مهدی همایون فر

مهدی همایون فر

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

توسعه یک مدل مبتنی بر نگاشت شناختی فازی جهت تحلیل عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیاز متوازن دلفی فازی نقشه نگاشت فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 772
یکی از پیچیده ترین مسائل تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار، ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد که بر اساس رویکردهای مختلف قابل انجام است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی معیارهای عملکرد شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی دلفی فازی و نقشه نگاشت فازی است. اگر چه مطالعات متعددی در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت ها ثبت شده است، اما تعداد انگشت شماری از کارت امتیاز متوازن (BSC) به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده نموده اند. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی از میان 82 معیار ارزیابی عملکرد استخراج شده از ادبیات تحقیق، معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیدگاه سرمایه گذاران شناسایی شدند و سپس با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی، روابط میان آنها بررسی و معیارهای ارزیابی رتبه بندی شدند. بر اساس یافته ها پنج معیار رشد سود عملیاتی (OPG)، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش و نرخ رشد فروش شرکت که همگی آنها شرکت ها را از منظر مالی مورد بررسی قرار می دهند، مهمترین معیارها از نظر سرمایه گذاران هستند.
۲.

نقش رهبری اصیل در بهبود کیفیت خدمات اداره کل تعاون استان گیلان با نقش میانجی رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری اصیل کیفیت خدمات رفتار شهروندی اعتماد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 900
 زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبریاصیل در بهبود کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با نقش میانجی رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش؛ همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه حاوی 33 سئوال استفاده گردیده است جامعه آماری پژوهش، شامل؛ 253 نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است که پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 157 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از میان آنها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که رهبری اصیل از طریق نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی بر کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان تاثیر مثبت دارد. در پایان پیشنهاد شده است که مدیران در صورت ارتکاب اشتباه، آن را بپذیرند و به آن اعتراف کنند، از استانداردهای اخلاقی پیروی نمایند و همچنین کارکنان نظرات و پیشنهادات نوآورانه و خلاقانه ای را به سازمان ارائه نمایند و همواره به همکاران و ارباب رجوع کمک کنند. اصالت/نوآوری: این پژوهش ضمن مطالعه نقش رهبری اصیل در بهبود کیفیت خدمات، بدنبال ارائه چارچوبی برای بررسی نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی در رابطه میان رهبری اصیل و بهبود کیفیت خدمات کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است.
۳.

ارائه مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید و زمان بندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترها و اختلال در تسهیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه زمان بندی اختلال NSGA-II MOPSO

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 663
مسئله زمان بندی ماشین های موازی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه این دسته از ماشین ها ازجمله مسائل کلیدی در حوزه فرآیندهای تولیدی است که همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش به دنبال طراحی مدل یکپارچه ای برای زمان بندی تولید و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین های موازی با در نظر گرفتن احتمال اختلال در عملکرد تسهیلات و عدم قطعیت در پارامترهای مسئله است. در این راستا یک مدل برنامه ریزی ریاضی با دو هدف حداقل سازی زمان تکمیل وزنی محصولات و حداکثرسازی قابلیت اطمینان در خط تولید ارائه شده است. با توجه به ماهیت NP-hard مسئله موردبررسی از جنبه محاسباتی، از الگوریتم های حل فراابتکاری NSGA-II و MOPSO به منظور حل مسائل عددی در ابعاد متوسط و بزرگ استفاده شده است. بر این اساس، مسائل عددی در ابعاد مختلف طراحی شده و از الگوریتم های موردنظر به منظور حل این مسائل استفاده شد. نتایج نشان می دهند که الگوریتم NSGA-II در مقایسه با الگوریتم MOPSO جواب های مناسب تری را ارائه می کند. هرچند الگوریتم MOPSO نسبت به الگوریتم NSGA-II از نظر زمان حل مسئله از کارایی بیشتری برخوردار است، مقدار این برتری قابل ملاحظه نیست و نمی توان آن به عنوان مبنای قطعی مقایسه دو الگوریتم در نظر گرفت.
۴.

Efficiency Analysis of Banking Sector in Presence of Undesirable Factors Using Data Envelopment Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: efficiency Profitability undesirable Factors Banking sector

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 786
Banks play an important role in the growth and development of any economy. A profitable banking system enhances economic stability and efficiency to mitigate the impacts of sudden macroeconomic shocks. To be more efficient and profitable, banks need to recognize the factors underpinning their performance. Accrued liabilities are one of the factors that hinder the profitability of banks. There are several methods to assess banks' profitability with their own pros and cons. Among them, data envelopment analysis (DEA) has been recommended as one of the most common approaches to evaluate different efficiencies including cost efficiency, revenue efficiency, technical efficiency, and finally profitability. The availability of prices/weights of inputs and outputs provides financial managers with significant information for evaluating efficiencies and assists them in decision-making and strategy development processes. This study mainly aims to analyze banks' profitability by considering accrued liabilities resulting from undesirable factors, for which relevant data were collected from 33 branches of a commercial bank in Gilan province, Iran based on managerial and weak disposability. The results illustrated that only three branches were graded one in three dimensions of efficiency, namely technical, cost and revenue, and profitability. Besides, it was suggested that the lack of these efficiencies was not correlated with the branches' profitability.
۵.

Analyzing the Drivers of Bullwhip Effect in Pharmaceutical Industry’s Supply Chain(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 884
The purpose of this study is to evaluate the drivers of bullwhip effect in supply chain of the pharmaceutical industry. This research is descriptive in terms of method and applied in terms of purpose. Conducting the research, first, based on the reviewing the literature on bullwhip effect in the supply chain, affecting drivers were extracted and were sent to 15 experts in form of a questionnaire. Then, using the fuzzy Delphi method, the final affecting criteria on bullwhip effect in the supply chain of the pharmaceutical industry were identified. Finally, in order to examine the relationships between the 13 basic drivers, another questionnaire was designed and asked the experts to fill it, where based on their answers and using DEMATEL and fuzzy cognitive map methods, critical drivers were determined. FCMapper software was used to conduct fuzzy cognitive map method and MATLAB was used for the DEMATEL method. In terms of centrality index in fuzzy cognitive map method, structured inventory control process, delivery time, inventory storage of chain elements, inventory policy and product return rate are 5 criteria of critical importance. In addition, the indicators of the number of echelons, forecasting (method) error and up-to-date demand forecast are in the eleventh to thirteenth ranks. Based on the results of DEMATEL method, inventory policy, price fluctuations, inventory storage of chain elements, structured inventory control process, differences with the desired inventory and information transparency were identified as the main drivers of bullwhip effect in the supply chain of the pharmaceutical industry.
۶.

بررسی تحلیلی سیستم های مدیریت دوره در نظام آموزش الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 10
هدف تحقیق حاضر، بررسی تحلیلی سیستم های مدیریت دوره در نظام آموزش الکترونیک می باشد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله از نظر مبانی فلسفی دارای پارادایم اثبات گرایی، براساس نوع تحقیق؛ کاربردی، براساس رویکرد اصلی تحقیق؛ استقرایی و بر اساس روش؛ آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری، شامل متخصصان فناوری اطلاعات است که با سیستم های مدیریت دوره در نظام مدیریت یادگیری آشنایی دارند و زمینه تحصیلی آنها مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات است. در این مقاله از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب عناصر نمونه استفاده شده است. روش نمونه گیری بکار رفته از نوع گلوله برفی می باشد که تا دستیابی به اشباع ادامه یافته است. بنابراین، خبرگان مورد مطالعه در این مقاله شامل 15 نفر می باشند. پس از شناسایی شاخص های ارزیابی سیستم های مدیریت دوره، با پیاده سازی روش دلفی فازی، 10 شاخص مقیاس پذیری، انطباق پذیری، دسترسی، اجرا، قابلیت انعطاف، کارایی، تعامل کاربران، حریم خصوصی/امنیت، دقت و فرایندهای یادگیری به ترتیب به عنوان شاخص های نهایی ارزیابی انتخاب شدند که در مرحله بعد اهمیت آنها بر اساس روش سوآورا مشخص گردید. سپس این شاخص ها مبنای ارزیابی سیستم های مدیریت دوره مناسب (برای بکارگیری در مقیاس گسترده) قرار گرفتند. بر اساس نتایج، Moodle، OpenEdx و Blackboard به ترتیب به عنوان مناسب ترین سیستم های مدیریت دوره در نظام مدیریت یادگیری انتخاب شدند.
۷.

طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تاب آور تحت شرایط ریسک های عملیاتی و اختلال با رویکرد مالوی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 365
هدف: شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با هدف طراحی، راه اندازی و بهره برداری از جریان مواد بین مراکز زنجیره ای ایجاد شده است؛ اما زنجیره های تأمین با ریسک های متفاوتی اعم از عملیاتی و اختلال مواجهند که هر یک از آن ها می تواند به خسارات جبران ناپذیری منجر شود؛ بنابراین طراحی یا بازطراحی زنجیره های تأمین جهت تاب آوری در برابر ریسک های متفاوت، یکی از برنامه های بسیار مهمی است که به طور بالقوه بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر می گذارد. هدف از اجرای این پژوهش، طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تاب آور تحت شرایط ریسک های عملیاتی و اختلال است که در یکی از شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی استان تهران با ملاحظات چند محصولی بودن، صورت پذیرفته است. روش: در این پژوهش، مسئله زنجیره تأمین حلقه بسته تاب آور، به صورت شبکه ای از گره ها (مکان های تولیدی) در نظر گرفته شده است که از طریق یال ها (مسیرها) به یکدیگر متصل هستند. مدل به صورت برنامه ریزی عدد صحیح فرمول ندی شده است که توابع هدف آن، شامل بیشینه کردن تعداد گره ها در برآورد میزان تقاضا و کمینه سازی هزینه ها بر اساس یک سری از سناریوها با رویکرد مالوی بررسی می شود. یافته ها: الگوریتمی بر پایه برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، جهت طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته تاب آور با در نظر گرفتن ریسک های عملیاتی و اختلال با رویکرد مالوی بر پایه سناریو ارائه شده است. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که با طراحی و ارائه مدل پیشنهادی بر اساس مدل سناریومحور مالوی، چنانچه اختلال یا ریسک عملیات در زنجیره تأمین محصولات رخ دهد، طبق سناریوهای تعیین شده، شرکت از یک سو می تواند به میزان 484/99 واحد از تقاضاها را برآورده کند و از سوی دیگر، به مقدار 50/790 واحد هزینه ها را کاهش دهد.
۸.

تقییم أداء المعلمین فی المدارس الذکیه (الإلکترونیه) علی ضوء نظام الاستنتاج الضبابی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 843 تعداد دانلود : 125
إنّ تقییم أداء المعلمین باعتباره أحد ضروریات التعلیم الهامه یؤدی دورا هاما فی تحسین جوده التعلیم وتطویر المدارس الذکیه. وفی المقابل فإن فقدان نظام مناسب وعلمی للتقییم، لا یؤدی إلی تقاعس المعلمین الملتزمین فحسب بل إن له تبعات أخری أیضا مثل: تراجع الالتزام الوظیفی وترک المهنه المؤسساتیه. انطلاقا من هذا الأمر قامت الدراسه الحالیه بهدف تقدین نظام استنتاج ضبابی ( FIS )، لتألیف وإعداد نموذج لتقییم أداء المعلمین العاملین فی المدارس الذکیه بمدینه "اردکان". فی هذا الإطار وبعد مراجعه خلفیه البحث وتحدید المؤشرات المؤثره علی تقییم أداء قسمی الوعی الإلکترونی والأداء الصفی استفدنا من طریقه دلفی للحصول علی موافقه الخبراء علی المؤشرات النهائیه للنموذج المقدم. تتکون عینه البحث من 20 شخصا من الخبراء فی مجال التربیه والتعلیم. إن الغموض والتعقید الموجود فی مؤشرات تقییم الأداء لاسیما المؤشرات الکیفیه، وکذلک الاستفاده من المتغیرات الکلامیه من أجل الحصول علی موافقه الخبراء، أدی إلی اللجوء إلی نظام الاستنتاج الضبابی، کما تم تحلیل مؤلفات النموذج عبر برنامج ماتلاب. فیما یتعلق بالمدارس المعنیه فإن مخرجات النظام الضبابی أظهرت أن مستوی وضع معلمی المدارس الذکیه کان "متوسطا" فی مؤشرات المراحل الأساسیه وإنتاج المحتوی، وفی مؤشرات الإنترنت وبرامج التقویه الدراسیه وتنمیه محتوی التعلیم والتقییم الإلکترونی فی مستوی عال نسبیا. بناء علی هذه النتائج فإن أداء معلمی المدارس الذکیه قدر بالمتوسط، وفی نهایه البحث تمّ تقدیم بعض المقترحات والتوصیات لتحسین الوضع الراهن فی المدارس الذکیه.
۹.

بررسی اثر آخر هفته بر سرعت معاملاتی بیشتر از حد معمول معامله گران بر بازده غیرعادی تجمعی سهام در اطراف اعلان های فصلی سود(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 32
هدف این پژوهش بررسی اثر آخر هفته بر سرعت معاملاتی بیش از حد معمول معامله گران بر بازده غیر عادی تجمعی سهام در اطراف اعلان های فصلی سود است. نمونه پژوهش شامل 161 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که یک دوره زمانی پنج ساله از ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1396 را شامل می شود. نتایج یافت شده در این پژوهش نشان می دهد که سرعت معاملاتی بیشتر از حد معمول معامله گران در دامنه زمانی یک ماه قبل و یک ماه بعد از اعلان های فصلی سود در روزهای سه-شنبه و چهارشنبه در سه ماهه دوم سال بیشتر از سه ماهه اول و در سه ماهه سوم سال بیشتر از سه ماهه دوم می باشد. . بنابراین می توان گفت، با نزدیک شدن به پایان سال مالی و افزایش در سرعت معاملات، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر شده و منجر به ایجاد بازده غیرعادی می شود. وجود سرعت معاملاتی بالای سهام، منجر به توسعه چارچوب نظری عدم تقارن اطلاعاتی گردد زیرا معاملات سریع در اطراف اعلان های سود منجر به تشدید شکاف بین اطلاعات منتشر شده در بازار و اطلاعات معامله گران می گردد و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار را افزایش می دهد.
۱۰.

بررسی تأثیر تحریم ها بر زنجیره تأمین صنعت نفت ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 678
هر نوع اخلال در استخراج، فروش، واردات و صادرات نفت و گاز نقش انکار نشدنی در ثبات اقتصادی کشور دارد؛ بنابراین در این تحقیق، با استفاده از یک مدل پویایی شناسی سیستم ها به بررسی نحوه تأثیر تحریم ها بر زنجیره تأمین صنعت نفت ایران پرداخته شده است. نمودار زیرسیستم ها و نمودار علت و معلولی با در نظر گرفتن متغیرهایی که با کمک نظریه داده بنیاد شناسایی شده اند، تدوین شده و تأثیر واردات مواد اولیه مصرفی بر روی توسعه ظرفیت و تأثیر افزایش هزینه مواد اولیه بر بومی سازی تولید مواد اولیه در صنعت نفت مدل سازی شده است. نتایج نشان داد تلاش جهت خنثی سازی تحریم های صنعت نفت با کمک شرکت های دانش بنیان، می تواند در عرض ده سال آینده درآمد را تا 418% افزایش دهد اما با سرمایه گذاری جهت توسعه ظرفیت تولید فراورده های نفتی می تواند تا 27% افزایش درآمد را متأثر سازد و کشور را در مقابل تحریم مقاوم نماید.
۱۱.

ارائه مدلی پویا برای توسعه بهینه و پایدار استفاده از اتوبوس های شهری گازسوز (CNG) تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اتوبوس های شهری گازسوز (CNG) پویایی شناسی سیستم ها مدیریت مصرف انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 821
امروزه مدیریت مصرف انرژی ازآن جهت اهمیت دارد که علاوه بر حفظ ذخایر خدادادی برای آیندگان، سلامت محیط زیست، اقتصاد و امنیت انرژی کشور را تضمین می کند. در شهر تهران آلودگی هوا به یکی از بحران هایی تبدیل شده که هرسال جان هزاران نفر را به خطر می اندازد. از سوی دیگر تأمین سوخت گازوئیل در شرایط سیاسی فعلی کشور و پرداخت یارانه کلان به این سوخت، دولت را دچار چالش نموده است. یکی از راه های جلوگیری از این مشکلات، استفاده از خودروهای گازسوز (CNG) در سیستم حمل ونقل عمومی شهری است. متأسفانه در سال های اخیر استفاده از اتوبوس های گازسوز (CNG) در سیستم حمل ونقل عمومی کم شده است. این مقاله به استناد رهیافت های تاریخی و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها، عوامل و بازخوردهای مؤثر بر افزایش پایدار تعداد اتوبوس های گازسوز (CNG) را شناسایی و مدلی پویا برای توسعه بهینه و پایدار استفاده از اتوبوس های شهری گازسوز (CNG) ارائه نموده است. پس از اعتبارسنجی مدل و شبیه سازی بازه 10 ساله، نتایج نشان داد درصورتی که حاکمیت به صورت جدی در حوزه خرید اتوبوس های گازسوز عمل نکند تا سال 1410 سهم اتوبوس های گازسوز (CNG) در ناوگان حمل ونقل از 38 درصد به 14 درصد کاهش میابد. در صورت افزایش سالانه 282 دستگاه اتوبوس گازسوز (CNG) به ناوگان اتوبوس رانی شهری تهران تا سال 1410 تعداد اتوبوس های دیزلی و گازسوز (CNG) برابر و شرایط پایدار نسبی برقرار می شود. در این شرایط میزان آلایندگی ناشی از سوخت ناوگان اتوبوس ها کاهش و صرفه جویی اقتصادی ازنظر پرداخت یارانه سوخت برای دولت به همراه خواهد داشت.
۱۲.

راهکارهای مدیریت سبز و پایدار مصرف سوخت گاز طبیعی در حمل ونقل عمومی موردمطالعه: شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اتوبوس های گازسوز مدیریت سبز پویایی سیستم گاز طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 237
روند کاهشی مصرف گاز طبیعی در سوخت ناوگان اتوبوس های گازسوز شهری تهران در چند سال اخیر، علیرغم سرمایه گذاری کلان دولت برای جایگزینی گاز طبیعی به جای گازوئیل در سوخت اتوبوس های شهری در جهت کاهش آلودگی هوا به ویژه شهرهای بزرگ و صرفه اقتصادی حاصل از آن وارد بحران شده و حرکت به سوی حمل ونقل سبز را به مخاطره انداخته است. هدف از این پژوهش بررسی پیشینه و شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد این شرایط و ارائه راهکارهای عملیاتی است. نوع پژوهش توصیفی آمیخته، بر مبنای پژوهش کیفی و کمّی، ازنظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات در گروه پژوهش های پیمایشی است. جامعه آماری خبرگان، متشکل از اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان ارشد متخصص باتجربه بالای 10 سال و تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه به روش دلفی و در بخش کمّی از رویکرد پویایی شناسی سیستمی است. درنهایت تخصیص بخشی از سود حاصل از اختلاف یارانه جایگزینی گاز طبیعی به جای گازوئیل در قالب سناریوهای پیشنهادی برای خرید اتوبوس های جدید، تأمین تجهیزات و پشتیبانی خدمات مربوط به اتوبوس های گازسوز و ایستگاه های سوخت رسانی CNG به عنوان بهترین راهکارهای پایدار مصرف گاز طبیعی در سوخت ناوگان اتوبوس های شهری ارائه شده است.
۱۳.

رویکرد چندهدفه مبتنی بر روش های فرا ابتکاری برای مسئله انتخاب زیرمجموعه ویژگی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی چندهدفه انتخاب زیرمجموعه ویژگی ها الگوریتم های فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک الگوریتم NSGA II

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 402
هدف: پیدا کردن زیرمجموعه ای از مجموعه ویژگی ها، مسئله ای است که در زمینه های مختلفی مانند یادگیری ماشین و شناسایی آماری الگوها، کاربرد گسترده ای دارد. با توجه به اینکه افزایش تعداد ویژگی ها، هزینه محاسباتی سیستم را به طور تصاعدی افزایش می دهد، این پژوهش به دنبال طراحی و پیاده سازی سیستم هایی با کمترین تعداد ویژگی و کارایی قابل قبول است. روش: با توجه به لزوم جست وجوی کارآمد در فضای جواب، در این پژوهش برای انتخاب ویژگی در داده های چندکلاسه، از الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA II) چندهدفه با هدف افزایش دقت طبقه بندی و کاهش تعداد ویژگی ها استفاده شده است. روش ارائه شده، بر مبنای دو روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان (SVM) و K نزدیک ترین همسایه (KNN) روی 6 مجموعه داده اعتباری به اجرا درآمد و نتایج آن تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب چندهدفه برای افزایش دقت طبقه بندی و کاهش تعداد ویژگی ها در مسئله انتخاب ویژگی در داده های چندکلاسه کارکرد مناسبی دارند. نتایج به دست آمده، نشان دهنده بهبود در دقت طبقه بندی، هم زمان با کاهش چشمگیر در تعداد ویژگی ها در هر دو روش ماشین بردار پشتیبان و نزدیک ترین همسایه است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، رویکرد پیشنهادشده در این پژوهش برای مسئله انتخاب ویژگی ها کارایی بسیار خوبی دارد.
۱۴.

تحلیل پاسخ مغز به برندهای چای داخلی با رویکرد بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طعم محصول برند چای داخلی بازاریابی عصبی الکتروآنسفالوگرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 476
با توجه به اهمیت برندسازی کالاهای داخلی در عرصه رقابت بین الملل، پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا میان معرفی برند چای داخلی با فعالیت مناطق مرتبط با تصمیم گیری و قضاوت در مغز ( Fp1 و Fp2 ) ارتباط بیشتری وجود دارد یا طعم آن. به این منظور امواج مغزی دامنه آلفا و بتای 10 آزمودنی در سه وضعیت چشیدن ناآگاهانه طعم چای برند ناآشنا، چشیدن ناآگاهانه طعم چای برند موردعلاقه و چشیدن آگاهانه طعم چای برند موردعلاقه موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، بین فعالیت مغزی ناحیه Fp1 در زمان چشیدن چای موردعلاقه با آگاهی از برند و ناآگاهی از آن رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بین فعالیت مغزی ناحیه Fp1 و Fp2 در زمان چشیدن چای با برند ناآشنا و برند موردعلاقه در زمان آگاهی از برند رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که طعم و برند چای موردعلاقه بر فعالیت مغز تأثیر می گذارند، اما برند بیشتر از طعم محصول موجب افزایش فعالیت مغز در نواحی تصمیم گیری و قضاوت می گردد .
۱۵.

ارائه الگوی مفهومی از زمینه های اجتماعی تاثیرگذار بر نارضایتی مالی مدیران در شرکت های درمانده مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوی مفهومی نارضایتی مالی مدیران شرکت های درمانده مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 654 تعداد دانلود : 667
در حال حاضر نارضایتی مالی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در بازار بورس است که موجب خروج سرمایه های کلانی از بورس شده است و نیازمند بررسی دقیق و شناسایی عوامل تأثیرگذار و موثر بر آن می باشد. از این رو تحقیق حاضر به ارائه الگوی مفهومی از عوامل تأثیر گذاری بر نارضایتی مالی مدیران در شرکت های درمانده می پردازد. این تحقیق از نظر داده ترکیبی، از نوع روش توصیفی بوده و از نوع مدل سازی می باشد. در مرحله اول برای گردآوری داده های مفهومی، نگارش مبانی نظری ومتغیرها پژوهش از روش کتابخانه ای و در مرحله دوم از مصاحبه (روش دلفی) از طریق نمونه غیر تصادفی هدفمند و در دسترس از 30 نفر از مدیران ارشد (مدیرعامل) شرکت های نمونه برای شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی مالی تا جای ادامه پیدا خواهد کرد تا موجب غنای نظری محقق، محقق گردد. برای شناسایی شرکت های درمانده مالی  از معیار Z آلتمن استفاده گردید که در نهایت 50 شرکت درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388- 1397 شناسایی شد.که نهایتاً مدل مفهومی از عوامل تاثیر گذاری بر نارضایتی مدیران مالی با 7 مولفه و 54 شاخص  ارائه شده است.
۱۶.

ارائه مدل ارزشیابی مدرسین نظام آموزش الکترونیکی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (ANFIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مدرسین سیستم مدیریت یادگیری سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 579
مقدمه و هدف : با توجه به تحول قابل ملاحظه نظام های یادگیری در سال های اخیر و شرایط حاکم بر زندگی بشر به واسطه همه گیری ویروس کوید 19، اهمیت آموزش مجازی در سیستم مدیریت یادگیری غیر قابل انکار است. این مساله نقش مدرسان در سیستم های آموزشی را برجسته تر از هر زمان دیگری کرده است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، ارائه یک سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) هوشمند برای ارزیابی عملکرد مدرسان سیستم های آموزش الکترونیک به ویژه در موسسات دانشگاهی است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر روش، توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش از یک رویکرد کمی برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدرسان در نظام آموزش الکترونیک استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد بوده اند بر اساس مشخصات تعریف شده، شامل 29 نفر است. با توجه به محدود بودن تعداد عناصر مورد بررسی، جهت انتخاب عناصر نمونه، برای همه عناصر جامعه آماری پرسشنامه ارسال شد که 17 نفر به سئوالات طرح شده پاسخ دادند. در این پژوهش برای تحلیل عملکرد مدرسان در موسسات آموزشی از یک سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) استفاده شده است. یافته ها: سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) ارایه شده، بر مبنای ۴ عامل اصلی (فرایند یادگیری تدریس، شیوه تدریس، گرایش پژوهشی و قابلیت های فردی) و ۱۶ عامل فرعی در فرایند ارزیابی مدرسان استفاده می کند. این سیستم ANFIS، عملکرد مدرسین را در چهار دسته از پیش تعریف شده، یعنی: مدرس نیازمند آموزش، مدرس با مهارت های خوب، مدرس بسیار خوب و مدرس عالی طبقه بندی می کند. نتیجه گیری: سیستم طراحی شده ابزار مفیدی در ارزیابی مدرسان و ارائه بازخورد مناسب از نقاط قوت و ضعف آن ها جهت بهبود عملکرد است.
۱۷.

اثربخشی عناصر زنجیره تأمین و نوآوری سبز بر رضایت مشتریان محصولات لبنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 807
مقاله حاضر تلاش می کند تأثیر ابعاد زنجیره تأمین سبز را بر رضایت مشتریان محصولات لبنی  با توجه به نقش تعدیل کننده رقابت پذیری شرکت بررسی کند. روش به کارگرفته شده، به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی با برپایه شیوه پیمایشی، و به لحاظ هدف یا ماهیت، کاربردی است. برای تبدیل داده های کیفی به کمی، از طیف طبقه بندی شده پنج گزینه ای لیکرت استفاده کرده ایم و ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. آزمون فرضیه ها نیز به کمک نرم افزار SmartPLS3 انجام شده است. جامعه آماری موردمطالعه، 695 نشان شرکتی مشغول به فعالیت در زمینه تولید محصولات لبنی است که 484 شرکت از وزارت صنعت، معدن، و تجارت و 211 شرکت نیز از وزارت جهاد کشاورزی، مجوز فعالیت دریافت کرده اند و روی هم رفته دارای 2352 شعبه در سطح کشور هستند. برای تعیین حجم بهینه نمونه، از نرم افزار نمونه گیری SPSS Sample Power استفاده کرده ایم. حداقل حجم نمونه، 298 شرکت برآورد شد که به منظور اطمینان یابی بیشتر، تعداد 305 شرکت بررسی شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که اقدامات سبز داخلی و مشارکت سبز بیرونی، از بیشترین میزان تأثیرگذاری بر نوآوری سبز برخوردار بوده اند و همچنین، نوآوری، عملکرد، و کارآفرینی سبز، بر رضایت مشتری تأثیرگذار هستند، اما اثر تعدیلی رقابت پذیری شرکت تأیید نشد.
۱۸.

اختلاف آراء تفسیری المیزان و تسنیم در اجرای روش تفسیر قرآن به قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش های تفسیری روش تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی آیت الله جوادی آملی المیزان تسنیم عالم ذر معراج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 762
آیت الله جوادی آملی از شاگردان مکتب تفسیری علامه طباطبایی، مؤلف «تفسیر المیزان» به شمار می آید. ایشان با نگارش تفسیری با عنوان «تسنیم» به جمع صاحبان تفسیر ترتیبی قرآن کریم پیوسته است. اگرچه تفسیر تسنیم با بهره گیری از همان روش تفسیر قرآن به قرآن نگاشته شده است، ولیکن مقایسه این دو تفسیر معاصر، نشان از اختلاف نظر دو مفسر در برخی آیات اساسی و اعتقادی دارد. از آنجا که احصای موارد افتراق آرای این دو تفسیر در پی تطبیق با یکدیگر، بیانگر نقاط ضعف روش تفسیری مذکور است، لذا در این مقاله به این مهم پرداخته شده و تلاش گردیده برخی از موارد افتراق، تبیین شود. البته باید توجه داشت که ماهیت منهج اجتهادی و استفاده از عقل در مراحل تفسیر، امکان بروز اختلاف را طبیعی جلوه می دهد، اما انتظار می رود به کارگیری روش تفسیری به صورت کامل و بی نقص، راه رسیدن به مقصد واحد را فراهم می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقدان ضابطه مندی روش، عدم التزام به آن و یا نقص آن از جمله احتمالات افتراق آراء میان دو تفسیر المیزان و تسنیم است.
۱۹.

توسعه یک روش هوشمند خوشه بندی چندمعیاره مبتنی بر پرامتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی چندمعیاره الگوریتم ژنتیک الگوریتم K-میانگین شاخص سیلوئت پرامتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 15
در سال های اخیر مسئله جدیدی با عنوان «خوشه بندی چند معیاره» ظهور کرده که هدف آن، دسته بندی گزینه ها در گروه های همگنی به نام خوشه با توجه به معیارهای ارزیابی متفاوت است. در ادامه پژوهش های انجام گرفته در مبانی نظری، پژوهش حاضر با ترکیب الگوریتم K- میانگین و تکنیک پرامتی، به دنبال توسعه یک روش جدید خوشه بندی چندمعیاره است. پارامترهای مسئله، پروفایل های جدا کننده خوشه ها هستند که برای بهینه سازی آن ها از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. برای تنظیم پارامترهای ژنتیک نیز از روش تاگوچی استفاده می شود. در این مدل سازی، متغیرها در هر مرحله از به روزرسانی جواب ها، با توجه به فاصله امتیاز جریان خالص خود از پروفایل ها به نزدیک ترین خوشه تخصیص می یابند. عملگر جهش نیز صرفاً زمانی اعمال می شود که میزان شباهت کروموزوم ها در هر جمعیت به حد خاصی برسد که این هوشمند سازی موجب کاهش زمان محاسباتی شده است. درنهایت با اجرای روش پیشنهادی بر روی چند نمونه مسائل تصادفی مالی، عملکرد آن با سایر الگوریتم های شناخته شده خوشه بندی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی ضمن تعیین تعداد بهینه خوشه ها، در مقایسه با سایر الگوریتم ها، جواب های دقیق تری ارائه می دهد.
۲۰.

واکاوی میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی- انتظامی دانش آموزان مقطع متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش معاونت اجتماعی ارزیابی آموزش آگاهی انتظامی – اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 762
زمینه و هدف: آموزش، آگاه سازی و اقناع مردم از رویکردهای نوین، مشارکت حداکثری همه عناصر اجتماعی در فرایند تولید و بازتولید امنیت می باشد، که مأموریت اساسی نیروی انتظامی تدوین و اجرای آموزش های همگانی در تمامی سطوح جامعه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی برآگاهی اجتماعی- انتظامی دانش آموزان مقطع متوسطه (مطالعه موردی شهر قزوین) است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، شبه تجربی بوده که جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بوده اند، حجم نمونه براساس نمونه گیری خوشه ای و جدول مورگان تعداد350 نفر انتخاب شده اند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه سازمان یافته (قبل از ارائه آموزش های همگانی و بعد از آن) استفاده شده است، روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد. داده ها به دست آمده از طریق آزمون های ناپارامتریک U مال ویتنی و کروسکال – والیس، T و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج آزمون T نشان می دهد که میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی بر آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش آموزان در ابعاد (آگاهی از مأموریت و اقدامات آموزشی ناجا (3/3)، آشنایی با خطرات و تهدیدات (مواد مخدر، نزاع و درگیری و تصادفات) (2/3)، آشنایی با قوانین و مقررات (3/2)، علاقه به همکاری با معاونت اجتماعی (4/3)، استفاده از آموزش های در موقعیت های واقعی (9/1) و مراجعه به معاونت اجتماعی برای حل مشکلات (3/3)) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون کروسکال- والیس ارائه آموزش های در مقاطع تحصیلی مختلف در میزان آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش آموزان تأثیر ندارد. در نهایت بر اساس آزمون واریانس یک طرفه تحصیلات والدین در ارائه آموزش های، موجب افزایش آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش آموزان می شود. بنابراین کلیه فرضیه ها تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، بکارگیری آموزش همگانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر است و نیروی انتظامی با کمک سازمان های مرتبط می تواند با استفاده از آموزش های همگانی تهدیدهای ناشی از آسیب های اجتماعی را  کاهش دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان