چکیده

زمینه و اهداف:هدف پژوهش حاضر بررسی امکان سنجی آموزش مهارت های جنسی در مقطع دبیرستان شهر تهران بود.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳