پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی-پژوهش های مدیریت در ایران بهار 1380 شماره 18

مقالات

۲.

شاخصهای تعیین اولویت در برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی

۶.

ایجاد مقیاسهای عملکرد با توجه به تأثیر عوامل محیطی در تصمیم گیریهای استراتژیک عملیات

۹.

طراحی سیستم کنترل بهینه انطباقی با استفاده از هوش مصنوعی (مورد مطالعه: خط پلایشگاه قطران)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳