پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی

پژوهش در نظام های آموزشی دوره 7 بهار 1392 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی بحث گروهی و ایفای نقش بر مهارت جرئت ورزی در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت های زندگی جرئت ورزی روش های آموزش بحث گروهی ایفای نقش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 990
به منظور بررسی اثرات آموزش بحث گروهی و ایفای نقش بر توانایی ابراز وجود 68 دانش آموز ( 34 پسر و 34 دختر) پایه دوم راهنمایی شهر همدان به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در قالب یک طرح پیش آزمون پسآزمون دوگروهی مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با استفاده از پرسشنامه جرئت ورزی پیشآزمون اجرا و سپس مهارت جرئتورزی برای یک گروه با روش بحث گروهی و برای گروه دیگر با روش ایفای نقش آموزش داده وابسته t شد. در بخش آخر آزمایش پس آزمون اجرا شد. تحلیل نتایج با استفاده از آزمونهای مستقل نشان داد هر دو روش آموزشی بحث گروهی و ایفای نقش بر مهارت های t و جرئتورزی اثرگذارند، اما از نظر میزان تأثیرگذاری بر توانایی ابراز وجود تفاوتی بین روشهای بحث گروهی و ایفای نقش وجود نداشت. به نظر می رسد در بحث گروهی و ایفای نقش فرایندهای شناختی و عاطفی تغییر کرده و از این رو توانایی ابراز وجود تحت تأثیر قرار م یگیرد.
۲.

مشکلات در انتخاب موضوع پایان نامه: مطالعه ای کیفی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه های تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی نظری ه مبنایی مشکلات علمی مشکلات ساختاری ایده آل گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 125
هدف مطالعه حاضر بررسی مشکلات دانشجویان کارشناسیارشد جامعه شناسی در انتخاب موضوع پایاننامه بوده است. بدین منظور، روش نظریه مبنایی انتخاب شد. در نتیجه، با توجه به هدف پژوهش و ماهیت روش نظریه مبنایی، هیچ نظریهای به تحقیق حاضر فیکس ۱ نشده است. در این رابطه با 27 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی ( گرایش های پژوهش علوم اجتماعی، جامعهشناسی و مطالعات جوانان ) از دانشگاههای تهران، الزهرا، علامه طباطبایی و تربیت مدرس مصاحبههایی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان دهند ه مشکلات علمی، مشکلات ساختاری و ایدهآلگرایی در انتخاب موضوع پایاننامه بوده است . علاوه بر این موارد، مشکلاتی نیز مشخص شدند که شامل مشکلات شخصی و بی انگیزه شدن دانشجویان در فرایند انتخاب موضوع میشوند.
۳.

سازمان یاددهنده: رهیافتی نو در پیش بینی سازمان یادگیرنده:(دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشگاه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان یادگیرنده سازمان یاددهنده یاددهی- یادگیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 165
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی رابطه بین مؤلفه های سازمان یاددهنده (انرژی هیجانی، ایده ها، ارزشها، دیدگاه قابل یاددهی و قاطعیت در تصمیم گی ری) با سازمان یادگیرنده و تعیین سهم هر یک از مؤلفههای سازمان یاددهنده در پیشبینی سازمان یادگیرنده کل بود. به همین منظور با انجام پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی، تعداد 135 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ارومیه به روش نمونهگیری طبقهای ( متناسب با حج م) به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامههای مؤلفههای سازمان یادگیرنده ( 23 سؤال) و یاددهنده 74 سؤال) برروی آنها اجرا شد. نتایج تحلیل ماتریس همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی ) مؤلفههای سازمان یاددهنده رابطه مثبت و معنیداری با سازمان یادگیرنده کلی دارند . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که مؤلفههای قاطعیت در تصمیمگیری و دیدگاه قابل یاددهی قادر به پیشبینی 64 درصد از تغییرات سازمان یادگیرنده هستند.
۴.

تأثیر قابلیت های سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل حیاتی موفقیت اقدامات مدیریت دانش عملکرد دانشگاه ها مدل سازی معادله ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 459
در این مقاله سعی شده است مدل جامعی جهت بررسی تأثیر قابلیتهای سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ارائه شود. قابلیتهای سازمانی ، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد سازمانی به عنوان عناصر مشترک در مدلهای مختلف شناسایی شدند و امکان تعمیم و تفسیر هر عنصر به تنهایی و ارتباط آنها در موضوع آموزش عالی از طریق تحلیل دادههای کیفی و کمی بررسی شد. جهت جمعآوری دادههای کمی، از پرسشنامه محققساخته به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد . نمونه ها از اعضای هیئت علمی دانشکدههای فنی و مهندسی کل دانشگاههای دولتی ایران میباشند . روابط میان متغیرها با به کارگیری مدلسازی معادله ساختاری انجام شد . نتایج حاکی از آن است که اقدامات مدیریت دانش، متغیر میانی قابلیتهای سازمانی مدیریت دانش و عملکرد دانشگاهها است . این مدل میتواند به درک مؤلفههای مدیریت دانش در دانشگاهها کمک کنند و راهنمای عملی، برای استقرار موفق مدیریت دانش در بخش آموزش عالی ایران را فراهم آورد.
۵.

سبک شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سبک شناختی هیجان تحصیلی عملکرد درسی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 899
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطه بین سبکشناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان انجام شد . جامع ه پژوهش عبارت بود از کلی ه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی که در سال 1389 مشغول تحصیل بودند. گروه نمونه آماری شامل 131 نفر از دانشجویان بود - تحصیلی 90 برای سنجش سب ک (KAI) که بهروش تصادفی خوشهای انتخاب شدند. از پرسشنامه کرتون برای (AEQ) شناختی (نوگرا/پژوهنده و نوگریز/پذیرنده ) و از پرسشنام ه هیجان تحصیلی بررسی هیجانهای تحصیلی در کلاس درس (لذت، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی) استفاده شد. همچنین، نمره نهایی دانشجویان در درس روان شناسی تربیتی بهعنوان شاخص عملکرد درسی لحاظ شد. تجزیه و تحلیل آماری دادهها نتایج نش ان داد: الف) بین سبکشناختی و عملکرد درسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ ب ) بین هیجان تحصیلی و عملکرد درسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ پ) بین سبکشناختی و هیجان تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز مؤید آن بود که سبکشناختی و هیجان تحصیلی از قدرت پیشبینی خوبی برای عملکرد درسی برخوردارند. این نتایج کاربردهایی برای آموزش و یادگیری اثربخش دارد که در مقال ه حاضر به آن پرداخته میشود.
۶.

ارتباط بین نگرش و کاربرد ابزارهای الکترونیکی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارهای الکترونیکی نگرش کاربرد فناوری استادان دانشگاه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 798
پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و چگونگی کاربرد اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی استان اصفهان نسبت به استفاده از منابع الکترونیکی انجام گرفته است . روش پژوهش توصیفی همبستگی است. 132 نفر از اعضای هیئت علمی سه دانشگاه اصفهان، صنعتی و علوم پزشکی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهشپرسشنامه استاندارد سنجش نگرش معلمان بود. نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و معنی دار بین نگرش استادان نسبت به به کارگیری منابع الکترونیکی و میزان به کارگیری آنها از این فناوری ها در آموزش وجود داشت. استادان زن و رشتههای علوم انسانی نسبت به سایرین به میزان کمتری از منابع الکترونیکی در آموزش استفاده میکردند. در هر سه دانشگاه، رابطه معکوسی بین سن و نگرش نسبت به کارگیری منابع الکترونیکی وجود داشت . نگرش و کاربرد ابزارهای الکترونیکی توسط استادان به ویژگیهای دموگرافیک آنها هم بستگی دارد. با شناسایی عوامل تأثیرگذار و رفع موانع موجود میتوان گامهای بیشتری در جهت توسع ه به کارگیری این فناوریها برداشت.
۷.

بررسی رابطه مؤلفه های سرمایه اجتماعی سازمانی و تعهد کارکنان به سازمان: مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی سازمانی بعد شناختی بعد رابطه ای بعد ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 605
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعادش با تعهد سازمانی اعضای سازمان است. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری شامل: کلیه کارکنان دانشگاه تربیت معلم واحد کرج میباشد که یک نمونه تصادفی به حجم 68 نفر با استفاده از فرمول لوی و لمشو ( 1990 ) از آن انتخاب شد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته سرمایه اجتماعی سازمانی و پرسشنام ه تعهد سازمانی آلن و می یر 1990 ) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری استنباطی همچون ضریب ) همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی استفاده شد. یافتهها نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعادش رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارند، همچنین یافته ها نشان داد که تنها بعد رابطهای سرمایه اجتماعی سازمانی توان پیشبینی تعهد سازمانی را دارد و دو بعد دیگر یعنی شناختی و ساختاری نمیتوانند پیشبینیکننده مناسبی برای تعهد سازمانی باشند.
۸.

بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی با عملکرد ریاضی در دوره راهنمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افت تحصیلی ریاضی خودپنداره تحصیلی خودپنداره ریاضی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 556
هدف این پژوهش شناخت عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس ریاضی است؟ این پژوهش بر اساس روش توصیفی- همبستگی است، که بر روی 438 نفر از دانشآموزان استان خراسان شمالی ( تعداد 288 نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از 10 و تعداد 150 نفر نمره بیشتر از 17 کسب کرده بودند) که در سال 1387 مشغول تحصیل بودند، انجام شد. و با استفاده از پرسشنامههای خودپنداره تحصیلی دلاور، خودپنداره تحصیلی مستقل، ضریب t ریاضی و افت تحصیلی ریاضی انجام گرفت. دادهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل دادهها 25 درصد است و بین / نشان داد نرخ افت تحصیلی ریاضی در استان خراسان شمالی 13 با افت تحصیلی ریاضی رابط ه (R=0/ خودپنداره ریاضی( 62 ،(R=0/ خودپنداره تحصیلی( 41 مثبت و مستقیم وجود دارد. یافتههای پژوهش حاضر نشانگر آن است که خودپنداره تحصیلی ، خودپنداره ریاضی، تجدید شدن در ریاضی، استفاد از تک ماده در درس ریاضی، معدل پایین در پنجم ابتدایی، تلاش و کوشش کم دانشآموزان در درس ریاضی، با افت تحصیلی در درس ریاضی همراه است. تلویح یافتههای پژوهش برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت، توجه به نقش این عوامل در پیشگیری از افت تحصیلی در درس ریاضی است.
۹.

ضرورت استقرار نظام ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه مدل مناسب آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزشیابی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی نظام جامع تضمین کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 379
نظام آموزش عالی کشور و به تبع آن دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخشی از این نظام به عنوان موتور و عامل اصلی تحقق سیاست های توسع ه پایدار کشور محسوب می شود . تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید و نشر دانش و ارائه خدمات تخصصی از جمله کار کردهای اصلی نظام در این راستا هستند. این نظام در صورتی می تواند در تحقق این مهم موفق باشد که از کارایی و اثربخشی و به عبارت بهتر از کیفیت لازم برخوردار باشد. گام اول در این زمینه شناخت وضعیت موجود، آگاهی از میزان فاصله آن با وضعیت مطلوب و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مورد انتظار (ممکن) است . راهبرد ی ترین ابزار برای بازنمایی کیفیت و تعالی و ارتقاء آن سازوکار ارزشیابی است . از این رو در جهت بازنمایی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخش قابل توجهی از نظام آموزش عالی لازم است که سازوکار ارزشیابی جامع، بررسی، طراحی و اجرایی شود. این پژوهش در جهت تحقق این هدف برنامه ریزی و اجرا شده است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیلی توصیفی بوده است . جامعهه مورد مطالعه کلیه نظام های آموزش عالی دارای تجربه در این حوزه و نمونه پژوهش بر اساس روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب، انتخاب شده است. بر این اساس سه سؤال اساسی مطرح و بر اساس دستاوردها و نتایج پژوهش به آنها پاسخ داده شده است. بر اساس یافته های پژوهش ساختار جامع ارزشیابی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح ستاد و صف، عوامل ( 7 عامل)، ملاک ها 75 ملاک) و نشانگرهای ( 525 نشانگر) ارزشیابی کیفیت و رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیت و نحوه ) استقرار آن پیشنهاد شده است. در پایان مؤلفه های 12 گانه نظام ارزشیا بی جامع کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی و اقدام های لازم در خصوص هر مؤلفه، ارائه شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷