پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی دوره 5 زمستان 1390 شماره 15 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نحوه پرسیدن سؤال و نقش آن در آموزش از دیدگاه قرآن و تعلیم و تربیت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
یکی از مؤلفههای مهم در آموزش و پرورش اسلامی، سؤال و نحوه سؤال پرسیدن است که به عنوان یکی از روشهای آموزشی و تربیتی بیان می شود . در قرآن کریم سؤال، فراوان مطرح است. سؤال در قرآن با ادوات سؤال ، کلمه سؤال و مشتقات آن دیده می شود. هدف از سؤال در قرآن کریم دانایی و رشد معلومات اشخاص است در این مقاله ابعاد مختلف سؤال و آئین سؤال کردن شامل: اجازه استاد، سؤال برای فهم، اصرار در جواب، چگونگی سؤال از افراد شایسته و صراحت در مقابل سؤال و نقش آن در آموزش از دیدگاه قرآن و تعلیم وتربیت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.

مقایسه میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
پژوهش حاضر میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانشآموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی را مورد بررسی قرار داد .روش پژوهش شبه آزمایشی و نمونه پژوهش 60 نفر از 89 ) است که به صورت تصادفی - دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان در ناحیه 2 شهرستان ساری ( 90 ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارتاند از: 1. پیش آزمون پیشرفت تحصیلی ، 2. آزمون پایانی (پیشرفت تحصیلی ) زبان انگلیسی، 3. آزمون عملکردی درس زبان انگلیسی، 4. پرسشنامه تجدید نظر شده نگرش نسبت به پیش از اجرای رویکردهای اصیل و سن تی دو گروه به وسیل ه پیش آزمون . (SAAS-R) امتحان محققساخته جهت حصول اطمینان از عدم تفاوت معنادار میانگین های دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که: 1. میزان یادگیری عملکردی دانشآموزان با روشهای سنجش اصیل بیشتر از روشهای سنتی است. 2. نمرات آزمون پایانی دو گروه تفاوت معناداری ندارند. 3. میزان یادسپاری در روشهای اصیل بیشتر از روش سنتی است. 4. نگرش نسبت به امتحان در گروه روشهای اصیل مثبت تر از گروه روش سنتی است .
۳.

اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرح متن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ه مورد مطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهر تهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن 3) به × 300 نفر بوده اند که در یک طرح عاملی دوراهه ( 4 ( بخش از تحقیق (آزمایش 1 صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. ابزارها ی پژوه ش نی ز عبارت بود از متون آموزشی، پرسشنامه درک مطلب و پرسشنامه نگرشسنج به منظور تحلیل داده ها نی ز از تحلیل واریانس دو راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. بخشی از نتایج آزمون نشان دادند که ساختار توضیحی (استفاده از مثال ها) بر روی درک مطلب مؤثرتر از ساختارهای توصیفی و تحلیلی است.
۴.

بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطه بین ابعاد فرزندپروری و اهمال کاری تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطه بین ابعاد فرزندپروری و اهمال کاری تحصیلی بود. بدین منظور 490 دانشجو ( 211 پسر و 279 دختر ) از دانشگاه شه ید بهشتی تهران که به شیوه نمونه گیری خوشه ای با واحد نمونه ای کلاس انتخاب شده بودند، پرسشنامه سبک فرزندپروری ادراک شده (نقاشیان، 1358 )، مقیاس ارزیابی اهمال کار ی نسخه دانشجو (سولومون و راث بلوم، 1984 ) و مقیاس چندبعدی کمال گرایی (فلت و هویت، 1991 ) را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از روش آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد محبت طرد فرزندپروری به صورت مستقیم و منفی اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی جامعه مدار و به صورت مستقیم و مثبت کمال گرایی خودمدار و همچنین به صورت غیر مستقیم و منفی و به واسطه ابعاد کمال گرایی، اهمال کاری تحصیلی را پی شبینی میکند . همچنین نتایج نشان داد که بعد کنترل آزادی فرزندپروری به صورت غیرمستقیم و مثبت و تنها از طریق بعد کمال گرایی جامعه مدار و نه بعد کمال گرایی خودمدار اهمال کاری تحصیلی را پ یش بین ی میکند.
۵.

مدرسه به مثابه بستر رشد خلاقیت (رهیافت الگوهای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۵۱
در این پژوهش هدف آن بوده است که به بررسی مفهوم خلاقیت و علل و عوامل پرورش یک فرد خلاق و نیز بررسی کارکردها و اجزای فضای باز مدرسه با تأکید بر مدارس ابتدایی و خصوصیات و نیازهای کودکان این دوره، پرداخته و راهکارهایی برای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت فراگیران به عنوان ساکنین مدرسه ارائه شود . پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، کمی کیفی است . در مجموع 10 مدرس ه ابتدایی ( 5 مدرسه دخترانه و 5 مدرسه پسرانه) به طور تصادفی انتخاب گشتند که حجم نمونه آن 204 نفر به بررسی مدل اولیه و مدل اصلاح شده Amos بوده است. سپس محقق با استفاده از نرمافزار پرداخته است. در مدل اصلاحشده تمام ضرایب مسیر(به استثنای ضریب مسیر انعطافپذیری عملکردها و کنجکاوی و کنجکاوی و بازی مشارکت) دارای مقادیر بالا و معناداری بودهاند. در انتها پژوهشگر بر اساس یافته ها راهکارهایی را ارائه داده است.
۶.

بررسی و مقایسه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی: نمونه موردی دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 200 نفر از اعضای هیئت علمی 88 به فعالیت اشتغال داشتند، تشکیل دادند که به علت محدود بودن جامعه آماری - که در سال تحصیلی 89 از آ نها سرشماری کامل به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و رضایت شغلی میرکمالی ( 1387 ) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به سؤالات تحقیق از گروههای مستقل و رگرسیون گام به گام استفاده شد. t روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون یافتههای تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیج فارس در سطح نسبتاً نامطلوبی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیج فارس در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. با این وجود، وضعیت دانشگاه علوم پژشکی در هر دو مقوله از خلیج فارس تا حدودی بالاتر بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب فضای زندگی کاری، قانونگرایی در سازمان و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی همبستگی چند گانه دارند.
۷.

مطالعه و تعیین مؤلفه های مؤثر بر ارزیابی سرمایه فکری در مؤسسات دانش محور (مطالعه موردی: شرکت های مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۵
هدف این مقاله ضمن تعیین و اولویت بندی مؤلفه های م ؤثر بر سرمایه فکری ، میزان برخورداری شرکتهای مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد از این سرمایه نیز بررسی میشود . پرسشنامه این تحقیق شامل: 31 عامل مربوط به سرمایه های فکر ی (در سه حوز ه سرما یه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری) با طیف لیکرت 7 گزینه ای م یباشد . محاس به 0) حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه است. نتایج حاصل نشان داد که / ضریب آلفای کرونباخ ( 89 سرمایه انسانی دارای بالاترین میانگین رتبه ، پس از آن سرما یه مشتری و سپس سرما یه ساختاری قرار دارد. همچنین شرایط سه گانه سرمایه ها و شرایط کلیت مفهوم سرمایه فکری در نمونه مورد نظر مناسب است که البته با توجه به اجرا شدن تحقیق در یک مجموعه علمی و تحقیقاتی چنین امری عادی به نظر میرسد.
۸.

بنیاد روان شناسی و پداگوگی افزایش انگیزه مدرسان زن در مؤسسات بازآموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
هدف ازانجام این پژوهش بررسی و ارائه شیوههای ارتقاء انگیزه مدرسان است. هدف تحقی ق توسعهای و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. نمونه به روش غیرتصادفی و با تعی ین مراکز معین در استانهای سراسر کشور، از مدرسان هر مرکز انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل: پرسشنام ه سلسله مراتب نیازها ی مازلو، پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش، و نظرسنجی از مدرسان بوده است. در تحلیل داده ها ، سطح انگیزه زنان با یکدیگر و نیاز مدرسان کم سابقه نسبت به مدرسان با سابقه اختلاف معنادار ی مشاهده میشود. بین سن و سابقه، سن و تحصیلات، سن و تحلیلرفتگی، سابقه و تحصیلات، همبستگی معناداری به چشم میخورد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰