پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی دوره 6 تابستان 1391 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزشیابی میزان توفیق برنامه های کارآفرینی و نقش آن در اشتغال مولد: مطالعه موردی در نظام مهارت آموزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
مطالعه حاضر، با هدف قضاوت در خصوص کیفیت برنامههای ک ارآفرینی و نق ش آن در اش تغال مول د ، در س ه مرحله، میزان توفیق هنرستانهای دخترانه شهر تهران را به عنوان یکی از زیرمجموعهه ای نظ ام مه ارت آم وزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه، مورد ارزیابی قرار داده است. در مرحله «پیشارزشیابی»، نش انگ رها و معیاره ای قضاوت در سطوح «نامطلوب، نسبتاًمطلوب و مطلوب» تدوین شد. در مرحله «ارزشیابی»، با استفاده از نشانگرهای تدوین شده، و تدوین ابزارهای مورد نیاز، دادهها از زیرجامعههای هنرجویان، هنرآموزان، مدیران، دانشآموختگ ان و کارفرمایان گردآوری شد. نتایج نشان داد که میزان توفیق هنرستانهای دخترانه نواحی شمال و مرکز شهر ته ران در برنامههای کارآفرینی، در سطح «نامطلوب» و در هنرستانهای دخترانه نواحی جنوب، شرق و غرب شهر تهران در سطح «نسبتاً مطلوب» قرار دارد. به طور کلی و در مجموع کلیه نواحی مورد بررسی، میزان توفیق هنرستانه ای دخترانه شهر تهران در برنامههای کارآفرینی، در سطح «نامطلوب» ارزشیابی شد. در مرحله «پسارزشیابی»، ض من استفاده از نتایج تحلیل محتوای سؤالات بازپاسخ پرسشنامه دانشآموختگان و کارفرمایان و مصاحبه با هنرجوی ان، هنرآموزان، و کارشناسان نظام مهارتآموزی، علل نتایج بدست آمده در مرحله ارزشیابی، مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای بهبود، پیشنهاد شد.
۲.

آموزش فنی و حرفه ای در قرن 21: سیاست های یونسکو در خصوص آموزش فنی و حرفه ای در عصر اطلاعات و مقایسه جایگاه آموزش فنی و حرفه ای ایران با آن سیا ست ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
هدف این مقاله بررسی خط مشیهای یونسکو در رابطه با آموزش فنی و حرفهای و همچنین میزان انطباق آن با برنامههای فنی و حرفهای و مهارتآموزی در ایران است. برای این منظ ور ب ا توص یف و شناس ایی مؤلفههای این آموزش ها از منظر یونسکو، به بررسی میزان انطباق برنامهه ای فن ی و حرف ه ای م ا ب ا ای ن سیاستهای جهانی در دوره های فنی و حرفهای پرداخته شده است. در این مقاله 12 مورد از سیاستها و پیشنهادهای یونسکو استخراج و در حوزه آموزش فنی و حرفهای ایران مورد آزمون قرار گرفت ه ان د . روش پژوهش کتابخانهای و توصیفی است. جامعه آماری شامل مربیان هنرستانهای ش هر س نندج (ب ه ص ورت تصادفی 20 نفر انتخاب شدند) و مسئولان سازمان فنی و حرفهای استان (ب ه تع داد 10 نف ر از م دیران و کارشناسان) هستند. ابزار تحقیق پرسشنامه محققساخته و برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کمی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در 7 مورد از سیاسته ای پیش نهادی (خ ط مش ی ه ا، برنام ه ری زی و مدیریت ، ابعاد فنی و حرفهای آموزش عمومی ، آموزش فنی و حرفهای به منزله آماده شدن برای حوزه کار و اشتغال ، آموزش فنی و حرف ه ای ب ه عن وان ی ادگیری م داوم ، مکانیس م راهنم ایی و مش اورت ، فراین د یادگیری، کارکنان و اعضای آموزشی مؤسسات فنی و حرفهای) وضعیت در حد نسبتاً مطلوب اس ت و در 5 مورد از سیاستهای پیشنهادی (تعریف و دامنه آموزش فنی و حرفهای، سیستم آموزش فنی و حرفهای: اهداف و مقاصد، محتوای برنامههای کارآموزی ، کادر مدیریتی و نظ ارتی در برنام ه ه ای آم وزش فن ی و حرفهای ، همکاریهای بینالمللی) موارد نامطلوب برآورد شده است
۳.

آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام فنی و حرفه ای استان خوزستان در چارچوب اهداف و انتظارات نظام جامع آموزش مهارت و فنّاوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۳
این پژوهش با هدف آسیب شناسی عوامل بیرونی و عوامل درونی نظام فنی و حرفهای استان خوزستان در چارچوب اهداف و انتظارات سازمان آموزش مهارت و فنّاوری ایران انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش ترکیبی بر پایه سهسویهسازی (انجام مصاحبه، تحلیل اس ناد و م دارک و اجرای پرسشنامه) است. جامعه آماری این پژوهش ، شامل ک هلی مدیران و مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای استان خوزستان در سال تحصیلی 1390-1389 بود. مصاحبه نیز در دو مرحل ه انج ام گرف ت : مصاحب ه اولیه برای تهیه و توزیع پرسشنامه و مصاحبه ثانویه برای وزن دهی به س ؤالات پرس ش نام ه . پرسشنامه نیز بین مدیران و مربیان سازمان فنی و حرفهای توزیع شد. نتایج یافتههای پژوهش ح اکی از این است که در نظام فنی و حرفهای استان خوزستان، در ارزیابی محیط بیرونی، تهدیدها بر فرصت- ۴ ها غلبه داشته و در ارزیابی محیط درونی، قوتها بر ضعفها غلبه دارند.
۴.

جایگاه اشتغال دانش آموختگان هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش در شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
این پژوهش با هدف بررسی جایگاه اشتغال دانشآموختگان مهارتی آم وزش ه ای فن ی و حرف ه ای و ک ار و دانش در شهر شیراز انجام گرفت. روش تحقیق، روش توصیفی پیمایشی بود . در این پژوهش نمون ه ای370 نفره با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی و با بهرهگی ری از ج دول تعی ین حج م نمون ه کرس ی و مورگ ان انتخاب شد. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محق ق س اخته اس تفاده ش د ک ه روای ی آن از طری ق روای ی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر با 89 /0 برآورد شد. برای تحلیل دادهها از تکنیکه ای آم ار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، نمودار و درصد) و آزمونه ای اس تنباطی ( و کلم وگروف اس میرنوف ) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهدکه فقط11.8 درصد از دانشآموختگان ب ا م درک دی پلم، در مش اغل فردی، به صورت قراردادی و تمام وقت مشغول شدهاند. اکثر دانشآموختگان رضایت شغلی کمی دارند، ب ین شغل و رشته تحصیلی اکثر دانشآموختگان تناسبی وجود ندارد، درآمد اکثر دانشآموختگ ان 201 هزارتوم ان به بالاست، آموزشهای فنیو حرفهای و کار و دانش در حد کم به نیازهای شغلی اف راد پاس خگو هس تند و مهارتهای آموختهشده در هنرستانها کاربردی در شغل دانشآموختگان ندارد و برای انج ام وظ ایف ش غلی اصلاً کافی نیستند. نتیجه اینکه، در شرایط فعلی ارتباطی بین آم وزش ه ای رس می فن ی و حرف ه ای و ک ار و دانش با اشتغال وجود ندارد
۵.

نقش مهارت های فنی و غیر فنی در فرآیند تجاری سازی اختراعات و نوآوری های مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۶
هدف این پژوهش ارزیابی نقش آموزشهای مهارتی اعم از فنی و غیرفنی در فرآین د تج اری س ازی اختراعات و نوآوریهای کارآموزان آموزش فنی و حرفهای است. استراتژی تحقیق ، پیمایشی اس ت و جامعه هدف آن ک ارآموزان مه ارت آموخت ه مخت رع و ن وآوران س ازمان آم وزش فن ی و حرف ه ای کشوراست. برای جمع آوری نظرات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 8/0) آلفای کرونباخ) و ب رای بررسی نتایج تحقیق از آزمون دو جملهای، آزمون مقایسه میانگین رتبه، آزمون تی اس تیودنت، آزم ون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای فنی و غیر فنی در فرایند تجاریسازی از اهمیت بالایی برخوردارند .
۶.

عوامل مؤثر بر گرایش زنان به مهارت آموزی در بخش مشاغل خانگی: مطالعه موردی در شهرستان گرمسار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
در این تحقیق ، به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به مهارتآموزی در بخش مشاغل خانگی خواهیم پرداخت و میزان اثرگذاری هر یک ازعوامل را تعیین خواهیم کرد. بدین منظور نمونهای متشکل از 50 نفر از میان کلی ه متقاضیان مهارتآموزی در دورههای آم وزش مش اغل خ انگی مرک ز آم وزش فن ی و حرفهای شهرستان گرمسار را به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، ارتباط بین هر یک از عوامل شناسایی شده با گرایش متقاضیان ب ه مه ارت آم وزی بررس ی ش د و در نهایت ، با به کارگیری تکنیک دیماتل و منطق فازی، میزان اثرگ ذاری ه ر ی ک از عوام ل تعی ین ش د . یافتههای نشان داد که رابطه معناداری میان نیاز اقتصادی، افزایش استقلال و نگرانی از آینده با گ رایش به مهارتآموزی در بخش مشاغل خانگی وجود دارد. همچن ین نت ایج حاص ل از ب ه ک ارگیری روش دیماتل فازی نشان داد که عامل رفع نیازهای اقتصادی، مهمترین عامل در گرایش زنان به مهارتآموزی در بخش مشاغل خانگی است و پس از آن به ترتیب عوامل افزایش استقلال، نگرانی از آینده، غلبه ب ر تحقیرگرایی، جلوگیری از افسردگی و پر کردن اوقات فراغت قرار دارند
۷.

طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف اصلی مقاله، طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای ب وده است. جامع ه آماری استادان، کارشناسان، مدیران و مربیان مرکز تربیت مربی ک رج بودن د ک ه ب ا روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. دادههای لازم از اسناد مکتوب، پرسشنامه محققس اخته و گ روه متمرکز جمعآوری شد. پرسشنامه با استفاده از ادبیات و تجربیات سازمانهای آموزش ی طراح ی ش د . برای روایی پرسشنامهها از روشهای روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده اس ت . ب رای ب رآورد ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ب رای اعتباربخش ی و تحلی ل داده ه ا از روشهای ترکیبی کیفی و کمی و روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج حاکی از این است که نقشها و مسئولیتهای شغلی مربیان شامل: مهارتهای عرض ه مطال ب درس ی در ک لاس و کارگ اه ، مهارتهای مدیریتی و سازماندهی محیط یادگیری، مهارتهای ارزش یابی ی ادگیری ، دان ش محت وایی ، مهارتهای طراحی یا برنامهریزی تدریس، توانایی ایجاد انگی زه در فراگی ران و مه ارت ه ای ارتب اطی میشود. شاخصهای ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان نیز اعتباریابی شدند. منابع چندگان ه ارزش یابی مورد تأیید واقع شد که این منابع عبارتاند از : نظرخواهی از فراگیران، خود ارزشیابی مربی، ارزش یابی توسط مدیر، ارزشیابی توسط ناظر آموزشی، بررسی آثار علمی و ارزش یابی می زان ی ادگیری فراگی ران . برای ارزشیابی عملکرد آموزشی ابزارهای: پرسشنام ه ارزشیابی فراگیران از کیفیت آموزش ی، پرسش نام ه ارزشیابی مدیر از عملکرد آموزشی مربیان، برگ ه مشاهده از کلاس و کارگاه و پرسشنام ه خود ارزشیابی مربی طراحی شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰