مجلاتمدیریت دولتی (دانشگاه تهران)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: طهمورث حسنقلی پور یاسوری

سردبیر: غلامرضا طالقانی

مدیر داخلی: حسین آدوسی

هیئت تحریریه: محمد سعید تسلیمی، علی رضائیان، شمس‌السادات زاهدی، کرامت الله زیاری، علی‌اکبر فرهنگی، ابوالحسن فقیهی، سید محمد مقیمی، غلامرضا طالقانی، علی‌اصغر مشبکی

وب سایت: http://jipa.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jipa@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: