اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال یازدهم پاییز 1400 شماره 45 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی سواد ارزشیابی معلمان در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی: تاثیر پیشینه تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۴۵
ارزشیابیهای کلاسی بخش جداییناپذیر فرایند یادگیری زبان و ابزاری قدرتمند برای تصمیمگیری آگاهانه و صحیح است. با این حال، شناخت نسبتاً کمی درمورد چگونگی برخورد معلمان با این نوع مطالبات وجود دارد و مهمتر این که، چگونه چنین شیوههای ارزشیابی در تدریس روزانه آنها تأثیر میگذارد. این مقاله در نظر دارد تا سواد ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و معیار ارزیابی آنها از روشهای ارزشیابی را بررسی کند. علاوه بر این، تأثیر پیشینه تحصیلی آنان در سطح سواد ارزشیابیشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق پیمایشی (برای مطالعه هر گروه) و پس رویدادی (برای مقایسه گروهها) و با استفاده از یک پرسشنامه دوبخشی (برگرفته از پلیک ، 1993؛ پلیک، ایمپارا و فیگر ، 1993) در مورد سواد ارزشیابی، مقایسهای بین معلمان دارای مدرک تحصیلی زبان انگلیسی و گرایشهای مرتبط (آموزش زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی، مطالعات ترجمه، و زبانشناسی) در مقطع کارشناسی (تعداد، 22 نفر) و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری، تعداد 10 نفر) که از طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهبودند، انجام شد. یافتهها نشان میدهد تفاوت معناداری در سطح سواد ارزشیابی زبان معلمان با توجه به پیشینه تحصیلی آنها وجود دارد. بهخصوص، نتایج نشان میدهند معلمان مقاطع تحصیلات تکمیلی از سواد ارزشیابی زبان بالاتری نسبت به معلمان مقطع کارشناسی برخوردار هستند که نشاندهنده تأثیر سطح و پیشینه تحصیلات معلمان است. در نتیجه، این تحقیق بر اهمیت ارائه آموزش مناسب در ارتقاء سواد ارزشیابی برای تمامی معلمان زبان انگلیسی آینده تاٴکید میکند، نیاز به چنین دورههایی را بررسی مینماید، راههای باسوادشدن در حوزهٴ ارزشیابی زبان را به معلمان نشان میدهد و به ارائه روشهایی میپردازد که از طریق آن کارشناسان آزمونسازی و مربیان معلم میتوانند در رسیدن به این مهم کارگشا باشند.
۲.

اعتباریابی پرسش نامه بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۲
گسترش شبکه های اجتماعی به طور قابل توجهی شیوه های بازاریابی را تغییر داده است. سازمان ها در حال سرمایه گذاری در فناوری برای افزایش حضور خود در شبکه های اجتماعی هستند. بازاریابی رسانه های اجتماعی ارتباطات، همکاری و تعاملات مشتریان را کنترل می کند و مشارکت آنها را تشویق می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی سنجی ابزار پرسش نامه بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش بود. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان بودند. با توجه به معیار حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 260 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پرسش نامه به صورت تصادفی در بین نمونه ها توزیع شدند. پرسش نامه محقق ساخته که از مرور ادبیات موضوع پژوهش در پنج مؤلفه اطلاعات، راحتی، تعامل اجتماعی، خودبیانگری و سرگرمی تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با کمک 10 تن از متخصصان بازاریابی ورزشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی درونی، از آزمون KMO برای تعیین کفایت نمونه گیری، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. درخصوص روابط عامل ها با بازاریابی رسانه های اجتماعی، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم بازاریابی رسانه های اجتماعی باشند؛ شاخص های نسبت 88/1=2/df، 058/0RMSEA=، 98/0NNFI=، 97/0NFI=، 99/0CFI=، 99/0IFI=، 99/0RFI= و 92/0GFI= برازندگی مدل را تأیید کردند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی تأیید شد. با توجه به تأیید ابزار یادشده در این مطالعه، پژوهش گران آینده می توانند از ابزار حاضر برای تعیین بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش استفاده کنند.
۳.

بررسی میزان واگرایی سرفصل دروس و سوال های آزمون با استفاده از آزمون نیکویی برازش و شاخص جِفری (نمونه موردی: سوال های درس آمار آزمون تحصیلات تکمیلی 1397- 1393)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۸
هدف از این پژوهش بررسی میزان واگرایی سوال های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تعدادی از دروس اصلی آمار طی سال های 1397-1393 از سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی است. برای این منظور ابتدا براساس سرفصل های دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که آزمون های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس آنها طراحی می شوند، موضوع ها و زیر موضوع های اصلی (با عنوان خوشه اصلی، زیرخوشه و مباحث) مشخص شد. در مرحله بعد توزیع فراوانی سوالات دفترچه آزمون های مذکور در بازه های زمانی مشخص در هر مبحث استخراج شد و فاصله این توزیع سوالات در خوشه ها با توزیع ایده آل و مورد انتظار خبرگان رشته تخصصی محاسبه و آزمون شده است. برای بررسی واگرایی، از آزمون "خی دو" و برای بررسی نیکویی برازش دو توزیع و همچنین فاصله اطلاعاتی از "شاخص جِفری" استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق یک نمونه موردی شامل مجموعا هشت درس، دو درس "آمار و طرح آزمایشها" در آزمون کارشناسی ارشد رشته های مهندسی کشاورزی و همچنین چهار درس تخصصی کارشناسی ارشد رشته آمار (آمار ریاضی، رگرسیون، نمونه گیری و مبانی احتمال) و دو درس تخصصی دکتری این رشته (احتمال و استنباط آماری) است. نتایج نشان می دهد که از میان هشت درس غیرتخصصی تنها در یکی از دروس (طرح آزمایشها در رشته مهندسی کشاورزی) و البته در سال 1395 میزان واگرایی معنی دار بوده است (0.28= P-Value <0.05, Chi-square= 8.88, Jeffrey). همچنین در بین دروس تخصصی رشته آمار نیز میزان واگرایی از وضعیت ایده آل برای یکی از دروس (درس احتمال آزمون دکتری آمار سال 1396) معنی دار است (0.46P-Value <0.01, Chi-square= 12.50, Jeffrey=). در نتیجه می توان گفت در میان دروس آمار در آزمون ورودی رشته های مهندسی کشاورزی و همچنین دروس تخصصی رشته آمار، بین سرفصل و سوال های آزمون با وجود تغییرات، نسبتا هماهنگی و تناسب رعایت شده است، بجز در دو ماده که میزان واگرایی و عدم تناسب معنی دارشده که این می تواند به دلیل عدم اطلاع طراحان سوال از سرفصل های دروس مذکور باشد.
۴.

ساخت و اعتبار یابی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۹
برخورداربودن دانش آموزان از شایستگی تحصیلی و کسب و ارتقاء آن در فرایند تحصیل، مطلوب هر نظام آموزشی است. وجود ملاکی برای اندازه گیری درست شایستگی تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه شایستگی تحصیلی و شناسایی ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده آن مورد هدف قرار گرفته است. جامعه این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دور اول شهر تبریز بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 660 دانش آموز در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته شایستگی تحصیلی، بر اساس مدل انگیزش و شایستگی مک گرو(2013) بود. روایی محتوایی مقیاس با استفاده از شاخص نسبت روائی محتوا(CVR) و روایی سازه ای آن از طریق انجام تحلیل عامل اکتشافی و روایی همزمان آن از طریق محاسبه همبستگی با پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری پنتریچ و دیگروت(1999) بدست آمد. برای اطمینان از پایایی ابزار نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و این ضریب برای مقیاس کلی شایستگی تحصیلی و زیرمقیاس های سه گانه جهت گیری نسبت به خود، جهت گیری نسبت به دیگران، جهت گیری نسبت به یادگیری، به ترتیب 96/0، 93/0، 92/0، و 92/0 به دست آمده است. نتایج تحلیل عاملی انجام یافته، استخراج 5 عامل معنادار در زیرمقیاس جهت گیری نسبت به خود، 6 عامل معنادار در زیرمقیاس جهت گیری نسبت به یادگیری و 8 عامل معنادار در زیرمقیاس جهت گیری نسبت به دیگران را نشان داد. شاخص های نیکویی برازش حاصل از تحلیل عامل تائیدی مرتبه دوم نیز مقیاس نهایی شایستگی تحصیلی با 3 زیرمقیاس اصلی، 19 عامل و 109 آیتم مورد تائید قرار داد. در کل یافته های تحقیق نشان داد که این پرسشنامه از شاخص های روانسنجی لازم برای ارزیابی شایستگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول برخوردار بوده و می تواند به-عنوان ابزار مفیدی در حوزه مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
۵.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۵۶
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شکوفایی پرما در دانشجویان بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دارای دسترسی به اینترنت در سال 1398-1399 بود. حجم نمونه 568 نفر (385 زن و 183 مرد) و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه پرما، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف-18، پرسشنامه رضایت از زندگی و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس-21 بوده است. ابتدا پرسشنامه ترجمه شده و روایی محتوایی و صوری آن بررسی شد. سپس داده ها از طریق پرسشنامه برخط جمع آوری شده و تحلیل شدند. ارزیابی روایی سازه با تحلیل عاملی تائیدی ساختار 5 عاملی پرسشنامه را تائید کرد. همبستگی پرسشنامه با سازه های بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگی و افسردگی، اضطراب و استرس، نشان دهنده روایی همگرا و واگرای مناسب سازه بود. پایایی ابزار با ضرایب آلفای کرونباخ و گاتمن برای زیرمقیاس ها و نمره کل، مناسب ارزیابی شد (66/0 تا 95/0)، همچنین بازآزمایی با ضرایب بالا (74/0 تا 86/0) نشان دهنده ثبات ابزار بود. در نهایت براساس نتایج این پژوهش پرسشنامه پرما برای استفاده در جامعه دانشجویان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.
۶.

هنجاریابی پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ در بین دانشجویان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۵
پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و تعیین ویژگی های روانسنجی (اعتبار و روایی ) پرسشنامه طرحواره های اولیه یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه، 2005) در جامعه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درسال تحصیلی 98-99 انجام شد. به دلیل محدودیتهای ناشی از همه گیری کرونا نمونه آماری (مرد170 زن 341) به صورت داوطلبانه و از طریق گروه های مجازی دانشجویان بدست آمد. اعتبار پرسشنامه با روش همسانی درونی، روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی، وهنجار پرسشنامه با استفاده از نرم درصدی مشخص شد.تحلیل یافته ها نشان داد پرسشنامه به غیر از حوزه دگرجهت مندی که اعتبار متوسط (67/0) داشت، در بقیه حوزه ها مطلوب (بالاتراز 70/0) است. همچنین باحذف برخی گویه ها پرسشنامه از روایی کافی (بالاتراز 30/0) برخوردار بود. توزیع نمرات درصدی بدست آمده در حوزه های طرد، دگرجهت مندی، گوش به زنگی و مرزهای مختل در حد قابل قبول طبیعی است اما در حوزه خودگردانی چولگی به راست وجود دارد. کلیدواژه ها :طرحواره های ناسازگار اولیه، پرسشنامه طرحواره یانگ، هنجاریابی و تحلیل عاملی تاییدی
۷.

ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-2) در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
با توجه به محدودیت های پیش رو اندازه گیری مبتنی بر عملکرد کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان، مقیاس های درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی به عنوان جایگزین های مناسب پیشنهاد می شوند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی - ویراست دوم در دانش آموزان 13 تا 18 سال انجام شد. در قالب یک طرح همبستگی، 300 نفر از دانش آموزان13 تا 18 سال (7/50 درصد پسر و 3/49 درصد دختر) مشغول به تحصیل در مدارس دوره متوسطه شهر تهران در مطالعه حاضر شرکت کردند. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار هایSPSS25 ، AMOS24 و SmartPLS 3 انجام شد. تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که ساختار سه عاملی (شاخص های رفتاری، هیجانی و شناختی) با 9 خرده مقیاس (بازداری، خود پایشی، جابجایی، کنترل هیجانی، آغاز گری، حافظه کاری، برنامه ریزی/ سازمان دهی، پایش تکلیف و سازماندهی مواد)، مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی- ویراست دوم در دانش آموزان 13 تا 18 سال ایرانی از برازش لازم برخوردار است. همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای شاخص ها بین 87/0 تا 89/0 و برای خرده مقیاس ها نیز بین 87/0 تا 9/0 به دست آمد. همچنین پایایی بازآزمایی این مقیاس 9/0 به دست آمد. روایی همگرا برای سه شاخص تنظیم رفتاری (52/0AVE=)، تنظیم هیجانی (54/0AVE=) و تنظیم شناختی (58/0AVE=) به دست آمد. افزون بر این، پایایی ترکیبی (CR)، برای سه شاخص تنظیم رفتاری (85/0CR=)، تنظیم هیجانی (87/0CR=) و تنظیم شناختی (83/0CR=) گزارش شد. با توجه به یافته های به دست آمده می توان عنوان کرد که نسخه پارسی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی- ویراست دوم، جهت سنجش کارکردهای اجرایی دانش آموزان 13 تا 18 سال در ایران از ویژگی های روان سنجی مناسبی برخوردار است و می تواند ابزار قابل اعتمادی در موقعیت های بالینی و پژوهشی باشد.
۸.

اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه پنج بزرگ(BFI) در دانشجویان دانشگاههای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۹
پرسشنامه پنج بزرگ(BFI) یکی از پرسشنامه های پرکاربرد شخصیت است، اما درباره ویژگیهای روانسنجی آن در جامعه ایران، مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه BFI به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 390 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر تهران(210 دختر و 180 پسر) با دامنه سنی 18 تا 56 سال(52/27=M؛ 79/8=SD) به روش در دسترس انتخاب و پرسشنامه BFI و NEO-FFI را تکمیل کردند. برای برآورد ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، ماتریس چند صفتی- چند روشی، و تحلیل عاملی تاییدی، استفاده گردید. نتیجه تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که 15 سوال از 44 سوال، روی عاملهای متناظر از بار عاملی قوی(بالاتر از 40/0) برخوردار نبودند و بنابراین از پرسشنامه حذف شدند. شاخص های برازش نشان داد که نسخه فارسی 29 سوالی(BFI-29) با 5 عامل از برازش خوب با داده ها برخوردار است. تحلیل های اعتبار نیز نشان داد که دامنه ضرایب آلفای کرونباخ عاملها از 70/0 تا 79/0 است. کمترین ضریب آلفای کرونباخ مربوط به عامل توافق پذیری و بیشترین آن مربوط به وظیفه شناسی بود. یافته های مربوط به ماتریس چند صفتی- چند روشی نشان داد که پرسشنامه BFI-29 از روایی همگرا و واگرای خوب با پرسشنامه NEO-FFI برخوردار است. در مجموع، با استناد به نتایج پژوهش حاضر می توان چنین گفت که پرسشنامه BFI-29 از ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردار است و هر زمان که به ابزاری کوتاه برای اندازه-گیری شخصیت مورد نیاز باشد از این پرسشنامه می توان استفاده کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰