نگره

نگره

نگره دانشگاه شاهد سال چهارم بهار 1388 شماره 10

مقالات

۴.

ویژگی های محراب های مساجد فارس از سده هفتم تا نهم هجری قمری

۵.

بررسی ترکیب بندی درآثار پیکر نگاری رضا عباسی و دو نقاش قاجاری، مهرعلی ومیرزا بابا

۶.

مطالعه تطبیقی جلو ههای شکار در فرش های صفویه و قاجار

۸.

بررسی نورآرایی درگرافیک محیطی شهری (با نگاهی به ایران)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰