کلید واژه ها: تحریم های بین المللی تحریم های پولی و بانکی حقوق بشر تغییرات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۲ - ۵۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۳

Investigating Monetary-Banking Sanctions and Related Social Changes in Human Rights Enforcement

In principle, a sanction in international law means methods in which actions are taken by an injured party or subjects in international law against a government in breach of its obligations until the latter function ceases to continue its violations or adopts a policy that is in line with the policies of the provocative function. The most important type of sanctions in terms of their effectiveness and scope of application in international relations is economic sanctions. Monetary and banking sanctions are also considered part of economic sanctions in international law. But the imposition of sanctions in general and the imposition of monetary and banking sanctions in particular have consequences, including their negative impact on the realization of human rights. The fundamental question, then, is what effect do monetary and banking sanctions have on the enjoyment of the human rights of the citizens of the target country? This research has been done by documentary and library study method. The results show that the use of monetary and banking sanctions against some countries for specific purposes, although it can lead to a change in the behavior of some target states, but due to the restrictions imposed on individuals and subjects of that state and The fundamental violation of some human rights has been followed by the negative reaction of governments, governmental and non-governmental institutions and organizations, and of course the general public and free nations of the world, and has reduced the acceptance of these sanctions.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸

چکیده

اصولاً تحریم در حقوق بین الملل به معنای ابزارها و شیوه هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست های تابع تحریک کننده است. مهم ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین الملل، تحریم های اقتصادی است. تحریم های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل تلقی می شوند. اما اعمال تحریم به طور کلی و اعمال تحریم های پولی و بانکی به طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به اثر منفی آن ها بر استیفای حق های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم های پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حق های بشری اتباع کشور هدف تحریم می گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت های هدف منجر گردد، ولی به واسطه محدودیت ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت ها، نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم ها را کاهش داده است.  

تبلیغات