اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال چهارم پاییز 1392 شماره 13

مقالات

۱.

ارزیابی درونی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۲
زمینه: باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف رشد و شکوفایی استعدادهای جوان کشور، شناسایی دانش پژوهان جوان، حمایت، تقویت و راهنمایی آنها به منظور ارتقای سطح دانش و بروز خلاقیت آنان بخش مهمی از رسالت آموزش و پرورش کشور را بر عهده دارد. هدف: با توجه به چنین نقش کلیدی برای این نهاد در این پژوهش با هدف بررسی مستند و علمی جایگاه کنونی باشگاه و فاصله آن تا اهداف از پیش تعیین شده اش به طراحی و اجرای ارزیابی درونی پرداخته شد. بدین منظور بعد از مشخص ساختن اهداف درون دادی، فرایندی و برون دادی با توجه به الگوی عناصر سازمانی و نظر کمیته ارزیابی درونی باشگاه 10 عامل مرکب از 30 ملاک و 83 نشانگر در سطوح نامطلوب، نسبتا مطلوب و مطلوب تدوین گردید. روش: در مرحله بعد با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده از 2 پرسشنامه برای پیمایش 1093 نفر شامل روسای باشگاه و اعضای باشگاه استفاده شد. بعد از انجام نمونه گیری که شامل سرشماری کامل و نمونه گیری تصادفی بود به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. یافته ها: با استفاده از روش آمار توصیفی وضعیت موجود عوامل درون دادی، فرایندی و برون دادی در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد و می توان نتیجه گرفت که باشگاه پژوهشگران در حالت کلی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: نمایان شدن قوت ها و ضعف های باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی از طریق ارزیابی درونی، علاوه بر مشخص ساختن جایگاه باشگاه و فاصله ای که تا اهدافش دارد نقطه شروعی برای ارتقا کیفی وضع موجود است و این پژوهش مناسب ترین سندی است که باشگاه می تواند جهت برنامه ریزی برای تغییرات و تحولات لازم از آن استفاده نماید.
۲.

بررسی دیدگاه دانشجویان درباره موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۷
زمینه: هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. روش: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر کاشان به تعداد 17057 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعدا 458 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که اگر چه وضعیت کلی اجرای برنامه های درسی معارف اسلامی در دانشگاه ها نسبتا در حدی مطلوب می باشد ولی در عین حال وجود مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مانع از آن می شوند که دروس مذکور در عمل اثر بخشی و تاثیر گذاری لازم و مورد نظر را بر روی دانشجویان داشته باشند. نتیجه گیری: در بین عوامل درونی مولفه ارزشیابی و در میان عوامل بیرونی عامل اجتماع و شرایط محیطی از نظر دانشجویان عمده ترین موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی می باشد.
۴.

تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی استان های غرب کشور

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه: شاخص های عملکردی ابزاری مناسب برای طراحی و اجرای عملیات برنامه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نیز ارزیابی این موسسات می باشند. به وسیله شاخص های عملکردی می توان عملکرد گذشته، وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه را بررسی نمود و با استانداردها مقایسه کرد. هدف: هدف این مطالعه تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی در بعدهای پژوهشی، آموزشی و محیطی؛ و رتبه بندی آنها بود. روش: شرکت کنندگان موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی و اعضای هیئت های نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام بودند. برای ارزیابی موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی شاخص های بعد آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. رتبه بندی موسسات بر حسب بعدهای آموزشی، پژوهشی و محیطی ضمن فراهم آوردن تصویر دقیق تر امکان بیشتری برای مقایسه آنها به دست می دهد. تلویحات نظام رتبه بندی مورد بحث قرار گرفت.
۵.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رویکردهای یادگیری با روش های سنجش در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۸
این پژوهش به منظور تعیین رابطه رویکردهای یادگیری و ویژگی های شخصیتی با ترجیحات دانشجویان برای روش مختلف سنجش انجام گرفته است. روش: تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی بوده است. با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 410 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه روش ها و مهارت های مطالعه و پرسشنامه روش های سنجش استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با ضریب همبستگی نشان داد که بین پنج ویژگی شخصیتی و دو رویکرد یادگیری با روش های سنجش رابطه وجود دارد همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که دانشجویان با ویژگی شخصیتی گشودگی پایین روش چند گزینه ای را ترجیح می دهند. در مورد روش سنجش مستمر، رگرسیون ها معتبر نبودند. دانشجویان با رویکرد یادگیری عمقی و ویژگی شخصیتی گشودگی پایین، روش سنجش کار گروهی را ترجیح دادند. بحث و نتیجه گیری: دانشجویانی که دارای ویژگی های شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی اند و از رویکرد یادگیری عمقی استفاده می کنند بیشتر آزمون های تشریحی، شفاهی، کار عملی و گروهی را به عنوان روش سنجش انتخاب می کنند.
۶.

فرا تحلیل: هنر تصحیح اشتباهات دیگران

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۶
زمینه: فرا تحلیل دارای قدرت و توان زیادی است اما بعضی اوقات منجر به جواب های گمراه کننده و اشتباهی می شود. هدف: مطالعه موردی نمونه هایی از آزمایشات بالینی و موارد مشاهده ای درباره عوامل و فاکتورهایی که اعتبار فرا تحلیل را تحت تاثیر قرار می دهد مانند میزان اثرات، تعداد تحلیل ها، مقیاس داده ها، انعطاف پذیری تحلیل ها، نحوه گزارش دادن و جدال بین علایق. روش: روش استفاده شده در این تحقیق روش فرا تحلیل می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج فرا تحلیل پیرامون درمان مننژیت حاد باکتریایی حاکی از این مسئله است که تحقیقات و پژوهش های زیادی با این عنوان در مکان های مختلف انجام شده است. هر کدام از نویسندگان غالبا دلایلی را برای استفاده از درمان استروییدی شناسایی کردند و حتی دلایلشان در بخش هایی متناقض می باشند اما باید توجه داشت که مشترکاتی نیز در پژوهش هایشان وجود دارد.
۷.

فرا تحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۸
زمینه: امروزه ایجاد انگیزش در دانش آموزان به عنوان عامل ایجاد حرکت و جهت دهنده به فعالیت های آنان بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. با وجود اهمیت این موضوع، تضادهایی در نتایج تحقیقات انگیزش تحصیلی مشاهده می شود. هدف: این پژوهش به منظور بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی با روش فرا تحلیل انجام گرفته است. از این جامعه تعداد 132 پژوهش با توجه به ملاک های ورود در این مطالعه، انتخاب شد و اطلاعات آنها در کاربرگ فرا تحلیل که توسط محققان تنظیم شده بود ثبت گردید. برای تحلیل داده ها از محاسبه اندازه اثر کلی، شاخص تعداد ناکامل بی خطر و آزمون Q برای همگنی مطالعات با استفاده از نرم افزار CMA-2 استفاده شد. بررسی همگنی مطالعات نشان داد که مطالعات تحت ترکیب در همه متغیرها، ناهمگن می باشد. بررسی شاخص تعداد ناکامل بی خطر نیز نشان داد که در هیچ یک از متغیرها بین مطالعات تحت تلفیق، سوگیری انتشار وجود ندارد.
۸.

مقیاس بندی چند بعدی و سودمندی آن در حوزه های مختلف روان شناسی

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه: روایی از جمله مسائلی است که در آزمون سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این مقاله معرفی اجمالی مقیاس بندی چند بعدی به عنوان روشی برای تعیین روایی ابزار، ارزیابی برون داده ای آن، مقایسه آن با دیگر روش های مشابه و سودمندی این روش در حوزه های مختلف روان شناسی است. روش: مقیاس بندی چند بعدی بر روی مقیاس باورهای پسا انتقادی در بین 419 دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند. یافته ها: اجرای مقیاس بندی چند بعدی، وجود دو بعد در این مقیاس را نشان داد و از روایی ساختار این مقیاس حمایت کرد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که مقیاس بندی چند بعدی، روش مناسبی برای تعیین روایی ابزارهای روان شناختی است که ویژگی های افراد را بر اساس ابعاد مختلف ارزیابی می کنند.
۹.

ویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی دانش آموزان پسر پایه های سوم و چهارم شهر اصفهان

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۸
زمینه: هیجانات تاثیر مهمی بر نگرشها و رفتار دارند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مشخصات روانسنجی مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی در میان نمونه ای از دانش آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان اجرا شد. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی دانش آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان که در سال تحصیلی 90-89 در مدارس این شهر به تحصیل مشغول بودند. یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ کل و خرده مقیاس ها به ترتیب 85% ، خود تنظیمی 71%، روابط همسالان 83% و تنظیم تکالیف 79% بود. تحلیل عاملی تاییدی نیز ساختار سه عاملی را تایید کرد. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد یک ابزار سه عاملی است و ابزاری معتبر و پایا برای ارزیابی و سنجش ابعاد یادگیری اجتماعی هیجانی دانش آموزان دوره ابتدایی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴