اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال سوم بهار 1391 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزشیابی آزمون نظری آزمون گواهینامة رانندگی بر اساس نظریة سؤال پاسخ و مقایسة آن با نظریة کلاسیک آزمون(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامة اصلاح شدة هدف پیشرفت در جامعه (AGQ-R) دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی کیفیت رشته فناور ی اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۵۰۳
۷.

ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در دانش آموزان متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰