آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰

چکیده

هدف مطالعه توصیف و تبیین نقش ریای سیاسی در شکست نظام های خودکامه (آلمان نازی، شوروی قبل از فروپاشی و ایران پهلوی دوم) است. روش مطالعه مقایسه موردی بوده و نمودهای ریا در سه مورد تاریخی مذکور توصیف و با استفاده از روش توافق و اختلاف میل مورد مقایسه تاریخی قرار گرفته اند. گردآوری داده ها از منابع دست اول و دوم صورت گرفته و تحلیل ها به شیوه مقایسه-تاریخی ارائه شده اند. یافته ها مؤید اهمیت ریا در شکست خودکامگی است. نظام های آسیب پذیر هم گرفتار ریای رهبران و دستگاه قدرت و هم گرفتار ریای توده بوده اند. رژیم ها در دوره قبل از فروپاشی ازنظر قدرت سرکوب حاکمیت و به تناسب آن مدیریت ریا در سطح پایین تری نسبت به دوره های باثبات تر بوده است. دستگاه تبلیغاتی رژیم های خودکامه نقش مهمی در تحکیم چهره ریاکارانه رژیم ها ایفا کرده اند. نظام های علمی و دانشگاهی از مهم ترین عوامل افشای چهره فریبکارانه رژیم ها بوده و در موقعیت کاهش سرکوب نقش مهمی در افشای واقعیات پشت پرده داشته اند. همچنین جریان های سیاسی رقیب و جنبش مخالفان نقش مهمی در آگاه سازی توده و ایجاد آگاهی انقلابی برای فروپاشی داشته اند. در مورد آلمان نازی کاهش اعتماد متقابل بین نخبگان و مردم و نیز شکست در جنگ عامل مهمی برای فروپاشی دستگاه خودکامه بوده است.

Sociological explanation of political hypocrisy and its consequences for authoritarian governments (Nazi Germany, Soviet Union and pre-revolutionary Iran)

The purpose of study is to describe and explaine the role of political hypocrisy in the failure of autocratic regimes (Nazi Germany, the Soviet Union before its collapse, and Pahlavi II Iran). The study method is case study and the manifestations of hypocrisy have been described in the three mentioned historical cases and have been compared historically using the method of agreement and difference of Mill. Data were collected from primary and secondary sources and analyzes were presented in a comparative-historical manner. Findings confirm the importance of hypocrisy in the authoritarian failure. Vulnerable regimes have suffered from both the hypocrisy of the leaders and the power apparatus and the hypocrisy of the masses. The regimes in pre-collapse period were lower in terms of the power of repression and, accordingly hypocrisy management, than in more stable periods. The propaganda apparatus of authoritarian regimes has played an important role in strengthening the hypocritical face of the regimes. Scientific and academic systems have been one of the most important factors in exposing the deceptive face of regimes and have played an important role in exposing the behind-the-scenes facts in reducing repression. Rival political wings and the opposition movement have also played an important role in raising public awareness and creating a revolutionary consciousness for collapse. In the case of Nazi Germany, the decline in mutual trust between the elite and the people, as well as the defeat in the war, were major factors in the collapse of the dictatorship.

تبلیغات