class="fontstyle2">) (r= ۰.۱۹۴و با هیجان های منفی پیشرفت رابطه منفی و معکوس </span><span class="fontstyle2">) (r= - ۰.۴۶۹دارد. همچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد که درگیری شناختی با متغیر مستقل دیگر پژوهش یعنی خودنظمجویی تحصیلی نیز رابطه مستقیم و معناداری </span><span class="fontstyle2">) (r= ۰.۴۴۶دارد.
۵.

بررسی نقش واسطه گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای درگیری تحصیلی در رابطه بین سبکهای مشارکت در یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۳-۹۴میباشد. روش پژوهش حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و از نوع طرحهای همبستگی و تحلیل مسیر میباشد. بدین منظور تعداد ۳۷۲نفر) ۱۱۵دختر و ۲۵۷پسر( از دانشجویان دانشکدههای فنی- مهندسی و علوم رفتاری که به روش تصادفی طبقهای انتخابشده بودند، به پرسشنامههای سبکهای مشارکت در یادگیری گراشا و ریچمن و پرسشنامهی درگیری تحصیلی خالقی نژاد، حکیم زاده و بشارت ) (۱۳۹۱جواب دادند. از نمرات پایان ترم دوم تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳برای عملکرد تحصیلی دانشجویان استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل پیشنهادی با دادههای پژوهش برازش مناسبی داشته و سبکهای یادگیری از طریق درگیری تحصیلی بر روی عملکرد تحصیلی به صورت غیرمستقیم تأثیر داشته و ۰/۴۹از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین کرده است. یافتههای دیگر پژوهش نشان داد که درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت. بین سبکهای یادگیری و عملکرد تحصیلی به جز سبک وابسته، رابطهی معناداری وجود داشته و اثر مستقیم سبکهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی تأیید شد
۶.

بررسی تطبیقی نظام های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش های کاربردی در جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل اهداف، معیارها و فرایندهای ارزشیابی و تضمین کیفیت در ۱۷کشور پیشرو و دارای تجربه در این حوزه )شامل امریکا، کانادا، سوئیس، فنلاند، انگلستان، اتریش، دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، هلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، هند، هنگکنگ، امارات متحده عربی، عربستان( و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی تطبیقی بر اساس مؤلفههای تعیینشده انجام شده است.این مؤلفهها عبارتاند از: نوع فرایند تضمین کیفیت، اجباری/ داوطلبانه بودن فرایند، ساختار فرایند)دولتی، نیمهدولتی و غیردولتی(، مراحل اجرای فرایند، مستندات پشتیبان، تعداد و ترکیب هیئت ارزیابی، نویسنده گزارش، چرخه فرایند، پی گیری نتایج، گروههای مورد مصاحبه و سطوح ارزشیابی. در خصوص کاربرد معیارهای ارزشیابی و تضمین کیفیت مشخص گردید که ۱۱معیار کارکنان حرفهای و آموزشی، فراگیران، دورهها و برنامههای آموزشی و کارآموزی، یاددهی- یادگیری و کارآموزی، بهبود مستمر)تضمین و توسعه کیفیت(، ارتباط با صنعت و جامعه، برون دادها و پیامدها، اهداف و برنامهها، سازماندهی، مدیریت و رهبری، امکانات، منابع فیزیکی و فناوری، حمایت مؤسسه ایدر اکثر کشورهای مورد مطالعه مشترک بوده است.مقاله حاضر در راستای انتشار نتایج حاصل از این مؤلفهها و معیارها تدوین شده است
۷.

اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
پژوهش باهدف تعیین میزان اثربخشی آموزش برنام ه ش ناختی- رفت اری م ارتین ب ر تقوی تکنن ده و سرکوبکنندههای افکار دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران انجام شد. روش پژوهش آزمایشی بود. طرح تحقیق شامل طرح دو گروهی آزمایش و کنترل و اجرای پیشآزمون، پس آزمون و پیگی ری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر ته ران در س ال تحص یلی 1393-94بود. سپس از بین دانشآموزانی که در مقیاس انگیزه و اشتیاق مارتین نمره پایین گرفتن د 44 نفر به تصادف انتخاب و بهطور تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل )ه ر گ روه 22نف ر( گم ارده ش دند. ب ه منظ ور جم عآوری دادهه ا برنام ه ش ناختی رفت اری مارتین)تقوی تکنن دهه ای افک ار: خودباوری،ارزشگذاری، یادگیری متمرکز، سرکوبکنندههای افک ار: اض طراب، اجتن اب از شکس ت، کنترل نامطمئن( بر روی دانشآموزان گروه آزمایش در 16جلسه 60دقیقهای به ص ورت ی ک ب ار در هفته اجرا شد. پایایی کلی و پایایی متغیرهای یازدگانه مقیاس مارتین، مورد تأیید بود. ب رای تجزی ه و تحلیل؛ جهت اثربخشی برنامه شناختی رفتاری مارتین از روش تحلیل واریانس دو راهه یا یک راهه با اندازهگیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویتکنندهها و سرکوبکنندههای افکار دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران در سه حالت )دوره زمانی( در دو گروه آزمایش و کنترل تأثیر معناداری داشته است).(
۸.

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه ی موردی بنیاد ملی نخبگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
محقق در این پژوهش به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان و تأثیر مؤلفههای این دو مفهوم بر هم پرداخته است. برای همین منظور از دو پرسشنامهی استاندارد واتکینز و ماریک برای یادگیری سازمانی و پرسشنامهی آلن و مایر برای تعهد سازمانی استفاده کرده است.روایی دو پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان امر مورد تأیید قرارگرفته و پایایی آنها نیز به کمک روش آلفای کرونباخ به ترتیب %۸۹و %۹۱به دست آمده است. برای تحلیل دادهها از نرمافزار آماری </span><span class="fontstyle2">spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. در بخش آمار توصیفی مشخصههای آماری مانند میانگین، مد، میانه و در بخش آمار استنباطی آزمونهای رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون </span><span class="fontstyle2">T تک نمونهای و آزمون تحلیل مسیر، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد هر دو بعد اصلی یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان پاسخگویان دارای وضعیت مطلوب و رضایت کنندهای است و بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و معنیداری وجود دارد. در بین شاخصههای فردی نیز سن و تحصیلات با یادگیری سازمانی و سابقه، جنسیت و سن نیز با تعهد سازمانی دارای ارتباط معنیداری هستند. در بین ابعاد یادگیری سازمانی نیز بعد چشمانداز مشترک بیشترین تأثیر را در افزایش تعهد سازمانی افراد و در بین ابعاد تعهد سازمانی نیز بعد یادگیری مستمر بیشترین تأثیر را در افزایش یادگیری سازمانی افراد دارد
۹.

رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر رودسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف اصلی این تحقیق بررسی تناسب شغلی در مدیریت مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و ارتباط آن با عملکرد مدیران میباشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی م یباش د. در ای ن تحقیق همبستگی دو ویژگی مدیران )ویژگی اکتسابی و توانایی مدیران( با ویژگیه ای ش غل تناس ب شغلی را به دست آورده و سپس رابط ه ب ین تناس ب ش غلی ب ا عملک رد م ورد بررس ی ق رار گرفت ه است.حجم جامعه آماری بر اساس روش سرشماری 50نف ر ب وده ک ه 50نف ر ب ه پرسش نامه پاس خ دادند.ابزار اندازهگی ری دو پرسش نامه اس تاندارد تی په ای شخص یتی ک ه دارای 16س ؤال و پرسشنامه محقق ساخته دارای 24سؤال بود. همچنین به منظور سنجش عملکرد از پرسشنامه ارزی ابی عملکرد استفاده گردید.ی پرسشنامه تحقیق تناسب شغلی0/94و پایایی پرسشنامه عملکرد0/88به دست آمد. از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی استفاده گردید.یافتهها نشان میداد، تناسب بین ویژگیهای اکتسابی مدیران و ویژگیهای مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران و تناسب بین تواناییه ای مدیران با ویژگیهای مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران تأیید شد. ویژگیهای شخصیتی نیز ب ه عن وان متغیر تعدیلکننده تأثیری بر رابطه بین متغیرهای ذکرشده نداشت
۱۰.

پیش بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
این پژوهش به منظور پیشبینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آنها صورت گرفته است. جامعه پژوهش مادران دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن به همراه فرزندانشان بوده که برای ارزیابی آمادگی تحصیلی فرزند خود به پایگاه سنجش تحصیلی بدو ورود به دبستان شهرستان اسدآباد در تابستان ۱۳۹۳مراجعه کردهاند. تعداد ۱۲۰مادر دارای این شرایط به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. ابزارهای اندازهگیری آن عبارتاند از: مقیاس هوش هیجانی شات و آزمون آمادگی تحصیلی کودکان. آزمون آمادگی تحصیلی سطح عملکرد کودکان را در سه حیطهی کلامی، شناختی- حرکتی و کلی تعیین میکند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح عملکرد کلامی، شناختی- حرکتی و کلی کودکان بر اساس هوش هیجانی مادر قابل پیشبینی است. همچنین پیشبینی سطح عملکرد کلامی کودکان بر اساس هوش هیجانی مادر معنادارتر از سطح عملکرد شناختی- حرکتی آنان است
۱۱.

تأثیر سبک های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۴۸۲
در پژوهش حاضر هدف کلی محققین، بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری بر میزان پرخاشگری جوانان ۱۸تا ۲۳سال میباشد. متغیرهای این تحقیق شامل: متغیرهای مستقل سبکهای فرزندپروری، متغیر وابسته: میزان پرخاشگری و ابزار پژوهش را پرسشنامه شیوههای فرزندپروری و پرخاشگری تشکیل میدادند. این پژوهش از نوع کاربردی غیرآزمایشی و توصیفی، علمی و مقایسهای بوده و نتایج حاکی از آن است که:بین میزان پرخاشگری با سن جوانان در خانوادههای دموکراتیک، مستبد و با اقتدار منطقی همبستگی وجود دارد که در خانوادههای مستبد این همبستگی مثبت و در خانوادههای دموکراتیک و با اقتدار منطقی، منفی میباشد. بین میزان پرخاشگری جوانان در سبکهای فرزندپروری تفاوت معناداری وجود دارد که با درجه اطمینان ۹۹درصد والدینی که از شیوههای فرزندپروری مستبدانه استفاده کردهاند، پرخاشگری فرزندان آنها افزایشیافته درحالیکه هیچگونه تفاوت معنیداری بین میزان پرخاشگری در دیگر خانوادهها مشاهده نشده است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰